Συκα Εκλογικα 1843

 

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Συκά του Δήμου Υπάτης το 1843.

Το χωριό Συκά της Υπάτης Φθιώτιδος, είναι προεπαναστατικός οικισμός. Ο Πουκεβίλ[1] τον τοποθετεί στα “Βλαχοχώρια” του κτηματολογίου του Πατρτζίκ με 10 σπίτια. 

“Ήταν συνοικισμός της Υπάτης από το 1836 έως το 1912 και μέχρι 2006 ήταν Δ.Δ . Δ. Υπάτης με 208  κατοίκους[2]“.  

Το 1835 σε μια απογραφή ανεπίσημη, είχε 43 κατοίκους με 10 οικογένειες.[3]

Το 1843, στις προκηρυχθείσες συνταγματικές εκλογές αναφέρεται, ότι οι κάτοικοι οι έχοντες δικαίωμα ψήφου ξεπερνούσαν τους 50 πολίτες.  Από την εκλογική συνάθροιση των κατοίκων η οποία έγινε στην εκκλησία του χωριού “Άγιος Νικόλαος” στις 6 Σεπτεμβρίου του 1843, με προεδρεύοντα πάρεδρο Τριαντάφυλλο Τσακνιά και τον ιερέα Παπαδημητρη, εξέλεξαν τους για εκλέκτορα τους, τον  Δημητ. Χομορίτην

 Λεπτομέρειες στο παρακάτω παρατιθέμενο ψηφιακό πρακτικό καθαρογραμμένο

1846826 “Σήμερον την εικοστή έκτην του μηνός 7βρίου του 1843, ημέραν Κυριακήν, ώραν δεκάτην Π.Μ, εν τῶ χωρίῳ Συκά του Δήμου Υπάτης εν τῇ εκκλησίᾳ του αυτού χωρίου καλουμένη Άγιον Νικόλαον, μετά την θείαν λειτουργία ιερουργεία, ιερουργούντος του ιερέως Παπαδημήτρι, Αναγνώσθη παρ’ αυτού ο κατάλογος  των εκλογέων Δημοτών[4], καταστροθείςσυμφώνως με το περί εκλογών ψήφιαμα και συνεπεία της υπ’ αρίθ  Διαταγής του Δημάρχου Υπάτης, αναγνώσθη παρά του ιερέως μεγαλοφώνως εις τους παρευρεθένρας, και επικυρώθη παρα των παρευρεθέντων δια της υπογραφής απάντων.

Ο πάρεδρος                                          ο Ιερέας

Τριαντάφιλος τζακνιάς

Οι παρευρεθέντες εκλέκτορες

Δημήτριος χομορίτης

βλαχοθανάσης

γιανος μόκας

γιοργιος λάγιος

μητζιοθανάσης

Κατά την έννοιαν του αυτού ψηφίσματος αρ. 5 των οδηγιών ο ιερεύς παριστάμενος ενώπιον πάντων, ανέγνωσεν τον από το αρ. 5 των οδηγιών προβλεπόμενον όρκον. Μη γιγνοσκόντων των γερόντων γράμματα. Οι δε εκλέκτορες πολίται ύψωσαν την δεξιάν αυτών χείρα.

          Εκλεγομένων πέντε εκ των γερονττέρων μελών της συνάθροισεως δια την εκλογήν  τους Κ.Κ. Δημήτριον χομορίτην, βλαχοθανάσην, Γιάνος μόκας, μητζιοθανάσης, Γεωργιος λάγιος.

Κατεστρώθη ο Κατάλογος των εις εκλογήν προβληθισομένων υποψηφίων εις τα ακόλουθα ονόματα, Διότι κ κοινότης του χωρίου Συκά δεν έχει περισσοτέρους των πεντήκοντα Οικογενειών και ως εκ τούτου εκλεχθησαν τέσσερα ονόματα υποψηφίων και ως τοιούτι ονομάζονται οι Κ.κ τριαντάφυλος τζακνιάς, δημήτριος χομορίτης, βλαχοθανάσης, και γιάνος λάγιος.-

          Έναρξάσης της εκλογής των εκλεξίμων και ονομασθέντος πρώτου ψηφοφορίας γενομένης εξελέχθη εκ του αποτελέσματος

          Α ο Τραντάφυλος τζακνιάς έλαβε ψήφους λευκούς φασούλια 17 μελανους      καλαμβοκηα 5

          Β΄ο Δημήτριος χομορίτης έλαβε ψήφους λευκους φασούλια 21 μελανούς      καλαμβόκηα1

          Γ΄ ο βλαχοθανάσης ‘ελαβε ψήφους λευκούς φασούλια 7 μελανους ή καλαμβόκηα 15

          Δ΄ο Γιάννος λάγιος έλαβε ψήφους έυκούς ΄φασούλια 8 μελανούς ή καλαμβόκηα 10

Εκ του αποτελέσματοςτης γενομένης ψηφοφορίας, εξελέχθη  εκλέκτορ του χωρίου Συκά ο λαβόν τους πλειοτέρους ψήφους ο Δημήτριος Χομορίτης

Εν Συκά την αυτήν ημέραν

οι εκλεχθησόμενοι γεροντότεροι

Τριαντάφιλος τζακνιάς

δημήτιος χομορίης

βλαχοθανάσης

γιάνος μόκας

θανάσηςμητζιελος;;

Ο προεδρεύων την εκλογήν πάρεδρος

τριαντάφυλος τζακνιάς

 

Ο πρόεδρος της εκλεκτικής Συνελεύσεως του χωρίου Συκά

προς τον Κον Δημήτριον Χομορίτην

Ειδοποιείσθε Κύριε ότι εκ του αποτελέσματος της γενομένης ψηφοφορίας εκλέχθητε εκλογεύς από τους εκλέκτορες του χωρίου Συκά διά ψήφων αριθ. 21 και παρακαλείσθε δυνάμει της παρούσης εκλογής να μεταβείτε εις την επαρχιακήν Συνέλευσιν υπάτης προσκληθήτε, διά να εξελέξητε τους πληρεξουσίους της επαρχίας Νεων Πατρών

Ο προεδρεύων πάρεδρος

Τριαντάφυλος τζακνιάς

οι εκλεγμένοι γεροντότεροι

δημήτιος χομορίης

βλαχοθανάσης

γιάνος μόκας

θανάσης μητζιοελος;;

Γιάνος λάγιος

Ο πάρεδρος του Χωρίου Συκά

Επικυροί την γνησιότητα  των άνωθεν υπογραφώνκαι τα ενδιαλαμβανόνα

την αυτήν ημέραν

 Ο πάρεδρος

Τριαντάφυλος τζακνιάς

Πρακτικά της εκλογήςτων εκλεξήμων  του χωρίου Συκά

Εν Συκά την 26 7βρίου 1843”

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία ¨Εκλογικά” Συλλογή Λαδα Φ,47

 Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία κατά την μετάφραση των  ψηφιακών  εγγράφων, τα οποία είναι στη διάθεση του αιτούντα. 

 Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν λάθη λάθη και παραλήψεις μας. Σε πολλά ονόματα υπάρχουν ερωτηματικά, πιθανόν να μην αποδίδονται σωστά.

►Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε  απάντησή μας

[1]Γάλλος πρόξενος στην Αυλή του Αλή πασά,άφησε σημαντικό έργο περιοδεύοντας την Ελλάδα το 1810

[2]Πηγή:Γ. Δημητρίου, “Πόλεις κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί  στη Φθιώτιδα”,  (13ος -20ος αι.)  “Φθιωτικά Χρονικά 2006” Λαμία)

[3]Πηγή: “Γ.Α.Κ Φ 122 “Οθωνικά Υπ.  Εσωτερικών” αριθμός. εγγράφου  (ΓΑΚ)  009

[4]Δεν βρέθηκε ο σχετικός Κατάλογος