Διεκδίκηση Προικοδοτήσεων Αγωνιστών

Αγώνας για την διεκδίκηση των υποσχόμενων αμοιβών από την ελληνική πολιτεία,  των αγωνιστών Καρυαμπά-  Γιαννιτσιώτη-Ρεντίνα

Το παρόν είναι ένα μικρό δείγμα εγκατάληψης  για αυτούς που έδωσαν τα πάντα για να απελευθερώσουν την πατρίδα τους

Είχαμε αναφερθεί στην αρχή της εισήγησης μας, ότι το ελλ. κράτος  μετά την επικράτηση  της επανάστασης δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να χαράξει ένα νέο πλαίσιο αγροτικής πολιτικής και να μοιράσει τη γη στους ανθρώπους του μόχθου, τους αγρότες . Οι ισχυροί  και πλούσιοι της εποχής, είχαν  το σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν  κάθε μέσον με σκοπό να ματαιώσουν την πραγματοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων   που προέβλεπαν το μοίρασμα της γης  στους αγρότες[1]

Βρισκόμαστε στο 1852, έχουν περάσει 19 χρόνια από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους, η αίτηση των  κατοίκων Πλατύστομου: Καρυαμπά, Γιαννιτσώτου, Ρεντίνα  προς το Υπουργείο των οικονομικών στις 22 Μαρτίου 1852, για την κατοχύρωση των αγορασθέντων κτημάτων επί δημοπρασίας, κατά το έτος 1849, αποκαλύπτει  τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι  καλλιεργητές  και δικαιούχοι γης, όπως ήταν οι αγωνιστές.

Από την υπάρχουσα  αλληλογραφία, μέρος της οποίας παραθέτουμε πιο κάτω, προκύπτει ότι οι: Καρυαμπάς , Γιαννιτσώτης, Ρεντίνας κατά το 1849  σε διενεργηθείσα δημοπρασία, αγόρασαν κτήματα στην περιοχή Πλατυστόμου εξαργυρώνοντας τα προικοδοτικά γραμμάτια[2] τους, ως αγωνιστές του 1821.

Επειδή όμως τα παραχωρητήρια των αγορασθέντων κτημάτων τους, αργούσαν να φθάσουν στα χέρια τους, κατέφευγαν στην εφορία Φθιώτιδος εκφράζοντας την δυσφορία τους. Οπότε από έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω παραχωρητήρια δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια των αρχών, αφού οι αποδείξεις της διακήρυξης του διαγωνισμού και τα  πρακτικά χάθηκαν. Αυτό  είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει ένας άλλος κύκλος αλληλογραφίας μεταξύ: Υπουργείου Οικονομικών, Οικονομικός έφορος Φθιώτιδος, γεωμετρών και  τμήματος  Μηχανικών του Στρατού, ήτοι.

Ο οικονομικός έφορος Φθιώτιδος απαντά:

«Αριθ.696/711

Εν Λαμία 16 Απριλίου 1850

     Δημοσίευσις διακηρύξεων εκποιήσεως Εθνικών γαιών

                  Υπουργείον Οικονομικών

            Περί εκποιηθεισών εθνικών γαιών

Κατά την 26 και 28 Ιουνίου π. ε[3] εξεποιήθησαν επί δημοπρασίας διάφορα τεμάχια εθνικών γαιών κειμένων εν τη περιφερεία των Δήμων Μακρακώμης, Υπάτης και Σπερχειάδος, τα πρακτικά των ευρίσκονται εις το γραφείον της εφορείας επισυνημμένα έχοντα τα πιστωτικά των αγοραστών γραμμάτια και λοιπά έγγραφα υποβληθέντα μέχρι τούδε, προς το Υπουργείον. Επειδή οι αγορασταί ούτοι παρουσιάζονται καθ΄ εκάστην ενώπιον μου,  αιτούσι μετά παραπόνων την αποστολήν των ειρημένων πρακτικών έλαβον την φροντίδα να ερευνήσω το παλαιόν  αρχείον προς εύρεσιν αποδείξεων των δημοσιευθεισών εν καιρώ διακηρύξεων και μη ευρών τοιαύτα, αναγκάσθηκα να προσκαλέσω τας δημοτικάς της επαρχίας  ταύτης αρχάς, όπως πληροφορηθώ αν δημοσίευσαν αυτάς κατά τον Νόμον α μεν οίτινες με ειδοποίησαν εις απάντησιν ότι τω όντι τα εδημοσίευσαν εν καιρώ.- Και διά να λέιψωσι τα καθημερινά των ειρημένων αγοραστών παράπονα, υποβάλλω προς το Σεβ. Υπουργείον  τας υπό αριθ. 638 και 693 από 11, και 20 Μαΐου 1849 διακηρύξεις συνοδευμένας με τας απαντήσεις των δημοτικών αρχών επιφυλατόμενος  να υποβάλλω κατόπιν  δι΄ ιδιαιτέρων μου αναφορών τα πρακτικά των γαιών περί ών ο λόγος

                           Ευπειθέστατος

                             Ο έφορος

                         άγγελος Γ, Ζοάνους»

******

Στις 19 Μαΐου 1850 ο Οικονομικός έφορος Φθιώτιδος επανέρχεται με νέα επιστολή προς το Υπουργείο, ήτοι:

«Αριθ. 1028/974

Εν Λαμία 19 Μαΐου 1850

Επί της από 6 του παρόντος μηνός

αριθ. 13,146. 13,812          Υπουργείον Οικονομικών

              Περί των αποδείξεων των δημοτικών Αρχών

      Ερευνήσας και πάλιν μετά προσοχής μεγίστης το αρχείον της εφορείας, δεν ηδυνήθην να εύρω τας αποδείξεις των Δημοτικών αρχών περί  της δημοσιεύσεως των διακηρύξεων εκποιηθεισών εθνικών γαιών.

      Παρακαλώ διά ταύτα το Σεβ. Υπουργείον να μοι επιστρέψη  τα διά των υπό αρίθ. 928 της 26ης Απριλίου 995, 996 και 997 από 3 Μαΐου αναφορών μου πρακτικά δημοπρασίας των αγορασθεισών γαιών από τους κυρίους  Κωνστ, Σακελλαρίου και Αποστόλου Γιαννιτσώτου, διά να επαναλάβω την δημοπρασίαν

                 Ο ευπειθείς

      έφορος

   άγγελος Γ, Ζοάνους

      ******

Ζητείται η συνδρομή του τμήματος των Μηχανικών

   Αντίγραφον

Αριθ, πρωτ. 2521/2563             Ελ. 4 10βρίου 1850/968

Λαμία 24 9βρίου 1850                Προς

                                       Την ΙΙ Διεύθυνσιν του Μηχανικού

Δεν λανθάνει την Διεύθυνσιν, ότι αι ενεργηθείσαι υπό του πρώην Γεωμέτρου Γ. Δομάϊερ καταμετρήσεις των κατά το χωρίον Χαλίλη του Δήμου Σπερχειάδος κειμένων εθνικών γαιών, εισίν εσφαλμέναι εις τοιούτον τρόπον, ώστε δεν ηδυνήθημεν να ενεργήσωνεν επ’ αυτών την εγκατάστασην των διαφόρων αγοραστών, καθόσον δεν διακρίνονται αι τεθήσαι  οροθεσίαι παντάπασιν, αλλ’ ούδε το ποσόν της εις τα πρωτόκολλα των πρακτικών σημειουμένας εκτάσεις συμφωνεί με το υπάρχον πραγματικώς.

          Επειδή ενδέχεται να υπάρχη η αυτή διαφορά και εις την καταμέτρησιν των σημειωμένων εις τα επισυνημμένα ώδε πρακτικά τεμαχίων εθνικών γαιών, εκρίναμεν επανάγκης, πριν ή τα επιστρέψωμεν προς το επί των Οικονομικών Υπουργείον, εις απάντησιν διαταγής του, να υποβάλλομεν τα πρακτικά ταύτα εις την αναθεώρησιν της Διευθύσεως, προσκαλούντες αυτήν ίνα διατάξη έναν των Κυρίων Γεωμετρών να μεταβή επιτοπίως  εις τα τεμάχια ταύτα και επιφέρη επί των πρακτικών τας απαιτουμένας τυχόν επιδιορθώσεις και διασαφήσεις προς αποφυγήν συγχύσεως της υπηρεσίας.-

           Μετά δε ταύτα, παρακαλούμεν την Διεύθυνσιν να μας επιστρέψη τα πρακτικά διά να προβώμεν εις τα περαιτέρω  καθ’ ά διαταττόμεθα

                           Ευπειθέστατος

                             Ο έφορος

                         άγγελος Γ, Ζοάνους»

Απάντηση των Μηχανικών με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο Υπουργείο των οικονομικών.

«Αντίγραφον       

Αριθ 968      Οικονομικόν έφορον Φθιώτιδος  Λαμία

          Επί του υπ’ αριθ. 2521 εγγράφου υμών σπεύδομεν Κ. έφορε να εκθέσωμεν προς υμάς τας εξής σκέψεις μας των οποίων αναλόγους εξεθέσαμεν άλοτε και προς το Υπουργείον των Εσωτερικών, πραγματευομένας περί εκποιήσεως εθνικών γαιών κατά τα εσώκλειστα πρακτικά.

  1. Υποθέτοντες διά μιαν στιγμήν ότι όλα ταύτα εισίν εσφαλμένα, απαιτείται  προς διόρθωσίν των η αποστολή γεωμέτρου τινός όστις       θέλει ίσον καιρόν όσον εδαπάνησεν  και ο Γεωμέτρης Δομάϊερ,       προστίθεται όθεν μία νέα δαπάνη άνευ ουδενός αποτελέσματος και       ιδού ο λόγος, τα τεμάχια ταύτα κείμενα σποράδην μη έχοντα ορισμένα όρια, και συνορεύοντα σχεδόν όλα με γην εθνικήν μετά      την       εγκατάστασιν των αγοραστών ούτοι δεν έχουσι ουδέν εμπόδιον του να εκταθώσι κατά θέλησιν, καταπλακώνοντες εθνικά παρακειμένας γαίας ή αλλάσσοντες τα τεμάχιά των με άλλα παρακείμενα εθνικά, η        ζημία αύτη του Δημοσίου θέλει επιφέρει νέαν αναθεώρησιν,        επομένως νέαν δαπάνην, καταναλίσαντος ο καιρός του Γεωμέτρου επί      ματαίω και πάλιν μετά έν έτος το αυτό άτοπον θέλει         συμβαίνει.-
  2. Παρατηρώντες εις τα εσώκλειστα πρακτικά Δημοπρασίας ευρίσκει ότι τα πλειότερα τούτων αναφέρουσι εκτάσεις μικροτέρας των 10       στρεμμάτων, εν μάλιστα τούτων το υπ’ αριθ. 638, 985 φθάνει μέχρι το 1 Στρ. 300 μέτρα  εκ τούτου, δε εξάγει πας τις πασιφανές ότι η     αγορά τοιούτων εκτάσεων δεν είναι ειμή πρόσχημα με τον τελικόν          σκοπόν του να εκταθώσιν αορίστως.

3    Η ούτω ενεργουμένη εκποίησις των εθνικών γαιών δεν συντελεί εις       άλλο ειμή εις το να πολλαπλασιάζει τας δυσκολίας του Δημοσίου, να       συγχέη  τας ιδιοκτησίας του τας οποίας δεν δύναται να επιτηρή εκ    του πλησίον, να τας χάνη πολλάκις ή να μην δύναται να τας     εξακριβώση ως εκ της ελλείψεως  διακεκριμένης οροθετήσεως  ως   τούτο συμβαίνει εις όλα τα εξ εθνικών γαιωσυγκείμενα χωρία με κατ’     έτους αυξήνουσας ζημίας.-

             Το καθ’ ημάς κύριε έφορε, είμεθα της εξής γνώμης

1)   να ακυρωθώσι όλαι αι κατά τα εσώκλειστα πρακτικά εκποιήσεως       εθνικών γαιών.

2)   να διαταχθή η καταμέτρησις ολικώς ή μεγάλων εκτάσεων εις τα       εθνικά χωρία όπου προηγουμένως εξεποιήθησαν διάφορα τεμάχια, εις       τας οποίας εκτάσεις να σημειωθώσι ταύτα κατά την φυσικήν των       θέσιν.

3)   τα σχέδια των μεγάλων τούτων εκτάσεων να παρακατατεθώσι εις το       γραφείον της εφορίας.

4)   να διαταχθή η εκποίηση συνεχών τεμαχίων, ή των ευρικομένων        μεταξύ άλλων εκποιηθέντων προηγουμένως.

5)   να προσδιορισθή ασφαλέστερος τρόπος οροθετήσεως  εις βάρος του       αγοραστού.

    Τας παρατηρήσεις ταύτας με τα των υμετέρων παρακαλούμεν  Κ. έφορε όπως καθυποβάλητε  εις το αρμόδιον Υπουργείον.

             Εν Λαμία την 7 10βρίου 1850

                               Ι. Α. Πάνος»

«περί εκποιήσεως εθνικών γαιών»

Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Εθνικά Κτήματα» Φ.  974

******

Παραθέτουμε την ομαδική επιστολή των παραπάνω αναφερομένων κατοίκων

«Εν Πλατυστόμου την 22 Μαρτίου 1852

                         Προς το Υπουργείον των Οικονομικών

Ελ. 4 Απριλίου 1852

Αριθ, Πρωτ. 12536

                      Οι υπογεγραμμένοι είμεθα εκ των προικοδοτημένων φαλαγγιτών αξιωματικών, οι μεν Κώστας Καρυαμπάς,       Αποστόλης Γιαννιτσώτης κάτοικοι του Χωρίου Πλατυστόμου, ο δε Νάκος Ρεντινιώτης κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Φθιώτιδος. Λαβόντες τα φαλαγγιτικά γραμμάτια μας ενεργήσαμεν κατά το έτος 1849 καταμέτρησιν εθνικών χέρσων γαιών και κατεχομένων παρ’ ημών αυτών           κειμένων εις το χωρίον Πλατύστομο του αυτού Δήμου προς εξαργύρωσιν των ειρημένων γραμματίων, κατά τον Ιούνιον δε του έτους  1849 γενομένης εκποιήσεως των καταμετρηθέντων τεμαχίων κατακυρώθησαν τα πλείστα αυτών εις τους υποφαινομένους, αλλά δυστυχώς και παρά πάσαν προσδοκίαν τα πρακτικά της ειρημένης δημοπρασίας   μένουν ως πληροφορούμεθα εις το αρχείον της ενταύθα εφορίας, επί τρία ολόκληρα έτη χωρίς να διευθυνθώσι εις το αρμόδιον Υπουργείον  προς έγκρισιν, διά να ίδωσι και οι υπογεγραμμένοι τας συνεπείας των αγώνων και θυσίας αυτών.- Η αδιαφορία  αύτη Κύριε Υπουργέ, του ενταύθα Οικονομικού εφόρου κατέστη ούσα ολίγον επιζήμιος εις τους υποφαινομένους μη απολαμβάνοντες  τα της ιδιοκτησίας αυτής ωφελείας .

     Την αναβολήν ταύτην επιθυμούντες, ίνα μη καιροπεταχτθή επί πλέον, διότι τις ίδε πόσα άλλα έτη θα παρέλθουν  και θα έλθη εις μνήμμιν του Κυρίου Εφόρου να απόστείλη στο Υπουργείο τα ειρημένα πρακτικά (διακήρυξεως).

     Δια ταύτα λαμβάνομεν την τιμήν Κύριε Υπουργέ να παρακαλέσουμε θερμώς, όπως ευαρεστούμενος διατάξητε τον ενταύθα Κύριον Οικονομικόν έφορον ίνα απόστρείλη τα περί ου ο λόγος πρακτικά εις το υφ’ Υμών Υπουργείον διά την ενέργειαν ρων περαιτέρω.

                                              Ευπειθέστατοι

                                    Κώστας  Καρυαμπάς

                                   Αποστόλης Γιαννιτσώτης

                                  Νάκος Ρεντίνας»

Πηγή: Γ.Α.Κ.-Κεντρική Υπηρεσία Εθνικά Κτήματα Φ.974

******

 Το Υπουργείο διαβιβάζει την αίτηση με την παρατήρηση:

«Αριθμός 439

7 Απριλίου 1852

          Διευθύνεται προς τον οικονομικόν έφορον

          Φθιώτιδος προσκαλούμενον να αναφέρη τάχιστα

          με την επιστροφήν του παρόντος

       Εν Αθήναις 5 Απριλίου 1852

            Ο Υπουργός»

           ******

Στις 2 Φεβρουαρίου 1853 το Υπουργείο το επί των Οικoνομικών, αναφέρει:

                « Βασίλειον της Ελλάδος

Αριθ.43774

Αθήνα τη 2 Φεβρουαρίου 1853

          Το επί των Οικονομικών Υπουργείον

             Προς τον έφορον Φθιώτιδος

      Επειδή κατά την υπ’ αριθ. 1953 από 3 του λήξαντος μηνός αναφοράς σας, και εκείνης του προκατόχου σας δεν υπάρχουν αι αποδείξεις της Γενικής διακηρύξεως περί εκποιήσεως των Εθν. γαιών των αγορασθησών υπό τους Κυρίους Α. Γιαννιτσώτου, Κ. Καρυαμπά και Ν. Ρεντίνα, και έχοντες υπόψιν την υπ’ αρίθ. 968 από 7  10βρίου 1850 έκθεσιν του λοχαγού του Μηχανικού Α. Πάνου, καθ’ ην των αναφερομένων γαιών συνορευουσών με άλλας εθνικάς γαίας, είναι πιθανόν να λάβη χώραν καταπάτησις υπό των αγοραστών, δεν εγκρίνομεν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ταύτης, αλλ’ επιστρέφομεν προς υμάς τα πρακτικά διά να ενεργήσητε νέαν δημοπρασίαν, ίνα μη ματαιωθή η γενομένη δια την προκειμένην καταμέτρησιν δαπάνη και διά να πραγματοποιήσωσιν οι ανωτέρω τα γραμμάτιά των.-

      Επειδή δε ως ανωτέρω παρατηρήθη τινά των τεμαχίων τούτων συνορεύουσιν εν μέρει με εθν. γαίας, προς αποφυγήν καταπατήσεως θέλετε διατάξη τον Γεωμέτρην και τους πραγματογνώμοναις να ενεργήσωσι την καταμέτρησιν και εκτίμησιν των γειτονευουσών τούτων γαιών, και θέλετε ακολούθως μας υποβάλη τα πρωτόκολλα δια να διατάξωμεν και τούτων την εκποίησιν, όπως εκλείψη η περί καταπατήσεως υπόνοια.

              Ο υπουργός

            Δ. Χρηστίδης»

*******

Ο οικονομικός έφορος Φθιώτιδος διαβιβάζει το παραπάνω

                        «ελήφθη τη 26 Φεβρ. 1853

Αριθ. 2135/436                             

Λαμία 26 Φεβρουαρίου 1853

                 Προς την ΙΙ Διεύθυνσιν του Μηχανικού

                                              96547

      Εν οπισθογράφω κοινοποιούντες προς την Διεύθυνσιν την από 4ην 8βρίου  π. ε. υπό αριθ. 43774: διαταγήν του επί των Οικονομικών Υπουργείου διαβιβάζωμεν συνάμα αυτήν εγκλείστως, και τα πρακτικά της κατά το 1849 λαβούσης χώρας δημοπρασίας εκποιήσεως των εις αυτά περιγραφομέμων εθνικών γαιών και παρακαλούμεν την Διεύθυνσιν ίνα διατάξη την εκτέλεσιν, των διατασσομένων. τα δε συνταχθησόμενα πρωτόκολλα καταμετρήσεως κλπ να μας αποσταλώσιν εν καιρώ, συν τη επιστροφή των εγκλειομένων προς ενέργειαν των περαιτέρω.

                  Ο Οικονομικός έφορος Φθιώτιδος

                    Υπογραφή: Α.Γ. Βελίνης»

*******

          Μετά από τόση αλληλογραφία θα έλεγε κανείς πως όλα τελείωσαν για αυτούς τους κατοίκους.

Στις 28 Μαΐου 1858, ο Κώστας Καρυαμπάς, απευθύνει νέα επιστολή προς το Όθωνα

«Ελήφθη 22 Ιουνίου 1858

Αριθ. 31713           Μ ε γ α λ ε ι ό τ α τ ε  

          Είμαι  αρχαίος στρατιωτικός συμμεθέξας εντίμως του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, και έχων βεβλαμένην την αριστεράν χείραν από πληγήν την οποίαν εις τον αγώνα έλαβον μαχώμενος, απαρτίζω δε μέλος της μεταναστευσάσης κοινότητος Γιαννιτσούς.

          Αλλ’ εισέτι, επί δωδεκαετίαν περίπου, δεν ηδυνηθην να κατορθώσω την εξαργύρωσιν του οποίου έλαβον ως ανθυπολοχαγός της προικοδοτηθείσης φάλαγγος, πιστοτικού Γραμματίου μου  υπ΄’ αριθ. 1749/1722 από 8 Μαΐου 1845 εκ δραχμών 3456, και διατελώ, ακτήμων, εναντίον του ευεργετικού σκοπού του περί του αντικειμένου τούτου Υψηλού Υμετέρου διατάγματος.

          Επειδή είμαι προχωρημένης ηλικίας, έχων πολυμελή οικογένεια και αδυνατώ επί πλέον εις τη εξοικονόμησιν  των προς το ζην αναγκαίων, καταφεύγω διά της παρούσης μου και καθικετεύω την Υμετέραν Μεγαλειότητα, όπως ευαρεστηθή και διατάξη την εξαργύρωσιν  του ειρημένου Γραμματίου διά των εν τη περιφερεία Πλατυστόμου   παρ’ εμού καλλιεργουμένων εθνικών γαιών, κατ’ εκτίμησιν,  ει δυνατόν απέναντι παραχωρηθησομένων, επί τω (τέλη) του να αποκατασταθώ ιδιοκτήτης γαιών συμφώνως με τας ευεργετικάς διατάξεις της Κυβερνήσεως και του Υμετέρου Διατάγματος. και κατορθώσω εντεύθεν τον πόρον της πολυαρίθμου οικογενείας μου.

          Ευρισκόμενος εις δυσχερή θέσιν διά δε το πολυάριθμον της οικογενείας, το οικονομικόν, και το προβεβηκός της ηλικίας , και θαρρών

εν τη ισχύει των δικαίων μου , επικαλούμαι κατ’ επανάληψιν την αρωγήν, της Υμ. Μεγαλειότητος, πεποιθώς εις την επιτυχίαν των προσδοκιών μου.

       Υποσημειούμαι με σέβας βαθύτατον.

        Ο ευπειθέστατος ανθυπολοχαγός

          της προικ. φάλαγκος

          Κώστας Καρυαμπάς»

*****

Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Εθνικά Κτήματα» Φ 979 Αριθ. 2239,2989

«Εν Πλατύστομο τη 13 Αυγούστου 1858

Παρακαλείται ο κύριος Δήμαρχος να

διευθύνη την παρούσαν αρμοδίως

                              Προς Το επί των οικονομικών Υπουργείον

                             Αριθμός 962 ελ. Αυθημερόν

            Δεν αγνοεί το Βασιλικόν τούτο υπουργείον, ότι ο υποφαινόμενος έχω εις χείρας μου, προ δεκατεσσάρων ετών πιστοτικόν γραμμάτιον καθ’ ό φαλαγγίτης.

            Προς εξαργύρωση του Γραμματίου τούτου πολλάκις αναφέρθην προς το Σεβ. Υπουργείον και τελευταία μη ιδών αποτέλεσμα ανφέρθην και προς την Α. Μ. ζητήσας την εξαργύρωσιν του εις Γαίας εθνικάς κατ’ εκτίμησιν΄ επί της αναφοράς μου ταύτης, απεφάνθη το Υπουργείον δια της υπ’  αριθ.31713 της 1ης Ιουλίου τρεχ. έτους Διαταγής του, ότι ουδείς Νόμος επιτρέπει την δι’ εκτιμήσεως πραγματοποίησιν του Γραμματίου μου.

            Αφού λοιπόν  Νόμος τοιούτος δεν υπάρχει, διαθέσιμοι εθνικαί γαίαι υπάρχουσι να καταμετρήσω τίνι τρόπω δύναμαι να εξαργυρώσω αυτό;

            Καταφεύγω όθεν προς υμάς και πάλιν διά της παρούσης μου  θερμοπαρακαλώ ίνα ευαρεστηθείτε Κύριε Υπουργέ και διατάξητε, έν εκ των δύο, ή να μοι δοθή το δικαίωμα να καταμετρήσω ανάλογον ποσόν εθνικών γαιών. εκ των υποκαλλιεργητών κατεχομένων εις το χωρίον μου, επί πλέον της αναλόγου κατοχής των, ως μη υπαρχουσών διαθεσίμων Γαιών εν τω χωρίω μου και εν τη περιφερεία του Δήμου μου και λάβω αυτάς επί πλειστηριασμού, ή  να εξαργυρωθή το γραμμάτιο τούτο ως χρήματα, διότι να θεωρούμαι ικανοποιημένος αγωνιστής της πατρίδος έχων όλα τα μέλη του σώματός μου συντετριμμένα, και να μην απολαύσω τουλάχιστον την αμοιβήν των κόπων μου, έχων εισέτι αυτό εις χείρας μου ανεξαργύρωτον είναι μέγα άδικον.

            Εύελπις ότι θα ευαρεστηθή το Βασιλικό. τούτο Υπουργείον να επιφέρη την δέουσαν θεραπείαν της λυπηράς μου ταύτης καταστάσεως υποσημειούμαι με σέβας βαθύτατον.

            Ο  ευπειθέστατος ανθυπολοχαγός της προικοδοτημένης φάλαγγος κάτοικοςτου χωρίου Πλατυστόμου του Δήμου Μακρακώμης  της Φθιώτιδος

        Κώστας Καρυαμπάς»

*******

Ο Οικονομικός. έφορος Φθιώτιδος στις 24 Αυγούστου 1858διαβιβάζει την αίτηση του Κ. Κ:

«Αριθ.2239,2989   Προς το επί των οικονομικών Υπουργείον τμήμα Αον

Εν Λαμία 24 Αυγούστου 1858

                     Περί εξαργυρώσεως φαλαγγιτικού γραμματίου.

            Υποβάλλω την υπό του Δημάρχου διαβιβασθείσα μοι αναφορά του Κώστα Καρυαμπά κατόπιν της (δυσανάγνωστη λέξη) υπ’ αριθ.31713

από 4η Ιουλίου ε. ε. συνημμένης αιτήσεώς του

                            Ευπειθέστατος

                           Ο Οικονομικός έφορος Φθιώτιδος

                                         Υπογραφή»

Το Υπουργείο στις  27 Αυγούστου 1858 με την υπό αριθμόν 45746 έγγραφο απαντά:

           «Εάν υπάρχωσι γαίαι μη κατεχόμεναι δυνάμει του Νόμου περί γεωργών, ή άλλως πως διατεθειμέναι, θέλετε εκθέσει αυτάς εις δημοπρασίαν προς εκτέλεσιν της αιτήσεως του Κώστα Καρυαμπά, υποβληθείσης δια της υπ’ αριθ.2989 αναφορά σας, εφ ης και απαντώμεν.

                         Έν Αθήναις 30 Αυγούστου 1858

                                 Ο υπουργός» (Υπογραφή δυσανάγνωστη)

Ίδιες περιπτώσεις περιπτώσεις αμέτρητες. Ανυπέρβλητα τα εμπόδια, προκειμένου να  εξαργυρώσουν τα γραμμάτια τους  οι άνθρωποι που έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα. Οι Κοτζαμπάσηδες και οι λεφτάδες οι οποίοι κράτησαν τις τσέπες των γεμάτες κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν τα διέθεσαν, είχαν το σκοπό τους. Το αποτέλεσμα γνωστό, στην απελπισία τους, τα πούλησαν για κομμάτι ψωμί και έγιναν κολίγοι τις χειρότερης μορφής.

Για την μετάφραση-αντιγραφή των ψηφιακών εγγράφων και τα σχόλια.

Θωμάς Ζέρβας

[1] Η Νομική Διάταξις ( η Διοικητική Αρχή της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας) στις 15 Ν/βρη 1821 παραδέχεται (άρθρο ιε, κεφ, Γ΄) ότι τα κτήματα (των Τούρκων κλπ

[2] Νόμος εκ προικοδοτήσεως σε αγωνιστές του 1821

[3] παρελθόντος έτους