Αμουρι-Αγωνιστες

Αμούρι Δήμου Μακρακώμης 

Πρίν περάσουμε στην ονοματολογία των Αγωνιστών του χωριού, κρίνομε σκόπιμο να αναφέρουμε, κάποιες Αρχειακες εγγραφές που υπάρχουν, από αξιόλογους Ερευνητες:

Ο Γιώργος Δημητρίου δημοσιογράφος ερευνητής, στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006 με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» γράφει: α/α 49 Αμούρι Φθ. Αναφέρεται και στην πρόθεση της Ρεντίνας. Διοικητικά ανήκε στο Παραχελωιτών( 1836-1849 και1869-1912 ) ενώ στο διάστημα  1840 – 1869 ανήκε στο Δήμο Μακρακώμης.Ίσως να είναι η Αμολή που αναφέρει ο Πούκεβίλ

Ο Βασίλης Σπανός στο «Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας», με θέμα: «Οι οικισμοί της Φθιώτιδας στην πρόθεση της Ρεντίνας cα 1640- 19ος αιών», το οποίο  έγινε στις 3-4 Σεπτεμβρίου 2001 στο «Συνεδριακό Κέντρο Κάστρο Λαμίας». Στα πρακτικά μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Α/α 5. Αμούρι Λαμίας(Μακρακώμης): Αναφέρεται στα φ. 121β,  με τους οικισμούς,Ρογόζιανο,Λάλα,Καλαμάκικαι Νιχώρι. Στα φ.112α-122β,υπάρχουν μεταγραφές μεταγενέστερες της πρώτης.

Στις 20 Ιουνίου/2 Ιουλίου 1841 με Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε  στην ΕΤΚ5, ο δήμος Παραχελωϊτών συγχωνεύεται με το Δήμο Μακρακώμης και τα χωριά  Ασβέστιον, Γραμμένη (Ράχη), Μάκρυση, Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καρυά, Αμούρι, Ζέλι, Καλαμάκι-Παλιούρι και άλλα και υπάγονται πλέον στο Δήμο Μακρακώμης.

Από την υπάρχουσα αλληλογραφία προκύπτει, ότι ο Κώστας Κε(η)χρινιώτης  από το Κούρνοβο, το 1841 και πριν από την συνένωση των παραπάνω Δήμων, ήταν Δημαρχιακός πάρεδρος του Δήμου Παραχελωϊτών και πρώην αγωνιστής.

Αμούρι Αγωνιστές

Καταγράφηκαν σύνολο 52  Αγωνιστές του ΄21 εξ αυτών:

►Ένας τιμήθηκε με Αργυρό αριστείο ως αξιωματικός 

►18 τιμήθηκαν με χάλκινο, ως υπαξιωματικοί

►16 τιμήθηκαν ή προτάθηκαν με σιδερένιο, ως απλοί στρατιώτες

► Για τους υπολοίπους δεν έχουν ταυτοποιηθεί, έχουμε μόνο τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά τους.  

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων, τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

 Ονομαστικός και αλφαβητικός κατάλογος Αγωνιστών του ’21 χωριού Αμούρι

[Δημήτριος Αβαριτσιότης από Αμούρι χάλκινο. Τον Ιανουάριο του 1844, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως. Όπως αναφέρει στην αίτησή του,  και στο παρελθόν έχει απευθυνθεί στις διάφορες επιτροπές, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει λάβει το αριστείο του.«…ενώ απεναντίας άπαντες οι λοιποί συναγωνιστές μου όχι μόνον με αυτό ανταμειφθήκαν, αλλά χαίρονται αμοιβάς , μισθούς. επισυνάπτω όθεν και ήδη εν τη παρούση μου νέον πιστοποιητικόν των οπλαρχηγών του Αγώνος Μήτσο Κοντογιάννη Συνταγματάρχου και Νικολάου Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου παρακαλώ θερμώς την Βασιλ. Γραμματείαν ίνα ευαρεστούμενη διατάξη και τώρα την έκδοσιν του ανηκόντως μοι αριστείου…». Ακολουθεί η υπογραφή του,  ως Μήτρος Αβαρτζιότης. Το δε πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του το οποίο υπογράφουν οι παραπάνω αναφερόμενοι οπλαρχηγοί και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη, έχει ως εξής:«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Μήτρος Αβαριτζιότης κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος. υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς, απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπέρ ελευθερίας αυτής Αγώνος. παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν αυτής, εις Οξυάν Λοιδορκίου, διατελέσας υπό τας διαταγάς μας, έδειξεν καθ’ όλο το διάστημα του πολέμου άριστον διαγωγήν και γενναιότητα. Ταύτα πάντα γνωρίζονταις εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι, κατ’ αιτησίν του επαφείομεν εις αυτόν  το παρόν μας, ίνα χάριν των προς την πατρίδα εκδουλεύσεών του, τω Χρησιμεύση ανηκόντως. Εν Αγά την 17 Ιανουαρίου 1844».Τον ίδιο τον συναντάμε σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 49, οποίος συντάχθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Ενώ  ο ίδιος  είναι  σε ονομαστικό κατάλογο με  αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ε Κοντογιάννη και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο  κατάλογο προς τον Ε. Κοντογιάννη με τους 623 αγωνιστές για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 244, Φ.  284, Φ. 287]

[Νικόλαος Γεώρ. Αγραφιώτης  Καταγωγή από Μοναστηράκι κάτοικος Αμούρι.  Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείο καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Το δε πιστοποιητικό του,  το οποίο Υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος γ. Ζουλούμη. Έχει ως εξής: «Πιστοποιητικόν,    Διά του παρόντος Πιστοποιούμεν ότι ο Νικόλαος Γεωργίου Αγραφιώτης από Μοναστηράκι κάτοικος Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, εδούλευσε στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν μας, πολεμήσας γενναίως εις Υπάτην δις, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις το Κρεμμύδι κατά του Ιμβραήμ, εις την διά νυκτός κατά του Κιουταή πασά έξοδον του Μεσολογγίου εις τας Αθήνας επί της εκστρατείας του αειμνήστου Καραϊσκάκη και εις άλλας πολλάς χάριν συντομίας παραλείπομεν

     Όθεν εις έδειξιν, δίνεται το παρόν κατ’ αίτησίν του διά να τω χρησιμεύση ανήκοντως. Αγά τη 15 Ιανουαρίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 269]

[Χριστόδουλος Αθανασίου  από Αμούρι. Στις 1 Ιανουαρίου 1844, έκανε νέα ατομική αίτηση  απονομής αριστείου και πιστοποιητικό  εκδουλεύσεων προς τον Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως και ιεραρχικά και να του αποδοθεί  το αριστείο του. Διότι, ενώ και  άλλοτε υπέβαλε αυτά, μέχρι σήμερα, όπως αναφέρει, δεν έχει δικαιωθεί. Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής:

         «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, Ο κύριος Χριστόδουλος Αθανασίου  κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα μέχρι τέλους, εξετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων του αγώνος οπλαρχηγών, παρευρέθη εις κατά των εχθρών μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν, αυτής, Κρεμμύδι Νεοκάστρου, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και εις άλλας πολλάς, έδειξεν πάντοτε άριστον διαγωγήν και γενναιότητα και δεν υπέπεσεν  εις Καμμίαν κατάχρησιν των ανωμάλων περιστάσεων. ταύτα πάντα εκ του, πλησίον γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφειομεν προς αυτόν το παρόν μας, διά να του Χρησιμεύση ανηκόντως. Εν Αγά τη 6 Ιανουαρίου 1844». Υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών των από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Το Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 244]

[Παναγιώτης Αλαμπάνος  από Αμούρι σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 9 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κώστας Βλάχος από Αμούρι σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αποστόλης Γαλατόπουλος  κάτοικος Αμούρι χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 17  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Αργύρης Δημητρίου από Αμούρι .Στις 11 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά για να του αποσταλεί το αριστείο αγώνα, το οποίο, αν και απευθύνθηκε και παλαιότερα στις διάφορες επιτροπές, μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιωθεί. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφεται από τους: Μ και Ν. Κοντογιάννη έχει ως εξής:                                                                                        «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος  Αργύρης  Δημητρίου  κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του υπέρ  ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παρευρέθη εις κατά των εχθρών μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν, αυτής, εις Κρεμμύδι Νεοκάστρου εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και αλλαχού….  Ταύτα πάντα εκ του πλησίον Γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση ανηκόντως.  αγά 9 Ιανουαρίου 1844». οι υπογραφές. Επικυρώνεται, από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 244 Αριστεία.

[Αγγελής Διαμάντης κάτοικος Αμούρι/σιδερένιο. . Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κων/νος Δημητρίου. Καπνιάς κάτοικος Αμούρι. Στις 23 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε για δεύτερη φορά αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως και ιεραρχικά. Κάνει δε την παρατήρηση ότι, παρ’ όλο έχει υποβάλει αυτά κατ’ επανάληψη μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιωθεί, «…ενώ απεναντίας άπαντες οι λοιποί   συναγωνιστές μου όχι μόνον με αυτό ανταμειφθήκαν, αλλά χαίρονται αμοιβάς, μισθούς. επισυνάπτω όθεν και ήδη εν τη παρούση μου νέον πιστοποιητικόν των οπλαρχηγών του Αγώνος Μήτσο Κοντογιάννη Συνταγματάρχου και Νικολάου Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου παρακαλώ θερμώς την Βασιλ. Γραμματείαν ίνα ευαρεστούμενη διατάξη και τώρα την έκδοσιν του ανήκοντως μοι αριστείου…» Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι πήρε μέρος στη επανάσταση, «… στον υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας αγώνα και παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτην και εις Οξυάν  Λοιδορικίου διετέλεσεν πάντα υπό τας διαταγάς μας, έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα καθ’ όλην την διάρκειαν του αγώνος…» Το υπογράφουν οι ανωτέρω αναφερόμενοι οπλαρχηγοί και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 249]  .

[Γεώργιος Καραγκούνης  κάτοικος Αμούρι σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 15 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αθανάσιος Καραθανασόπουλος κάτοικος Αμούρι χάλκινο.  Φέρεται γραμμένος με α/α 37 σε κατάλογο τον οποίο συνέταξε ο Γ. Χατζηχρήστος προς το Υπουργείο των στρατιωτικών με την παρακάτω επικεφαλίδα του καταλόγου   ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Προτάθηκε να τιμηθεί για χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287] 

[Γιάννης Κομποταδίτης Τζητζιλώνης κάτοικος Αμούρι. Υπέβαλε επαναληπτική αίτηση απονομής αρισιστείου αγώνα, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό εκδουλεύσεων-συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο, προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Παραθέτουμε τη αίτηση και το πιστοποιητικό του καθαρογραμμένα, τα οποία έχουν ως εξής

     «..Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησα την πατρίδα στρατιωτικός εις τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα απ’ αρχής μέχρι τέλους. υπέφερα, έπαθα, έχασα παν ότι και αν ήχον εις το διάστημα του πολέμου και τίποτε δεν απήλαυσα, τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μου, διεύθυνα εντός των προθεσμιών των ορισθησομένων διά των αρμοδίων διαταγμάτων, μέχρι σήμερον στερούμαι και από το εθνόσημον, ενώ οι λοιποί συνάδελφοί μου έλληνες το απήλαυσαν, διά τούτο τα επισυνάπτω εν τη παρούση μου νέον πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεων μου παρά των στρατηγών του αγώνος Μ. Κοντογιάννη και Ν. Κοντογιάννη, παρακαλώ θερμώς να ευαρεστηθή και διατάξη την έκδοση του αριστείου μου

Υποσημειούμαι με Σέβας

ο ευπειθέστατος

Γιάννης Κομποταδίτης Τζητζηλώνης»

   Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής:  «Πιστοποιούμεν  οι υποφαινόμενοι  ότι ο Κύριος Γιάννης Κομποταδίτης Τζητζηλώνης κάτοικος του χωρίου Αμούρι…. υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός.. απ’ αρχής μέχρι τέλους  υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του Αγώνα. παρευρέθη εις τας εξής μάχας κατά των εχθρών, δις εις Υπάτην, εις Αετόν αυτής, εις Κρεμμύδι Νεοκάστρου, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και άλλας πολλάς, έδειξεν πάντοτε άριστον διαγωγήν και γενναιότητα[…] Εν Αγά 10 Ιανουαρίου 1844» Υπογράφεται από του Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 244]

[Αθανάσιος Κοντογεώργος κάτοικος Αμούρι. Ο υποφαινόμενος, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, με συνημμένο το πιστοποιητικό του προς το δήμο Μακρακώμης, στις 11 Ιανουαρίου 1844, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά. Η αίτηση του είναι πανομοιότυπη  με αυτή του Γιάννη Κουνίδη. Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Αθανάσιος Κοντογεώργος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του  υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους μέχρι τέλους, παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτη, εις Αετόν αυτής, εις Γιαννιτσού αυτής, εις την έξοδον του Μεσολογγίου, εις Καλιακούδα και εις άλλας πολλάς, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, εστάθη αμέμτου διαγωγής  και  πιστός κατά την Γενναιότητα.- Ταύτα πάντα εκ του πλησίον γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το  παρόν μας διά να το χρησιμεύση ανηκόντως». αγά τη 6 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας, Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 244]

[Ευθύμιος Γεωργίου Κουν(σ)ίδης κάτοικος Αμούρι Για τον υποφαινόμενο έχουμε μόνο το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του. Υποθέτουμε ότι ακολούθησε την ίδια διαδικασία με του άλλους συντοπίτες του και υπέβαλε την αίτησή απονομής αριστείου του, όπως ο Αργύρης Δημητρίου. το δε πιστοποιητικό του περιληπτικά έχει ως εξής:  «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος  Ευθύμιος  Γεωργίου Κουν(σ)ίδης κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του υπέρ  ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παρευρέθη εις κατά των εχθρών μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν, αυτής, εις Κρεμμύδι Νεοκάστρου εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και αλλαχού[….] Ταύτα πάντα εκ του πλησίον Γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση ανκόντως.  αγά 9 Ιανουαρίου 1844» Υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη  Συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα. Επικυρώνεται, για το γνήσιο των υπογραφών  από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας γ, Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 244]

[Γεώργιος Δημητρίου Κουνίδης από Αμούρι  Στις 11 Ιανουαρίου 1844 ο υποφαινόμενος έκανε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, με συνημμένο το πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του, προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου ο Δήμος να διαβιβάσει αυτά αρμοδίως, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «…Είμαι κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησα την πατρίδα υπέρ Ελευθερίας αυτής Αγώνα απ’ αρχής μέχρι τέλους, υπέφερα, έχασα παν ότι είχον εις τα δεινά του πολέμου και τίποτα δεν απήλαυσα.   Το δε πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεών μου και εις τας περί Εθνοσήμου αιτήσεις  μου, διεύθυνα εντός των προθεσμιών του ορισθησομένου- μέχρι σήμερα  στερούμαι  και αυτό το εθνόσημον- ενώ οι λοιποί συνάδελφοί μου Έλληνες το απήλαυσαν, δια ταύτα επισυνάπτω εν τη παρούση  μου Νέον Πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεων μου παρά των Στρατηγών Αγώνος, Μ. Κοντογιάννη Συνταγματάρχη και Ν. Κοντογιάννη Αντισυνταγματάρχη. Παρακαλώ θερμώς την Σεβ. Γραμματείαν να ευαρεστηθή και διατάξη την έκδοσιν του Αριστείου μου. Υποσημειούμαι μετά σέβας ο ευπειθέστατος»  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 244] 

[Αθανάσιος Κοψαχίλης  από Αμούρι Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 5, σε κατάλογο μα αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στη Διοίκηση Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χάλκινων και σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο. Επίσης φέρεται γραμμένος με α/α 36, ως Αθαν. Κοπιτσαχίλης, σε κατάλογο τον οποίο συνέταξε ο Γ. Χατζηχρήστος προς το Υπουργείο των στρατιωτικών, με την παρακάτω επικεφαλίδα του καταλόγου   ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Προτάθηκε να τιμηθεί για χάλκινο αριστείο.    Εκτός αν είναι συγγενικό πρόσωπο του Α. Κοψαχείλη. Μόνο οι τοπικοί ερευνητές θα μπορέσουν να  ταυτοποιήσουν   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 284, Φ. 286, Φ. 287]   

[Χριστόδουλος Κοπτσαχίλης από Αμούρι χάλκινο.  Φέρεται γραμμένος με α/α 48 σε κατάλογο τον οποίο συνέταξε ο Γ. Χατζηχρήστος προς το Υπουργείο των στρατιωτικών με την παρακάτω επικεφαλίδα του καταλόγου   ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Προτάθηκε να τιμηθεί για χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 287]

[Νικόλαος Κοψαχίλης  από Αμούρι σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 6 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286] Σημείωση: Είναι γραμμένος στο ίδιο κατάλογο με τον προηγούμενο, πιθανόν είναι δύο πρόσωπα

[Νικόλαος Κοψαχίλης  από Αμούρι σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 14 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Μάρκος Κυργιαζής από Αμούρι. Ο υποφαινόμενος υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, με συνημμένο το  πιστοποιητικό του, προς το Δήμο Μακρακώμης στις 11 Ιανουαρίου 1843 και περιλαμβάνει ό, τι και η αίτηση του Κομποταδίτη Τζητζηλόνη. Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής, από το Δήμαρχο Σπερχειάδας,  Γ Ζουλούμη. Περιληπτικά το πιστοποιητικό του, έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Μάρκος Κυργιαζής κάτοικος του χωρίου Αμούρι…. Υπηρέτησε την πατρίδα Στρατιωτικώς απ΄ αρχής μέχρι τέλους, υπέρ ελευθερίας αυτής Αγώνος. Παρευρέθη εις τας μάχας,  εις Υπάτην, εις Αετόν, εις Μεσολόγγι, εις Οξυάν Λοιδορικίου διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων, έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα. Ταύτα πάντα γνωρίζοντες οι υποφαινόμενοι εκ του πλσίον, υπαφύομεν προς αυτόν το παρόν μας ίνα του χρησιμεύση ανηκόντως….» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 244 και 286]

[Κώστας Λαμαντάρο(α)ς, καταγωγή  Μακεδονία,  διαμονή Αμούρι/χάλκινο αριστείο. Ο υποφαινόμενος στις 4/ 9βρίου 1843 υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Παραχελωϊτών. Το δε πιστοποιητικό του εκδουλεύσεών του το υπογράφουν οι: Διαμαντής  Ολύμπιος και Χριστόδουλος Χατζηπέτρου. Περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «ΟΙ υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι ο Κύριος Κώστας Λαμαντάρος εκ Μακεδονίας κάτοικος του Χωρίου Αμούρι της επαρχίας Φθιώτιδος, υπηρέτησεν στρατιωτικά υπαξιωματικά διοικών πότε με 30 πότε με ολιγοτέρους, παρευρέθη εις διαφόρους μάχας και εκστρατείας  τας κατά την (δυσανάγνωστη έξη), κατά την Καστανιά του Ολύμπου, Ελευθεροχώρι, μηλιάν του Ολύμπου, εις Εύβοιαν Βρυσάκια και Παλούτα κτλ. Τας εις Σκιάθου κατά τον εχθρικόν στόλον, εις Τρίκερι. Καθ’ όλον το διάστημα έδειξεν του αγώνος καλήν διαγωγήν, ευπείθειαν και υποταγήν εις τους ανωτέρους του, με την απαιτούμενη στρατιωτικήν ικανότητα.- Διό δίδομεν προς αυτόν το παρόν ενδεικτικόν δια να του Χρησιμεύση όθεν ανήκει». Υπογραφές. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με αριθμό 16887/17 Νοεμβρίου 1843 του φακέλου 200 των ΓΑΚ.  Ο κατάλογος αυτός στέλνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος,  με σκοπό τη διανομή στους δικαιούχους αγωνιστές 11 χάλκινα αριστεία και 1 σιδερένιο. Ο ίδιος τιμήθηκε με το Χάλκινο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 200 .Αριστεία.

[Ταξιάρχης Παναγιώτου Λιανός κάτοικος Αμούρι.  Στις 11 Ιανουαρίου 1843. υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του,  προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως. Η αίτηση αυτή είναι πανομοιότυπη με αυτή του Γιάννη Κομποταδίτη Τζητζηλόνη, το δε πιστοποιητικό του, έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Ταξιάρχης Παναγιώτου Λιανός   κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του υπέρ  ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παρευρέθη εις κατά των εχθρών μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν, αυτής, εις Κρεμμύδι Νεοκάστρου εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και αλλαχού….  Ταύτα πάντα εκ του πλησίον Γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση ανηκόντως.  αγά 9 Ιανουαρίου 1844». οι υπογραφές. Επικυρώνεται, από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας γ, Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 244]1240134.  

[Κώστας Μαρογιάννης από Αμούρι σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 19 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Ιωάννης Μερενδίτης από Βράχα Άγραφα κάτοικος Αμούρι/χάλκινο. Στις 21 Δεκεμβρίου 1841,  υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου, υπογράφοντας αυτή ως Λοχαγός στην οποία αναφέρει τα εξής: «Δι’ αλλεπάλληλων αναφορών μου. αλλά μέχρι τούδε δεν εισακούσθη ουδέν. Λαμβάνω ήδη την τιμήν, επισυνάπτων και πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεών μου εκδιδόμενον παρ’ ενδόξων ανωτέρων αξιωματικών παρακαλώ, ευσεβάστως το Β. τούτο Φρουραρχείον να διαβιβάση την παρούσαν μου αρμοδίως προς ενέργειαν της δικαίας αιτήσεώς μου. ήτοι προς απόκτησιν του αριστείου μου.-

                       Υποσημειούμαι ευσεβάστως  ο ευπειθέστατος

                         Ιωάννης Μερενδίτης»

Το πιστοποιητικό του το εξέδωσε ο Συνταγματάρχης Περραιβός  και υπογράφεται και από τον Μ. Κοντογιάννη,  το οποίο έχει ως εξής:

“Εν Λαμία τη 7 Δεκεμβρίου 1841.

 «Ο το παρών φέρων Ιωάννης Μερενδίτης εξ Αγράφων, χωρίου Βράχας, εχρημάτησεν υπό την οδηγίαν του υποφαινομένου οπλοφόρου και με τίτλον Μπουλουκτσής από τα 1824 μέχρι του 1826: έτους, εις τα Μάχας τη άμπλιανης, Πανασσάρης, αμφίσης, καο διστόμου, έδειξεν ανδρείαν εξαίρετον. εκτός τούτου, η πειθαρχία, και η αποχή των καταχρήσεων τον εσυνόδευον καθ’ όλας τας ανωμάλως περιστάσεις. διό δίδεται, κατ’ αυτόν, το παρόν αποδεικτικόν, διά να τω χρησιμεύση όπου ανήκει εις ανταμοιβήν των υπέρ ανεξαρτησίας αγώνων του.

                   Υπογραφαί των ανωτέρω»

Στο αριστερό μέρος της αίτησής του αναφέρεται:

Εστάλη το Χαλκούν αριστείον ίδε διαταγήν 12318 /Αθήνα 23/ 7βρίου 1841

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 118 Αριστεία.

[Γεώργιος Δ. Μπαλάφας κάτοικος Αμούρι/σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος, στις 9 Ιανουαρίου 1844 από Αγά υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του, προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά για τη έκδοση του αριστείου του. Επειδή δεν βρέθηκε η εν λόγω αίτησις του, παραθέτουμε μόνο το πιστοποιητικό του.

«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι   Ο Κύριος Γεώργιος Δημητρίου Μπαλάφας κάτοικος χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε τηνν πατρίδα, απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπέρ ελευθερίας αυτής  Αγώνος. παρευρέθη εις τας μάχας δις εις Υπάτην, εις Αετόν, εις Μεσολόγγιον, εις όξυάν του Λοιδορικίου. διετέλεσεν   υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων, έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα, Ταύτα πάντα γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι εκ του πλησίον επαφύομεν  προς αυτόν το παρόν ίνα του χρησιμεύση ανηκόνντως. 

Μ. Κοντογιάννης συνταγματάρχης

Ν. Κοντογιάννης αντισυνταγματάρχης»

Επικυρώνεται για το γνήσιο των Υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος γ. Ζουλούμη. Είναι γραμμένος με α/α 21  σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στη Διοίκηση Φθιώτιδος για χρήση της διανομής των προτεινόμενων χάλκινων και σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 244, 284 και 286 Αριστεία.

[Στέφανος Δ. Μπαλτόπουλος, κάτοικος του χωριού  Αμούρι. Στις 10 Ιανουαρίου 1841 υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως και ιεραρχικά με την παρατήρηση, ότι ενώ έχει υποβάλλει αυτά και παλιότερα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δικαιωθεί. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο κύριος Στέφανος Δ. Μπαλτόπουλος κάτοικος του Χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικών απαρχής τον υπέρ  ελευθερίας αυτής αγώνα μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος Παρευρέθη  εις τας μάχας: εντός της  Υπάτης, εις τον από τας αυτής εις Γιαννιτζούς και εις πολλάς άλλας. Έδειξε πάντοτε ζίλον  πατριωτισμού και γενναιώτιτος. Όθεν κατ’ ετησίν του δίδομεν το παρόν προς αυτόν, διά να χρησιμεύση όθεν ανήκη. Εν Αγά. Ιανουαρίου 1844».  Την επικύρωση των υπογραφών γίνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος,  Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243]

[Χρήστος Μπεκιωτόπουλος από Αμούρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κώστας Μπεκιώτης κάτοικος Αμούρι σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 23 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αγγελής Θεοδωρή Μπουρνούτσος  από Αμούρι/σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844 ο υποφαινόμενος υπέβαλε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου και νέο πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης για να διαβιβασθούν αρμοδίως, με την παράκληση να του εκδοθεί το ανάλογο αριστείο αγώνα. Διότι μέχρι σήμερα δεν το έχει λάβει, αν και παλιότερα είχε υποβάλει  τα σχετικά έγγραφα στις διάφορες επιτροπές. Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη  έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι,  ο Κύριος Αγγελής Θεοδωρή Μπουρνούτζος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος. υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός, απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής Αγώνος μέχρι τέλους. παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν αυτής, εις Οξυάν Λοιδορκίου, έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα, καθ’ όλο το διάστημα του πολέμου διατελέσας υπό τας διαταγάς μας. Ταύτα πάντα γνωρίζονταις εκ του πλησίον κατ’ αίτησίν του επαφείομεν το παρόν μας ίνα χάριν των προς την πατρίδα εκδουλεύσεών του τω χρησιμεύση  ανηκόντως. Εν Αγά 17 Ιανουαρίου 1844»  Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει, και διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία. Προς χρήση της διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 249, Φ. 284, Φ 286]

[Γεώργιος Μπουρνούτσος κάτοικος Αμούρι χάλκινο.  Φέρεται γραμμένος με α/α 47 σε κατάλογο τον οποίο συνέταξε ο Γ. Χατζηχρήστος προς το Υπουργείο των στρατιωτικών με την παρακάτω επικεφαλίδα του καταλόγου   ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Προτάθηκε να τιμηθεί για χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287] 

[Ευθύμιος Μπουρνουτσόπουλος κάτοικος Αμούρι χάλκινο.  Φέρεται γραμμένος με α/α 40 σε κατάλογο τον οποίο συνέταξε ο Γ. Χατζηχρήστος προς το Υπουργείο ττων σταρτιωτικών με την παρακάτω επικεφαλίδα του καταλόγου   ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Προτάθηκε να τιμηθεί για χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287] 

 [Γεώργιον Μυρεσιώτην από  Αμούρι/Αργυρό Στις 20 10βρίου 1841 από τη Λαμία, ο ανθυπολοχαγός της Βασιλ. φάλαγγας στέλνει ο ίδιος, προς το Φρουραρχείο Λαμίας, αίτηση περί αριστείου και το πιστοποιητικό του, ήτοι: « Πολλάκις αναφέρθην δια να μοι δωθή το αριστείο μου δι’ αναφοράς μου προς την Βασιλικήν Γραμματείαν, αλλά μέχρι τούδε δεν μοι εστάλλει και ήδη λαμβάνω την τιμήν επισυνάπτω πιστοποιητικόν υπογεγραμμένον παρά τριών ανωτέρων αξιωματικών χρ. Περραιβού, Μ. Κοντογιάννη και Β. Κοντογιάννη…. την παρούσα μου εις την Βασιλικήν ταύτην Γραμματεία δια τα περαιτέρω. Υπογραφή  Γ. Μιρισιώτης ανθυπολοχαγός». Στο περιθώριο της αίτησης του γράφει ότι εστάλη το Χαλκούν αριστείο. Το πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει:

1711 (τέλος 1 δραχμή)

     «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνειδήσει ότι ο Κύριος Γεώργιος Μηρεσιώτης Ανθυπολοχαγός κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Παραχελωϊτών, από της στιγμής αφ’ ης εξερράγη ο υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερός Αγών και ήχιθη εις τα ώτα των ελλήνων η σάλπιξ, δεν έλλειψεν του να δράξη τα όπλα επί χείρας και να τρέξη όπου η πατρίς είχεν ανάγκην, πολεμών πάντοτε με θέρμην και διακαή προς την πατρίδα ζήλον εις όλας τας μάχας παρευρεθείς με τους υπό την οδηγίαν στρατιώτας εις τας εξής, εις την μάχην Υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών υπό την οδηγίαν του Μήτσου Κοντογιάννη, εις τον Αϊβλάση κατά του Ιμβραήμ πασά με τον αείμνηστον Καραϊσκάκην. εις την μάχην του Καρπενησίου κατά του Σκόνδρα πασά με τον Νικολάκη Κοντογιάννη, εις την Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά με το Μ. Κοντογιάννη, εις Βρυσάκι κατά του Ιμέρ πασά με τον ταγματάρχην Διαμαντήν Ολύμοπιον, εις την μάχην Τρικερριο κατά του Κιουταή πασά με τον Δημ. Λιακόπουλον, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου εις βοήθειαν έξωθεν με τον Ευαγγ. Μ. Κοντογιάννη και λοιπάς παραλειπομένας δια το σύντομον…. Δεν διστάζομεν  να απονέμωμεν προς αυτόν κατ’ αίτησίν του το παρόν πιστοποιητικόν, όπως τω χρησιμεύση ανήκοντως,

Εν Αγά την Δεκεμ 1841           Μ Κοντογιάννης

 Χρ. Περραιβός                           συνταγματάρχης

Συνταγματάρχης                          Ευαγγέλης Κοντογιάννης

                                                    αντισυνταγματάρχης

Στη συνέχεια το Υπουργείο των Στρατιωτικών το περιλαμβάνει σε ονομαστικό κατάλογο μαζί με άλλους 16 Αγωνιστές και σύμφωνα με το παρακάτω εισηγητικό σημείωμα  προτείνονται και λαμβάνουν  το Αργυρό αριστείο. Ήτοι: « Επί  προρτάσει της επί των Στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο  εις άτομα διατελέσαντα ως προύχοντες και Δημογέροντες του χωρίου των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής  των                 εγχωρίων του».  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 118, Φ. 276, Φ. 281]

[Αθανάσιος Ντελής κάτοικος Αμούρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 22 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αθανάσιος Ντελής κάτοικος Αμούρι χάλκινο.  Φέρεται γραμμένος με α/α 37 σε κατάλογο τον οποίο συνέταξε ο Γ. Χατζηχρήστος προς το Υπουργείο των στρατιωτικών με την παρακάτω επικεφαλίδα του καταλόγου   ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Προτάθηκε να τιμηθεί για χάλκινο αριστείο. Σημείωση: Δεν αποκλείεται ο Α. Ντελής, να είναι το ίδιο άτομο με τον προηγούμενο αγωνιστή, να διαφώνησε με το σιδερένιο αριστείο, να έκανε προσφυγή ή να απευθύνθηκε σε άλλον οπλαρχηγό και να δικαιώθηκε . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287] 

[Ευθύμιος Ντυμάκης  κάτοικος Αμούρι/χάλκινο Στις 7 Μαρτίου 1844, είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων  και Αγραφιωτών Αγωνιστών μ α/α 101, προς την Διοίκηση Ευρυτανίας, με σκοπό τη διανομή αριστείων στους δικαιούχους. Ο υποφαινόμενος τιμήθηκε με το  χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]  

[Αθανάσιος Παπακυρτζ(σ)όπουλος από Αμούρι/χάλκινο. Στις 17 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και νέο πιστοποιητικό  προς το Δήμο Μακρακώμης. Προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως. Στην αίτησή του αναφέρει όλες τις εκδουλεύσεις του προς την πατρίδα και ότι είχε πάντα μαζί του, πότε 30 και πότε 50 στρατιώτες,. Επίσης  δηλώνει πως ενώ έχει υποβάλλει και παλιότερα τα πιστοποιητικά του, μέχρι τώρα δεν έχει λάβει το ανάλογο αριστείο του, όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του. Το δε  πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ν. Κοντογιάννης,  ήτοι:

«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι.    Ο κύριος Αθανάσιος Παπακυρτζόπουλος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος. υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός, απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής, αγώνα μέχρι τέλους. καθ’ όλον τι διάστημα αυτό ήτον πάντοτε υπαξιωματικός έχων υπό την οδηγίαν του, από τριάκοντα μέχρι πεντήκοντα στρατιώτας, διετέλει πάντοτε, υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων, παρευρέθη εις τας μάχας, εις την έξοδον του Μεσολογγίου, εις Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, εις Αετόν  Υπάτης, δις εις Υπάτην και εις Οξυάν Λοιδορικίου, Καθ’ όλον τα διάστημα αυτού έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα. Ταύτα πάντα γνωρίζονταις  οι υποφαινόμενοι εκ του πλησίον, κατ’ αίτησιν του επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας  ίνα χάριν της πίστης προς την πατρίδα εκδουλεύσεών του,  τω χρησιμεύση ανηκόντως».       Το παραπάνω πιστοποιητικό επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ.Ζουλούμη. Επίσης είναι γραμμένος  με α/α 1 σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών με 623 άτομα και προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 249, Φ. 284, Φ 286]

[Παπά Δημήτριος Παπά Κυρίτζης κάτοικος Αμούρι/χάλκινο Περιλαμβάνεται με α/α 2 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Παπαδημήτρης Παπακυρτζόπουλος κάτοικος Αμούρι, ο ανωτέρω αναφερόμενος δεν αποκλείεται να είναι, ένα και το αυτό πρόσωπο, με τον υποφαινόμενο. Υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης στις 11 Ιανουαρίου 1844, Αιτώντας το Αριστείο του, το οποίο δε του έχει αποσταλεί αν και υπέβαλε τα σχετικά έγγραφα και παλαιότερα. και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Το δε πιστοποιητικό του που υπογράφεται από του οπλαρχηγούς Μ. και Ν. Κοντογιάννη έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, Ο Κύριος Παπαδημήτρις Παπακυρτζόπουλος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπέρ της ελευθερίας αυτής Αγώνος, παρευρέθη εις τας μάχας δις εις Υπάτην, εις Αετόν, εις Μεσολόγγιον και εις Οξυάν  Λοιδορικίου. διετέλεσεν αξίως υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων. έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα. Ταύτα πάντα γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι εκ του πλησίον, επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας ίνα του χρησιμεύση  ανηκόντως». Εν Αγά την 8: Ιανουαρίου 1844» Επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245]

[Παπα δημήτρης Παπαδημητρόπουλος* καταγωγή Αμούρι, διαμονή Μ. Κάψη/ Χάλκινο.  Στις 7 Μαρτίου 1844, είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο ευρυτάνων  και Αγραφιωτών Αγωνιστών μ α/α 100, προς την Διοίκηση Ευρυτανίας, με σκοπό τη διανομή αριστείων στους δικαιούχους. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274] *Το επώνυμό το δεν είναι ευδιάκριτο ως προς την κατάληξη.

[Γιάννος Παπαχρήστου κάτοικος Αμούρι. Πήρε το πιστοποιητικό  συμμετοχής του υπογεγραμμένο από το Μ. και Ν Κοντογιάννη,  στις 9 Ιανουάριου του 1844. Υπέβαλε ατομική  αίτηση απονομής αριστείου,  προς το Δήμο Μακρακώμης και πιστοποιητικό. το δε πιστοποιητικό του αναφέρει τα εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, Ότι ο Κύριος Γιάννος Παοπαχρήστου κάτοικος του Χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός από αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους. Παραβρέθησαις τας μάχας: δις τη  Υπάτης,εις  Αετόν της Οίτης, εις  Γιαννιτζούς αυτής, εις   Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, της  Νευρόπολης και αλλαχού, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, εστάθη άμεμπτου διαγωγής άριστος κατά την γενναιότητα. Ταύτα πάντα εκ του πλησίον γνωρίζοντες οι υποφαινόμενοι, επαφείομεν   προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση όθεν ανήκει. Αγά την 9 Ιανουαρίου 1841» Επικύρωση των υπογραφών τους από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 244]

[Κώστας Ρίζος κάτοικος  Αμούρι Στην αίτησή  που υπέβαλε προς τον Δήμο Μακρακώμης,  περί αριστείου στις 21 Ιανουαρίου 1844, μεταξύ άλλων αναφέρει: «..υπηρέτησα  απ’ αρχής την πατρίδα δια τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα, υπό την διοίκησιν των οπλαρχηγών του Αγώνος Μήτσο Κοντογιάννη Συνταγματάρχου και Νικολάου Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου όπου γίνεται δήλον από το συνημμένο πιστοποιητικό των ιδίων…..» Το δε πιστοποιητικό αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Κώστας Ρίζος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος. υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς, απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπέρ ελευθερίας αυτής Αγώνος. παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν αυτής, εις Οξυάν Λοιδορκίου, διατελέσας υπό τας διαταγάς μας, έδειξεν καθ’ όλο το διάστημα του πολέμου άριστον διαγωγήν και γενναιότητα. Ταυτά πάντα γνωρίζονταις εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι…..» Εν Αγά 17 Ιανουαρίου 1844. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Ο ίδιος στους διάφορους καταλόγους αναφέρεται ως Κώστας Ριζόπουλος κάτοικος Αμούρι. Είναι γραμμένος με α/α 10 σε ονομαστικό κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη προς το Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών, με 623 άτομα για έγκριση των προτεινόμενων αριστείων. Τον υποφαινόμενο τον πρότεινε για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εκκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 249, 284, Φ. 286]

[Αθανάσιος Σιλέος κάτοικος Αμούρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 8 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αθανάσιος Σιλέος κάτοικος Αμούρι χάλκινο.  Φέρεται γραμμένος με α/α 35 σε κατάλογο τον οποίο συνέταξε ο Γ. Χατζηχρήστος προς το Υπουργείο των στρατιωτικών με την παρακάτω επικεφαλίδα του καταλόγου   ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Προτάθηκε να τιμηθεί για χάλκινο αριστείο. Σημείωση: Δεν αποκλείεται ο ΑΑ Σιλέος να είναι το ίδιο άτομο με τον προηγούμενο αγωνιστή, να διαφώνησε με το σιδερένιο αριστείο, να έκανε προσφυγή ή να απευθύνθηκε σε άλλον οπλαρχηγό και να δικαιώθηκε . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287] 

[Αθανάσιος Σιόνος ακάτοικος Αμούρι χάλκινο.  Φέρεται γραμμένος με α/α 38 σε κατάλογο τον οποίο συνέταξε ο Γ. Χατζηχρήστος προς το Υπουργείο των στρατιωτικών με την παρακάτω επικεφαλίδα του καταλόγου   ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Προτάθηκε να τιμηθεί για χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287] 

[Δημ, Σταφυλάς κάτοικος Αμούρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 25 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ιωάννης Σταφυλάς κάτοικος Αμούρι/χάλκινο Είναι γραμμένος με α/α 3 σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς το  Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων. Το Υπουργείο εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο στο συντάξαντα, μέσω  Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χάλκινων και σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Ι. Σ. λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αργύρης Ταγκούλης  από Αμούρι Χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 4 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Νικόλαος Δημητρίου. Τζιόνος ή Τσιόνος από Αμούρι/σιδερένιο. Στις 11 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό, εκδουλεύσεων του, προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά. Τα οποία,  όπως αναφέρει, έχουν διαβιβασθεί  και παλαιότερα στις διάφορες επιτροπές, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιωθεί. Το δε πιστοποιητικό του το οποίο υπογράφεται από τους: Μ και Ν. Κοντογιάννη έχει ως εξής:            «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος  Νικόλαος Δημητρίου Τζιόνος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του υπέρ  ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παρευρέθη εις κατά των εχθρών μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν, αυτής, εις Κρεμμύδι Νεοκάστρου εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και αλλαχού….  Ταύτα πάντα εκ του πλησίον Γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση ανήκοντως.  αγά 9 Ιανουαρίου 1844».  Η  επικύρωση των υπογραφών  από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας γ, Ζουλούμης.  Επίσης είναι γραμμένος με α/α 18  σε ονομαστικό κατάλογο, αριθμός, 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στη Διοίκηση Φθιώτιδος για την χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ 244, Φ. 284, Φ. 286]

[Ιωάννης Αναγνώστη Τραγα(ω)δούρος ή Τραγωδάρος, από  Σοβόλακο κάτοικος Αμούρι Μακρακώμης. Ο Ι. Τραγωδάρος στις 25 9βρίου 1841, υπέβαλε νέα αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμο Παραχελωΐτων αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα εξής: « υποφαινόμενος μολονότι έπεμψα εις Αθήνας κατά το 1835 1836 εις την επί των Αριστείων εξεταστικήν επιτροποπήν αποδεικτικά των Στρατιωτικών εκδουλεύσεών μου μέχρι τούδε δεν εδικαιώθην και πιστεύω ότι παρέπεσαν οι αποδείξεις μου αυταί. ήδη δε συμμορφούμενος με διαφόρους εγκυκλίους διαταγάς της Β. επί των Στρατιωτικών Γραμματείας διευθύνω εγκλίστως και άλλο πιστοποιητικόν του Συνταγματάρχου Κυρίου Χριστοφόρου Περραιβού εις τον οποίον υπηρέτησα ως αξιωματικός υπό τας διαταγάς του…» Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφει, ο ανωτέρω αναφερόμενος οπλαρχηγός και για το γνήσιο των υπογραφών το επικυρώνει ο δημαρχιακός πάρεδρος Λαμίας Θ. Χατζηκωστόπουλος 3 Νοεμβρίου 1841, το οποίο «17153 αναφέρει:              «17153  Πιστοποιητικόν.
Πιστοποιώ, ότι ο φέρων το παρόν Ιωάννης Αναγνώστου Τραγωδάρος εκ πατρίδος Σοβόλακο, νυν δε Δημότης Αμουρίου του Δήμου Παραχελωΐτων εχρημάτισεν υπό την οδηγίαν μου ως υπαξιωματικός κατά την εποχήν της Ελ. επαναστάσεως, και παρευρέθη ονομαστί εις την μάχην της Άμπλιανης. της Πανασσάρης, του Προφήτου Ηλία Σαλώνων, της Αράχοβας, κ.τ.λ.- εις όλας αυτάς τας μάχας έδειξεν ανδρείαν επαίνου ως αμοιβής αξίαν, ευπείθειαν εντελή εις τας Διαταγάς μου, Διαγωγήν (ανέλπιστον; ), και φρόνιμον Διοίκησιν των υπό την Διοίκησίν του Στρατιωτών. μακράν του να υποπέση εις τας παρά πολλών πραττομένας καταχρήσεις, επροτίμα μάλιστα την έλλειψιν,  και αυτών των χρειωδών, με την πρόθεσιν του να μη βλάψη τους συμπολίτας του και υπέμεινε με παραδειγματικήν υπομονήν όλας τας κακουχίας του πολέμου.

     Ευχαριστημένος καθ΄ ολοκληρίαν από τον ρηθέντα υπαξιωματικόν μου Ιωάννην Αναγν. Τραγωδάρον εφοδιάζω αυτόν, κατ’ αίτησίν του, με το παρόν έγγραφό μου διά να αξιωθή αυτώ αμοιβής.  Εν Λαμία 17 Ιουλίου 1841.  Χρ. Περραιβός Συνταγματάρχης» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 101]

Κ. Τραγουδάρου από  κάτοικος Αμούρι, για το υποφαινόμεμενο δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.

[λάμπρος Χρηστόπουλος  κάτοικος Αμούρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 13 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κώστας Χριστόπουλος. κάτοικος Αμούρι Για τον υποφαινόμενο έχουμε μόνο το πιστοποιητικό του,  το οποίο και παραθέτουμε: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Κώστας Χρηστόπουλος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του  υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους μέχρι τέλους, παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτη, εις Αετόν αυτής, εις Γιαννιτσού αυτής, εις την έξοδον του Μεσολογγίου, εις Καλιακούδα και εις άλλας πολλάς, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, εστάθη αμέμτου διαγωγής  και  πιστός κατά την Γενναιότητα.- Ταύτα πάντα εκ του πλησίον γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το  παρόν μας διά να το χρησιμεύση ανηκόντως». αγά τη 6 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254]

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο. Το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά, με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι για να θρέψουν προσωρινά  τα παιδιά τους, τους τα πήραν, οι άκαπνοι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.

 

 Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας