Αμουρι Εκλογικα συμβαντα1843

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Αμούρι 1843

Το παρόν είναι συνέχεια, των αρίστων απηχήσεων που είχαν οι αναρτήσεις των ονομαστικών καταλόγων των αγωνιστών του 21, οι κατάλογοι των γεωργών του 1856. καθώς και οι εκλογικοί κατάλογοι του 1847. της πρώτης περιόδου της μετ’ επαναστατικής Ελλάδας για τα χωριά του τότε Δήμου Μακρακώμης.

Αρχειακά ιστορικά1.

Οι πρώτες εκλογές προκηρύχθηκαν το 1843, από τον Όθωνα, για παραχώρηση συντάγματος στη χώρα, ύστερα από καθολικό αίτημα του λαού και τον αποκλεισμό των ανακτόρων από το στρατό και το λαό .

Οι εκλογές προκηρύχθηκαν με Νόμο που ψηφίστηκε επί Καποδίστρια και είχε σαν σκοπό να εκλεγούν οι πληρεξούσιοι των επαρχιών από το λαό. Οι εκλεγμένοι πληρεξούσιοι με τη σειρά τους θα έπαιρναν μέρος στην Εθνική Γενική Συνέλευση για την συντακτική επιτροπή.

Όμως πρώτα έπρεπε εκλεγούν οι εκλέκτορες ή εκλογείς ή παραστάτες των πόλεων και χωριών.

Την εκλογή των πληρεξουσίων στη Φθιώτιδα την διεκδίκησαν δυο αντίπαλες παρατάξεις α) Ε Κοντογιάννη με Γ. Αινιάνα και β) Δ. Χατζίσκος με Χρ. Ζωγραφίδη.

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας στο χωριό Αμούρι, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, έγινε μια εκλογική διαδικασία χωρίς διαφωνίες, όπως έγινε σε άλλα χωριά.

Η εκλογική διαδικασία έλαβε χώρα στην εκκλησία του χωριού Άγιος Δημήτριος, με τον ιερέα του χωριού Παπαδημήτρη Παπακυριτσόπουλο και με προεδρεύοντα πάρεδρο του χωριού τον Αθ. Παπακυριτσόπουλο, ο οποίος εξελέγη και εκλογέας για την εκλογή πληρεξουσίου στην τοπική Γενική Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα στην Υπάτη.

Περισσότερα: Στο παρακάτω ψηφιακό χειρόγραφο έγγραφο μεταφρασμένο και με τον καταρτισθέντα ονομαστικό κατάλογο των εκλογέων του χωριού.

  Φ. 47  ψφιακά αρ.1846024 έως 1846027“κατάλογος των εκλογέων δια την εκλογήν των εκλεξήμων του χωρίου Αμούρι του δήμου Μακρακώμης συνταχθείς παρά του Ιερέως Παπάδημητρίου του αυτού χωρίου.

Εν Αμούρι την 13 7βρίου 1843

1) Αθανάσιος Παπακυρτσόπουλος

2) Ππαδημήτρης

3) Γεώργιος Μιρισιώτης

4) Νικόλαος Μιρισιώτης

5) Γώργιος Μιρισιώτης διεγράφη

6) Αναγνώστης Τραγουδάρος

7) Γιάννος τζιτζιλώνης

8) Θύμιος Πορνούτζος ανεχώρησεν από το χωρίον

9) Νικόλαος Μπουρνούτζος

10) Αγγελάκης Μπουρνούτζος ανεχώρησεν από το χωρίον

11) Κώστας ρρίζος

12) Αναγνώστης σταφυλάς

13) Γιανάκης σταφυλάς

14) Γιάνης καλτζάς

15) Κώστας λογαδαρης;;

16) Θύμιος Γεωργίου

17) Νικόλαος τζόνος

18) Θανάσης κοψαχίλης

19) χρηστόδουλος κοψαχίλης

20) αργύρης ταγκούλης

21) μήτρος βαριτζιότης

22) λάμπρος χρηστόπουλος

23) γούλας αλαμπάνου

24) θανάσης τσιλέους;; (Σιλέος)

25) κωστας βλάχος

26) αποστόλης καρής

27) δημήτριος μπεκιότης;

28) Γεώργιος μπεκιότης; ή φλώρος;;

29) Αθανάσιος σιόνας

30) Αθανάσιος (δυσανάγνωστο επώνυμο)

31) αντώνιος γιανκης;

32) κώστας μπανανάς

33) Γιάννης τέτζερης_απών

34) ταξιάρχης_ απών

35) Αθανάσιος μπανανάς

36) Αναστάσιος χαλκιάς_ανεχώρησεν από το χωρίον

37) κώστας μιρισιότης

38) Αθανάσιον δελήν

39) κώσταν δελήν

40) κώσταν καραγκούνη

ο πάρεδρος ο Ιερεύς

Αθ. Παπακυριτζόπουλος παπαδημήτρης παπακυριτζόπουλος

Σήμερον τη εικοστήν έκτην του μηνός 7βρίου του 1843 ημέραν Κυριακήν και ώραν δεκάτην Π.Μ.εν Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης και εν τη εκκλησία του αυτού χωρίου καλουμένη άγιος δημήτριος μετά την θείαν Ιερουργίαν, Ιερουργούντος του Ιερέως Παπάδημητρίου, Ανεγνώσθη παρ’ αυτού ο Κατάλογος των εκλογέων Δημοτών κατεστρωθείς συμφώνως με το περί εκλογών ψήφισμα και συνεπεία της υπαρίθ. 910 Διαταγής του Δημάρχου Μακρακώμης.

Αναγνώστη παρά του Ιερέως μεγαλοφώνως εις τους παραυρεθέντας και επικυρώθη παρά των παραυρεθέντων, δια της υπογραφής απάντων.

Ο πάρεδρος ο Ιερεύς

Α.Παπακυρτσόπουλος Παπαδημήτρης παπακυριτζόπουλος

οι παραυρεθέντες εκλέκτορες

Α. Τραγωδάρος

Γ. Μυρισιότης

Κ. Μιρισιότης

χρηστόδουλος κοψαχίλης

και λοιποί

Κατά την έννοιαν εν τω αυτώ ψηφίσματος αρ. 5 των οδηγιών, ο ιερεύς παριστάμενος ενώπιον πάντων ανέγνωσεν τον από το αρ. 5 των οδηγιών προβλεπόμενον όρκον μη γιγνοσκόντων των γερόντων γράμματα, οι δε εκλέκτορες πολίται ύψωσαν την δεξιάν αυτών χείραν έδωσαν τον όρκον.

Εκλεγομένων πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συνσθροίσεως δια των εκλογέων π.χ

Αθ. Κοψαχήλης, Δημ. Μπικιότης, Γεώρ. Μυρισιότης, Αργύρης ταγκούλης,και Αναγν. Σταφυλάς

Κατεστρώθη ο κατάλογος της εκλογης των προσβληθησομένων υποφηφίων με τα ακόλουθα ονόματα. Διότι η κοινότης του χωρίου Αμουρίου δεν έχει περισσότερες των πεντήκοντα οικογενειών και για ένα εκλέξιμον τέσσερεις ως εκλεξίμων υποψηφίων ονόματα και ως τοιούτοι ονομάζονται οι κύριοι:

Α. Τραγωδάρος, Γ. Μιρισιότης, Παπακυρτσόπουλος.Αθ. Κοψαχήλης.

Αναρτάσης της εκλογής των εκλεξίμων και οναμασθέντος παρά της ψηφοφορίας γενομένης εξελέχθη εκ του Αποτελέσματος.

Α. Αθ. Παπακυριτσόπουλος λευκά 27, μελανούς ψήφους 6

Β΄ Γ μυρισιότης λευκούς 10 μελανούς ψήφους 23

Γ΄ Α. Τραγωδάρος έλαβε λευκούς 7 μελανούς 26

Δ΄ Αθ. Κοψαχείλης λευκούς ψήφους 8 μελανούς 25

εκ του αποτελέσματος της γενομένης ψηφοφορίας, εξελέχθησαν εκλογεύς από το χωρίον Αμούρι οι λαβόντες τους πλειοτέρους ψήφους Αθανάσιος Παπακυρτζόπουλος δια ψήφων λευκών είκσι επτά

την αυτήν ημέραν

οι εκλεχθησόμενοι γεροντότεροι ο Ιερεύς

Αθ. Κοψαχήλης, Δημ. Μπικιότης, Γεώρ. Μυρισιότης, Παπαδημήτρης παπακυριτσόπουλος

Αργύρης ταγκούλης,και Αναγν. Σταφυλάς

Ο πάρεδρος της εκλογικής συνελεύσεως του χωρίου Αμούρι.

Προς τον Κυρ. Αθ, ππακυριτσόπουλον

Σας ειδοποιούμεν Κύριε ότι εκ του αποτελέσματος της γενομένης ψηφοφορίας, εξελέχθητε εκλογεύς από τους εκλέκτορες του χωρίου Αμούρι, έναντι ψήφων λευκών είκοσι επτά και επτά κατά.

Και προσκαλείσθε δυνάμει ης παρούσης εκλογής να μεταβήτε εις την επαρχιακήν συνέλευσιν οσάκις προσκληθήτε δια να εκλέξητε τους πληρεξουσίους της επαρχίας Νέων Πατρών.

Ο προεδρεύων πάρεδρος

Αθ. Παπακυριτζόπουλος

Οι εκλεγμένοι γεροντότεροι

Αθ. Κοψαχήλης,

Δημ. Μπικιότης,

Γεώρ. Μυρισιότης,

Αργύρης ταγκούλης,

και Αναγν. Σταφυλάς”

Επικυρεί την γνησιότητα των οίκοθεν υπογραφών

και των ενδιαλαμβανομένων

την αυτήν ημέραν

ο πάρεδρος”

Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47

Έγινε προσπάθεια κατά την μετάφραση, να κρατηθεί η ορθογραφία και το ύφος του πρωτοτύπου. Για τυχόν λάθη και παραλείψεις μας, ζητάμε την επιείκεια σας
Τα αρχειακά ψηφιακά έγγραφα στη διάθεση του αιτούντα

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

1. Πηγή: “Γ.Α.Κ- Κεντρική  Υπηρεσία Εκλογικά  Συλλογής Λαδά” Φ. 47“