Δημοτικο Συμβουλιο Καλλιαιων

Διαπιστώσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εκλογή των πληρεξουσίων 1843

Για την ανάδειξη των εκλεκτόρων από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου πολίτες, των πόλεων και χωριών κατά το 1843, έχουμε εκτενώς αυτολεξεί μεταφράσει-καθαρογράφοντας τα ψηφιακά πρακτικά των εκλογικών διαδικασιών για την επαρχία Φθιώτιδας. Μέσα από αυτά ο αναγνώστης θα παρακολουθήσει την κινητικότητα της κοινωνίας και την αγωνιστική διάθεση των πολιτών για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της ανάδειξης των παραστατών ή εκλογέων ή εκπροσώπων τους, οι οποίοι στη συνέχεια θα ανεδείκνυαν τον πληρεξούσιο ή τους πληρεξουσίους της περιοχής τους. Οι πληρεξούσιοι θα έπαιρναν μέρος στη Εθνική Γενική Συνέλευση για το κορυφαίο δημοκρατικό δικαίωμα, τη σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος από τον Όθωνα, το πρώτο Σύνταγμα στη χώρα.
Αναρτώντας σήμερα τις διαπιστώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιέων Φθιώτιδος, θα ακολουθήσουν και των άλλων Δήμων, ο αναγνώστης θα καταστεί κοινωνός στα διατρέξαντα συμβάντα από την πρώτη ματιά.
Οι διαφωνίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια της εκλογής παραστατών στα χωριά συνεχίστηκαν πιο έντονες για την εκλογή των πληρεξουσίων.
Στην Υπάτη έγιναν δύο εκλογικές διαδικασίες δια την ανάδειξη του πληρεξουσίου. Η μεν μία ξεκίνησε στην αρχή με προεδρεύοντα τον Δήμαρχο Υπάτης Πετράκη Χατζηπέτρου στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και για προεδρεύων πρόεδρος διεξαγωγής της Συνέλευσης εξελέγη ο Δημήτριος Χατζίσκος. Η δε άλλη με προεδρεύοντα τον γεροντότερος πάρεδρο Κ. Ζαχαρόπούλο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και για πρόεδρος διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας εξελέγη ο Χρηστόδουλος Αινιάν
Το παρακάτω μεταφρασμένο πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιέων Φθιώτιδος, θα εισάγει τον αναγνώστη στα διατρέξαντα της εποχής. Διαβάστετο!

Συνεδρίαση 12

Σήμερον την εικοστήν 8βρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους, ημέραν Τετάρτην, ώραν 10ην Π.Μ, το Δημοτ. Συμβούλιον του Δήμου Καλλιαίων, συγκείμενον από τον πρόεδρον Αθανάσιον Σκαρμούτζον και των λοιπών αυτού μελών συνήλθον εις συνεδρίασιν εν τω Δημοτικώ καταστήματι ίνα διασκευθή και αποφασίσθη περί της εξής υποθέσεως.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εν συμφώνου μετά του Κυρίου Δημάρχου του αυτού Δήμου επρότειναν ότι ευρισκόμενοι ως εκλέκτωρες αμφότεροι εις Υπάτην την δεκάτην εβδόμην 17 ε.ε. ό τε ενεργείτο η εκλογή των πληρεξουσίων της Επαρχίας Νέων Πατρών κατά την έννοιαν του ΚΓ΄ ψηφίσματος του έτους 1829,του ποτέ Κεβερνήτου της Ελλάδος, και διαιρεθείσης εις δύω μη συμφωνίαν των εκείνων οίτινες αντιποιούσαντες την θέσιν πληρεξουσίου, ενεργήθη επί τη αρνίσει του Δημάρχου Υπάτης του να δεχθή την νομιμότητα εις δύω τμημάτων, η εκλογή. Διότι επεθύμει να λάβωσι μέρος ως εκλέκτωρες πλήθος πολιτων οίτινες δεν ήτον τοιούτοι, και (δύο λέξεις άγνωστες) δια την επιτυχίαν του Χατζίσκου είχον συναθροίση. Και η μέν μία διευθύνθη παρά του Δημάρχου Υπάτης προεδρευομένη από τον Κον Δημήτριον Χατζίσκον, η δ’ άλλη εις την οποίαν και ούτοι έλαβον μέρος και εψηφοφίρησαν εκλεκτωρες όντες, ο μεν Κατζιόγιαννος Παπαναγιότου από το χωρίον Νεοχώρι, ο δε από το Χωρίον Χομήργιανης Αθαν. Σκαρμούτζος, διευθύνετο από τον πάρεδρον της πόλεως Κωνσταντίνον Ζαχαρόπουλον και προεδρευομένης από τον Κον Χρηστόδουλον Αινιάνα, και εις μεν την παρά του Δημάρχου διευθυνομένην ίδασι ιδίοις όμμασι τον Κον αναγνώστην Κορομπήλην κάτοικον χομήργιανης όστις έλαβε μέρος εις την εκλογήν εκείνην ως εκλέκτωρ Χομήργιανης του Σκαρμούτζα καλουμένης και εψηφοφορησεν υπέρ των Κ.Κ. Δημητρίου Χατζίσκου και Χρηστοδούλου Ζωγραφίδου, ως πληρεξουσίους της επαρχίας Ν. Πατρών, εν ώ δεν ήτον εκλέκτωρ, αλλά ήτον ο Αθαν. Σκαρμούτζας, και επί της (δύο λέξεις δυσανάγνωστες) της εκλογής φαίνεται, παρανόμησε ασυγχώρητος και καταστροφή των πολιτικών και αστυκών δικαιωμάτων του λαού, διά ταύτα εζήτησεν το Συμβούλιον ν’ αποφανθή περί των παρανομιών τούτων στυλητεύοντας σκευωρίας.

Το Συμβούλιον λαβόν υπ’ όψιν την πρότασιν του τε Δημάρχου και προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και λαβόν προσέτι και άλλας πληροφορίας ικανάς και αφειλονεικήτους οτι όχι μόνον η παρανομία αύτη (επεφάνθη;) αλλά και από τους Δήμους όλης της επαρχίας ίδον ανθρώπους οι ευρισκόμενα τα μέλη του Συμβουλίου τέτοιους μή όντας εκλεκτωρες, ελάμβαναν μέρος εις την συνέλευσιν και εψηφοφορησαν εις την παρά του Δημάρχου Υπάτης διευθυνομένην εκλογήν, και υπέρ της πληρεξουσιότητας των Κ.Κ. Χατζίσκου και Ζωγραφίδου, τους Κ.Κ.Καφρογιάνην από Βασιλικά του Δήμου Υπάτης, ενώ εκλέκτωρ νόμιμος ήτον ο Βασιλ. Ηλ. Μυλωνά κατοίκος Υπάτης, τον Κωνσταντίνον Καραγεωργόπουλον Μαντετζίου του αυτού Δήμου, ενώ κατά το χωρίον τούτο ποσώς δεν ενεργήθη εκλογή, το αναγνώστην Ζαβλαγκόπουλον από το Χωρίον λιανοκλάδι του Δήμου Μακρακώμης, ενώ δεν εκλέχθη τοιούτος, τον Χοντρομήτρον από τα Στύρφακα του αυτού Δήμου ενώ και ούτος δεν εκλέχθη τοιούτος, και πολλούς άλλους τους οποίους χάριν συντομίας παραλείπει,

Διά ταύτα Αποφαίνεται παμψηφί.

Κηρύτει με τον πλέον επισημότερον τρόπον παράνομον, νόθον και απαράδεκτον, την οποίαν ο Κος Δήμαρχος Υπάτης διηυθυνεν περί των πληρεξουσίων της Εαπαρχίας Νέων Πατρών εκλογήν, σαθράν, νόθον και ανυπόστατη την των Κ.Κ. Χατζίσκου, και Χρηστοδούλου Ζωγραφίδου πληρεξουσιότητας ως ενεργουμένης παρ’ ανθρώπων ιδιοδών το μη (δυσανάγνωστη λέξη μια) απελεύσεως τοιαύτης μέρος.

Αντίγραφον της παρούσης πράξεως να διευθυνθή δια του Δημάρχου προς τους νομίμους πληρεξουσίους της επαρχίας Νέων Πατρών Γεώργιον Ανιάνα, Ευαγγέλην Μ. Κοντογιάννην και παμψηφί συμπληρωματικόν Δημάκην Ιερομνήμονα διά να χρησιμεύση ανήκοντως.

Τα μέλη του Δημοτ. Συμβούλίου

Αθανάσιος Σκαρμούτζος

Νικόλαος τζηβηλέκας

Θανάσης Γαλάνης

Ιωάννης Πιπιρίγκος

Ότι ακριβές αντίγραφον

Εν Νεοχώρι τη21 8βρίου 1843

Τ. Σ. Ο Δήμαρχος

Κατζιόγιαννος Παπαναγιότου

Για τα χωριά του Δήμου Καλλιέων⇒ Εδώ

(1846370)

Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47