Αγωνιστες Νεοχωρι Τυμφρηστου 1821

Νεοχώρι Κοστριάδος-Τυμφρηστού Αγωνιστές του ‘21

Σύμφωνα με τη έρευνά μας, για  το χωριό Νεοχώρι Κοστριάδος-Τυμφρηστού, καταγράφτηκαν 109 Αγωνιστές εκ των οποίων: Οι  5 τιμήθηκαν με Αργυρό Αριστείο, 44 αγωνιστές τιμήθηκαν με χάλκινο και οι υπόλοιποι με σιδερένιο και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν προσδιορισθεί. Τα αριστεία με τα οποία τιμήθηκαν οι αγωνιστές, στη πορεία μπορεί να έχουν αλλάξει, διότι πολλοί είναι  αυτοί που  διαφώνησαν με το είδος του αριστείου ή το βαθμό που τους κατέταξαν και προσέφυγαν ξανά στις επιτροπές αριστείων  ή ακόμα και στα δικαστήρια.

Επειδή στην Φθιώτιδα υπάρχουν δύο χωριά με την ίδια ονομασία (Νεοχώρι), υπάρχει πιθανότητα  κάποιοι από τους παρακάτω αναφερομένους αγωνιστές να έχουν την καταγωγή από το Νεοχώρι του τότε Δήμου Καλλιαίων (Υπάτης) και τανάπαλιν. Επίσης, δυσκολία δημιουργείται στην ταυτοποίηση του αγωνιστή,  όταν το ίδιο ονοματεπώνυμο είναι γραμμένο  σε δύο ή τρία χωριά του ιδίου Δήμου ή ακόμα και στα παρακείμενα χωρία των άλλων Δήμων και κυρίως όταν λείπουν τα πατρώνυμα. Π.χ . Ιωάννου Κώστας, υπήρχε στη Γιαννιτσού, στο Αρχάνι, στα Άγραφα και στη Θήβα, από όλους έλειπε το πατρώνυμο, όταν ήταν να δοθεί το χάλκινο αριστείο, δημιουργήθηκε εσωτερική αλληλογραφία με τα τάγματα της Οροφυλακής,  σε ποιον ανήκει το αριστείο. Μόνο κάποιος τοπικός ερευνητής θα μπορέσει, εάν έτσι συμβαίνει να το ξεκαθαρίσει

Κατάλογος Αγωνιστών Αριστεία-Βαθμολογίες-Διακρίσεις

Ο Κατάλογος αγωνιστών του ‘21 Νεοχωρίου Κοστριάδος-Τυμφρηστού περιλαμβάνει: τις αιτήσεις-αναφορές των, τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής τους στις μάχες που πήραν μέρος, τα Αριστεία και τις βαθμολογίες που τιμήθηκαν, καθώς και τους οπλαρχηγούς που ακολούθησαν στον «Υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο»

Αριστεία και διαδικασίες

Έγινε προσπάθεια να καταγραφούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τους Αγωνιστές του 21, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών για να τους απονεμηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, αριστείο ή νομισματόσημο, το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις και προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων! Για περισσότερες λεπτομέρειες. ⇒Γιαννιτσώτες αγωνιστές 21

Με την έλευσή του, το 1833 ο Όθωνας, θέλοντας να  κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε Βασιλικό Διάταγμα προς τιμήν και για την  επιβράβευση των αγωνιστών,  καθιερώθηκαν τα Αριστεία, Εθνόσημα ή νομισματόσημα, όπως ονομάσθηκαν. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχοις της πατρίδος» και από την άλλη «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά από ένα δίπλωμα, το σταυρό με μια κυανή ταινία. Στις επίσημες γιορτές οι τιμώμενοι τα φόραγαν στο στήθος τους.

Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά.

Ονομαστικός και αλφαβητικός κατάλογος αγωνιστών του Νεοχωρίου Τυμφρηστού

[Αναγνωστίδης Σπύρος  κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων, υπαξιωματικός/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος,  με α/α 119 σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, Νο. 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με χάλκινο.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. “Αριστεία  Φ. 274]

[Αναγνώστου Νικόλαος από Νεοχώρι Τυμφρηστίων/χάλκινο, υπαξιωματικός. Το ίδιο με τον Παπαϊωάννη Φράγκο του ιδίου χωριού λαμβάνει χάλκινο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 29 στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διαβιβάζεται προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο αριστείο. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ “Αριστεία” φ. 251]

Αργύρης Δήμος του Νικολάου κάτοικος Νεοχώρι/σιδερένιο.  Το 1837, υπηρετούσε στο 3ο τάγμα τη Οροφυλακής ως στρατιώτης- Διοίκηση Ευρυτανίας,  υπό τον ταγματάρχη Σπ. Γρίβα, έλαβε σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 163]

 Αργύρης  Νίκος κάτοικος Νεοχώρι Κοστριάδος/σιδερένιο. Κατά  το 1837  από το 3ο  τάγμα της Οροφυλακής αποσπάστηκε στο 2ο  τάγμα, υπηρετούσε στη Διοίκηση Ευρυτανίας υπό τον συνταγματάρχη Θ. Γρίβα, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 163

[Αϋφαντής Γεώργιος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 306,  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286] 

Αϊφαντής Νικόλαος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, με αριθ. 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με σιδερένιο.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 274]

Γεωργιάδης Ιωάννης κάτοικος Νεοχώρι/χάλκινο.  Δεν προσδιορίζεται  πιο από τα δύο χωριά της Φθιώτιδας, Τυμφρηστού ή Υπάτης. Είναι με α/α 60 σε  ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη  Χριστόδουλο   Χατζηπέτρου, με  244 χάλκινα αριστεία για διανομή  στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]  

Γρίβας Ζάχος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, με αριθ. 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με σιδερένιο.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 274]

[Δεμισκής Νίκος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, με αριθ. 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με σιδερένιο. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 274]

[Δημητρέλος Κ κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της διανομής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».   Φ. 292]

[Δημητρέλος Νικόλαος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού /σιδερένιο. Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή, με α/α  150, κατά  πάσα πιθανότητα και συγγενής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».   Φ. 292]

Ζάρας Ιωάννης, κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 16 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-2-2-1844 προς τη Διοίκηση. Ευρυτανίας, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292] 

 [Ζησάκης Δημήτριος ή Δήμος  από Νεοχώρι  Τυμφρηστίων/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 54, του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Ζήσης Δημήτριος* κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/χάλκινο από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται, με α/α 24, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και Φ. 2 86]  * Πιθανόν να είναι  ο ίδιος με το προηγούμενο και επειδή μπορεί να κατάγεται από Ασπροπόταμο , κατέφυγε και στο Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, για την απόκτηση του αριστείου του.     1253848,      /12543426

[Ζήσης Ιωάννης   κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 155 σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της διανομής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 292]

Ζωρογιαννίδης  Α  Είναι καταχωρημένος και ως κάτοικος Μαυρίλο, μάλλον από Νεοχώρι Κοστριάδος

Ζωρογιαννίδης Α.  κάτοικος το Νεοχώρι Κοστριάδος/Αργυρό. Στις 5 10βρίου 1841, ο Δήμαρχος Τυφρηστίων, με το υπό αριθμό 611/476, διευθύνει την αίτηση και το πιστοποιητικό προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδας, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Εγκλείστως διευθύνω  προς την Β: ταύτην  Διοίκησιν, πρωτότυπον αναφορών του συμπολίτου μας,  Α. Ζωρογιαγιννίδη λοχαγού φάλαγγος.  Κατοίκου Νεοχωρίου Κωστριάδος, συνοδευομένων με τρία έγγραφα επίσημα, υπό τον αριθμόν 4383 έγγραφον του Κυβερνήτου Καποδίστρια και το υπαρίθ. 563 και 510 έγγραφα του Στρατάρχου Δημητρίου Υψηλάντη με την παρατήρησιν ότι ο μνησθείς κ. Α Ζωρογιαννίδης υπάρχη απαρχής τίμιος,  και αμέμπτου Διαγωγής άνδρας μέχρι την σήμερον………»και υπογράφεται από τον Χρηστόδ. Ζωγραφίδη Δήμαρχο Τυμφρηστίων». Η αίτησή του είναι τρισέλιδη  και στη πρώτη σελίδα υπάρχει η παρατήρηση: «Αναφορά του Α Ζωρογιαννίδου  Αξ. εξετήται το Αργυρούν εθνόσημον και ως παλαιός αξιωματικός- έλαβον τα έγκλειστα αποδεικτικά μου κτ.λ»  Το Δεκέμβριος του 1843 προτάθηκε και έλαβε του αργυρό αριστείο αξιωματικός με τον Φάκελο 189 φαίνεται να λαμβάνει Αργυρό/Δεκ. 1843 ,   Ενώ με  τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ. Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου,  Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε  για να λάβει το αργυρό αριστείο, μαζί με τον ηγούμενο Ιωάννου της Μονής Αγάθωνος. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ “Αριστεία”  Φ. 189, Φ. 196]

[Ζωρογιαννίδης Γεώργιος  κάτοικος Νεοχώρι Κοστριάδος/Αργυρό. Προύχοντας, Δημογέροντας,  με το παρακάτω διάταγμα ως αξιωματικός έλαβε το Αργυρό αριστείο. Ήτοι: “Επί τη προτάσσει της Ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας,  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επί κεφαλής των εγχωρίων των. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ “Αριστεία” Φ. 276]    /1250438

[Θεοδωρόπουλος Νικόλαος κάτοικος Νεοχώρι/σιδερένιο.  Στις 18 Μαρτίου  1837, υπηρετούσε στο 3ο τάγμα τη Οροφυλακής ως στρατιώτης- εις Ακαρνανία,  υπό τον ταγματάρχη Σπύρου Γρίβα, έλαβε σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 163]

 [Καλύβας Δ. κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, με αριθ. 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με σιδερένιο. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 274]

 [Κακκόπουλος Δημήτριος από Νεοχώρι Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα, σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Κακκόπουλος Δήμος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 127, σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, με αριθ. 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 274]

[Καλομερίδας Γεωρ. κάτοικος  Νεοχώρι Τυμφρηστού/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο, με α/α 536, του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286] 

[Καλομεράκης  Κώστας του Γ κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο, με α/α 537 του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Καμπούσιος Γεώργιος, κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 22 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-2-2-1844 προς τη Διοίκηση. Ευρυτανίας, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292] 

 [Καπνιάς Κώστας  κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, με αριθ. 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]

[Καπόπουλος Αθανάσιος από Νεοχώρι Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα, σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]   

[Καραγιώργος Κων/νος κάτοικος Νεοχώρι/Αργυρό . Ο Κ. Καραγιώργος, από την υπάρχουσα πολυσέλιδη αλληλογραφία, προκύπτει ότι, ο εν λόγω αγωνιστής , ένεκα των πολλών καθυστερήσεων στην απονομή των αριστείων, το διεκδίκησε με επαναλαμβανόμενες αιτήσεις, για αυτό, οι αιτήσεις και τα πιστοποιητικά εκδουλεύσεων του  βρίσκονται από διάφορους οπλαρχηγούς και σε διαφορετικούς φακέλους των αρχείων.

 Από το Αγά την 11-2-1841, υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες: Όπως αυτές περιγράφονται στο πιστοποιητικό του.  «Πιστοποιύμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Καραγιώργος Κωνσταντής ή καραγιωργόπουλος ετών 38 κάτοικος Νεοχώρι Κοστριάδος…. Υπηρέτησε υπό  την οδηγία των Γιολδασαίων  του αειμνήστου Καραϊσκάκη, Φραγγίστα και άλλων τινών. Παρευρεθείς εις τας Μάχας των τριών πολιορκιών  Πατρατζικίου, της μάχης  Γιαννιτζούς, Καγγέλια,   Καλιακούδας εις της Φοντάνας, της Άμπλιανης, εκτός(απ’ έξω) του Μεσολογγίου, εις τας Αθήνας και πολλές άλλες. Εξεπλήρωσε προς την πατρίδα το χρέος του με ζήλο, πίστη και πατριωτισμό, πολέμησε κατά των εχθρών  γενναία. Όθεν προς βεβαίωση δίδεται εις αυτόν το παρόν δια να το χρησιμοποιήσει όπου ανήκει. Εν Αγά τη 8 Φ/ρίου 1841.  Το Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από το Μ Κοντογιάννη.  Το Δημαρχείο Σπερχειάδος επικυρώνει την  υπογραφή του Μ. Κοντογιάννη. Εν Αγά τη 11-2-1841 ο εκτελών χρέη Δημάρχου Σπερχειάδος ο Δημαρχιακός πάρεδρος Ν. Φλόρος.

Στις 8 Μαρίου 1844/606, οι οπλαρχηγοί: Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανουριάς και Δ. Χατζήσκος,  διευθύνουν, τον Νο 606 ονομαστικό  προκρίτων-αγωνιστών των χωριών τους, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, οι οποίο μέχρι τότε δεν είχαν λάβει το αριστείο τους και τον πρότειναν  για το χάλκινο αριστείο. Επίσης, βρίσκεται σε κατάλογο Ασπροποταμιτών Νο 9181/ 31/5/1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, καταγωγής  Ασπροποτάμου και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο και φαίνεται να έχει προταθεί και να λαμβάνει χάλκινο.  Όμως τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου (1844) προτάθηκε και τιμήθηκε με Αργυρό αριστείου, ήτοι: «Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 148, Φ. 220, Φ. 285 και Φ. 286]

[Καραγεώργος Ματθαίος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο, με α/α 538, του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Καραδήμας   Αθανάσιος  κάτοικος Νεοχώρι Κοστριάδος/σιδερένιο. Τα 1837 παρέλαβε το αριστείο του από τον  ταγματάρχη Σπ. Γρίβα, με απόδειξη παραλαβής. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ “Αριστεία”. Φ. 163]

[Κατσουδάκος Γεώργιος από Νεοχώρι Τυμφρηστού/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο, με α/α 163, του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας  Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Κεραμίδας Δήμ. κάτοικος Νεοχώρι  Τυμφρηστίων/χάλκινο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844,  με α/α 75 των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου επί του Ιδίου καταλόγου  και τον επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]  

[Κεραμίδας  Δ, κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, με αριθ. 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με σιδερένιο. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».   Φ. 274]

[Κοντζιβόπουλος ή Καντιβόπουλος; Ζαχαρίας κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού/χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 199, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Κοράντος Μήτζος κάτοικος Νεοχώρι  Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α  17, στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου εγκρίνει και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Είναι Γραμμένος με α/α  151 και σε κατάλογο Ευρυτάνων  για σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286, Φ. 292]   

[Κοράντος Ιωάννης, κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 20 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-2-2-1844 προς τη Διοίκηση. Ευρυτανίας, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των αριστείων.    Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]   

[Κοράντος Κωνστ. κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 19, στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]   

[Κούκος Γ.  κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 159 σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας, για χρήση της διανομής.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».   Φ. 292]

oυρέντζης Ζάχος μήπως  Κουράντος;; κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 7, στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου επί του Ιδίου καταλόγου  και τον επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]     1254477

[Κουτζίνας Βάσος  κάτοικος Νεοχώρι  Τυμφρηστίων/σιδηρούν. Περιλαμβάνεται με α/α 8 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου  και επιστρέφεται στους ιδίους για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]  1254477

[Κουψαυδές μήπως Κουτζαυδής; Γεώργιος κάτοικος  Νεοχώρι Τυμφρηστίων/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 6, στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου εγκρίνει και επιστρέφεται στους ιδίους για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

19 Κοψαυδές Σπύρος κάτοικος Νεοχώρι  Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 19, στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου εγκρίνει και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]   286/1254475

Κραβαρίτης Κ του Δ. κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 158, σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της διανομής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 292]

Κρέτσης Κωνσταντίνος  κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 21 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-2-2-1844 προς τη Διοίκηση. Ευρυτανίας, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292] 

{Κρέτσης Σπύρος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 149 σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της διανομής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 292]

[Κωστογεωργόπουλος από Νεοχώρι Τυμφρηστίων/χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 307,  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286] 

 [ Λόξης Νικόλαος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, με αριθ. καταλόγου 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με σιδερένιο. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».   Φ. 274]

[Λυτράκης Μήτρος,  κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 156 σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της διανομής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 292]

[Μακρύς Δημήτριος Χρήστος κάτοικος Νεοχώρι Κοστριάδος/χάλκινο. Το 1836, Υπηρετούσε στη Διοίκηση Ευρυτανίας, στα διάφορα τάγματα της Οροφυλακής, υπό τον Συνταγματάρχη, Σπ. Γρίβα και του επιδόθηκε το χάλκινο αριστείο ως επιλοχίας. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 163]

[Μανάσος Γεώργιος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων, στρατιώτης σιδερένιο. Βρίσκεται, με α/α 127, καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 830, Ευρυτάνων κυρίως,. ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με σιδερένιο. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».   Φ. 274]

 [Μανιός Γ.  κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων, στρατιώτης σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, με αριθμό καταλόγου 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με σιδερένιο. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 274]

[Μέγα Γεώργιος Δήμας. κάτοικος Νεοχώρι  Τυμφρηστίων σιδηρούν Περιλαμβάνεται, με α/α 10,  στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου εγκρίνει και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]     1229595

Μιχιώτης Γρηγόρης   κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού  σιδερένιο. Από το Αγά υπέβαλε, κοινή επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου, με τον συμπατριώτη του Κ. Σαρή, καθώς και κοινό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα,  το οποίο  μεταξύ άλλων αναφέρει: Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Γληγόρης Μιχιώτης και ο Κωστούλας Σαρής κάτοικοι του χωρίου Νεοχώρι Καστριάδος του Δήμου Τυμφρηστού έλαβαν μέρος απ’ αρχής μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών…..  και συμμετείχαν σε πολλές μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας,  Γιαννιτσούς,  Αετού,  Κρεμμύδι Πελοποννήσου. Υπογράφεται από τον Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος με υπογραφή του παρέδρου Α.  Καλάμάρα, λόγου απουσίας του Δημάρχου 20 Φεβρουαρίου 1844.   Είναι καταχωρημένος με α/α 154 σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της επίδοσης του σιδερένιου αριστείου.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 274, Φ.  292]  

[Μηχιώτης Δημήτριος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων/χάλκινο. Από το Δήμο Κτημενίων Ευρυτανίας Υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο.  Διατέλεσε υπό των οπλαρχηγών: Του αείμνηστου Καραϊσκάκη, των Γιολασαίων, Ιωάννη Φραγγίστα και Κοντογιανναίων. Έλαβε μέρος στις μάχες: Πατρατζικίου στις 3 πολιορκίες,  Γιαννιτσούς,  Καγκέλια, Καλιακούδας, Άμπλιανης και Μεσολογγίου με τον Μάρκο Μπότσαρη. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων τον αναφέρει ως Μιχιοτόπουλο Δημήτιο υπογράφουν οι: Ιωάννης Φραγγίστας Λοχαγός, Κώστας Γαλλής Λοχαγός και Αθανάσιος Αλεξάνδρου Ανθυπολοχαγός. Επικύρωση για το  γνήσιο των υπογραφών υπογράφει ο Δήμαρχος Κτημενίων  Κώστας Γιαννάς 14 8βρίου 1841.  Περιλαμβάνεται, με α/α 40, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο, με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία, για επίδοση των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία» Φ. 148. Φ. 284, Φ 286]

[Μιχιότη Δμητρίου του Ιωάννου κάτοικος Νεοχώρι Κοστριάδος, ετών 45. Ο Δήμαρχος Τυμφρηστίων στις 20-10- 1841, με το υπό αριθμό 720/573  διαβιβαστικό του έγγραφο, διαβίβασε προς την Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος την αίτηση-αναφορά και το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του Δ. Μ στις μάχες, για τα περαιτέρω. Στην αίτηση του, ο ανωτέρω αγωνιστής μεταξύ άλλων αναφέρει: Τα πιστοποιητικά τα οποία είχον, από διασήμους οπλαρχηγούς του πολέμου υπό τους οποίους υπηρέτησα…….υπέπεσα εις ενέδραν του αρχιληστού  Χουσιάδα  κατά το έτος 1835 -1836 και μου αφαίρεσε ταύτα ούτος χωρίς να δυνηθώ   να τα καταθέσει προς τις εξεταστικάς επιτροπάς αριστείων……». Το δε συνημμένο πιστοποιητικό τον αναφέρει ως Δημήτριο Μιχιοτόπουλο  εκ του χωρίου Κοστριάδος Τυμφρηστού, «….υπηρέτησε την ως στρατιωτικός απαρχής του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας ιερού αγώνος, υπό τον αείμνηστον  Καραϊσκάκην, των οπλαρχηγών Μητζου Κοντογιάννη, Γιολδασαίων, Φραγγίστα, και άλλων τινών και παρευρεθείς εις τας μάχας, των τριών πολιορκιών του Πατρατζικίου, της μάχης Γιαννιτζούς, Καγγέλια , Καλιακούδα και Μεσολόγγιον  με τον Μάρκον Μποτζιαρην, και εις Αθήνας και εις άλλας πολλάς…. Υπογράφερται από τον Ιω. Φραγγίστα, Κώστα Γαλή και Αθ. Αλεξάνδρου ανθυπολοχαγό και επικυρώνει  ο Δήμαρχος Φουρνά 20 9βρίου 1841, Κώστας Γιαννάκης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία» Φ. 148] Σημείωση: Δεν αποκλείεται ο Δ, Μιχιότης που αναφέρεται πιο πάνω να είναι το ίδιο πρόσωπο.

[Μιχιώτη Σπύρον του Δ. κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται, με α/α 25 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγ Χριστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]           /1253850

[Μυχιώτης Σπύρος κάτοικος Νεοχώρι  Τυμφρηστίων χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 31,  στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου επί του Ιδίου καταλόγου  και τον επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Δεν αποκλείεται ο προηγούμενος, να είναι ο ίδιος με τον παρόντα.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]   1254477

[Μιχιότης Χρήστος ή Μιχετόπουλος  κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού, όταν ήταν 35 ετών, 20-2-1841 υπέβαλε επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, «προς τον Δήμαρχον Τυμφρηστού», για την απονομή του αριστείου του , με την παράκληση , αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως, για την απόκτηση του αριστείου του. Το δε βεβαιωτικό του πιστοποιητικό συμμετοχής, στις υπέρ ελευθερίας της πατρίδας μάχες. το υπογράφει ο Μ Κοντογιάννης  «…… επαρευρέθη εις  τρεις πολιορκίες του Πατρατζικίου, εις Γιαννιτζού, Καγγέλια, Καλιακούδα, Φοντάνα, Άμπλιανη, εκτός του Μεσολογγίου και εις Αθήνας και εις πολλές άλλες…….» Με τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου,  Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε  για να λάβει το χάλκινο αριστείο. Ήτοι:

Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας

 Οι υποφαινόμενοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης γεαμματείας τους παρά πόδας σημειουμένους αξιωματικούς, και μη, κατοίκους διαφόρων χωρίων της Φθιώτιδος…….  εκ τούτου γνωρίζοντες οι υπογεγραμμένοι εκ του πλησίον τους περί ου ο λόγος ως χαίροντες τα προσόντα των αγωνιστών, παρακαλούμεν να δοθώσι τα εθνόσημα ως εφεξής: Ο υποφαινόμενος προτάθηκε, για χάλκινο. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ «Αριστεία» Φ. 186, Φ. 196]

Ντελιμπασής Νάκος. κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού  σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 161 σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της διανομής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 292]

[Ντελεζόπουλος Ι. κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων, στρατιώτης σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, με αριθ. 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με σιδερένιο. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ «Αριστεία»  Φ. 274]

[Ντούρας Βασίλειος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 458, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Ντούρος Γεώργιος κάτοικος Νεοχώρι  Τυμφρηστίων  χάλκινο. . Περιλαμβάνεται, με α/α 136, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Οικονόμου Κώστας  κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 198,  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Ορθοδοξόπουλος Γεώργιος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού στρατιώτης, σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος, με α/α 79,  σε κατάλογος  αγωνιστών  Νο 1806/21/2/1844, με 91 αγωνιστές, διευθύνθηκε προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για, χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων, επί υπουργίας Ανδρέα  Λόντου. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ “Αριστεία” φ. 251]

[Παλαιογιάννης ντούρας Ιωάν κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 68,  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Πανόπουλος Δημήτριος από Νεοχώρι Τυμφρηστίων χάλκινο, πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 33, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 338 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και Φ. 286]     1253848,      /12543428

[Παπαγεωργίου Καλλίνικος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων, υπαξιωματικός χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, με α/α 119, κυρίως  Ευρυτάνων με αριθμό καταλόγου 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με χάλκινο. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 274]

[Παπαγιανόπουλος Ιωάν.  του Χρ. από Νεοχώρι Τυμφρηστίων χάλκινο, Πιθανή καταγωγή Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται, με α/α 30, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγματάρχη  Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 338 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.  286]      

[Παπαϊωανοπουλος Κων/νος κάτοικος Νεοχώρι Κοστριάδος στρατιώτης, ετών 42. Υπέβαλε αίτηση-αναφορά και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προς το Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου αυτά να προωθηθούν δεόντως για την απολαβή του αριστείου του, Ο Δήμαρχος, με το διαβιβαστικό  Νο 719/572-20-10-1841 τα διευθύνει προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδας, για τα περαιτέρω.  Στην αίτηση του, ο ανωτέρω αγωνιστής μεταξύ άλλων αναφέρει: Τα πιστοποιητικά τα οποία είχον,  από διασήμους οπλαρχηγούς του πολέμου υπό τους οποίους υπηρέτησα…….υπέπεσα εις ενέδραν του αρχιληστού  Χουσιάδα  κατά το έτος 1835 -1836 και μου αφαίρεσε ταύτα ούτος χωρίς να δυνηθώ   να τα καταθέσει προς τις εξεταστικάς επιτροπάς αριστείων……». Στο δε, παραπάνω αναφερόμενο πιστοποιητικό αναφέρει: «Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν   ότι,  ο κωνσταντίνος Παπαιιωαννόπουλος  ……. Εχριμάτισεν στρατιωτικός  υπό την οδηγίαν των οπλαρχηγών, του υποφαινομένου, υπό τον αείμνηστον Καραϊσκάκην  και των οπλαρχηγών Γιολδασαίων , και Φραγγίστα  παρευρεθείς εις τα μάχας : των τριών πολιορκιών του Πατρατζικίου, εις την μάχην Γιαννιτζούς  Καγγέλια, Φοντάνα, εις Καλιακούδαν,  Άμπλιανης ,   και εις την εντός του Μεσολογγίουκαι εις τας Αθήνας και εις πολλάς άλλας…….» Υπογράφεται από το Συνταγματάρχη Μ. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το τα Δήμο   Σπερχειάδος. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο που απευθύνεται  προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, με 23 αγωνιστές και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.181  και 148]     1219081  

Παπατζορακόπουλος Κών/νος    από Νεοχώρι Κοστριάδος Τυμφρηστού. Υπέβαλε αίτηση-αναφορά και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, από Αγά, προς το Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου αυτά να προωθηθούν δεόντως για την απολαβή του αριστείου του. Τοδε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει:  «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι ο Κωνσταντίνος Παπατζορακόπουλος ……Υπηρέτησε  την πατρίδα ως στρατιώτης απ’  αρχής  μέχρι τέλους. Πήρε μέρος υπό την οδηγία εμού του υποφαινομένου, του αείμνηστου Καραϊσκάκη, των Γιολδασαίων και του Ιωάννη Φραγγίστα. Παρευρέθη στις μάχες:   Πατρατζικίου τρεις φορές, Γιαννιτσούς, Καγκέλια, Καλιακούδας,  Μεσολογγίου, της Αθήνα και άλλες για το σύντομον παραλείπομεν……»  Το υπογράφει Μ. Κοντογιάννη  10 9βριου 1841 και η επικύρωση της υπογραφής γίνεται από τον πάρεδρο του Δήμου Σπερχειάδος Ν Φλώρο 11 9βριου 1841  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 148.

[Ράμος Ζαχαρίας κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων, στρατιώτης σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων κυρίως, με αριθ. 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων, τιμήθηκε με σιδερένιο. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».   Φ. 274]

[ Σαϊτούρας  Κώστας, Κ κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού  σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 147 σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της διανομής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 292]

[Σαξίριος;;  Ιωάννης του Γεωργίου. ή Τζιακξίρης  Γιάνος του Γεωργίου, κάτοικος Νεοχωρίου ετών 39. Υπέβαλε ατομική  αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο του, η οποία και διαβιβάστηκε από το Δήμο προς την Β. Διοίκηση κ Φθιώτιδος. Το σε πιστοποιητικό του έχει ως εξής: Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι  ο Κύριος Γιάνος Τζιακξιρης κάτοικος του χωρίου Νεοχώρίου του Δήμου Τυμφριστού της φθιώτιδος εδούλευσεν στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής μέχρι τέλους. Επαρευρέθη  εις τας Μάχας δις εις υπάτη  κατά την πολοιορκίαν των εντοπίων οθωμανών, εις την Καλιακούδαν καρπενησίου, κατά του σκόνδρα πασιά, εις του κριμυδίου της πελοποννίσου, κατά του Ιμπραϊμ πασιά, εις την έξοδον του Μυσολογγίου Κατά του κιουταχή…. όθεν κατ’ ετησίν του επαφύωμεν προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση ανήκοντος . Εν αγά την 9 10βρίου 1841 Μ Κοντογιάννης συνταγματάρχης και φραγγίστας λοχαγός.

Επικυρώθηκε από το Δημαρχείο Τυμφρηστού και εν απουσία του Δημάρχου, ο πάρεδρος

Αν: Οικονόμου

Επίσης αναφέρεται και στον κατάλογο Νο 12064/21/7βρίου 1843, μαζί με τον Μήτρο Φραγκάκη και τιμήθηκε με σιδερένιο. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ «Αριστεία» Φ. 187,  Φ. 148]        /121911

 

Σαρής Κώστας του Χ, κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Χάλκινο. Από το Αγά υπέβαλε, κοινή επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου, με τον συμπατριώτη του Γρηγόρη Μιχιώτη καθώς και κοινό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα,  το οποίο  μεταξύ άλλων αναφέρει: Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Γληγόρης Μιχιώτης και ο Κωστούλας Σαρής κάτοικοι του χωρίου Νεοχώρι Καστριάδος του Δήμου Τυμφρηστού έλαβαν μέρος απ’ αρχής μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών…..  και συμμετείχαν σε πολλές μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας,  Γιαννιτσούς,  Αετού,  Κρεμμύδι Πελοποννήσου. Υπογράφεται από τον Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος με υπογραφή του παρέδρου Α.  Καλαμάρα, λόγου απουσίας του Δημάρχου 20 Φεβρουαρίου 1844. Είναι καταχωρημένος με α/α 19 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-2-2-1844 προς τη Διοίκηση. Ευρυτανίας, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της επίδοσης του χάλκινου αριστείου.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274, Φ. 292]   

Σαρόπουλος Γεώργιος, κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 17 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-2-2-1844 προς τη Διοίκηση. Ευρυτανίας, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292] 

[Σαρόπουλος Δ. κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού  σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 152 σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της διανομής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  .292]

 [Σβολόπουλος Νικόλαος του  Γρηγορίου.  κάτοικος Νεοχώρι Κοστριάδος ετών 35,  Υπαξιωματικός  Χάλκινο. Υπέβαλε αίτηση-αναφορά και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προς το Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου αυτά να προωθηθούν δεόντως για την απολαβή του αριστείου του, Ο Δήμαρχος, με το διαβιβαστικό  Νο 719/572-20-10-1841 τα διευθύνει προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδας, για τα περαιτέρω.  Στην αίτηση του, ο ανωτέρω αγωνιστής μεταξύ άλλων αναφέρει: Τα πιστοποιητικά τα οποία είχον, από διασήμους οπλαρχηγούς του πολέμου υπό τους οποίους υπηρέτησα…….υπέπεσα εις ενέδραν του αρχιληστού  Χουσιάδα  κατά το έτος 1835 -1836 και μου αφαίρεσε ταύτα ούτος χωρίς να δυνηθώ   να τα καταθέσει προς τις εξεταστικάς επιτροπάς αριστείων……». Στο δε, παραπάνω αναφερόμενο πιστοποιητικό αναφέρει: «Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν   ότι,  ο Νικόλαος  Γρηγ. Σβολόπουλος ετών 35 ……. Υπηρέτησε υπό την οδηγίαν των οπλαρχηγών, υπό τον αείμνηστον Καραϊσκάκην  και λοιπών οπλαρχηγών , και παρευρέθην εις πολλάς και  σημαντικάς μάχας κατά των Τύραννων: Καγγέλια, Φοντάνα, εις Καλιακούδαν, του Καρπενησίου, εις Σοβόλακον, εις Άγιον Βλάσιον, και εις την εντός του Μεσολογγίου,  εις Αθήνας και εις Αράχοβαν  Καθώςκατά το 1836 έτος κατά των ληστοαποστράτων……..» Οι υπογραφές των οπλαρχηγών: Ιω. Φραγγίστα, Κ. Γαλή  επικυρώνονται από τον Δήμαρχο Φουρνά.  Περιλαμβάνεται σε κατάλογο που απευθύνεται  προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, με 26 αγωνιστές και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Ενώ με τον ονομαστικό  κατάλογο 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε, από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο  Χατζηπέτρου, συνοδευόμενος με  244 χάλκινα αριστεία για διανομή  στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 148,  Φ. 190, Φ. 282]     1229595

[Σισμάνης* Νικόλαον  Πιθανόν κάτοικος  Νεοχώρι Τυμμφρηστού /Αργυρό.  Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο 70 αξιωματικών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και μαζί με τους: Αθανάσιο Γαλάνη,, Αθανάσιο Τζούμα. Παπαγεώργη Παππαναγιώτου, Γεώργιον Κυτέα,και Μητρος Ντελίμπασης  από το Νεοχώρι Υπάτης, καθώς και  ο  Πολύζο από Μαυρίλο, ο οποίος είναι κάτοικος  Υπάτης.   Ο Ν.Σισμάνης περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς το Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Στη συνέχεια, πιθανόν να έκανε προσφυγή για το χάλκινο αριστείο και να δικαιώθηκε και: Το Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844, αναφέρει

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 220, Φ. 282]. 1235109

 [Σισμανόπουλος ή Σισμανής Γεώργιος κάτοικος Νεοχώρι/ Αργυρό,  το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή ως προς την καταγωγή. Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου Στρατιωτικών, με ημερομηνία 16 Ιουνίου 1844  με άλλους 70 αξιωματικούς από τη Φθιώτιδα. και εις τους οποίους  χορηγείται  Αργυρό αριστείο διότι  εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους  προς την πατρίδα διότι έλαβαν μέρος στον αγώνα ως αξιωματικοί. Ήτοι: “Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844.   Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 220, Φ. 282]. 1235109

[Σισμανόπουλος Κωνσταντίνος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων χάλκινο Περιλαμβάνεται με α/α 26, σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και Φ. 286]           /1253850

[Σισμανόπουλος Σπύρος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων χάλκινο Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 27 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 338 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο ….     Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]           /1253850

[Σισμανόπουλος Νικόλαος κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων χάλκινο Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται, με α/α 28 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγματάρχη Χριστόδ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 338 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και Φ. 286]  1253848,  /12543426

 [Σκεπάρνης ή Σκεπαρνιάς Χρήστος κάτοικος Νεοχώρι επιλοχίας, Χάλκινο. Το 1837 από το 3ο τάγμα της Οροφυλακής, αποσπάστηκε στο 2ο τάγμα. Υπηρετούσε στη Διοίκηση Ευρυτανίας, υπό τον ταγματάρχη, Θ. Γρίβα, έλαβε χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 163] Σημέίωση: Τον πρώτο μήνα του 1836  αγνοείται, ενημέρωση  παρά του Συνταγματάρχου Θ .Γρίβα

[Σκον(δ)ράς;; Δημήτριος από Νεοχώρι Τυμφρηστίων στρατιώτης, σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα, σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272] 

[Σουσιμάνης Γ. του Ι., κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 23 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-2-2-1844 προς τη Διοίκηση. Ευρυτανίας, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292] 

[Σουσιμάνης Κ. Χ.  κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού  σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 153 σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της διανομής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 292]

[Σουσιμάνης Νικόλαος, κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 18 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-2-2-1844 προς τη Διοίκηση. Ευρυτανίας, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292] 

[Σπυρίδων Γεώργιος από Νεοχώρι Τυμφρηστίων χάλκινο Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται, με α/α 29 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγ Χριστόδ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π. Ι . Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 338 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και Φ. 286]     1253848,      /12543426

[Στήριου Αναστάσης ( με επιφύλαξη το αρχικό γράμμα)  κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού  σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 157 σε κατάλογο Ευρυτάνων, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της διανομής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ. 292]

[Ταμπούρης Νικόλαος  κάτοικος Νεοχώρι τιμήθηκε με  χάλκινο αριστείο. Το χάλκινο αριστείο το παρέλαβε το 1837  από  τον ταγματάρχη   Σπ. Γρίβα, αλλά όχι το Δίπλωμα. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ “Αριστεία” Φ. 163]

[Τζiακα (o)νίκας Γeώργιος από Νεοχώρι Τυμφρηστίων χάλκινο Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται  με α/α 32 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 338 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]     1253848,      /12543426 

 [Τζούρης Γεώργιος  πιθανόν από Καστριώτισα  κάτοικος   στρατιώτης.  Με την ίδια ημερομηνία και με το  Νο 718/571 Διαβιβαστικό, ο Δήμαρχος Τυμφρηστού διαβιβάζει προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος τα έγγραφα του υποφαινομένου, για τα περαιτέρω. Στη δε   αίτησή του αναφέρονται σχεδόν τα ίδια, με αυτά του Κώστα που ακολουθεί. Υπηρέτησε ως στρατιώτης υπό την οδηγία των οπλαρχηγών: « …..με τον αείμνηστο Γ, Καραϊσκάκη, γιαννάκη Γιολδάση, και παρευρέθη εις τας σημαντικάς μάχας: εις Καλιακούδα, εις Καγγέλια, εις Φοντάνα Ρεντίνας, και τέλος εις την πολιορκίας του Μεσολογγίου μέχρι τέλους αυτής».  Το υπογράφουν: Ο γιαννάκης Γιολδάσης,  Ιω. Φραγγίστας, Κώστας Γαλής και Αθαν. Αλεξάνδρου Λοχαγός. Επικυρώθηκε για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Φουρνά.  Περιλαμβάνεται   σε κατάλογο που απευθύνεται  προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, με 26 αγωνιστές και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική-Υπηρεσία .«Αριστεία»  Φ. 148, Φ. 190]       1229595       

[Τζϊούρης Κωνσταντής  του Γρηγορίου, κάτοικος Νεοχώρι Κοστριάδος  ετών 40 στρατιώτης. Υπέβαλε αίτηση-αναφορά και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προς το Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου αυτά να προωθηθούν δεόντως για την απολαβή του αριστείου του, Ο Δήμαρχος, με το διαβιβαστικό  Νο 717/590-28-10-1841 τα διευθύνει προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδας, για τα περαιτέρω.  Στην αίτηση του, ο ανωτέρω αγωνιστής μεταξύ άλλων αναφέρει:   Τα πιστοποιητικά τα οποία είχον,  από διασήμους οπλαρχηγούς του πολέμου υπό τους οποίους υπηρέτησα…….υπέπεσα εις ενέδραν του αρχιληστού  Χουσιάδα  κατά το έτος 1835 -1836 και μου αφαίρεσε ταύτα ούτος χωρίς να δυνηθώ   να τα καταθέσει προς τις εξεταστικάς επιτροπάς αριστείων……».  Στο δε, παραπάνω αναφερόμενο πιστοποιητικό. Αναφέρει: Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν   ότι ο Κωνσταντίνος Γρηγορίου Τζιούρης……. Υπηρέτησε υπό την οδηγίαν των οπλαρχηγών, γ. Γιολδάση, Ιω. Φραγγίστα, Κώστα Γαλή, και τον αείμνηστον Καραϊακάκη, και παρευρέθην εις σημαντικά μάχας: Καγγέλια, Καρπενήσι, Καλλιακούδα, εις Φοντάνα Ρεντίνας, εις Σοβόλακον, εις Άγιον Βλάση, και εις την εντός του Μεσολογγίου, καθώς και εις Αθήνας…..» Οι υπογραφές των οπλαρχηγών επικυρώνονται από τον Δήμαρχο Φουρνά,

Περιλαμβάνεται σε κατάλογο με αριθμό 2-19-8βρίου 1844 που απευθύνεται  προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, με 26 αγωνιστές και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 148, Φ 187] 1219005

[Τουφεκούλας Βασίλης, κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού  σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 160 σε κατάλογο Ευρυτάνων, Νο 18032-22-2-1844, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας  προς χρήση της διανομής. .  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία».  Φ.  292]

[Τρίβας Γρηγόρης κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 167, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286. Φ. 284] /1253368 

[Τσαμανόπουλος Στυλιανός του Χρ. κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστίων, χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 535 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για το χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286] 

[Τσιολάκης Μήτρος από Νειχώρι υπαξιωματικός, λαμβάνει χάλκινο αριστείο. Με τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου,  Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε  για να λάβει το χάλκινο αριστείο. Ήτοι: «…… εκ τούτου γνωρίζοντες οι υπογεγραμμένοι εκ του πλησίον τους περί ου ο λόγος ως χαίροντες τα προσόντα των αγωνιστών, παρακαλούμεν να δοθώσι τα εθνόσημα ως εφεξής:…..» Πηγή: Γ.  Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  196] 

[Τσιολόπουλος Στυλιανός κάτοικος Νεοχώρι Τυμφηστού στρατιώτης, σιδερένιο. Βρίσκεται με α/α 54 σε κατάλογος  αγωνιστών  Νο 1806/21/2/1844, με 91 αγωνιστές, διευθύνθηκε προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για, χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων, επί υπουργίας Ανδρέα  Λόντου. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ “Αριστεία” Φ.  251]

[Φαζάκης Γρηγόριος κάτοικος Νεοχώρι Κοστριάδος  στρατιώτης. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο που απευθύνεται  προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, με 26 αγωνιστές και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 187]

[Φασίτζας Χαράλαμπος κάτοικος Νεοχώρι  Τυμφρηστίων χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 9 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου επί του Ιδίου καταλόγου  και τον επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286] 1254477

 [Φραγκάκης Μήτρος Ν.  κάτοικος Νεοχώρι, σιδερένιο Είναι γραμμένος με α/α 20,  μαζί με τον Ιωάννη Σαξήριο ,σε ονοματικό κατάλογο Νο 12064-21-7βρίου-1843 και τιμήθηκε με σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 187]

[Φρανγκάκης Δημήτριος του Νικολάου κάτοικος Νεοχώρι του Δήμου Τυμφρηστού όταν ήταν ετών 44, υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας Αγώνατο. Ήτοι:  “Οι  υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι, ο Κύριος δημήτριος Φραγκάκης κάτοικος του χωρίου Νεοχωρίου…….  εδούλευσεν απαρχής  στρατιωτικός την πατρίδα μέχρι της ελεύσεως της Α. Μεγαλειότητος, επαρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας  δις εις την πολιορκίαν της υπάτης   κατά των εντοποίων εχθρών, εις Καλιακούδαν κατά του Σκόνδρα πασιά εις  Κενίδι του νεοκάστρου εις Πελοπόνισον κατά του Ιμπραήμ πασιά και εις την έξοδον του Μισολογγίου κατά του κιουταχή πασιά και εις άλλας πολλάς και διαφόρους μάχας, εφάννη πρόθυμος και με υπακουήν εις τους ανωτέρους του.

            Διό Κατ’ αίτησίν του επαφύομεν προς αυτόν το παρόν μας διά νατου χρησυμεύση ανήκοντος Εν Αγά 9 10βρίου 1841’ Υπογράφεται από τους:  Μ.Κοντογιάννη συνταγματάρχη και Ιω Φραγγίστα λόχαγό και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από τον Δήμαρχο Τυμφρηστού Χρηστ.Ζωγραφίδης.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ «Αριστεία» Φ. 148]   /12191201230812

 [Φράγκος Παπαϊωάννης από Νεοχώρι Είναι γραμμένος με α/α 8  στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διαβιβάζεται προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο αριστείο. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ «Αριστεία» Φ. 251]

 ]Φωτάκης Νικόλαος κάτοικος Νεοχώρι  Τυμφρηστίων/χάλκινο. Υπέβαλε αίτηση-αναφορά και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προς το Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου αυτά να προωθηθούν δεόντως για την απολαβή του αριστείου του. Ο Δήμαρχος, με το διαβιβαστικό  Νο 714/567-20-10-1841 τα διευθύνει προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδας, για τα περαιτέρω.  Στην αίτηση του, ο ανωτέρω αγωνιστής μεταξύ άλλων αναφέρει: Επειδή ο υποφαινόμενος εδούλευσα την πατρίδα   απαρχής , του υπέρ ελευθερίας αγώνος μέχρι τέλος και επειδή μόλον ότι εις τας διαφόρους επιτροπάς ενδεικτικά των εκδουλεύσεων μου, αλλά μέχρι σήμερον δεν απήλαυσα μήτε το αριστείον το οποίον η Α. Μ. ο Σεβαστός ημών Βασιλεύς διήνημεν εις τους υπέρ πατρίδος υπηρετίσαντες συμμορφούμενός όθεν μετά των τελευταίων αντικειμένων της τελευταίας διαταγής  της Βασιλικής Γραματίας της Επικρατείας επισυνάπτω εν τη παρούση μου  πιστοποιητικόν υπογεγραμένο υπό του οπλαρχηγού συνταγματάρχην Μητζον κοντογιάννην ………Διά να λάβω το αριστείον μου το οποίον ίσως  εγώ μόνον υστερούμαι…»  γλιγλορης φωτάκης Το δε πιστοποιητικό του είχει ως εξής: Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν   ότι ο Γρηγόρης Φωτάκης  κάτοικος Νεοχωρίου λαβών τα όπλα εις χείρας  εξ αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος  εκκινήθη κατά των εχθρών παρευρέθη εις τας μάχας εις Γραβιάν εις Φοντάνα εις καλιακούδα εις Καγγέλια και εις  άλλες ..» Επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  εν Αγά 21 Φεβρουαρίου 1841.  Περιλαμβάνεται με α/α 4  στον κατάλογο 10554-6-6-1844, με 338 αγωνιστές των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 19-6-1844 εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου  και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της επίδοσης των 338 αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]   1254477

[Χαντζάκης  Κ. κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού. Περιλαμβάνεται με α/α 539 σε ονομαστικό κατάλογο, του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844, προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.  Eίναι Γραμμένος και σε κατάλογο Ευρυτάνων με α/α 146 προς χρήση τη ς διανομής με σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286 και Φ. 292]  

Επικοινωνήστε μαζί μου, για πιθανά λάθη και παραλήψεις, για να γίνουν οι κατάλογοι πληρέστεροι

Ζητήστε σχετικές  πληροφορίες, σύντομα θα λάβετε απάντηση

Θωμάς Ζέρβας