Στυρφακα-Αγωνιστες

Στύρφακα Αγωνιστές
Αρχειακές εγγραφές:
Πριν αναφερθούμε στον κατάλογο των αγωνιστών του 21, θεωρήθηκε σκόπιμο να αναφερθούμε σε κάποιες αρχειακές εγγραφές και διοικητικές μεταβολές του κοιν. διαμερίσματος
Ο Γιώργος Δημητρίου , Δημοσιογράφος ερευνητής. Στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006, με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» γράφει: α/α 528 Στίρφακα Φθ. Ο Πουκεβίλ την τοποθετεί στο τμήμα «Γιανουλάδι» του κτηματολιγίου του Πατρατζίκ ως «Στιγράφα (παλ. Κουτσάγρα.επισκοπή)» με 6 σπίτια Συν. Δήμου Παραχελωιτών (1836-1840) &. (1840-1859).Δ. Δ. Μακρακώμης και (1859-1912 Δ.Δ.Δ Λιανοκλαδίου  
Α/α 357 Μποξαΐς: Διαλυμένος προεπαναστατικός οικισμός, που το 1835, αποτελούσε με την Καρυά Υπάτης;; (Μάλον θα πρόκειται για τη Δερβέν Καρυά, σημερινή Μοσχοκαρυά). Βρισκόταν ανάμεσα σε Στύρφακα-Λιανοκλάδι-Ζηλευτό. Μετά την επανάσταση, το Λειβάδι Μποξαΐς το διεκδίκησαν οι κληρονόμοι του Δημάκη Χατζή
Διοικητικές μεταβολές
Το Β.Δ του 1833 ΦΕΚ 3. Ναύπλιο 1ο/1/1834 «Περί συστάσεως Δήμων» μεταξύ των άλλων στην αριστερή όχθη του Σπερχειού ποταμού, σχηματίζονται και οι Δήμοι Μακρακώμης και Παραχελωιτών. Με το παραπάνω Β. Δ. στο κεφάλαιο «Περί σχηματισμού και διαιρέσεως των Δήμων», το άρθρο 7 όριζε ότι, οι δήμοι της Ελλάδος, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, χωρίζονταν σε τρεις τάξεις, α, β, γ.
Ο Δήμος Παραχελωιτών περιελάμβανε τα χωριά: Μάκρυση, όπου ήταν και η έδρα του Δήμου, και Ασβέστιον, Γραμμένη (Ράχη), Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καρυά, Αμούρι, Ζέλι, Καλαμάκι-Παλιούρι και άλλα.
Σε μια απογραφή που έγινε το 1835, η οποία κράτησε δυο χρόνια, αλλά δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, τα Στύρφακα  είχαν 16 κατοίκους.  (Πηγή: ΓΑΚ Φ 122/009 «Οθωνικά Υπουργείου των Εσωτερικών» )
Στις 20 Ιουνίου/2 Ιουλίου 1841 με Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε  στην ΕΤΚ5, ο δήμος Παραχελωϊτών συγχωνεύεται με το Δήμο Μακρακώμης και τα χωριά  Ασβέστι, Γραμμένη (Ράχη), Μάκρυση, Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καρυά, Αμούρι, Ζέλι, Καλαμάκι-Παλιούρι κ. ά και υπάγονται πλέον στο Δήμο Μακρακώμης και μέχρι το 1869, με έδρα τη Βαρυμπόπη
Στις 26 Σεπτεμβρίου 1869, επίσης με Βασιλικό Διάταγμα Φ. Ε. Κ 41. Ο Δήμος Μακρακώμης  με  αυτό το  Β. Δ, διαιρέθηκε ξανά σε 2 Δήμους: στον Δήμο της Μακρακώμης, ο οποίος αναβαθμίζεται σε β΄ τάξεως με πληθυσμό 3721, με έδρα τη Βαρυμπόπη  και στο   Δήμο Παραχελωϊτών με έδρα το Λιανοκλάδι, ο οποίος διατηρήθηκε  και μέχρι το έτος  1912. Το 1912 καταργούνται οι Δήμοι και τα κοινοτικά   διαμερίσματα,  μετατρέπονται σε αυτοδιοικούμενες Κοινότητες. Σήμερα με το Νόμο του Καλλικράτη 3852/7/6/2010, τα Στύρφακα ανήκουν στο Δήμο Λαμίας
Τα Στύρφακα στις εκλογές του 1843 για τη σύνταξη του παραχωρηθέντος Συνάγματος, από το Όθωνα, ύστερα από απαίτηση του Λαού και τον αποκλεισμό των ανακτόρων της 3ης Σεπτέμβρη 1843. έκαβαν  μέρος στις εκλογικές διαδικασίες
Στα   Στύρφακα του Δήμου  Μακρακώμης, αλλά και σε κάθε πόλη και χωριό, την ημέρα των εκλογών, το εκλογικό σώμα χωρίσθηκε σε δύο «στρατόπεδα» και εφόσον είχαν την πλειοψηφία, έβγαζαν δικό τους εκλογέα που θα έπαιρνε μέρος συνέλευση της επαρχίας για εκλογή πληρεξουσίων. Οι πλειοψηφούντες κάτοικοι της Στύρφακας, όταν έμαθαν πως   στη τοπική Συνέλευση θα μετείχε, ο παρακάτω αναφερόμενος συμπατριώτης τους, σε μία από τις δύο Συνελεύσεις, έστειλαν  την παρακάτω επιστολή.
Προς τους εκλεχθέντες πληρεξουσίους
                             Της επαρχίας Ν. Πατρών,διά την εθνικήν
                                               Συνέλευσιν
Εν Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης
της επαρχίας Νέων Πατρών
Τη 20 8βρίου 1843
                        Επειδή πληροφορούμεθα ότι ο Κύριος Δημήτριος Χοντρός/ήΧοτρομήτρος/ κάτοικος του χωρίου μας, επερουσιάσθη  ως εκλέκτωρας του χωρίου μας, εις την ενεργηθείσαν κατά την δεκάτην εβδόμην τρέχοντος μηνός και έτους συνέλευσιν εις Υπάτην, εις την οποίαν εκλέχθησαν ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Νέων Πατρών της οποίας μέλος αποτελεί και η κοινότης του χωρίου μας και επειδή η εκλογή των πληρεξουσίων έγεινε διηρημένη εις δύω ο δε μνημονευθείς συγχωριανός μας, επαρουσιάσθη εις εκείνην την οποίαν ενήργησαν ο Δήμαρχος Υπάτης προεδρεύοντος του Δημητρίου Χατζίσκου και Χριστόδουλου Ζωγραφίδη.-
                        Επειδή οι υποφαινόμενοι ενεργήσαντες την εκλογήν του χωρίου μας, εκλέξαμεν εκλέκτωρα τον Κύριον Αποστόλην Σταυρόπουλον συγχωριανό μας όστις έλαβε μέρος εις την εκλογήν των πλερεξουσίων και επί της οποίας εξελέχθησαν πληρεξούσιοι οι Κύριοι Γεώργιος Αινιάν και Ευαγγέλης Μ. Κοντογιάννης μετά του παμψιφεί εκλεγομένου συμπληρωματικού πληρεξουσίου Δ. Ιερομνήμονος (Δημάκη) και επειδή ο Κύριος Μήτρος Χοντρός (ή Χοντρομήτρος ) μη εκλεχθείς εκλέκτωρ του χωρίου μας και εις τα πρακτικά της εκλογής φέναιται και ούτε άλλη καμμία εκλογή ενεργήθη έπραξεν πράξιν παράνομον και αθέμιτον, δια ταύτα κυρίττοντες διά της παρούσης μας πάσαν πράξιν του αθέμιτον και παράνομον, την δε  εκλογήν των πληρεξουσίων Δ. Χατζίσκου και Χριστόδουλου Ζωγραφίδου παράνομον ως μη ούσα, ως ψηφοφορούμενοι από εκλέκτωρα μη (υπαρξάτατος;) ούτο παρακαλούμε  υμάς Κύριοι να διαβιβάσεται την παρούσαν μας ενώπιον (δυσανάγνωστος λέξη)        ανήκει προς καταγραφήν τοιαύτης παρανόμου ως ερέθη πράξεως
                Υποσημειούμεθα μετά σέβας
          Οι   ευπειθέστατοι κάτοικοι του χωρίου
            Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης
       Ακολουθούν 35 υπογραφές Κατοίκων
      Ο πάρεδρος του χωρίου Στύρφακα βεβεή
ότι οι ανοτέρο και όπισθεν υπογραφέ και τα ενδιαλαμβανόμενα
υπάρχουν γνήσια και αληθή. αυθημερόν
                   Ο πάρεδρος   Παλαιογιάνης
                                    Βασίλειον της Ελλάδος
                    Το Δημαρχείον Καλλιαίων πιστοποιεί ότι
                  η ανωτέρω υπογραφή υπάρχει του ιδίου παρέδρου
                   του χωρίου Στύρφακας γνήσιος κατά την προσωπικήν
                    αυτού ομολογίαν            αυθιμερόν
             Τ. Σ.  Ο Δήμαρχος    Κατζιογιαννος  Πάπαναγιώτου
Παρόμοια πρακτικά προς την Εθνική Συνέλευση έστειλαν: η Γιαννιτσού, το Αρχάνι, το Πλατύστομο, οι Γιαννιτσώτες κάτοικοι Πλατυστόμου, το Ροβολιάρι, η Τσούκα, η Μάκρυση, το Λιανοκλάδι κ.ά.   Πηγή: Φ47  Γ.Α.Κ. Συλλογής Λαδά «Εκλογικά»  (1846392,3,4,5)   Η ψηφιακή επιστολή    είναι επισυνημμένη στο pdf  μετά το τέλος της παρούσας εισήγησης          
                                       Σκοπός της έρευνας
Σκοπός μας απώτερος αυτής της έρευνας είναι, αφ’ ενός μεν να φωτίσουμε τα συμβάντα εκείνης της εποχής, πως αυτοί, οι απλοί άνθρωποι χωρίς τα σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, από τη Ρούμελη, βρέθηκαν να πολεμάνε στην Αράχωβα, στο Μεσολόγγι, στο Κρεμμύδι και Νεόκαστρο της Πελοποννήσου,  στην Αθήνα και αλλού. Αφ’  εταίρου  να αποτίσουμε φόρο τιμής και  ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανώνυμους αγωνιστές για τη μεγάλη θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές  και να φροντίσουμε με τη διδαχή τους να είμαστε άξιοι μιμητές  και συνεχιστές του ένδοξου παρελθόντος  μας. Απαραίτητο στοιχείο κάθε ανθρώπου και κυρίως κάθε Έλληνα να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του και ιδιαίτερα  της πατρίδας του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες, πράξεις των παππούδων μας  και γιατί όχι, και από τις παραλήψεις των.
                                    Αριστεία και διαδικασίες 
Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου  να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο, το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, τα οποία τελικά πολλοί λίγοι τα καρπώθηκαν.
Με την έλευσή του το 1833 ο Όθωνας θέλοντας να  κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο,  προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών του 21, καθιερώθηκαν τα αριστεία εθνόσημα ή Νομισματόσημα, όπως ονομάσθηκαν. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχους της πατρίδος» και από την άλλη Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά από ένα δίπλωμα. Το σταυρό με μια κυανή ταινία που τα συνόδευε, οι αγωνιστές, στις επίσημες γιορτές τα φόραγαν στο στήθος.
Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά
Για να πάρουν όμως το νομισματόσημο ή αριστείο ή εθνόσημο έπρεπε, σύμφωνα με το Η΄ ψήφισμα της Εθνικής εθνοσυνέλευσης να έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των.  Οπότε ο ενδιαφερόμενος απευθύνονταν στους  κατά τόπους τοπικούς οπλαρχηγούς ή σε όποιον υπηρέτησε κοντά του στην επανάσταση, εφ’ όσον ήταν στη ζωή, και ζητούσαν να τους δοθεί το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων-συμμετοχής στην επανάσταση. Σε αυτό έπρεπε να πιστοποιείται το όνομα, το επώνυμο, η καταγωγή, η διαμονή, οι μάχες που πήρε μέρος ο ενδιαφερόμενος, το  βαθμό που είχε, πόσους άνδρες είχε κάτω από τις δικές του διαταγές, αν ήταν βαθμοφόρος ή απλός στρατιώτης κ. ά.
Το πιστοποιητικό αυτό, έπρεπε πρώτα να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής των εκδοτών,  από τον Δήμαρχο ή τον Δημαρχιακό πάρεδρο.   Στη συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό ο αγωνιστής με μια αίτηση το κατέθετε στο Δήμο του, με την παράκληση να αποσταλούν προς τη Διοίκηση του Νομού και από τη Διοίκηση στη Γραμματεία του Υπουργείου των Στρατιωτικών, ώστε οι επιτροπές με βάση τα στοιχεία του πιστοποιητικού να εκδώσουν και τον ανάλογο  βαθμό και εθνόσημο.
Πολλοί είναι οι αγωνιστές που διαφώνησαν με τον βαθμό που τους κατέταξαν οι επιτροπές, αλλά και για το εθνόσημο  που τους στάλθηκε.  Δεν είναι λίγοι από αυτούς, ευρισκόμενοι έτι εν ζωή, που κατέφευγαν στα δικαστήρια όταν αδικούνταν. Άλλοι δικαιώθηκαν από προσφυγή απογόνων τους στα δικαστήρια. Και για άλλους, δεν έφτασε ποτέ στα χέρια τους

Κατάλογος αγωνιστών του χωριο. Αιτήσεις, πιστοποιητικά, αριστεία

Φ 286 Κώστ Ακρίδος από Στύρφακα, σιδερένιο.  Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.

Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 80 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με σιδερένιο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 259 Γεώργιος Αντωνίου από Στύρφακα. Στις 13 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς τον Δήμο Μακρακώμης με την παράκληση αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά, με την παρατήρηση, ότι ενώ είχε υποβάλει αυτά και παλαιότερα, «..κατα διστυχίαν όμως μέχρι σήμερα στερούμε αυτό (αριστείο) δια ταύτα τα αναγγέλνο εν τη παρούση μου κατ’ επανάκαψιν..». Το δε συνημμένο πιστοποιητικό του, το υπογράφουν ο Μ και Ν Κοντογιάννης και το επικυρώνει για το γνήσιο των υπογραφών,  ο Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης

 

Φ 285 Αθανάσιος Αργύρης* από Ασπροπόταμο κάτοικος Στύρφακα-χάλκινο Είναι  γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμ’ενουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο Κατάλογος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου και διαβιβάσθηκε προς του Υπ. των Στρατιωτικών. Ο Αθανάσιος Αργύρης συστήνεται να λάβει χάλκινο αριστείο.Το Υπουργείο εγκρίνει και διαβιβάζει τον παραπάνω κατάλογο στον ίδιο για τη χρήση της διανομής  των: 134 χάλκινων και 220 σιδηρών  αριστείων.  Ο προτεινόμενος  λαμβάνει Χάλκινο αριστείο .

Πηγή:  Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 285  και 286. Αριστεία.

 

Φ 230  Ιωάνν. Αθανασίου  Αργύρης. από Στύρφακα-σιδερένιο. Στις   9 Ιαν. 1844  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών, ο οποίος   στέλνεται προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του Χορηγηθεί το σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από :  Γ . Διοβουνιώτης, Ν.  Πανοριάς και Δημ. Χατζίσκος. Το Υπουργείο διαβιβάζει προς τον Δ, Χατζίσκο μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδας, ονομαστικό κατάλογο, προκειμένου αυτά να διανεμηθούν στους ενδιαφερομένους.  Ο ίδιος  παίρνει το προτεινόμενο αριστείο.

Πηγή:  Αρχειομνήμων Γ.Α. Κ. Φ. 230 και 272. Αριστεία.

 

Φ 284 Κωστ. Γαλίκος από Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 70 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.

Πήγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 284 Ιωάννης Δεματάς από Στύρφακα σιδερένιο. Ό, τι ισχύει με τον προηγούμενο αγωνιστή. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος στους καταλόγους των Φακέλων με α/α 77 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Αριστεία Φ 284, 286

 

Φ 284 Αθανάσιος Δημτζίου; από Στύρφακα-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 67 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με σιδερένιο.

Πήγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 284 και 286 Αριστεία.

 

Φ 284 Χρίστ.Καλαμποκάς από Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 79 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με σιδερένιο.

Πήγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ.284 και 286 Αριστεία.

 

Φ 287/184 Τριανταφυλλος Καπνιάς από Στύρφακα-χάλκινο. Είναι γραμμένος κατάλογο τον οποίο συνέταξε ο Γ. Χατχζηχρήστου από Υπάτη, ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι».

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844   Ε΄λ 12 Ιουνίου 1844 αριθ 10411

Περί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χ¨χρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σ. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Μακρυγιάννης»

Λαμβάνει χάλκινο. Δεν αποκλείεται ο υποφαινόμενος να είναι το ίδιο ή συγγενικό πρόσωπο με τον αμέσως επόμενο[1].

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Αριστεία φ. 184 και 287.
Φ 284  Τριανταφ. Καπνιάς από Στύρφακα-χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 63 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με χάλκινο αριστείο.

Πήγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 284 Κώστας Τριανταφύλλου Καπνιάς από Στύρφακα Σιδερένιο. Το ίδιο με τον πατέρα του, αμείβεται με σιδερένιο αριστείο και είναι γραμμένος στους δύο καταλόγους με α/α 65

Πήγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία

 

Φ 284 Παύλος Τριντάφυλλου Καπνιάς από Στύρφακα σιδερένιο. Το ίδιο με τον πατέρα του, αμείβεται με σιδερένιο αριστείο και είναι γραμμένος στους δύο καταλόγους με α/α 64.

Πήγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 230 Καραγιώργος Καρόπουλος από Στύρφακα. Στις   9 Ιαν. 1844,  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών που στέλνεται προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του χορηγηθεί το σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από:  Γ . Δυοβουνιώτη, Ν.  Πανουριά και Δημ.  Χατζίσκο. Ο ίδιος με τον Φ 272 των ΓΑΚ , κατάλογος 3466 παίρνει το προτεινόμενο αριστείο μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδας, προς τον  Δ. Χατζίσκου. Πήγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ.230 και 272 Αριστεία

 

Φ 284 Καραμάσητος από Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 73 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.

 

Φ 284 Δήμος Κασταμπούκας ή(κης); από Στύρφακα σιδερένιο. Ισχύει το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή και είναι  γραμμένος στους δύο  καταλόγους με α/α 81, αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 284 Δημήτριος Κρανιάς από Στύρφακα σιδερένιο. Ισχύει το ίδιο με τον προ προηγούμενο αγωνιστή και είναι  γραμμένος στους δύο  καταλόγους με α/α 78, αμείβεται με σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 285 Κολοφέξ(ζ)ης από Ασπροπόταμο κάτοικος Στύρφακα. Χάλκινο  Είναι  γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χάλκινων και 220 σιδηρών  αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει Χάλκινο.   Ο ίδιος είναι γραμμένος σε κατάλογο Ασπροποταμιτών,  οι οποίοι κατοικούν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και προτάθηκε από το Ασπροποταμήτη οπλαρχηγό Χατζηπέτρου για σιδερένιο αριστείο .

Πηγή:  Αρχειομνήμων Φ285 και 286 ΓΑΚ , Αριστεία.

 

Φ 230 Δημήτριος Κολιόφτζης ;;,από Στύρφακα. Στις   9 Ιαν. 1844  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών που στέλνεται προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του Χορηγηθεί το σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από:  Γ Δυοβουνιώτης, Ν.  Πανουριάς και Δημ.  Χατζίσκος

Ο ίδιος με τον Φ 272 των ΓΑΚ , κατάλογος 3466 παίρνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο   μέσω του Δ. Χατζίσκου

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ,230 και 272 Αριστεία.

 

Φ 284 Αναστάσιος Λιακόρης* από Στύρφακα-Χάλκινο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο Θεσσαλών με α/α 48 οι οποίοι διαμένουν σε χωριά της Φθιώτιδας με επιφύλαξη για το επώνυμο,. Παίρνει Χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικός.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 284 Αριστεία.

 

Φ 284 Μαργαρίτης από Στύρφακα-σιδερένιο. . Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 71 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ230 Δημήτριος Μπούρας Από Στύρφακα-σιδερένιο. Στις   9 Ιαν. 1844  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών που στέλνεται προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του Χορηγηθεί το Σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από :  Γ . Διοβουνιώτης, Ν.  Πανοριάς και Δημ.  Χατζίσκος.

Ο ίδιος με τον Φ 272 των ΓΑΚ , κατάλογος 3466 παίρνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδας και του Δ. Χατζίσκου.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 230 και 272 Αριστεία.

 

Φ 284 Ιωανν. Γεωρ. Μπούρας από Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο και τον απηύθυνε προς το Υπ. Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 76 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προταθέν σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 284 Κωστ. Ντουάτζης από Στύρφακα σιδερένιο. Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή. Είναι γραμμένος και στους δύο καταλόγους: 8387/ 10 Μαΐου 1844 και 8397/12 Ιουνίου 1844 με α/α 74 και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 284 Ν Παλογιάννης από Στύρφακα-χάλκινο. Το ίδιο με τους δύο προηγούμενους  αγωνιστές. Είναι γραμμένος και στους δύο καταλόγους: 8387/ 10 Μαΐου 1844 και 8397/12 Ιουνίου 1844 με α/α 66 και λαμβάνει το προτεινόμενο Χάλκινο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 250 Ιωάννης Παλε(αι)ογιάννης Στύρφακα-σιδερένιο . Με το διαβιβαστικό αριθ. 1772/ 24 Φεβρουαρίου  Προς τον Ευ. Κοντογιάννη, αποστέλλεται ταυτάριθμος κατάλογος ονομάτων αγωνιστών προς διανομή 224  σιδερένια αριστεία  μεταξύ των  οποίων είναι και Ιωάννης Παλεογιάννης με α/α 209. Του απονέμεται το σιδηρούν αριστείο Αγώνος.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ,250 Αριστεία.

 

Φ 284 Ιωάννης Κ(Π)αραχώρης ( ή Μπραχώρης). από Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 76 στους δύο καταλόγους λαμβάνει σιδερένιο αριστείο

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 284 Δημ. Τζαούλης από Στύρφακα σιδερένιο. Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή. Είναι γραμμένος και στους δύο καταλόγους: 8387/ 10 Μαΐου 1844 και 8397/12 Ιουνίου 1844 με α/α 69 και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

Φ 284/72 Απόστ. Σταυρόπουλος από Στύρφακα χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 72 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με χάλκινο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 259 Νικόλαος Σταυρόπουλος από Στύρφακα. Στις 20 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε  δεύτερη κατά σειρά αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης,  με την παράκληση αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά. κάνοντας αναφορά, ότι«..τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μου έκτοτε διηύθυνα εις τας συσταθείσας στρατιωτικάς επιτροπάς, αλλά μέχρι τούδε ουδέν αποτέλεσμα..»

Το δε πιστοποιητικό του, για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το καθαρογράφουμε:

«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι..

Ο Κύριος Νικόλαος Σταυρόπουλος κάτοικος του χωρίου Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, παρευρεθείς εις τας μάχας δις εις Υπάτην, εις αετόν αυτής και οξειάν λοιδορικίου, διετέλει πάντοτε υπό τας διαταγάς μας, έδειξεν αρίστην διαγωγήν και γενναιότητα καθόλη την διάρκειαν του υπέρ πατρίδος πόλεμον.

Ταύτα πάντα γνωρίζοντες οι υποφαινόμενοι εκ του πλησίον. επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας, ίνα χάρην των πιστών προς την πατρίδα εκδουλεύσεων του τω χρησιμεύση ανήκοντως

Αγά τη 2Φευρουαρίου 1844» Υπογράφουν Μ και Ν Κοντογιάννης, Συνταγματάρχης και Αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα, και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος αυθημερόν για τη γνησιότητα των υπογραφών, Γ. Ζουλούμης.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 259  Αριστεία.

 

Φ 284 Νικολ. Φοραδούλας από Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και τον διηύθυνε προς το Υπ. Στρατιωτικών. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 75 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με σιδερένιο αριστείο.

Πήγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία. Ο Ν. Φ. λαμβάνει σιδερένιο. Στον Φ 286  είναι γραμμένος ως Φαραδόδολος, επίσης και στο χωριό Βαρυμπόπη

 

Φ 284  Νικόλαος Φοραδέλης* από Στύρφακα Χάλκινο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο α/α 47 Θεσσαλών που διαμένουν σε χωριά της Φθιώτιδας.

Ενώ στον Φ 287 των ίναι καταχωρημένος σε κατάλογο  αγωνιστών της Φθιώτιδας «ως μη λαβόντων των αριστείων των εισέτι» Τον κατάλογο συνέταξε ο  Γεώργ. Χατζηχρήστος από Υπάτη.

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844   Ε΄λ 12 Ιουνίου 1844 αριθ 10411

Πεί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χ¨χρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σ. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Μακρυγιάννης».

Του απονέμεται το  προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 284 και 287 Αριστεία.

 

Φ 230  Χοντρομήτρος από Ασπροπόταμο κάτοικος Στύρφακα χάλκινο Στις   9 Ιαν. 1844  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών που στέλνεται προς την Επί      των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του χορηγηθεί το σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από :  Γ . Δυοβουνιώτης, Ν.  Πανουριάς και Δημ.  Χατζίσκος

Ο ίδιος με τον Φ 272 των ΓΑΚ , κατάλογος 3466 παίρνει το προτεινόμενο αριστείο μέσω του Δ. Χατζίσκου. Ενώ είναι  γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χάλκινων και 220 σιδηρών αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει Χάλκινο. Φ 285/ΓΑΚ 87. Ο ίδιος είναι γραμμένος σε κατάλογο Ασπροποταμιτών,  οι οποίοι κατοικούν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.

Πηγή:  Αρχειομνήμων Φ286 ΓΑΚ , Αριστεία.

Ο ανωτέρω αγωνιστής, στις συνταγματικές εκλογές του 1843, πήρε μέρος ως εκλογέας στην Συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων, αλλά η  μεριά της πλειοψηφίας διαφώνησε  και έστειλε επιστολή εκφράζοντας την αντίθεσή της.

[1] Επειδή, η έκδοση των αριστείων από τις συσταθείσες επιτροπές καθυστερούσε, οι αγωνιστές κατέφευγαν και σε άλλους οπλαρχηγούς. Εκτός εάν πρόκειται για συνωνυμία.

Αρέσει σε %d bloggers: