Εκλογικά συμβάντα το1843 στο χωριό Πύργος Υπάτης

 

Εκλογικά συμβάντα στο Σμόκοβο Υπάτης κατά το 1843.

Το χωριό Σμόκοβο Υπάτης με Διάταγμα 9/9/1927 μετονομάστηκε σε Πύργος Υπάτης ΦΕΚ 207/1927. Ο Πούκεβίλ το κατατάσσει στα “Βλαχοχώρια” του κτηματολογίου του Παρατζίκ με 20 σπίτια. Από το 1836- 1912 Συνοικισμός της Υπάτης, αργότερα Δ.Δ.Δ, Υπάτης με 254 κατοίκους[1]. Με την νέα Διοικητική μεταρρύθμιση ανήκει στο Δήμο Λαμίας.

Σε μια ανεπίσημη απογραφή που έγινε από Γάλλους το 1835, αναγράφεται, ότι έχει 98 κάτοικους με 24 οικογένειες[2].

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1843, σύμφωνα με το παρακάτω αρχειακό έγγραφο-πρακτικό των Γ.Α.Κ. Έγινε  συνάθροισης των κατοίκων στην εκκλησία του χωριού, με το όνομα “Κοίμησης της Παναγίας”, προκειμένου να εκλέξουν τον  παραστάτη-εκλογέα του χωριού[3], ο οποίος θα μετείχε στην Τοπική Επαρχιακά Συνέλευση εκλογής πληρεξουσίων. Ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου, αναφέρεται σε 32 οικογενειάρχες και για αντιπρόσωπό τους στην παραπάνω αναφερομένη Συνέλευση εξέλεξαν τον  Γεώργιο Παπανδρέα με 25 ψήφους.

Περισσότερες λεπτομέρειες  αμέσως μετά στο Αρχειακό πρακτικό

          “Σήμερον την 26 του μηνός Σεπτεμβρίου χιλιοσστού οκτακοσιοστού τερσσρακοστού τρίτου  Σήμερον την 26 7βρίου του έτους χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου οι εν τω χωρίω Σμόκοβον του Δήμου υπάτης της επαρχίας πρώην Νέων Πατρών κάτοικοι  συνελθόντες εις την εκκλησίαν Κοίμησις  της Παναγίας  περί την ώραν  δεκάτην Π. Μ. επί παρουσία του παρέδρου Ανδρέα  γατοπούλου προεδρεύοντος, και του Ιερέως Παπαδήμου, διά να εκλέξωσι  των κατά τας διατάξεις  του από 4 Μαρτίου 1829 ΚΓ΄ψηφίσματος και των υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ. 10050 οδηγιών του ποτέ Κυβερνήτου της Ελλάδος και συμφώνος  με την από 12 Σεπτεμβρίου ε.ε  υπ’ αριθ. 4966 διάκήρυξιν του Διοικητού Φθιώτιδος, προέβησαν εις τα ακολούθους εργασίας

     ο Ιερουργήσας Ιερεύς   ανέγνωσεν μεγαλοφώνως

α΄ ) την από 7 Σεπτεμβρίου 1843 προκηρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας

 β΄ την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς,

 γ΄ το από 4 μαρτίου 1827 υπ’ αριθ 10049 ΚΓ΄ ψήφισμα.

δ΄) τας υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ.10050 οδηγίας του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος και

ε΄τον από 9 Νοεμβρίου 1822 υπό αριθ. 17 νόμου περί εκλογής παραστατών.

     Μετά ταύτα ο αύτος Ιερεύς κατέστρωσε τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών, οκατάλογος ανεγνώσθη μεγαλοφώνως 

 1. Γεώργιο παπανδρέα
 2. Γιανούλης παπανδρέα
 3. Γιανάκης Γεωργίου
 4. παπαδήμας
 5. Γεροπαπαγιάννης
 6. θεοδωρής παπαγιάννης

7.Κώστας παπαγιάννης

 1. δημήτης αλεξανδρόπουλος
 2. θανάσης Γιανόπουλος
 3. Δημήτρης Γιανόπουλος
 4. θανασοδημήτρης
 5. Παναγιωτης μπενήσης
 6. θανάσης αβγι(ο)ρόπουλος
 7. αλατογιάνης ;;
 8. θανάσης αλατόπουλος
 9. σταμάτη παπαδημητρίου
 10. Δημήτριςσταματόπουλος
 11. Κώστας αναγνώστού
 12. ανδρέας γατόπουλος
 13. Γεώργιος αντριόπουλος
 14. Νικόλαος Καρδιοάνης;;;
 15. Κωστας γιαταγάνης
 16. γιαννης θανασόπουλος
 17. χρήστος γεωργίου
 18. σταβρος γεωργίου
 19. λαγογιωργος
 20. θανάσης αναγνωπουλος
 21. Ηλίας αλεξίου
 22. Τριαντάφυλ αλεξίου
 23. γεώργιος ραφτόπουλος
 24. δήμος αναγνόπουλος
 25. γεώργιος αλατόπουλος

            Ο Ιερεύς παπαδήμας

          ‘Ολοι οι πολίται έχοντες δικαίωμα ψήφου τριάντα δύο,  οίτινες  και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μετά του Παρέδρου και του Ιερέως,      

     Μετά ταύτα επερουσιάσθη εν τω μέσω ο Ιερεύς κρατών εις τας χείρας το  ευαγγέλιον και εις εκ των γεροντοτέρων της συναθροίσεως ο Κύριος Κωνσταντής παπα Ιωάννου ανάγνωσε  μεγαλοφώνος τον ακόλουθον όρκον  “ εν ονόματι της Παναγίας  και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου του θεού της αληθείας να μην δώσω την ψήφον μου ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον, ούτε διά ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν  μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

 Τον όρκον τούτον  επανέλαβον  όλοι οι πολίται υψώνοντες την δεξιάν χείρα.

      Ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως  οι Κ.  Κ  Γεώργιος παπανδρέας, Γεροσταμάτης παπαδημητρίου, Γεώργιος αναγνόπουλος, αλατογιάνης, και  Παναγιίωτης πενίσης.

     Επειδή  οι εν τω χωρίω τούτω οικογενειάρχαι αριθμούνται  τριάντα δύο αριθ. 32 και ο Κατάλογος πρέπει να περιέχη αριθμόν ονομάτων τετραπλάσιον των εκλογέων κατεγραφησαν ονόματα τέσσερα των εξής κυρίων κατοικούντων εν Σμοκόβω, Γεώργιου Παπανδρέα, Γεροσταμάτη παπαδημητρίου, Κωνσταντίνου παπαγιάννη, Αθανάσιο Γιανόπουλο             

     Αναγνωσθέντος του Καταλόγου εψηφοφορήθησαν  έκαστον όνομα ιδιαιτέρως το εν μετά το άλλο και έλαβον ψήφους ως ακολούθως.

Ο  Κύριος Γεώργιος Παπανδρέα έλαβε ψήφους υπέρ  25 κατά 6

ο Κύριος Γεροσταμάτης παπαδημητρίου έλαβε ψήφους υπέρ 17. κατά 15

ο Κύριος Κωνσταντής παπαγιάνης έλαβε ψήφους υπέρ 13 κατά 18

ο Κύριος αθανάσιος Γιανόπουλος έλαβε ψήφους υπέρ 14 κατά 18 

          Ούτως ο Κύριος Γεώργιος παπανδρέας εκηρύχθη ο Νόμιμος εκλογεύς των εν χωρίω  Σμοκόβω της επαρχίας Νέων Πατρών.

     Προς πίστωσιν  τούτων κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς, του Ιερέως, του προεδρεύοντος την συνάθροισιν παρέδρου  και των πέντε μελών των κατεστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων

Ο Ιερεύς            ο πάρεδρος

Παπαδήμας                        Αντριάς γιατόπουλος    

 

                              Τα καταστρώσαντα τον κατάλογον

                                   υποψηφίων μελών

                                     Γεωργιος παπανδριάς

                                   Γεροσταμάτης δημητρίου

                                   Αλατογιάννης

                                   Γεώργιος αναγνόπουλος

                                   Παναγιώτης Πενήσης

                                  

αντίγραφον απαράλακτον τω πρωτοτύπω

                                 Ο  πάρεδρος

                              ανδρεας γιατοπουλος”

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία  Εκλογοκά “Συλλογή Λαδά Φ.47

 Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία κατά την μετάφραση των  ψηφιακών  εγγράφων, τα οποία είναι στη διάθεση του αιτούντα. 

 Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν λάθη  και παραλήψεις μας. Σε πολλά ονόματα υπάρχουν ερωτηματικά, πιθανόν να μην αποδίδονται σωστά.

►Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε  απάντησή μας

[1]Πηγή:Γ. Δημητρίου, “Πόλεις κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί  στη Φθιώτιδα”,  (13ος -20ος αι.)  “Φθιωτικά Χρονικά 2006” Λαμία)

[2] Πηγή: “Γ.Α.Κ Φ 122 “Οθωνικά Υπ.  Εσωτερικών” αριθμός. εγγράφου  (ΓΑΚ)  009,

[3]Εκλέχθηκε ο Γεώργιος Παπανδρέας με 25 ψήφους