Διεκδικήσεις πατρογονικών κτημάτων 2

Διεκδικήσεις πατρογονικών κτημάτων 2

Αντιδράσεις κατοίκων με την εμφάνιση Ελλήνων αγοραστών, του εξωτερικού, για τη διεκδίκηση των κτημάτων τους,

α)Μουσταφάμπεη και Μοσχοχωρίου και β) Μήρμπεης και Αλαμάνας από μεγάλους αγοραστές του εξωτερικού εκείνη την εποχή.

Η παρακάτω επιστολή σχετίζεται και με το προηγούμενο αναρτώμενο  άρθρο «Διεκδικήσεις πατρογονικών κτημάτων»

Α) «Αριθ.14191

Αναφορά των κατοίκων των χωρίων εμίρμπεη και Αλαμάνας

της επαρχίας Φθιώτιδος διοχθέντων από το ρηθέν χωρίον των

παρά των ξένων αγοραστών Κωνσταντίνου Τζάλλη ενώ το είχουν

και οι ίδιοι κάτοικοι αγορασμένον αρχίτερα από των ιδιοκτητών

Οθωμανών και κατά νόμον είναι προτιμητέοι .

Μεγαλειώτατε

            Οι υποφαινόμενοι πιστοί υπήκουοι της Υ.  Μ: είμεθα κάτοικοι του χωρίου Εμίρμπεη και Αλαμάνας της επαρχίας Φθιώτιδος, οίτινες ηγοράσαμεν το ρηθέν χωρίον μας δι’ επισήμου συμβολαιογράφου από τους πρώην ιδιοκτήτες οθωμανούς, μετέπειτα το αγόρασε και ένας ξένος ο Κωνσταντίνος Τζάλης, όστις διά των αθεμίτων μέσων, ηδυνήθη να λάβη απόφασιν από την Μικτήν επιτροπήν η οποία επροτίμησεν την αγοράν του ξένου Κωνσταντίνου Τζάλλη και απέβαλεν ημάς αδίκως ως παρανόμους, χωρίς κάν να μας προσκαλέσει εις τη δίκην διά να υπερασπισθώμεν τα δίκαια μας.

            Ημείς μη δεχθέντες την πράνομον ταύτην απόφασιν, ο ξένος Κ. Τζάλλης  προσκάλεσεν ολίγους τινάς εξ ημών ενώπιον του Πρωτοδικείου Λαμίας, το οποίον μας καταδίκασεν όλου να φύγωμεν από το χωρίον όπερ ηγοράσαμεν νμίμως, και να το αφήσωμεν εις την κυριότητα του ξένου ως παράνομου αγοραστού Κωνσταντίνου Τζάλλη. την απόφασιν ταύτην εκκαλέσαμεν ενώπιον του Διοικητού Φθιώτιδος ως αρμοδίου να δικάση την προκέμενην υπόθεσιν δυνάμει του άρθρου 7 του Υψηλού Βασιλικού διατάγματος από 28 Αυγούστου/8 Σεπτεμβρίου τρέχ. Έτους.

            Επειδή ελάβαμεν την τύχην να παρασιασθώμεν εις την Υ. Μ: κατά τας αρχάς του μαΐου τρέχοντος έτους εις το γεφύρι της Αλαμάνας και εις Πατρατζίκι εζητήσαμεν την πατρικήν προστασίαν Της Υ. Μ: διά να προτιμηθώμεν  ως γεννηθέντες και ημείς και οι προπάτωρες μαζί εις το ρηθέν χωρίον το οποίον ηγοράσαμεν νομίμως, καιτου υποκαθιοστών της Υ. Μ: μας επαρηγόρησεν ότι θέλει διαταχθή ο Διοικητης διά να μας αποδώση τα δικαίά μας.

            Επειδή  η Υ. Μ: επιθυμεί να αγοράσωσι τα χωρία της Φθιώτιδος οι ίδιοι οι κάτοικοι των χωρίων κατά προτίμησιν των ξένων αγοραστών.

Επειδή αφού ο ξένος αγοραστής του χωρίου μας Κωνσταντίνος Τζάλλης, εκτός ότι μας έδιωξε όλους (τον αριθμό 34 οικογένειια) από το ρηθέν χωρίον μας, μας έκανε και κατάσχεσιν και επί όλης της περιουσίας μας, και την σήμερον περιπλανόμεθα ένθεν κακείθεν, χωρίς ζώα, χωρίς τροφήν, χωρίς πόρον ζωής ως στερημένοι της γης της γεννήσεώς μας.

            Επειδή εάν νομιμοποιηθή η πράξις του ξένου  Κωνσταντίνου Τζάλλη , θα κάμουν τα ίδια και οι λοιποί αγοραστές των λοιπών χωρίων της Φθιώτιδος και Ευβοίας και θα διώξουν όλους τους κατοικούντες γεωργούς από τα ρηθέντα χωρία.

Διά ταύτα προστρέχομεν εις το έλεος και εις την πατρικήν ευδαιμονίαντης Υ Μ: διά να ευσπλαχνισθή ημάς, και να διατάξη τον Διοικητή Φθιώτιδος να δράση νομίμως και δικαίως την προκειμένην υπόθεσιν, και να εγκαταστήση ημάς εις το χωρίον το οποίον ηγοράσμαεν διά τακτικού συμβολαιογράφου πριν ή το αγοράση και ο ξένος Κωνσταντίνος Τζάλλης, διότι και αυτοί οι καθεστώτες νόμοι μας δίδουν το δικαίωμα της προτιμήσεως. άλλως η απώλεια ημών των 34 δυστυχών οικογενειών, είναι άφευκτος, αφού μας αφήρεσαν την γηντην οποίαν ηγοράσαμεν και υπερασπισθημεν κατά τον ιερόν αγώνα με την θυσίαν των συγγενών μας, και περιπλέον ο ξένος ούτος μας κατέσχσε όλην την κινητήν περιουσίαν μας και παν μέσον προς το ζην.

Μεγαλειότατε! Τα όσα Σας εξιστορήσαμεν, τα εβεβαιώθητε και εις την κατά την φθιώτιδα περιοδία Σας, και δεν τολμώμεν να Σας εκθέσωμεν ψεύδος.

Ευασπλαχνισθητε λοιπόν ημάς τους δυστυχούντας πιστούς υπηκόους σου εξ αιτίας των αδικημάτων ενός ξένου πλεονέκτου του Κωνστ. Τζάλλη.

Αθήνα 6 8βρίου 1839

Ευπειθέστατοι υπήκουη απεσταλμένοι και

Ομοιοπαθείς, των κατοίκων των χωρίων  εμίρμπεη

και Αλαμάνας της επαρχίας Φθιώτιδος

Αθανάσιος Παπαδημητρόπουλος

Κωνσταντίνος παπαναγιότου

Αναγνώστης ζηγδης

Αθανάσιος  (δυσανάγνωστο)

Ζήσης αναστασίου»

Πηγή:

Γ. Α. Κ Μικτή ελληνοοθωμανική Επιτροπή «Εθνικά Κτήματα».  Φ. 42 Οθωνικα Λήψη 245332-245337