Αγα-Σπερχειαδα εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα 1843 στο χωριό Αγά/Σπερχειάδα Δήμου Σπερχειάδος

kalpi_ypopsiasmenos_politisΟι κάτοικοι του χωριού Αγά, ύστερα από κοινοποίηση του Δημάρχου Σπερχειάδος αριθ. 772, περί διεξαγωγής εκλογών για την εκλογή εκλεκτόρων ή παραστατών, συνήλθαν στις 26 Σεπτεμβρίου 1843 στον ιερό Ναό του χωριού με το όνομα άγιος Νικόλαος, όλοι οι πολίτες οι έχοντες δικαίωμα ψήφου 50 τον αριθμό, προκειμένου να εκλέξουν τους εκλέκτορες του χωριού. Ο ιερέας του χωριού ανάγνωσε στους συγκεντρωμένους τους Νόμους και τα ψηφίσματα περί εκλογής παραστατών, την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και τις οδηγίες του Διοικητού της Φθιώτιδος και άλλων σχετικών εγκυκλίων περί εκλογής πληρεξουσίων, οι οποίοι θα έπαιρναν μέρος στη Γεν. Εθνική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος,.

Ο καταρτισθείς ονομαστικός κατάλογος των παρόντων από τον ιερέα αναγνώσθηκε προς την συγκέντρωση και αφού έλαβε την πιστοποίηση, οι συγκεντρωθέντες έδωσαν τον παρακάτω ορισθέντα όρκο.

Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

Έπειτα η συγκέντρωση των εκλογέων, παρουσία του ειδικού παρέδρου του Χωριού, εξέλεξε πέντε από τους γεροντότερους τους: λαμπράκης τζιρακλής, Νικόλαος Κοντογιάννη, Θεόδωρος Βελής, Γεώργιος Γκουζούμας, και Γεώργιος Καρυώτης”, οι οποίοι μαζί με το ιερέα και τον πάρεδρο θα αποτελούσαν την επιτροπή, η οποία θα διεξήγαγε τις εκλογικες διαδικασίες. Σύμφωνα με το άρθρο 6 των οδηγιών, οι παραπάνω αναφερόμενοι γεροντότεροι συνέταξαν τον κατάλογο των υποψηφίων εκλογέων. Ο ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων εκλεκτόρων έχει ως εξής: “Ευαγγέλης Κοντογιάννης, Αθανάσιος λαμπράκης, Γεώργιος Δημητρίου και Δημήτριος Νικολάου” Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, προέκυψε το εξής αποτέλεσμα: “ο Ευαγγέλης Κοντογιάννης έλαβε ψήφου υπέρ 33 τριάκοντα τρεις και κατά 17. ο δε Αθανάσιος λαμπράκης ψήφους υπέρ 17 δέκα επτά και κατά 33, ο δε Γεώργιος Δημητρίου ψήφους υπέρ 17 και κατά 33 και ο Δημήτριος Νικολάου ψήφπυς υπέρ 17 και κατά 33, ώστε εις ο Ευαγγέλης Κοντογιάννης λαβών την πλειονοψηφία, εξελέχθη εκλογεύς της κοινότητος του χωρίου Αγά, συγκειμένου από ολιγότερον των 50 Οικογενειών πλέον δε των15

Εγένετο εν Αγά την 26 7βρίου 1843

Ο προεδρεύων ο Ιερεύς τα πέντε μέλη

την συνέλευσιν Παππαθανάσιος Νικολάου λαμπάκης τζιρακλής

Πάρεδρος Νικ. Κοντογιάννης

Γεωρ. Δημητρίου Γ. Γκουζόυμας

Θ. Βελής

Γ. Καρυώτης

Αντίγραφον απαράλλακτον τω πρωτοτύπω

Αγά την 12 *βίου 1843

Τ. Σ. Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος

γ. ζουλούμης

*

2.Επιστολή-ένσταση των κατοίκων χωριού Αγά προς την Εθνική Συνέλευση1846 409

“Στις 18 Οκτωβρίου 1843, 37 κάτοικοι του χωριού Αγά. Περίοδος κατά την οποία διαρκούσε η τοπική Επαρχιακή Συνέλευση στην Υπάτη, για την εκλογή των πληρεξουσίων, διαβιβάζουν προς την Εθνική Συνέλευση επιστολή διαμαρτυρία με την οποία ενημερώνουν την Συνέλευση και μεταξύ άλλων αναφέρουν . “….συνήλθομεν άπαντες εις την εκκλησίαν και εξελέξαμεν ως εκλέκτορα της κοινότητός μας τον Κ. Ευαγγέλην Κοντογιάννην, από τους έχοντας δικαίωμα ψήφου, ουδείς έλλειψε να εξασκήση το δικαίωμά του, λαμβάνων εγκαίρως μέρος εις την γενικήν συναθροισιν, ο παρασταθείς την 17ην φθίνοντος 8βρίου εις την εν Υπάτη συνέλευσιν των εκλεκτόρων Αθ. Λάμπρου, είναι αυτοχειροτόνητας εκλέκτωρ….” Στη συνέχεια ενημερώνουν τη Γενική Συνέλευση να θεωρήσουν αυτόν ως μη εκλεγέντα (αυτοχειροτόνητον), παρά τον μόνο εκλεγέντα από αυτούς τον Ε. Κοντογιάννη και τον άλλον εμφανισθέντα ως παράνομον .

Ακολουθούν οι υπογραφές 37 κατοίκων

Η πιστοποίηση των υπογραφών των παραπάνω αναφερομένων κατοίκων, γίνεται από την Δημαρχία Σπερχειάδας και φέρει την σφραγίδα της Δημαρχίας και την υπογραφή του παρέδρου Α. Καλαμάρα, επί απουσία του Δημάρχου.

Επισυνάπτεται ο παραπάνω αναφερόμενος κατάλογος των συναθροισμένων κατοίκων Αγά διά την εκλογήν των εκλογέων των.


Εικόνα 1: Κατάλογος εκλογέων Σπερχειάδας (Αγά)1843/1846406-407

                 Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47

Για κάθε παρατήρηση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.

Σύντομα θα λάβετε την απάντηση

Τα ψηφιακά έγγραφα  είναι στη διάθεση του αιτούντα