Αγωνιστες χωριων: Κλονι-Κουφόδεντρα- Κουκιά-Στάγια

Στο  άρθρο αυτό ο περιλαμβάνονται οι αγωνιστές των τεσσάρων χωριών του τότε Δήμου Σπερχειάδας:  Κλονι-Κουφόδεντρα- Κουκιά-Στάγια.

Αγωνιστές του 1821 του χωριού Κλονιού

Καταγράφηκαν 23 Αγωνιστές εκ των οποίων:

► 1. τιμήθηκε με αργυρό αριστείο ως προύχοντας -Δημογέροντας του Χωριού και,

► 4. Από αυτούς τιμήθηκαν με χάλκινο αριστείο ως υπαξιωμτικοί και

► 18 από  τιμήθηκαν με σσιδερένιο αριστείο, ως Στρατιώτες

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

[Γαρουφαλής Νικόλαος (το επώνυμο με επιφύλαξη δυσανάγνωστο) κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 200, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ 250/200].

[Γκιόκας; Χρήστος κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 195, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 2501/95].

[Θεοδωρόπουλος Δημήτριος κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 206, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250/206].

[Καραγιαννόπουλος Δημήτριος κάτοικος Κλονί /σιδερένιο. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό το,  έχει αριθμό Πρωτ. 727-15-9βρίου-1841 και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134. Φ. 174/29] Καραγιαννόπουλος  Δημήτριος κάτοικος Κλωνί σιδερένιο μαζί με 91 αγωνιστές κατάλογος Νο 1/Ιανουάριος  1843

[Καραγιαννόπουλος Γεώργιος κάτοικος Κλονί/σιδερένιο/ Αργυρό. «προύχων-Δημογέρων» Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του,  έχει αριθμό Πρωτ. 738-22-9βρίου-1841 και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Ενώ σε μεταγενέστερο κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843, είναι καταχωρημένος μαζί με άλλους 91 και μα/α 26 και φαίνεται να τιμήθηκε με σιδερένιο. Όμως ο ίδιος, σύμφωνα με την παρακάτω παρατιθέμενο Διάταγμα, ως Δημογέροντας και προύχοντας του χωριού, το Υπουργείο των Στρατιωτικών, τον περιέλαβε μαζί με άλλα 42 άτομα, (πρoύχoντες-Δημογέροντες) από διάφορα χωριά Ήτοι :«Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμον, έλαβον ενερργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»\Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134/15, Φ. 174. Φ. 276, και Φ. 281] 

[ΚαραγκούνηςΚώστας κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 177, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250/193].

Κακούλης;;; Νικόλαος κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 203, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250/203].

[Κελο(α) νιώτης  Ζάχος κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 207, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250/27].

[Κακούλης;;; Ιωάννης κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 204, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Κουβαράς Γεώργιος κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 194, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Λιαγοράς Κώστας  κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 202, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Λιούρπας Αθανάσιος κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 201, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250]

[Μπαντζούλης* Κωστας  κάτοικος  Κλονί/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται με α/α 334  στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. (* Με επιφύλαξη το επώνυμο). Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286] *Μάλλον Παντζούλης Κώστας

[Παπαγεωργίου Αθανάσιος  κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 196, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Παπαδόπουλος  Αναγν κάτοικος Κλονί/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται με α/α 167 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Παπανικολάου Αναγνώστης  κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 164, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

Παπανικολάου Γεώργιος  κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 164, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Ποντίκης Δημήτριος κάτοικος Κλονί/χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

 [Σοφιανόπουλος Δημήτριος  κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 205, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Σταυρόπουλος   Σταύρος κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 208, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Στεργίου Γρηγόριος κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284/449, Φ 286]

[Φαρμάκης  Γεώργιος κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 197, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Φαρμάκης Χρήστος κάτοικος Κλονί/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 198, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία”  Φ 250].

[…..]Για να δείτε τα εκλογικά συμβάντα στο χωριό Κλονί το1843→Εδώ[……]

Αγωνιστές του 1821 του προεπαναστατικού χωριού Κουφόδενδρα

[Αντωνίου Ζάχος  εξ Αγράφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχειάδος. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/87]

 [Αντωνίου Ιωάννης  εξ Αγράφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχειάδος. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/90]

[Αντωνόπουλος Ζάχος  εξ Αγράφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχειάδος. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/91]

[Αποστόλου Γεώργιος  εξ Αγραφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχειάδος. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/85]

 [Αποστόλου Κωνσταντής  εξ Αγράφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχ. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/88]

[Βαθιάς Ιωάννης  εξ Αγραφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχειάδος. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/83]

[Γιαννόπουλος Στέργιος  εξ Αγράφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχ. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/92]

 [Μαραγητης Αποστόλης. (με επιφύλξη το επώνυμο) εξ Αγραφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχειάδος. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/86]

[Μιχαήλ Ιωάννης  εξ Αγράφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχειάδος. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/89]

[Μυλωνάς Αποστόλης  εξ Αγραφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχειάδος. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/84]

[Παναγιώτου (Κουστης;;)  εξ Αγράφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχ. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/93]

[Τομπίσης Κώνστας  εξ Αγραφων κάτοικος Κουφόδενδρα Σπερχειάδος. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277/81]

[Τσούμας Κώνστας εκ Γιαννιτσούς Αγραφων κάτοικος Κουφόδενδρα/Σπερχειάδος. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών «της δεδουλουμένης επαρχίας Αγράφων» Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 27/82] 1250763

[…..]Για να δείτε τα εκλογικά συμβάντα στο χωριό Κουφόδεντρα →Εδώ[…..]

Αγωνιστές του 1821 Κουκιά Σπερχειάδας

[Αϋφαντής Σπύρος κάτοικος Κουκιά, του  Δήμου Τυμφρηστού,. Υπηρέτησε από την αρχή μέχρι τέλους,  υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις  μάχες: Υπάτης,  Γιαννιτσούς, Καλιακούδας,  έξοδο του Μεσολογγίου και Αθήνας. Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη  Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844. Η  επικύρωση για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ 254]

[Βελέντζας ή Πλατιάς Αθανάσιος του Κων/νου, ετών 42, κάτοικος Κουκιά  του Δήμου Τυμφρηστού. Το πιστοποιητικό το  υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης, το οποίο έχει ως εξής:  Πήρε τα όπλα από την αρχή  1821 μέχρι τέλους ως στρατιώτης.  Υπηρέτησε υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών και  παρευρέθη στις μάχες:  Υπάτης, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας,  έξοδο του Μεσολογγίου και Αθήνας. Η επικύρωση για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Ζουλούμη.  Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ 254]

[Βελέντζας Νικολός κάτοικος Κουκιά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένο μαζί με άλλους  91 αγωνιστές σε κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843, για σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 174/58]

[Λάμπος Νίκος κάτοικος Κουκιά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένο μαζί με άλλους  91 αγωνιστές σε κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843, για σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 174/53]

[Λάμπος Γιάννης     κάτοικος Κουκιά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένο μαζί με άλλους  91 αγωνιστές σε κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος  1843, για σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 174/57]

[Μαργώνης Αθανάσιος ετών 40. Κάτοικος Κουκιά του Δήμου Τυμφρηστού «..Πήρε  τα όπλα από την αρχή του αγώνα, υπό την οδηγίαν ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθη σε  διάφορες μάχες:  Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών,  Άμπλιανης, Γιαννιτσούς,  έξοδο του Μεσολογγίου, και Αθήνας..». Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη  Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844 και η επικύρωση για το γνήσιο τωνυπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ 254].

[Παπαστάμου Ιωάννης κάτοικος Κουκιά Φθιώτιδος του Δήμου Σπερχειάδος υπέβαλε επαναληπτική, ομαδική αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Το δε πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, μεταξύ άλλων αναφέρει: «..πήρε τα όπλα από την αρχή   του αγώνα, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών,  Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, έξοδο του Μεσολογγίου και  Αθήνας..». Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254]

[Τζουμάρας Ιωάννης ετών 49 από Κουκιά. Το πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει: «..πήρε τα όπλα από την αρχή   του αγώνα, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών,  Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, έξοδο του Μεσολογγίου και  Αθήνας..».   Υπογράφεται από τον Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844, από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία».Φ 254]

[Χειμώνας Μήτζος κάτοικος Κουκιά Φθιώτιδος του Δήμου Σπερχειάδος υπέβαλε επαναληπτική, ομαδική αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Το δε πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, μεταξύ άλλων αναφέρει: «..πήρε τα όπλα από την αρχή   του αγώνα, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών,  Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, έξοδο του Μεσολογγίου και  Αθήνας..». Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254]

Για να δείτε τα εκλογικά συμβάντα στο χωριό→

 

Αγωνιστές  1821 Στάγια-Πλάτανος[1] Σπερχειάδας

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά.

{Αθανασίου Νικόλαος Ευαγγέλης κάτοικος Στάγιας του Δήμου Ομιλαίων. Υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον αγώνα Νο.   Αριθ. 734/535.   Γαρδίκη 2 Δεκεμβρίου 1841, δια μέσω του Δήμου Ομιλαίων,  το οποίο ο Δήμαρχος τα διαβίβασε:

Προς την Βασιλικήν Διοικήσιν Φθιώτιδος

Σας διεφθύνω  εγκλείστως   την αναφοράν του συνδημότου μας Κυρίου Νικολάου Αθανασίου  κατοίκου του χωρίου Στάγιας

Η δε αίτησή του έχει ως εξής:

Εν Γαρδίκίω  την 19 Δεκεμβρίου 1841

Προς τον Δήμαρχον Ομιλαίων

Ο υποφαινόμενος  κάτοικος του χωρίου  Σταγιας και Δημότης του Δήμου Ομυλαίων της Φθιώτιδος  επισυνάπτω  εν τη παρούση μου πιστοποητικόν  αφορόν  τας προς την πατρίδα  εκδουλεύσεις μου, σπεύδω δε  να σας παρατηρήσω  ότι θυσιάσας με κίνδυνον της ζωής μου εις τα διαφόρου μάχας εις το αυτό εσώκλειστον πιστοποιητικόν αναφερομένας υπό διαφόρους επισήμους του αγώνος οπλαρχηγούς τας προσωπικάς μου εκδουλεύσεις  διά την απελευθέρωσιν του Έθνους». Στις 21-9-1843, ο ίδιος είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 4, της Διοίκησης Φθιώτιδας, με άλλους 34 αγωνιστές και φαίνεται να τιμήθηκε ε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 187]

[Αθανασίου Νικόλαος κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Σε κατάλογο Νο 12064/21-9-1843, της Διοίκησης Φθιώτιδος, μαζί με άλλους 34 αγωνιστές και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 187]

[Γερόπουλος Παναγιώτης κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/164]

[Ευθυμίου Αντώνης κάτοικος Στάγια/σιδερένιο.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

Θανασούρας Θανάσης κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Σε κατάλογο Νο 12064/21-9-1843, της Διοίκησης Φθιώτιδος, μαζί με άλλους 34 αγωνιστές και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 187/4]

[ Θανασούρα Αθανάσιον κάτοικος Στάγια/σιδερένιο/Αργυρό . Στις 21-9-1843, είναι σε κατάλογο 12064 μαζί με άλλους με άλλους 34 αγωνιστές και φέρεται να λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. αλλά με απόφαση του Υπουργείου ως προύχοντας και Δημογέροντας τιμήθηκε με το Αργυρό Αριστείο. ΄Ήτοι: “Γραμματεία Στρατιωτικών  .Απόφασις/13 Μαρτίου

            Επί τη προτάσσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος  επί κεφαλής των εγχωρίων των.Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. !87. Φ. 276, Φ. 281]

[Θανασούρα Μήτρος κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 496 του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Θανασούρα Ιωάννη κάτοικος Στάγια/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 47στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Θανασούρα Κώστα κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 166  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά και το πρότειναν για σιδερένιο  αριστείο  και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Μπαλαγιάννης κάτοικος Στάγια/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 48  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά και τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο,  και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

Φ. 286/173[ Μπαλαγιάννη κώστας κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου,  προς την «επί των Στρατιωτικών  Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας» καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις «μάχες στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα», μέσω του Δήμου του.  Το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννη. Επίσης αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας, τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων.  Αλλά ο ίδιος  φαίνεται πως κατέφυγε και στον οπλαρχηγό Χριστόδουλο Χατζηπέτρου και τελικά τιμήθηκε με το σιδερένια αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254,  Φ. 282/141, Φ. 286/173

[Μπουτζάκης Γιάννης Ν. κάτοικος Στάγια/σιδερένιο.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη  Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/139]

[Νταρλαδήμας Νικολός κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον , ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας  συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, τον πρότειναν για σιδερένιο και τον κατάλογο τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Αλλά ο ίδιος  φαίνεται πως κατέφυγε και στον οπλαρχηγό Χριστόδουλο Χατζηπέτρου και τελικά τιμήθηκε με το σιδερένια αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 282/142, Φ. 286/172]

[Παπαθανάση Γεώργιος κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο και τον κατάλογο τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/171]

Φ. 286/170  Ρίγας Κώστας κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο και κατάλογο τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/170]

[Ρήγας ή Μακρύς Χρήστος, κάτοικος Στάγιας/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο της Διοίκησης Φθιώτιδος Νο 7/Μάιος 1843 με άλλους 23 αγωνιστές και φέρεται να τιμήθηκε με σιδερένιο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 181/12]

[Σαμπάνης Αθανασ κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.   Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286] Φ. 286/165  Σαμπάνης Αθανάσιος κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 284/495, Φ. 286]

Σταθοκώστα Αθανάσιος κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο και κατάλογο τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/169]

Σταθοκώστα Νικολός κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο και κατάλογο τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/168].

[Σταθοκώστα Σπύρος κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο και κατάλογο τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/167].

[Τζιότης Αθαν . κάτοικος Στάγια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο και κατάλογο τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/168/140].

[….]Για να δείτε τα εκλογικά συμβάντα στο χωριό Στάγια→Εδώ[…..]

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας

 

 

 

[1]«Πλάτανος Φθιώτιδας (Στάγια) Μετονομασία Β. Δ. 20-11-1957. ΦΕΚ253Α/ 1957. Συνοικισμός Δήμου Ομιλαίων (1836-1840) ,(1840-1878)   Συνοικισμός Δήμο Σπερχειάδος. Σήμερα ΔΔΔ Μακρακώμης με 102 Κατοίκους» Γεώργιος Δημητρίου: Πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα (13ος  -20ος  αι.)