Δημοτικο Συμβουλιο Σπερχειαδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπερχειάδος.

Το 1843, σύμφωνα με το παρακάτω παρατιθέμενο ψηφιακό πρακτικό μεταφρασμένο, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπερχειάδος που συνήλθε σε σύσκεψη αμέσως μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας εκλογής πληρεξουσίων και ως αυτόπτες μάρτυρες οι περισσότεροι από τα μέλη του, αποτυπώνουν με τον δικό τους τρόπο τα συμβάντα και τα διατρέξαντα στην Τοπική Επαρχιακή Συνέλευση στη διάρκεια της εκλογής πληρεξουσίων.

Περίληψη

Η αρχική συνάθροιση των εκλογέων έλαβε χώρα στην Υπάτη 16 Οκτωβρίου 1843 στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με προεδρεύοντα πρόεδρο το Δήμαρχο της Υπάτης Πετράκη Χατζηπέτρου. Όμως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επήλθε διαφωνία στα διαδικαστικά της αναγνώρισης των εκλογέων, με αποτέλεσμα η ομάδα, Γ. Αινιάν και Ε. Μ. Κοντογιάννη, αποχώρησε από την παραπάνω σύναξη και έκαναν δική της συνάθροιση στον ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, με προεδρεύοντα τον γεροντότερο των παρέδρων της περιοχής Κ. Ζαχαρόπουλο.

Οι εναπομείναντες στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, εξέλεξαν ως προεδρεύοντα πρόεδρο να διευθύνει την συνάθροιση τον Δημήτριο Χατζίσκο1.

Ενώ οι αποχωρήσαντες για τον ίδιο σκοπό εξέλεξαν τον Χρηστόδουλο Αινιάνα.

Τελικά Σύμφωνα με τα πρακτικά της Βουλής, ως πληρεξούσιοι της Επαρχίας του Πατρτζικίου ή Νέων Πατρών, Υπάτης ,φέρονται εγγεγραμμένοι στην Εθνική Γενική Συνέλευση, Ο Ευαγγέλης Μ. Κοντογιάννης και ο Γεώργιος Αινιάν.

Η Εθνική Συνέλευση για τη σύνταξη του Συντάγματος, ξεκίνησε τις εργασίες της στις 8/11/1843 και έληξε στις 18/3/1844

Ψηφιακό πρακτικό μεταφρασμένο

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπερχειάδος

Το Δημοτικόν Συμβούλιον Σπερχειάδος Συνεδρίασεν σήμερον την…. 8βρίου του 1843: τρίτου έτους συγκείμενον υπό του παρέδρου κaτζογιάννου και των λοιπών μελλών αυτού, ως παρατηρούν ότι κατά την 17ην φθίνοντος μηνός και ημέραν προσδιορισμένη προς εκλογήν των πληρεξουσίων της επαρχίας Νέων Πατρών, έγειναν δύω εκλογαί πληρεξουσίων αντί μιάς, γενομένης διαιρέσεως, ως πληροφορούμενον ότι πολλών χωρίων του Δήμου τούτου πολλοί και πληρεξούσιοι παρασταθέντες, έλαβον μέρος εις τας εκλογάς των πληρεξουσίων της επαρχίας, ως ενεργηθεισών δήθεν, διπλών εκλογών, το Συμβούλιον ως αντιπροσωπεύων την ολομέλεια του Δήμου ως πλησιέστερον σώμα και αρμοδιώτερον του γνωρίση την νομιμότητα των εκλογέων των χωρίων ή μαλλον ειπείν αυτόπτης των ενεργηθεισών εις τα χωρία εκλογάς, πιστοποιεί χάριν της αληθείας ότι εκ των χωρίων όλων ανεξαιρέτως, του Δήμου τούτου εξελέχθησαν και είναι νόμιμοι εκλογείς οι εξής: εκ του χωρίου Χαλίλης ο Αθαν. Σκουτέλης,

αγά ο Ευαγ. Μ Κοντογιάννης,

Μπρούφλιανη οι Κύριοι θ Ζουλούμης και Γ. Ζουλούμης,

Γυφτοχώρι οι Κύριοι Α καλαμάρας τσουρίκης,

Κλονί, ο Αναγνώστης Παπανικολάου,

Παλαιοβράχας ο αντρίτσος αθανάσιος και Γ. Νικολόπουλος,

Φτέρης ο Αθανάσιος τσουρέκης και Σταμοκώστας,

Καμπιά ο Αθαν. Λάϊος,

Γαρδίκι ο Νικόλαος Μαγουλάς , Γιαννακης Γαρδίκης και Γληγόρης Γιαννάκη,

Στάγιας ο Θανασούρας Γεωργίου,

Κυριακοχώρι ο Φώτης Σκαρλάτος και

Αργύρια ο Γληγόρης Μπαλτζάκης, αυτοί όλοι όπου ξέρω, είναι ιο νόμιμοι πληρεξούσιοι των χωρίων του Δήμου τούτου, και αν άλλοι έλαβον μέρος εις την μίαν ή την άλλην από τας εκλογάς της επαρχίας των πληρεξουσίων της επαρχίας είναι παράνομοι. και δεν δύνανται ( δυσανάγνωστη μι λέξη) ειμή ως αποτελέσματα ραδιουργικών κινημάτων΄ το Συμβούλιον ως απαρτιζόμενον από μέλη εκ των χωρίων του ιδίου Δήμου και διά τούτο αυτόπτες των ενεργηθεισών εκλογών εκλογέων των χωρίων, πιστοποιεί υπό ατομικήν του ευθύνη την νομιμότητα των ανωτέρω πληρεξουσίων των χωρίων, ίνα εξαχθή επί τούτο η αλήθεια επειδή έγεινεν διηρημένη η εκλογή των πληρεξουσίων της επαρχίας, ποίοι δηλαδή ήσαν οι νομίμως λαβόντες μέρος εκλογείς, και ποίοι οι παράνομως ως υπό άλλων ραδιούργων και κακοβούλων επί τούτο υποκινηθέντες και διατάττει τέλος την ενεχείριαν (;) της παρούσης εις τον δήμαρχον, διά την κοινωποιήση πρωτοτύπως ανήκοντως.

Εγέντο εν αγά την 8βρίου 1843

Το Συμβούλιον

(Υπογραφή συσανάγνωστη)

Δημητ Πλατυς

γιοργος γογος

Γ. καραγιανοποθος

Κοτσομπόλης

Αθ. Σκουτέλης

γηοργατος

Αντριτσος αθανασίου

αγράμματος καταθέτη ο Ν.Δ παταριάς

παπαγηοργηου

γηοργος κομπούρης

Επικυροίται το γνήσιον των υπογραφών και τα ενδιαλαμβανόμενα

Εν αγά αυθημερον

Εν απουσία του Δημάρχου

Τ. Σ ο πάρεδρος

Ακαλαμάρας”

Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47

1Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ο Δ. Χατζίσκος σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Μακρακώμης και άλλους υποστηρικτές,, ήθελαν πάση θυσία να βγει πληρεξούσιος ο Χατζίσκος και προκαλούσαν δεύτερες εκλογές ή συγκέντρωναν μεμονωμένους πολίτες ή σκηνίτες, σχημάτιζαν πλειοψηφίες και συνέτασσαν πρακτικά. Τα πρακτικά αυτά είναι καταχωρημένα στα διάφορα χωριά.