Εκλογικα στο χωριό Χαλιλη-Μεσοποταμια 1843

Εκλογικά συμβάντα 1843 στη Χαλίλη- Μεσοποταμία

1846345Σε όλες τις εισηγήσεις μας στα διάφορα χωριά του Δήμου, έχουν γραφτεί όλες οι λεπτομέρειες για το σκοπό που έγιναν οι εκλογές του 1843 .Οι πρώτες εκλογές στην αναγεννημένη Ελλάδα, 10 μόλις χρόνια από την αναγνώρισή της, ως Κράτος.

Οι εκλογές του 1843 δίχασαν τους κατοίκους και τούτο διότι την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύο αντίπαλες ομάδες: Ο Ε. Κοντογιάννης με Γ. Αινιάνα και, ο Δ. Χατζίσκος με Χρ. Ζωγραφίδη που έφεραν και τη μεγαλύτερη αναστάτωση.

Στην Χαλίλη-Μεσσοποταμία, σύμφωνα με τα δυο ψηφιακά πρακτικά και την επιστολή-ένσταση, που παραθέτουμε, φαίνεται πως έγιναν δυο ξεχωριστές συγκεντρώσεις των κατοίκων του χωριού.

Περίληψη των παρακάτω καθαρογραμμένων πρακτικών

Η πρώτη συνεδρίαση των κατοίκων έγινε στις 9 Οκτωβρίου 1843 στη εκκλησία του χωριού, Άγιος Νικόλαος και επειδή ο πάρεδρος του χωριού, Δ. Σταμούλης διαφώνησε,οι κάτοικοι κάλεσαν τον πάρεδρο του Γυφτοχωρίου (Καλλιθεας) να προεδρεύσει της συνέλευσης Ελ. Καλλίνικο. Το χωριό στερείτο παπά, οπότε κάλεσαν τον παπά Παπαγεωργάκη Καλλίνικου Γυφτοχωρίου. Εξέλεξαν ως εκλέκτορα του χωριού τον Αθ. Σκουτέλη

Η δεύτερη συγκέντρωση και αμφισβητούμενη, πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1843 στην εκκλησία του χωριού “Αγιος Νικόλαος” με προεδρεύοντα τον πάρεδρο του ιδίου χωριού Δ. Σταμούλη. Επειδή το χωριό δεν είχε παπά για να λειτουργήσει, να συντάξει τον ονομαστικό κατάλογο των εκλογέων και να τους ορκίσει, κάλεσαν ιερέα από το χωριό Γυφτοχώρι, Παπά κωνσταντίνου Καλλίνικου.

Σύμφωνα με το δεύτερο πρακτικό εκλογέας του χωριού εκλέχθηκε Δημήτριος Σταμούλης, ο και πάρεδρος του χωριού

Με την ένσταση, η οποία παρατίθεται πιο κάτω με 36 υπογραφές κατοίκων δεν αναγνωρίζεται

1. Πρακτικό καθαρογραμμένο

Σήμερον την ενάτην 8βρίου του έτους 1843, τρίτου ετους συνελθόντες οι κάτοικοι χαλίλης εν τω Ναώ τιμωμένου υπό το όνομα Νικόλαος, δια να εκλέξωσι τους εκλογείς των κατά τας διατάξεις του από 4 Μαρτίου 1829, ΚΓ΄ ψηφίσματος και του υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αρίθ. 10050 οδηγιών, του πότε Κυβερνήτου της Ελλάδος, και συμφώνως με την υπ’ αριθ.772. διαταγήν του Δημάρχου Σπερχειάδος, προέβησαν εις τας ακολούθους εργασίας. Επειδή ο πάρεδρος χαλίλης Δημήτριος Σταμούλης, δεν ηθέλησε να ενεργήση την εκλογήν, αρνούμενος και παρεμβάλλον εμπόδιον εις την αποπεράτωσιν της εκλογής διά να επιτύχη τον σκοπόν του, καθώς και ιερεύς εις το χωρίον δεν υπάρχει, προσεκλήθη κατά διαταγήν της Δημοτικής Αρχής, ο πάρεδρος του πλησιεστέρου χωρίου Γυφτοχώρι Ελευθέριος Καλλίνικος και ο ιερεύς του ιδίου χωρίου Παπά Γεωργάκης Καλλινίκου, συμφώνως με τον 2ον και την από 20 7βρίου ε.ε. υπαριθ. 13615 εγκύκλιον της επί των Εσωτερικών Γραμματείας

Ο ιερουργήσας ιερεύςΠαπά Γεωργάκης, ανέγνωσε μεγαλοφώνως.

Αον την από 7. 7βρίου 1843, προκήρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς του Έλληνας.

Βον την από την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους Διοικητάς του Κράτους

Γον . Το από Μαρτίου1829 υπαρίθ. 10049. ΚΓ΄ ψήφισμα.

Δον. Τας υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπαριθ. 10050 οδηγίας του ποτέ Κυβερνήτου της Ελλάδος.

Εον τον από 9 Νοεμβρίου 1822 υπαρίθ. 17 Νόμον, περί εκλογής παραστατών.

Μετά ταύτα ο αυτός ιερεύς κατέστρωσε τον κατάλογον των παρόντων κααι εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών. Ο κατάλογος ανεγνώσθη μεγαλοφώνως και επικυρώθη τη συκαταθέσει των παρόντων ως εξής.

1.Σγούρος Γεώργιος

2. Κωνστ.Ζυγούρης

3. Αθ. Ζυγούρης

4. Ιωάν. Ζυγούρης

5. Κ. Αθανασίου

6. Νικόλ. Ζυγούρης

7. Δημ. Παλάσκος

8. Ευσταθιος Σκουτέλης

9. Αθ. Σκουτέλης

10. Ιωαν. Σκουτέλης

11. Κωνστ. Σκουτέλης

12. Κώστ. Αγά

13. Αναστάσιος αποστόλου

14. Δημήτ. Καϊνακάμης

15. Νικολ. Καϊνακάμης

16. Ευσταθ. Καϊνακάμης

17. Γεώργ. Καϊνακάμης

18. Ιωάν. μπερμπάντης

19. σπύρος. Μπερμπάντης

20. Ζαχαράκης Αντωνίου

21. Ιωαν, Παππά δήμας

22. Χρήστος Κ. Χειμώνας

23. σπύρος φράνγκος

24. Παναγιώτης δημητρίου

25. Γιακοβάκης δημητρίου

26. Κ. Παναγιώτου

27. Βασίλης στεριόπουλος

28. Γεώργ. Ψύχας

29. Κ. Παππά δήμας

30. Ελαυθέριος παππά Γεωργίου

31. Κ. Κοντέλος

32. Γεωργούλας παππά δήμας

33. Ζάχος Καναπίτζας

34. Αθαν. Μπουρνάζος

35. Νάσιος παππά δήμας

όλοι οι ανωτέρω πολίται, έχοντες δικαίωμα ψήφου, τον αριθ. Τριάκοντα πέντε. Έμειναν εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου του προεδρεύοντος και του ιρέως. μετά ταύτα, επαρουσιάθει ενδημένος ο ιερεύς κρατών εις τας χείρας του το ευαγγέλιον και εις εκ των γεροντοτέρων της συναθροίσεως , ο κύριος Δημήτριος Παλάσκος, ανάγνωσε μεγαλοφώνως τον ακόλουθον όρκον.

Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δώσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ζημίας, ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν μου, και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”τον όρκον τούτον επανέλαβαν όλοι οι πολίται υψώνοντες την δεξιάν χείρα.

Ακολούθως εξελέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων της συναθροίσεως, οι Κύριοι Δημ. Καϊνακάμης,. Γεώργιος Ζυγούρης, Αθ. Σκουτέλης, Δημ. Παλάσκος, και ο Κώστας Αγάς, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου, κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων. επειδή το χωρίον τούτο συνίσταται από ολιγοτέρας των 50 οικογενειών, αλλ’ ολιγοτέρας των 15 και πρέπει να εκλεχθή εις εκλογεύς, και ο κατάλογος πρέπει να περιέχη αριθμόν ονομάτων τετραπλάσιον των εκλογέων, καταγράφονται ονόματα τα εξής τέσσαρα, Ιωάννης Μπερμπάντης, Γεωργούλας Παππά Δήμας, Αθαν Σκουτέλης, και γεώργιος Ζυγούρος, εκ των προταθέντων τούτων υποψηφίων, εξελέχθη παμψηφί υπό όλων των ανωτέρω εκλογέων 25 (;)ως νόμιμος εκλογεύς του χωρίου , Χαλίλης. Ο Κύριος Αθαν. Σκουτέλης μη λαβών ουδεμίαν εναντίαν ψήφον.

Προς πίστωσιν απάντων τούτων,κατεστρώθη η παρούσα πράξις εκλογής, φέρουσα τας υπογραφάς του ιερέως, του προεδρεύοντος την συάθροισιν , και την παρέδρου και των πέντε μελών των κατεστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων.

Το πρωτότυπον της πράξεως ταύτης θέλει κατατεθή εις τα αρχεία της Δημαρχίας Σπερχειάδος, αντίγραφον δε επικυρωμένον παρά του Δημάρχου και σφραγισμένον με την σφραγίδα της Δημαρχίας, θέλει δοθή εις τον ειρημένον εκλογέα Αθαν. Σκουτέλην, διά να αποδείξη δι’ αυτού, τα οποία έχει δικαιώματα ως εκλογεύς, και γίνη δυνά μει αυτού αποδεκτός εις την εν Υπάτη συναθροισιν των εκλογέων, διά την εκλογήν των πληρεξουσίων της Επαρχίας, κατά την τότε διάρεσιν των Νέων. Πατρών.

Εγένετο εν Χαλίλη την 11 8βρίου 1843

Ο προεδ. Πάρεδρος                        Ο ιερεύς

Ελευθεριος Καλλίνικος          Παππά Γεωργάκης Καλλινικου

Τα πέντε μέλη

Γεώργιος ζυγούρος

Κώστας Αγάς

Δημ. Παλάσκος

Δημ. Καϊνακάμης

Αθαν. Σκουτέλης

Αντίγραφον απαράλαχτον τω πρωτοτύπω

Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος

Τ. Σ. γ. Ζουλούμης

2. Ένσταση-καταγγελία των κατοίκων

1846341-344

Χαλίλη την 18 8βρίου 1843 Πρός τηνΕθνικήν Συνέλευσιν

οι έχοντες δικαίωμα ψήφου υποφαινόμενοι κάτοικοι χαλίλης, μη δυνηθέντες διά την δυστροπίαν του ειδικού Παρέδου και του ιερέως την έλλειψιν να ενεργήσωμεν την εκλογήν του αναλογούντος εκλέκτορος εις την κοινότητά μας, συνησταμένην από σαράντα οικογενείας, συνήλθομεν ακολούθως πλήν οκτώ συγχωριανών μας, οίτινες παρασυρόμενοι από τον αρνούμενον να ενεργηση το χρέος παρέδρον, δεν έλαβε μέρος, και εξελέξαμεν εκλέκτορα ένα τον κ. Αθ. Σκουτέλην,εκλογή ουδεμίαν άλλη έγινεν εις το χωρίον μας΄ επειδή επληροφορήθημεν ότι ο Δημ. Σταμούλης και Κ Ντανα..; έλαβαν μέρος εις την συγκροτηθείσαν ιδιαιτέρως υπό του Χατζίσκου Συνέλευσιν, παριστώντες εαυτούς ως εκλέκτορας της κοινότητός μας.

Γνωστοποιούμεν το πράγμα εις την Σεβαστ. ταύτην Συνέλευσιν, αναφέροντες ότι ούτοι δεν ήσαν εκλέκτορες, ειμή μόνος ο Αθ Σκουτέλης,απλοί πολίται όντες ενεδήθησαν οι ίδιοι το δικαίωμα του εκλέκτορος. άλλοι από τους ανωτέρω αναφερομένους συγχωριανούς μας δεν υπάρχουσι μη λαβόντες μέρος εις την Γεν. Του χωριού μας συνάθροισιν.

Υποσημειούμε ευσεβάστως

Οι ευπειθέστατοι κάτοικοι Χαλίλης

ακολουθούν 36 υπογραφές κατοίκων

Το δημαρχείον Σπερχειάδος επικυροί την γνησιότητα

των άνωθεν υπογραφών των.

Αγά την 20 8βρίου 1843

Επί απουσία του Δημάρχου

Τ. Σ Ο πάρεδρος

Ακαλαμάρας

3.Πρακτικό δεύτερης εκλογής

Το παραπάνω πρακτικό το οποίο αναφέρεται στην υπογεγραμμένη ένσταση των κατοίκων προς την προς την “Εθνική Συνέλευση”, το παραθέτουμε ευθύς αμέσως περιληπτικά.

Η, υπό αμφισβήτηση, συνάθροιση των κατοίκων του χωριού Χαλίλης, έγινε στις12 του μηνός Οκτωβρίου του 1843, σύμφωνα με την περιγραφή έγινε με όλες τις νόμιμες εκλογικές διαδικασίες, τους Νόμους, τις οδηγίες και τα ψηφίσματα.

Έλαβε χώρα στην εκκλησία του χωριού “Αγιος Νικόλαος με ιέρέα από το Γυφτοχώρι (Καλλιθέα) ,Παπακωνσταντίνου Καλλίνικου και προεδρεύοντα πάρεδρο τον Δημήτριο Σταμούλη του ιδίου χωριού.

Σύμφωνα με τον συνημμένο κατάλογο, όπως αναφέρεται στο πρακτικό,συντάχθηκε από τον ιερέα και περιλαμβάνει 371 άτομα.

Μετά τη θεία λειτουργία και τον καθιερωμένο όρκο που δόθηκε, εκλέχθηκαν πέντε μέλη από τη Συνέλευση, τα γεροντότερα, για να συντάξουν τον κατάλογο των υποψηφίων εκλογέων, αναφέρονται οι εξής: ο Αθανάσιος νταουκλιώτης, Κωνσταντίνος Αλεξίου, σπύρος αλεξίου, Κωνσταντίνος Φράγκος, Ζαχαράκης Αντωνίου.

Τα πέντε μέλη της επιτροπής στη συνέχεια συνέταξαν τον κατάλογο των υποψηφιοτήτων, παρουσία του παρέδρου όπως ο νόμος όριζε: Ήτοι: 1.Δημητριος Σταμούλης, 2. Κων/νος Αλεξίου, 3. Αθαν. Νταουκλιώτης, 4. σπύρος Αλεξίου, 5. Κωνσταντίνος φράγκος. 6. Γεωργούλας Παππά δήμα. 7. Γεώργιος τζαρτζε(α)λής. 8. Γεώργιος τζίψας”;; Μετά τη σύνταξη του καταλόγου τα ονόματα τέθηκαν σε ψηφοφορία και έχουμε το εξής αποτέλεσμα:

1. Δημήτριος Σταμούλης έλαβε ψήφου υπέρ 37

2. Κωνσταντίνος. Αλεξίου έλαβε ψήφους υπέρ 34

3. Αθανασιος νταουκλιώτης έλαβε ψήφους υπέρ 30

4. σπύρος Αλεξίου έλαβε ψήφους υπέρ 29

5. Κωσταντίνος φράγκος έλαβε ψήφους υπέρ 27

6. Γεωργούλας Παπαδήμα έλαβε ψήφους υπέρ 25

7. Γεώργιοςτζαρτζελής έλαβε ψήφους υπέρ 20

8. Γεώργιος τζιψας(τζίφας έλαβε ψήφους υπέρ 15

Και όστις ο Κος Δημήτριος Σταμούλης εκυρήχθη ο Νόμιμος εκλογεύς του χωρίου Χαλίλης λαβών ψήφους 37: Όθεν προς πίστωσιν απάντων τούτων εκυρήχθη η εκλογή των χαλιλαίων Νόμιμος, κατεστρώθη η παρούσα πράξης φέρουσα τα υπογραφάς του προεδρεύοντος παρέδρου κααι του ιερέως και των πέντε μελών των κατεστρωσανττων τον κατάλογον των υποψηφίων το πρωτότυπον της πράξεως ταύτης κατετέθη εις τα Αρχεία της δημαρχίας αντίγραφον δε επικυρωμένον παρά του παρέδρου και λοιπών θέλει δοθή εις τον εκλογέα διά να αποδείξη δι’ συτού τα οποια έχει δικαιώματα και γίνη δυνάμει αυτού αποδεκτός εις την συναθροισιν των εκλογέων, διά την εκλογήν των πληρεξουσίων της Επαρχίας των Νέων. Πατρών.

 ο ιερεύς                                               ο Πάρεδρος

Παπακωσταντίνου Καλλινίκου    Δ. Σταμούλης

Τα πέντε μέλη

ο Αθανάσιος νταουκλιώτης,

Κωνσταντίνος Αλεξίου,

σπύρος αλεξίου,

Κωνσταντίνος Φράγκος,

Ζαχαράκης Αντωνίου

ίσον απαράλαχτον τω πρωτοτύπω

την αυτήν ημερομηνίαν ο προεδρεύων πάρεδρος

Δημητρ. Σταμούλης”

1846 445, 446, 447, 448

Από την μελέτη των δύο πρακτικών και κυρίως των συνημμένων καταλόγων, επειδή στα δύο πρακτικά υπάρχουν κάποιες διαφορές, ως προς τα ονόματα των καταλόγων, θεώρησα σκόπιμο να παραθέσω και τον του δευτέρου πρακτικού, καθότι ο σκοπός του παρόντος δεν είναι μόνο τα συμβάντα,αλλά κυρίως τα ονόματα των συμμετεχόντων στα δρώμενα της κοινωνικής . Ήτοι: Κατάλογοι προς σύγκρυση

1. ονόματα 1ου πρακτικό          2. Ονόματα 2ου πρακτικού

1.Σγούρος Γεώργιος                     Αθανάσιος νταουκλιώτης

2. Κωνστ.Ζυγούρης                       Κωσταν αλεξίου

3. Αθ. Ζυγούρης                           σπύρος Αλεξίου

4. Ιωάν. Ζυγούρης                      μίτρος νταουκλιώτης

5. Κ. Αθανασίου                      Γεωγαλής νταουκλιώτης

6. Νικόλ. Ζυγούρης                 Κωσταντ φράγκος/

7. Δημ. Παλάσκος                 Γεώργιος τζαρτζαλής

8. Ευσταθιος Σκουτέλης       Κυριάκος μιλωνάς

9. Αθ. Σκουτέλης                  Γεώργιος φλώρος

10. Ιωαν. Σκουτέλης              Αθανάσιος φράγκος

11. Κωνστ. Σκουτέλης           Κωσταντ παπαγεωργίου

12. Κώστ. Αγά                        γιαννης κοκκοτόπούλος

13. Αναστάσιος αποστόλου    Κωνσταντίνος κοκκοτόπουλος

14. Δημήτ. Καϊνακάμης          σπύρος κοκκοτόπουλος

15. Νικολ. Καϊνακάμης         Δημητριος σταμούλης

16. Ευσταθ. Καϊνακάμης        θύμιος γιώτης

17. Γεώργ. Καϊνακάμης        Γάννος οικονόμος

18. Ιωάν. Μπερμπάντης        κωνσταντίνος γεωργίου

19. σπύρος. Μπερμπάντης     Δημήτριος καναπίτζας

20. Ζαχαράκης Αντωνίου       Νικόλαος καναπίτζα

21. Ιωαν, Παππά δήμας          Ζάχος Βάγιας

22. Χρήστος Κ. Χειμώνας            Γιαννάκης παπά δήμας

23. σπύρος φράνγκος                   Κωνσταντίνος. Παπα δήμας

24. Παναγιώτης δημητρίου        Αθανάσιος παπα δήμας

25. Γιακοβάκης δημητρίου           Γεώργιος παπα δήμας

26. Κ. Παναγιώτου;;                σπύρος φράγκος

27. Βασίλης στεριόπουλος          Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου;

28. Γεώργ. Ψύχας                     Ελευθέριος Παπαγεωργίου

29. Κ. Παππά δήμας                    Γεώργιος ψοιχας ή Ψάχας;;;

30. Ελευθέριος παππά Γεωργίου   Παναγιώτης Αποστόλου

31. Κ. Κοντέλος                            Γιάννης μπαρμπάντης

32. Γεωργούλας παππά δήμας     σπύρος μπρμπάντης

33. Ζάχος Καναπίτζας               Δημήτριος ;;;;

34. Αθαν. Μπουρνάζος            Νικόλαος ζυγούρης

35. Νάσιος παππά δήμας           Χρήστος χειώνας

                                                 Ζαχαρης Αντωνίου

                                             Κωνσταντ. Μπουρναζος

Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47