Αγωνιστες Αγα-Σπερχειαδα 1821

 Κατάλογος Αγωνιστών του χωριού Αγά-Σπερχειάδα

Ξεκίνησε, εδώ και λίγο καιρό, μια φιλότιμη προσπάθεια, να συνταχθούν οι ονομαστικοί κατάλογοι των αγωνιστών, κατά Δήμο της εποχής της ανασυγκρότησης της χώρας,  και τα χωριά αυτού, μνημονεύοντας ονομαστικά αυτούς, οι οποίοι  «δράξαντες τα όπλα» και με  αίμα και θυσίες , αψηφώντας τον θάνατο, προέταξαν τα στήθη τους και τα υψηλά ιδανικά, θεμελιώνοντας έτσι μια Νέα αναγεννημένη Ελλάδα, μέσα από τις στάχτες της πιο μαρτυρικής και μακραίωνης σκλαβιάς, υπό τον Οθωμανικό ζυγό.

Ως απώτερος σκοπός μας τέθηκε, αφενός μεν η γνώση της ιστορικής διαδρομής της Πατρίδας μας, στοιχείο γνώσης απαραίτητο κάθε ανθρώπου, να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει, με τις γεμάτες αξίες πράξεις των παππούδων μας και αφετέρου, σαν επακόλουθο, η αναγνώριση αυτών των θυσιών ως απονομή δίκαιης ευγνωμοσύνης.

Εμείς, με την αναμόχλευση των παραπάνω αναφερομένων ιστορικών καταλόγων,  με τα αριστεία «τιμής ένεκεν», θελήσαμε να αποδώσουμε μνήμη αιώνια σε αυτούς που θυσιάστηκαν  και ελπίδα, πως η Ιστορική αυτή παρακαταθήκη, θα βρει στο παράδειγμά τους άξιους συνεχιστές.

Καταγράφτηκαν 68  αγωνιστές, εκ των οποίων:

6 Αγωνιστές τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο: 2 ως προύχωντες-Δημογέντες και 4 ως αξιωματικοί

► 8 από αυτούς, τιμήθηκαν με χάλκινο, ως υπαξιωματικοί.

►54 από του υπολοίπους τιμήθηκαν με το σιδερένιο αριστείο, μεταξύ των οποίων κάποιοι δεν προσδιορίζονται, παρ’ όλο που υπέβαλαν έγκαιρα τα πιστοποιητικά τους στις εξεταστικές επιτροπές

Τα παραπάνω χορηγούμενα αριστεία, δεν είναι στατικά. Πολλοί είναι οι αγωνιστές που διαφώνησαν με τις επιτροπές για τον βαθμό που τους κατέταξαν ή για το αριστείο που τους χορηγήθηκε και προσέφυγαν ξανά στις παραπάνω αναφερόμενες επιτροπές, αλλά και στα αστικά Δικαστήρια και κάποιοι από αυτούς δικαιώθηκαν,  έστω και μετά θάνατον. Τα ονόματα είναι καταχωρημένα με Ρουμελιώτικη προφορά, Π.χ. ο Τσίρος σε Τζίρος, Ο Υφαντής σε Αϋφαντής, Αϋφαντόπουλος είναι γιος  Αϋφαντή, Ο Τσαπάρας σε Τζαπάρας κ. ά.

[……]Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες απόκτησης των αριστείων→Εδώ[…..]

 Ονομαστικός και αλφαβητικός κατάλογος Αγωνιστών Αγά

Αγάς Αθανάσιος κάτοικος Αγά/Αργυρό ως Ανθυπολοχαγός. Στις 18/30 Σεπτεμβρίου 1836, υπάρχει το δίπλωμα που συνόδευσε τον Αργυρό σταυρό  (αριστείο). Το οποίο έχει ως εξής:

Χορηγήσαντες  τον κατά την 18/30 Σεπτεμβρίου 1835 συστηθέντα αργυρούν σταυρόν εις τον Κύριον αθανάσιον Αγάν ανθυπολοχαγόν ως εντίμως μεθέξαντα  του υπέρ της ανεξαρτησίας των Ελλήνων αγώνος με την άδειαν να φέρη το έντιμον τούτο παράσημον εις πάσαν περίστασιν, παρέχομεν εις αυτόν προς πιστοποίησιν τούτου το παρόν Δίπλωμα υπογεγραμμένον παρ’ Ημών Ιδίαχειρί και εσφραγισμένον με την Ημετέραν μεγάλην Σφραγίδα του Κράτους.

[Αγάς Κώστας  κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Φέρεται καταχωρημένος με α/α 34 σε  κατάλογο Νο 1/ Ιανουάριος 1843 με άλλους 94 αγωνιστές, ο οποίος διευθύνθηκε προς  τη Διοίκηση Φθιώτιδος και  τον αναφέρει ότι τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 174]

[Αη(ϋ)φαντόπουλος Ιωάννης κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Φέρεται καταχωρημένος με α/α 56 σε  κατάλογο Νο 1/ Ιανουάριος 1843 με άλλους 94 αγωνιστές, ο οποίος διευθύνθηκε προς  τη Διοίκηση Φθιώτιδος  και τον αναφέρει ότι τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 174] 

 [Αηφαντόπουλος Νικόλαος* κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Φέρεται καταχωρημένος με α/α 55 σε  κατάλογο Νο 1/ Ιανουάριος 1843 με άλλους 94 αγωνιστές, ο οποίος διευθύνθηκε προς  τη Διοίκηση Φθιώτιδος  και τον αναφέρει ότι τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 174]  

[Αναγνωστάκης Αναστάσιος ή Αναγνωστόπουλος κάτοικος Αγά/σιδερένιο.  Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του Αναστ. Αναγνωστάκη,  έχει αριθμό Πρωτ. 812-4-2-1841.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών τον Ιανουάριο του 1843 διεύθυνε κατάλογο Νο 1 με άλλους  94 αγωνιστές  προς τη Διοίκηση  Φθιώτιδας, τον αναφέρει με α/α  23 στον κατάλογο  και ότι τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134, Φ 174]122703

[Αναστασίου Γιαννακός κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 464 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο Γιαννακός Αναστασίου, προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο.  Ο κατάλογος φέρει την έγκριση του Υπουργού και επιστρέφεται στους πληρεξουσίους για τη χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Αντωνίου Δημήτριος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Αντωνίου Νικόλαος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272] 

[Αποστόλου Αθανάσιος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 57 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Ασημακόπουλος Δημητ. κάτοικος Αγά/σιδερένιο  Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο με α/α 8 του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδας, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του υποφαινόμενου,  έχει αριθμό Πρωτ.  861-12-2-1841. Τον Ιανουάριος του 1843, φέρεται καταχωρημένος με α/α 28 με άλλους 94 αγωνιστές από διάφορα χωριά, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134, Φ 174]  

[Βαλτινό Δημήτριον κάτοικος Αγά/Αργυρό αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 13 σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα 70 αξιωματικών. Ήτοι:  «Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής 

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον  Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220. Φ. 288]

[Βασιλείου Αθανάσιος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 52 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών  Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον οπλαρχηγό Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Βασιλείου Αναγνώστης   κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 465 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844, τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο Αναγνώστης  Βασιλείου, προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο.  Ο κατάλογος φέρει την έγκριση του Υπουργού και επιστρέφεται στους πληρεξουσίους για τη χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]  

Φ 277 15 Βαφιάς Αθανάσιος εξ Αγράφων κάτοικος Αγά/Υπάτης. (Με επιφύλαξη επειδή τον έχει από Αγά/Υπάτης).  Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουργία, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277]

[Βελής Θεοδωρής κάτοικος Αγά.  Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο με α/α 9 του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδας, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του υποφαινόμενου,  έχει αριθμό Πρωτ.  862-12-2-1841.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134] 

[Βλαστίδας Γεώργιος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 59 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Γεωργίου Νάσος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 39 σε κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου Στρατιωτικών Νο 6086/15-4-1844 με 93 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου,  για χρήση της διανομής. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 280]

Γεωργίου Σπύρος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272] 

Γκουζούμας Δημήτριος του Γεωργίου κάτοικος Αγά Σπερχειάδος, Υπέβαλε κοινή αίτηση απονομής αριστείου 4-2-1844 προς το το Δήμο Σπερχειάδος, μαζί με τους συμπατριώτη του: Λουκά Παπακωνσταντή, Ιωάννη Μαγκλάρα, αιτώντας τη απονομή των αριστείων των, καθότι αν και είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους και παλιότερα μέχρι δεν έχουν ικανοποιηθεί. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο το υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης, έχει ως εξής: Πιστοποιητικόν, Δια του παρόντος πιστοποιούμαι ότι Ο  Δ. Γκ. Γ κάτοικος Αγά του Δήμου Σπερχειάδος,  εδούλευσε στρτιωτικός την πατρίδα από Αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους, υπό τη οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμόντας γενναίος, εις Υπάτην, εις Καλιακούδα,  εις Άμπλιανην,   εις γιαννιτζού, και πολλάς άλλας, έδειξεν ζήλον, πατριωτισμόν  πάντοτε, και ευπείθειαν εις τους ανωτέρους του.

            Όθεν εις ένδειξη τούτων, δίδεται το παρόν ίνα   τω χρησιμεύση  όπου ανήκει’

Εν Αγά  τι 1 Ιανουαρίου 1844. Και για το γνήσιο των υπογραφών, ο Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ ζουλούμης” “Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  71. Φ. 261]

[Δημητρίου Γεώργιος* κάτοικος Αγά/σιδερένιο.  Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του Γ. Δ  έχει αριθμό Πρωτ. 831-12-2-1841. Ενώ τον Ιανουάριος του 1843, φέρεται καταχωρημένος με α/α 24 με άλλους 94 αγωνιστές από διάφορα χωριά, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 174], Ο επόμενος που ακολουθεί, πιθανόν είναι το ίδιο άτομο.

[Δημητρίου Γεώργιος* κάτοικος Αγά, Βρίσκεται σε κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας , ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, με αριθμό πρωτ Νο 4171/14/21 Ιουνίου 1841.  Η Διοίκηση  Φθιώτιδος,  με δικό της διαβιβαστικό διευθύνει, εκτός αυτών του Δήμου Σπερχειάδος, αλλά και άλλων Δήμων μαζί, προς την  Επί των στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας τις υποβληθείσες αιτήσεις και πιστοποιητικά των αγωνιστών. Παραθέτουμε  την σχετική αλληλογραφία για τον υποφαινόμενο:  α)

    Εν Αγά ελήφθη   19 Αυγούστου 1839 Αριθ. Πρωτ. 454                     (1184866)

«Προς τον Δήμαρχο Σπερχειάδος

Ο υποφαινόμενος γρηγόριος Δημητρίου εγεννήθην και κατοικών εν Αγά, του Δήμου Σπερχειάδος  είμαι ετών τριάκοντα εννέα, και υπηρέτησα στρατιωτικώς υπό διαφόρους οπλαρχηγούς Κατά το διάστημα της επαναστάσεως ως απλούς στρατιώτης, και έκθεσα τας εκδουλεύσεις μου και τα αναγκαία πιστοποιητικά τα διεύθυνα διά του Διοικητού Φθιώτιδος, ότε ήτον επιφορτισμένος δια τη παραλαβήν αυτών, επιθυμών  να εφοδιασθώ με το ανήκον  εθνόσημον, διευθύνω προς υμάς Κύριε Δήμαρχε,  την παρούσα μου σύμφωνα με την διαταγήν της επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείας της επικρατείας, υπό αριθμό 204, παρακαλώ να ενεργήσητε τα περαιτέρω

Και υποσημειούμαι ευσεβάστως

Εν Αγά την 18 Αυγούστου 1839

Ο ευπειθέστατος

Δια τον αγράμματον

Γεώργιον Δημητρίου κα’ αίτησίν του

Αθανάσιος Λάμπρου»

Ο Δήμαρχος Αγά διαβιβάζει:

Αριθ πρωτ: 465/ 338

Εν Αγά την 24 Αυγούστου 1839    προς την Β.  Διοίκηση Φθιώτιδος

Περί Διευθύνσεως αναφοράς Συμφώνως με την έννοιαν της υπαριθ. 3028 διαταγής της επί των εσωτ. Βασιλικής Γραμματείας της Επικρατείας, διευθύνοντες εγκλείστως την περί αριστείου αίτησιν του συνδημότου μας Γεωργίου Δημητρίου, αναφέρων ότι εις τον Δήμον τούτον δεν έχει άλλος τις το επώνυμων αυτού,   ούτε εκατηγορήθη επί πλημμελήματι εννοουμένου παρά του άρθρου 22 του Ποινικού κώδικα

Απόντος του Δημάρχου

Ο ευπειθέστατος Πάρεδρος

Γρηγόρης ζαχαρόπουλος»

 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.71]    

 [Δημητρίου Γεώργιος *από Αγά/χάλκινο αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 24 σε κατάλογο του Υπουργείου Στρατιωτικών Νο 6086/15-4-1844 με 93 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου,  για χρήση της διανομής. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 280]

[Δημητρίου Γεωργαντάν* κάτοικος Αγά/Αργυρό αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 14 σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα 70 αξιωματικών. Ήτοι:  «Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής 

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220. Φ. 288] * Οι τέσσερες προηγούμενοι σημειούμενοι με αστερίσκο, με το αυτό όνομα και επώνυμο, πιθανόν να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο  και να έκανε προσφυγές στις εξεταστικές επιτροπές, για το σιδερένιο και στη συνέχεια το χάλκινο αριστείο και τελικά να κέρδισε το Αργυρό. Άλλως, θα πρόκειται για δύο άτομα συγγενικά με το ίδιο ονοματεπώνυμο. Είναι δύσκολο  να γίνει η ταυτοποίηση, αφού μας λείπει το βεβαιωτικό πιστοποιητικό ή τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά εκδουλεύσεων τους .

[Δημητρίου Ευστάθιος του Κώτζου (Κώστα) κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Παραθέτουμε το βεβαιωτικό πιστοποιητικό του το οποί υπέβαλε μαζί με την αίτηση απονομής αριστείου. Το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνειδήσει ότι ο Κ. Ευστάθιος Κώτζου Δημητρίου κάτοικος του χωρίου Αγά του Δήμου Σπερχειάδος, της Φθιώτιδος, ετών 38, λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής της επαναστάσεως του 1821, έτους, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς  με πατριωτισμό και ένθερμον ζήλον υπό τας διαταγάς μας, Παρ’ ευρέθη δε εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, δις εις Υπάτην  κατά των εντοπίων Οθωμανών, εις την Καλιακούδαν, και εις την έξοδον του Μεσολογγίου, δια το σύντομον παραλειπομένας, δείξας γενναιότητα, ευπείθεια  και υπακοήν εις τους ανωτέρους του.

            Διό τω δίδεται το παρόν κατ’ αίτησίν του όπως τω χρησιμεύση ανήκοντως.

Εν Αγά την 15ην Ιανουαρίου 1844 Υπογράφεται από τους: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη».  Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών  Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243, Φ.  272]

 [Ζαγκανάς Δημήτριος του Γεωργίου  κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 463 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο κατάλογος επιστρέφεται στους πληρεξουσίους με την έγκριση του Υπουργείου, επί του καταλόγου, για την επίδοση του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 243, Φ, 286]   

[Ζαχαριάς Γρηγόριος από Φτέρη κάτοικος Αγά. Βρίσκεται σε κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδος, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, με αριθμό πρωτ Νο 4171/14/21 Ιουνίου 1841.  Η Διοίκηση  Φθιώτιδος,  με δικό της διαβιβαστικό, διεύθυνε, εκτός αυτών του Δήμου Σπερχειάδος, αλλά και άλλων Δήμων μαζί προς την  Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, τις υποβληθείσες αιτήσεις και πιστοποιητικά των αγωνιστών. Παραθέτουμε  την σχετική αλληλογραφία για τον υποφαινόμενο:  α)

 Εν Αγά 24 Αυγούστου 1839          Προς το Δήμαρχο Σπερχειάδος 

Αριθ. Πρωτ. 475

“Ο υποφαινόμενος Γρηγόριος Ζαχαριάς γεννημένος εις το χωρίον Φτέρης  κατοικών εις Αγά του Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδος είμαι ετών τριάκοντα πέντε,  υπηρέτησα στρατιωτικώς υπό διάφορους αρχηγούς κατά το διάστημα της επαναστάσεως ως αξιωματικός εικοσιπένταρχος, τας εκθέσεις των εκδουλεύσεων μου με τα αναγκαία πιστοποιητικά τα οποία διελάμβανον τας μάχας συναφθέντων εν καιρώ των οποίων έλαβον πληγήν κατά  τον αριστερό πόδα μου την αιχμαλωσίαν απάσης της οικογενείας μου και εμού του ιδίου, όστις διά πολλών μέσων εσώθην αυτής, τα διεύθυνα διά του  Διοικητού με τον ανήκον εθνόσημον, διευθύνω προς υμάς  Κ. Δήμαρχε, την παρούσα μου, σύμφωνα με την διαταγήν της επί των Στρατιωτικών Βασιλικής Γραμματείας της επικρατείας, υπό αριθ, 204, και παρακαλώ να ενεργήσητε τα περαιτέρω και υποσημειούμαι ευσεβάστως .

Ο ευπειθέστατος  Γληγορης ζαχαριά»

β) 475/348   (1184859)

Εν Αγά 24 Αυγούστου 1839                  Προς τη Βασιλ. Διοίκησης Φθιώτιδος

Περί διευθύνσεως αναφοράς

Συμφώνως με την έννοιαν της υπό αριθ, 3028 διαταγής της επί των εσωτερικών Β΄ Γραμμ. της επικρατείας, διευθύνοντες εγκλείστως την περί αριστείου αίτησιν του συνδημότου μας Γρηγορίου  Ζαχαριά , και αναφέρομεν ότι εις τον Δήμον τούτον δεν έχει άλλος το επώνυμον αυτού, ούτος υπάρχων καλής διαγωγής δεν εκατηγορήθη

επί πλημμελήματι προ νοουμένου κατά του άρθρου 22 του ποινικού Νόμου.

Εκ του Δήμου

ενεργ ο πάρεδρος

Τ. Σ

γ) Αριθ 4612 /1478

Λαμία 6 7βρίου 1839

Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας

Περί αριστείων

Εγκλείστως αιτήσεις διαφόρων δημοτών, εκ των Δήμων Καλλιαίων, Σπερχειάδος, Υπάτης και Ροδωνίων περί αριστείων ομού με τας πρωτοτύπους αναφοράς των Δημάρχων, δια να διατάξη η Β΄ Γραμματεία ό, τι εγκρίνει

Ευπειθέστατος

Ο Διοικητής  Φθιώτιδος

 Π. Λοιδορίκης.

 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 71, Φ]   

[Ζυγούρος Πέτρος από Χουστέβα Ηπείρου  κάτοικος Αγά.  Βρίσκεται α/α 2 σε κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδος Προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, με αριθμό πρωτ Νο 4171/14/21 Ιουνίου 1841.  Η  Διοίκηση Φθιώτιδος,  με δικό της διαβιβαστικό, διευθύνει, εκτός αυτών του Δήμου Σπερχειάδας, αλλά και άλλων Δήμων μαζί, προς την  Επί των στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας. (1184858)Παραθέτουμε  την σχετική αλληλογραφία: 

α) “Εν Αγά την 24 Αυγούστου 1839

Αριθ. Πρωτ. 466                       Προς το Δήμαρχο Σπερχειάδος

Ο υποφαινόμενος Πέτρος Ζυγούρος γεννημένος εις το χωρίον Χουστέβα της (     ) και κάτοικός εις Αγά του Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδος ετών τεσσαράκοντα υπηρέτησα στρατιωτικώς υπό διάφορους αρχηγούς κατά το διάστημα της επαναστάσεως ως αξιωματικός εικοσιπένταρχος απόμαχος, τας εκθέσεις των εκδουλεύσεων μου με τα αναγκαία πιστοποιητικά τα διεύθυνα δια του  Διοικητού Φθιώτιδος, όταν ήταν επιφορτισμένος δια την παραλαβήν αυτών επιθυμών να εφοδιασθώ με τον ανήκον εθνόσημον, διευθύνω προς υμάς  Κ. Δήμαρχε, την παρούσα μου, σύμφωνα με την διαταγήν της επί των Στρατιωτικών Βασιλικής Γραμματείας της επικρατείας, υπό αριθ, 204, παρακαλώ να ενεργήσητε τα περαιτέρω.

Ο ευπειθέστατος  πέτρος Ζυγούρος Χόστεβα”

β) 475/348   (1184859)

Εν Αγά 24 Αυγούστου 1839                  Προς τη Βασιλ Διοίκησης Φθιώτιδος

Περί διευθύνσεως αναφοράς

Συμφώνως με την έννοιαν της υπό αριθ, 3028 διαταγής της επί των εσωτερικών Β΄ Γραμμ. της επικρατείας, διευθύνοντες εγκλείστως την περί αριστείου αίτησιν του συνδημότου μας Γρηγορίου  Ζαχαριά , και αναφέρομεν ότι εις τον Δήμον τούτον δεν έχει άλλος το επώνυμον αυτού, ούτος υπάρχων καλής διαγωγής δεν εκατηγορήθη

επί πλημμελήματι προ νοουμένου κατά του άρθρου 22 του ποινικού Νόμου.

Εκ του Δήμου

ενεργ ο πάρεδρος

Τ. Σ

γ) Αριθ 4612 /1478     Λαμία 6 7βρίου 1839

Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας

Περί αριστείων

Εγκλείστως αιτήσεις διαφόρων δημοτών, εκ των Δήμων Καλλιαίων, Σπερχειάδος, Υπάτης και Ροδωνίων περί αριστείων ομού με τας πρωτοτύπους αναφοράς των Δημάρχων, δια να διατάξη η Β΄ Γραμματεία ό, τι εγκρίνει

Ευπειθέστατος

Ο Διοικητής  Φθιώτιδος

Λοιδορίκης

 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 71]

[Καπρίτσας Χρηστάκης από Αγά/Αργυρό αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 25 σε κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου Στρατιωτικών Νο 6086/15-4-1844 με 93 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου,  για χρήση της διανομής.  Πιθανόν, ο Χρήστος Καπρίτσας κάτοικος Αγά, να διαφώνησε για το χάλκινο αριστείο και να έκανε προσφυγή στις εξεταστικές επιτροπές και τελικά τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο, σύμφωνα με  το παρακάτω Διάταγμα. Είναι καταχωρημένος με α/α 15 σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα 70 αξιωματικών. Ήτοι:  «Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής 

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 280,  Φ. 288]  

[Καπριτζας Νικόλαος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο με α/α 10 του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα του καταλόγου: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδας, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του υποφαινόμενου,  έχει αριθμό Πρωτ.  863-17-2-1841. Ενώ στον κατάλογο Νο 1/ Ιανουάριος 1843, ο οποίος διευθύνθηκε προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, περιλαμβάνεται με α/α 36 και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 174]      1184890/

[Καπρίστας Σπυρίδων κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 50 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Καραγιάννη Νικόλαος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Καραγκούνης Αναγνώστης   κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 466 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο κατάλογος επιστρέφεται στους πληρεξουσίους με την έγκριση του Υπουργείου,  επί του καταλόγου, για την επίδοση του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]. 

[Καριώτης Γεώργιος ετών 45,  κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο με α/α 7 του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα:  «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδας, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του Κ. Γ.  έχει αριθμό Πρωτ.  860-15-2-1841. Ενώ στον κατάλογο Νο 1/ Ιανουάριος 1843, ο οποίος διευθύνθηκε προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, περιλαμβάνεται με α/α 25 και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 174]

[Κατσαμπέκης Ευαγγέλης κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 56 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

Κόντες  ή Κούτη Κωνσταντής κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο με α/α 5 του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα:  «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδας, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του  έχει αριθμό Πρωτ. 858-12-2-1841. Στον κατάλογο Νο 1/ Ιανουάριος 1843, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας, φέρεται καταχωρημένος με α/α 32, ως  Κωνσταντίνος Κόντης και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ, Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 174]  

[Κίτζου Στάθης κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 462 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο κατάλογος επιστρέφεται στους πληρεξουσίους με την έγκριση του Υπουργείου,  επί του καταλόγου, για την επίδοση του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286] .1254268

[Κωστόπουολς Ιωάννης κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών  Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]  

 [Λαμπράκης ή Λαμπρακάκης Αθανάσιος κάτοικος Αγά/Αργυρό. “Προύχων και Δημογέρων”. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 22 σε κατάλογο αγωνιστών  Ν .606/ 9-1-1844, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της επικρατείας, των οπλαρχηγών: Γ. Δυοβουνιώτη και Νάκο Πανουριά και προτείνεται για Αργυρό αριστείο. Ενώ με Διάταγμα του Υπουργού των Στρατιωτικών, φαίνεται ότι του απονέμεται  το Αργυρό, ως προύχοντας  και δημογέροντας, ήτοι: “Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής.

             Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και δημογέροντες των χωρίων των του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον μέρος εις α μάχας ως επικεφαλής των εγχωρίων των  Αθήνα 15 Μαΐου 1844   ”Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 230, Φ. 277] 

[Λιάντσας Αθανάσιος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 55 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Μαγκλάρας Γιάννης κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 54 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

Μαγκλάρα Γιάννης κάτοικος Αγά Σπερχειάδας, Υπέβαλε κοινή αίτηση απονομής αριστείου 4-2-1844 προς το το Δήμο Σπερχειάδος, μαζί με τους συμπατριώτες του: Λουκά Παπακωνσταντή, Δημήτριο Γκουζούμα του Γεωργίου, αιτώντας τη απονομή των αριστείων των, καθότι αν και είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους  και παλιότερα μέχρι δεν έχουν ικανοποιηθεί. Η δε αίτηση τους έχει ως εξής:   

“Εν Αγά τη 4 φευρουαρίου 1844

Προς την επί των Στρατιωτικών  Βασιλική Γραμματεία

της Επικρατείας

2451 Περί Αριστείου.

             Οι υποφαινόμενοι είμεθα κάτοικοι Αγά του Δήμου Σερχειάδος, συμεθέξαμε εντίμως και αποδεδειγμένα του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, παθόντες όλα τα δεινά του πολέμου, από Αρχής μέχρι τέλους ,και μόλα ταύτα δεν ελάβαμεν εισέτι ούτε κάν το ανήκοντος  μας εθνόσημον, καίτοι,  υποβάλονταις εγκαίρως τας επί τούτω πιστοποιήσεις μας.

            Επαναλαμβάνοντες, όθεν των περί τούτου αίτησίν μας επισυνάπτομεν νέα των προς την πατρίδα στρατιωτικάς εκδουλεύσεις μας, πιστοποιηθέντα και υπογραφέντα  υπό των οπλαρχηγών του αγώνος  Μ. Κοντογιάννη και Ν. Κοντογιάννη και παρακαλούμεν θερμώς, την Βασιλικήν Γραμματεία, όπως ευαρεστηθή και διατάξη την απονομήν  των ανηκόντων εθνοσήμων.

            υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Οι ευπειθέστατοι

            γηάνης μακλάρας

δημήτριος γκουζούμας

λουκάς Πα”κωνσταντής

Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμης, έχει ως εξής:

“Πιστοποιητικόν

            Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι  ο Γιάννης Μαγκλάρας κάτοικος του χωρίου Αγά του Δήμου Σπερχειάδος ετών 42, εδούλευσε στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν μας και παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσας γενναίως και εις τας δύο προσβολάς Υπάτης, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα  Πασσά, εις το Κρεμμύδι κατά του Ιμβραήμ, εις την διά νυκτός κατά του Κιουταή έξοδον του Μεσολογγίου, εις τας Αθήνας επί της εκξτρατείας υπό του αειμνήστου Καραϊσκάκη, και άλλας διά το σύντομον παραλειπομένας.

            Όθεν ως ένδειξιν τούτων τω δίδεται κατ’ αίτησιν του  το παρόν, ίνα τω χρησιμεύση όθεν ανήκει. Εν Αγά 29 Ιανουαρίου 1844»  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 261] 

[Μουστροβίτης Νικόλαος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο με α/α 6 του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδας, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του υποφαινόμενου.  έχει αριθμό Πρωτ.  859-13-2-1841. Ενώ φέρεται καταχωρημένος με α/α 35 σε  κατάλογο Νο 1/ Ιανουάριος 1843 με άλλους 94 αγωνιστές, ο οποίος διευθύνθηκε  προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος και  τον αναφέρει να λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134,  Φ, 174, Φ. 284]    

[Μπάντρας* Νάσιος κάτοικος Αγά/Χάλκινο. Πιθανή καταγωγή Θεσσαλία. Περιλαμβάνεται με α/α 145 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8045/30-4-1844, από  205 Θεσσαλών-Ελλήνων , “των εχόντων το δικαίωμα Αριστείων”. Ο υποφαινόμενος προτείνεται να λάβει το χάλκινο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

 [Μπενίσης Αθανάσιος του Ι. κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/0/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]  

[Μπενίση Κώστα του Ι κάτοικος Αγά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 193 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]   

[Μπενίσης Κώστας κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας, με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του Κώστα. Μπενίση,  έχει αριθμό Πρωτ. 813-4-2-1841,  πήρε μέρος στις μάχες και δη της Καλιακούδας, όπου εφονεύθει Ο Νικολάκης Κοντογιάννης και στο Κεφαλόβρυσο όπ[ου εφονεύθει ο Μπότσιαρης.  Ενώ, τον Ιανουάριος του 1843, φέρεται καταχωρημένος με α/α 33 με άλλους 94 αγωνιστές από διάφορα χωριά, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 174]

[Μπενίσης Χρήστος τοι Ι. κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272] 

[Μπούγιας Χριστόδουλος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 51 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών  Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Μωρίκης Μήτρος  κάτοικος Αγά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286] 

 [Ξαγάρας Ιωάννης κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Φέρεται καταχωρημένος με α/α 54 σε  κατάλογο Νο 1/ Ιανουάριος 1843 με άλλους 94 αγωνιστές,  ο οποίος διευθύνθηκε   προς προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος και αναφέρει ότι τιμήθηκε  με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 174] 

[Πανδρεμένος Γεώργιος κάτοικος Αγά σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 51 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών  Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Παπαθανάσιον Νικόλαον ή Νικολάου Παπαθανασίου   εξ Αγά/Αργυρό, “προύχων και Δημογέρων”. Είναι καταχωρημένος με α/α  12 σε ονομαστικό κατάλογο μαζί με  άλλους Προύχοντες και  Δημογέροντες, οι οποίοι με Διάταγμα Τιμήθηκαν  με το Αργυρό  αριστείο. Στρατιωτικών μαζί με άλλα 42 άτομα από διάφορα χωριά και: 

«Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί  την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Επίσης από την υπάρχουσα αλληλογραφία  της Διοίκησης Φθιώτιδος Αριθμός πρωτ. 2638/  5 Ιουνίου 1838, φέρεται να υπάρχει απόδειξη  παράδοσης  παραλαβής χάλκινου Αριστείου την οποίαν ο Διοικητής Φθιώτιδος Π. Λοιδορίκης διαβίβασε προς τον επί των Εκκλησιαστικών Γραμματέα της Επικρατείας. Φαίνεται πως στη συνέχεια να έκανε προσφυγή.  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276. Φ 281 και Φ./ 487]

Παπακωνσταντή Λουκά κάτοικος Αγά Σπερχειάδος, Υπέβαλε κοινή αίτηση απονομής αριστείου 4-2-1844 προς το το Δήμο Σπερχειάδος, μαζί με τους συμπατριώτες του:  Ιωάννη  Μαγκλάρα, Δημήτριο  Γκουζούμα του Γεωργίου, αιτώντας τη απονομή των αριστείων των, καθότι αν και είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους  και παλιότερα, χωρίς να  έχουν ικανοποιηθεί. Η δε αίτηση τους έχει ως εξής:          “Εν Αγά τη 4 φευρουαρίου 1844

Προς την επί των Στρατιωτικών  Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας

2451 Περί Αριστείου.

             Οι υποφαινόμενοι είμεθα κάτοικοι Αγά του Δήμου Σερχειάδος, συμεθέξαμε εντίμως και αποδεδειγμένα του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, παθόντες όλα τα δεινά του πολέμου, από Αρχής μέχρι τέλους, και μόλα ταύτα δεν ελάβαμεν εισέτι ούτε κάν το ανήκοντος  μας εθνόσημον, καίτοι,  υποβάλονταις εγκαίρως τας επί τούτω πιστοποιήσεις μας.

            Επαναλαμβάνονταις, όθεν των περί τούτου αίτησίν μας επισυνάπτομεν νέα των προς την πατρίδα στρατιωτικάς εκδουλεύσεις μας, πιστοποιηθέντα και υπογραφέντα  υπό των οπλαρχηγών του αγώνος  Μ. Κοντογιάννη και Ν. Κοντογιάννη, και παρακαλούμεν θερμώς, την Βασιλικήν Γραμματεία, όπως ευαρεστηθή και διατάξη την απονομήν  των ανηκόντων εθνοσήμων.

            υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Οι ευπειθέστατοι

            γηάνης μακλάρας

δημήτριος γκουζούμας

λουκάς Παπακωνσταντής

Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης έχει ως εξής: “ “Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο λουκάς Παπακωνσταντής  ετών 43 κάτοικος Αγά  του Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδος άμα εκυρήχθη ο υπέρ ανεξαρτησίας της ελλάδος αγών, δράξας τα όπλα εις χείρας ακολούθησε υπό την οδηγίαν, και παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας όπου έδειξεν πίστιν ζήλον και γενναιότητα. εις την μάχην της Υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών εις τα πέντε όρνια, εις το Κρεμμύδι, εις την Καλιακούδα, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου, και εις άλλας πολλάς χάριν της συντομίας παραλείπομεν. έδειξεν  αυτό το διάστημα  απ’ αρχής μέχρι τέλους ζήλον και καλήν διαγωγήν.

            Όθεν γνωρίζοντες  καλώς τας προσωπικάς υπέρ πατρίδος εκδουλεύσεις του ρηθέντος εφοδιάζομεν αυτόν με το παρόν μας  ίνα τω χρησιμεύση ανήκοντος. Εν Αγά την 2 Φευρουαρίου  1844” Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 261]

[Πλατύς Ιωάννης  Το 1844 υπέβαλε ατομική αίτηση στο Δήμο Σπερχςιάδας και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον Αγώνα, αιτούμενος αριστείο, υπέρ της ελευθερίας της πατρδας. Πηγή : Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία ¨Αριστεία”Φ, 249]

[Σμοκοβίτης Μήτσος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 70 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Σμοκοβίτης Καραΐσκος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 243 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250] 

[Σουλομήτρος Νικολαος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 53 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Στρωματάς Αλέξιος κάτοικος Αγά/Χάλκινο. Πιθανή καταγωγή Θεσσαλία. Περιλαμβάνεται με α/α 100 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8045/30-4-1844, από  205 Θεσσαλών-Ελλήνων , “των εχόντων το δικαίωμα Αριστείων”. Ο υποφαινόμενος προτείνεται να λάβει το χάλκινο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Τατσαντόρος κάτοικος Αγά/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή Θεσσαλία. Περιλαμβάνεται με α/α 100 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8045/30-4-1844, από  205 Θεσσαλών-Ελλήνων , “των εχόντων το δικαίωμα Αριστείων”. Ο υποφαινόμενος προτείνεται να λάβει το χάλκινο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]    ( Με επιφύλαξη δυσανάγνωστο επώνυμο)

[Τζάμης Ιωάννης  κάτοικος Αγά/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 6 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο κατάλογος επιστρέφεται στους πληρεξουσίους με την έγκριση του Υπουργείου,  επί του καταλόγου, για την επίδοση του προτεινόμενου χάλκινου αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]  1254268  

[Τζηρακλής ή Τσιρακλή Λαμπράκη κάτοικος Αγά/Αργυρό.  Βρίσκεται σε κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας Προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, με αριθμό πρωτ Νο 4171/14/21 Ιουνίου 1841.  Η Διοίκηση  Φθιώτιδος,  με δικό της διαβιβαστικό, διευθύνει, εκτός αυτών του Δήμου Σπερχειάδας, αλλά και άλλων Δήμων μαζί, προς την  Επί των στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας τις υποβληθείσες αιτήσεις και πιστοποιητικά των αγωνιστών. Παραθέτουμε  την σχετική αλληλογραφία για τον υποφαινόμενο:  α) Αίτηση

“Προς τον Δήμαρχο Σπερχειάδος

Εν Αγά την 20 10βρίου 1840

Ο υποφαινόμενος κάτοικος του χωρίου Αγά πεντηκοστά έτη ων την ηλικίαν αγωνισθείς του υπέρ της ανεξαρτησίας της φίλης ημών πατρίδος Ιερού αγώνα, συμμεθέξας αυτού και υπηρετήσας απ’ αυτής της ενάρξεως του αιματηρού πολέμου του 1821, μέλος και απόστολος της επαναστατικής Κατά του ασπόνδου εχθρού τότε τυραννικής εταιρείας με διακαή ζήλον. διατελέσας υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών του αγώνος, του αείμνηστου υπέρ της πατρίδος πεσόντος ήρωος Καραϊσκάκη, και λοιπών παραλειπομένων συντομίας χάριν και με Ικανόν υπό την οδηγίαν μου, παραβρεθείς εις απάσας σχεδόν και Κατά των εχθρών μάχας, εξ ού φέρεται εις ενθύμιον αι εξής, εκείνη η πρώτεστη εις την πλάκα του Τζουμέρκου Κατά του σούλτζε Κόρτζα, και άλλων βεϊδων (Μπέηδων),  Δευτέρα δε μάχη εις το ίδιον Μέρος, Κατά του αλή  πασσά Μωραΐτου, εις το λεσία;; Κατά του Σκόνδρα πασσά, εις τον αϊτό Κατά του Κουταχή πασσά, εις τας Αθήνας Κατά του Ιδίου, εις το μεσολόγγιον Κατά του Ιμπραήμ πασσά, και  λοιπάς. Ας παραλείπω διά το σύντομον. Δεν ηξιώθην μέχρι τούδε καν της αποστολής του ανήκοντος αριστείο, καίτοι διεύθυνα εγκαίρως εις τας κατά καιρούς συσταθείσας εξεταστικάς επιτροπάς τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεων μου και υπάρχει ως πληροφορούμε το όνομά μου Καταχωρημένον εις το Μητρώον των σιδηρούν εθνοσήμων.

            Συμμορφούμενος με την τελευταίαν περί αιτήσεως αριστείου Η Ε, εγκύκλιον διαταγήν της γραμματείας των Στρατιωτικών, παρακαλώ υμάς Κ. Δήμαρχε να διαβιβάστε διά της ανηκούσης οδού την παρούσαν μου εις την Γραμματείαν με τας ανηκούσας παρατηρήσεις σας, διά να απολαύσω καν το αριστείο μου, χάριν των υπέρ αυτονομίας της πατρίδος, αναντιρρήτων στρατιωτικών μου εκδουλεύσεων  μου δια να μην μείνω εγώ μόνος των λοιπών συναγωνιστών μου ηδικημένος και περίλυπος στερούμενος αυτού.

Υποσημειούμε Με σέβας

Λαμπράκης Τζηρακλής”

Ο υποφαινόμενος δεν αποκλείεται να  έκανε προσφυγή στις εξεταστικές επιτροπές για το πρώτο αριστείο του  και  να δικαιώθηκε. Τον συναντάμε με α/α 39 στον ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα 11347/3-7-1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλους 47 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας άνευ  καταγωγής και με το παραπάνω Διάταγμα-απόφαση του Υπουργού των Στρατιωτικών, προτάθηκε και τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα, ως αξιωματικός. Εκτός αν υπάρχει και άλλος με το ίδιο όνομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 71, Φ. 220, Φ. 289]    1255549

[Τζιλφώνης;;; Αθανάσιος  κάτοικος Αγά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με  α/α 191 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]  1252697

[Τραγουδάρας ή Τραγωδάρης Γεώργιος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 49 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων. Όμως ο ίδιος με πιθανή καταγωγή από Θεσσαλία, περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8045/30-4-1844, μεταξύ  205 Θεσσαλών-Ελλήνων, “εχόντων δικαίωμα αριστείων”  είναι καταχωρημένος με α/α 144  και προτείνεται για το  χάλκινο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250, Φ. 284]

[Τσιόνης Κώστας κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε α/α 58 στον ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Τσιούμας Γεώργιος εξ Αγράφων κάτοικος Αγά/Υπάτης (Με επιφύλαξη επειδή τον έχει από Αγά/Υπάτης). Περιλαμβάνεται με α/α 14 σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277]

 [Φλόρος Αναστάσιος κάτοικος Αγά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Φλώρος Αναστάσιος του Ν. κάτοικος Αγά/ σιδερένιο. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο με α/α 4 του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του Α. Φλώρου,  έχει αριθμό Πρωτ. 857-12-2-1841. Ο ίδιος αγωνιστής ως  Φλώρος Αναστάσιος του Ν.,  φέρεται καταχωρημένος με α/α 22 σε  κατάλογο Νο 1/ Ιανουάριος 1843 με άλλους 94 αγωνιστές, ο οποίος διευθύνθηκε προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος και  τον αναφέρει ότι τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ 134, Φ. 174]  

[Φλώρον Δημήτριον κάτοικος Αγά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 192 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

Τα παραπάνω στοιχεία είναι παρμένα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν λάθη και παραλήψεις μας

Για κάθε διόρθωση, παρατήρηση, υπόδειξη, επικοινωνήστε μαζί μας

Θωμάς Ζέρβας

[….]Δείτε τα εκλογικά συμβάντα κατά το 1843 στο Αγά→Εδώ[…..]

[i]«Ν. Αντωνόπουλος «Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του 21» Αθήνα 1989».

«Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1821».  Κ. Κλεφτοδήμος

«Φθιώτες Αγωνιστές του 1821 κατά χωριά». Γιώργου Σκούρα

 «Κατάλογος Αγωνιστών Π. Βασιλείου

«Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές στην επανάσταση τοι 1821. Κώστας Ζήσης».