Εκλογικα στα Αργυρια 1843

  Εκλογικά συμβάντα 1843 στο χωριό Αργύρια Δήμου Σπερχειάδος

Πρακτικό συνάθρισης των κατοίκων του χωριού στην εκκλησία, “Άγιος Νικόλαος” προκειμένου μετά την θεία λειτουργεία να δώσουν τον όρκο τους , ενώπιον του Ιερέως και του προεδρεύοντος παρέδρου του χωριού, ΠαπάΝικολάου και Γρ. Μπαλτζάκη αντίστοιχα.

“Σήμμερον την 26ην 7βρίου 183 τρίτου έτους, οι κάτοικοι του χωρίου Αργύρια της παλαιάς επαρχίας Νέων Πατρών, ήδη Φθιώτιδος, συνελθόντες εις την εκκλησίαν του Αγίου Νικολάου περί την ώραν 9 Π.Μ. επί παρουσία του παρέδρου Γληγορίου Μπαλτζάκη, προεδρεύοντος, και του ιερέως Παππά Νικολάου δια να εκλέξωσι τους εκλογής των, κατά τας διατάξεις του από 4 Μαρτίου 1829΄ ΚΓ ψηφίσματος και της από την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ.10050, οδηγιών του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος και συμφώνως με την υπ’ αριθ. 772 διαταγήν του Δημάρχου Σπερχειάδος, προέβησαν εις τας ακολουθους εργασίας.

Ο ιερουργήσας Ιερεύς ανέγνωσε μεγαλοφώνως Αον την από 7 7βρίου 1843 προκηρυξιν του Υουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας. Βον την από την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς. Γον το από 4 Μαρτίου 1829 υπ’ αριθ. 10049: ΚΓ΄ψήφισμα. Δον τας υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ. 10050 οδηγίας του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος και Εον την από 9 9βρίου 1822. υπ’ αριθ 17. περί εκλογής παραστατών.

Μετά ταύτα ο αυτός ιερεύς κατέστρωσε τον κατάλογο των παρόντων και των εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών. Ο κατάλογος ανεγνώσθη και επικυρώθει τη συγκαταθέσει των συνελθόντων ως εξής

1

Ν. Καλαμπούρας

20

Μ’ητρος Γερογιάννης

40

Χρήστος κοντοχρήστος

2

Κ.Καλαμπούρας

21

Παναγ. Γερογιάννης

41

Γιάννος Πάνου

3

Γεώργ. Καλαμπούρας

22

Νικ. Γερογιάννης

42

Γεωργ. Ντελέζος

4

Γεωργ Αϋφαντής

23

Αντώνης ρούδας

43

Γιάννος Ντελέζος

5

Κ. Αϋφαντής

24

Γιάννης ρούδας

44

Χαραλ Γεωργίου

6

Γιαν. Αϋφαντής

26

Μήτρος ρούδας

45

Παναγ Γεωργίου

7

Αναστάσιος Βασιλείου

27

Χρήστος Δημητράκη

46

Γεώργ. Γουρούνας

8

Γεώρ. Βασιλείου

28

Γιάννης Δμητρόπουλος

47

Δημητρ. Καλαμπούρας

9

Μήτρος Βασιλείου

29

Γιάννος ψυχαρός

48

Δήμος φασουλάς

10

Χρήστος Βασιλείου

30

Γιάννης Ανδριτζου

49

Γ. Φασουλοδημητρόπουλος

11

Θεοχάρης Γρηγορίου

31

Ελευθέριος Ιωάννου

50

Μ.Φασουλοδημητρόπουλος

12

Καραγιωργος Δημόπουλος

32

Γληγόρης Μπαλτζάκης

51

Καραγιάννης Γιαντζόπουλος

13

Βασίλειος Αναστασίου

33

Αναγν. Μπαλτάκης

52

Μήτρ. Καραγιαννόπουλος

14

Νίκος Ιωάννου

34

Αναγν. Αναστασίου

53

Κώστας Φέκας

15

Γιαννάκης Κούτζικος

35

Κώστας Αναγνωστόπουλος

54

Δημητ. Φέκας

16

Βασιλ. δημητρίου

36

Μήτρος Γεωργίου

55

Κώστας Γεωργίου

17

Γεωργ Κωνσταντίνου

37

Αποστόλης Δημητρίου

56

Παππά Νικόλας

18

Μήτρος Κωσταντίνου

38

Κώστας Δημητρίου

57

Γ. ΠαππάΝικολάου (γιός)

19

Αθ. Κωσταντίνου

39

Νικόλ. Δημητρίου

Όλοι οι έχοντες δικαίωμα ψήφου πενήντα οκτώ έμειναν όλοι εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του ιερέως, μετά ταύτα επαρουσιάσθη εν τω μέσω ο ιερεύς κρατών εις τας χείρας το ευαγγέλιον, και εις των γεροντοτέρων της συναθροίσεως ο κ. Ιωάννης Ντελέζος ανέγνωσε μεγαλοφώνως τον ακόλουθον όρκον.

Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν” τον όρκον τούτον επανέλαβον όλοι οι πολίται υψώνοντας την δεξιάν χείραν.

Ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως, οι Κ. Γιάννης Ντελέζος, Γεώργιος Βασιλείου, Γιάννης Ανδρίτζου, Θεοχάρης Γρηγορίου,και Δήμος Φασουλάς. Οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου κατέστρωσαν τον κατάλογο των υποψηφίων εκλογέων. Επειδή οι εν τω χωρίω τούτω οικογενειάρχαι αριθμούνταις πεντήκοντα οκτώ, και ο κατάλογος πρέπει να περιέχη αριθμόν ονομάτων τετρπλάσιον των εκλογέων, κατεγράφησαν ονόματα οκτώ των εξή Κυρίων, Γρηγόριος Μπαλτζάκης, Θεοχάρης Γρηγορίου, Ιωάννης Ντελέζου, Γιάννης Ανδρίτζου, Γεώργιος Βασιλείου, Δήμος Φασουλάς, Γεώργιος Ντελέζος, και Γιάννος Γκουτζικος. Αναγνώσθέντος του καταλόγου εψηφοφορήθη έκαστον όνομα ιδιαιτερως το εν μετά το άλλο και έλαβον ψήφους ως ακολούθως.

Ο Κ. Γρηγόρης Μπαλτζάκης έλαβε ψήφους υπέρ 47 κατά 11

Ο θεοχάρης Γρηγορίου έλαβε ψήφους υπέρ 30 κατά 28

Ο Ιωάννης Ντελέζος έλαβε ψήφους υπέρ 30 κατά 28

Ο Γιάννος Ανδρίτζου έλαβε ψήφους υπέρ 20 κατά 38

Ο Γεώργιος Βασιλείου έλαβε ψήφους υπέρ ουδένα και κατά 58

Ο Γε΄ργιος Ντελέζος έλαβε ψήφους υπέρ ουδένα και κατά 58

Ο Δήμος Φασουλάς έλαβε ψήφους υπέρ ουδένα και κατά 58

Εκηρύχθησαν οι νόμιμοι εκλογείς του χωρίου Αργύρια οι Κύριοι Γρηγόρης Μπαλτζάκης και Θεοχάρης Γρηγορίου.

Προς πίστωσιν απάντων τούτων κατεστρώθη η παρούσα πράξις, φέρουσα τας υποραφάς του ιερέως,του προεδρεύοντος την συνάθροισιν παρέδρου, και των πέντε μελών των καταστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων.

Το πρωτότυπον της πράξεως τούτης θέλει κατατεθή εις τα Αρχεία της Δημαρχίας Σπερχειάδος, αντίγραφον δε επικυρωμένον παρά του Δημάρχου, και σφραγισμένον με την σφραγίδα της Δημαρχίας θέλει δοθή ή σταλή εις έκαστον εκλογέα διά να αποδείξη δι’ αυτά τα οποία έχει δικαιώματα τησ εκλογής και γίνη δυνάμει τούτου παραδεκτός εις την εν Υπάτη Συνάθροισιν των εκλογέων, διά την εκλογήν των πληρεξουσίων των Νέων Πατρών.

Εγένετο εν Αργύρια τη 26 Οκτωβρίου 1843

Ο προεδρεύων την Ο Ιερέας τα πέντε Μέλη

Συνέλευσιν πάρεδρος ΠαππαΝικόλας των καταστρωσάντων τον κατάλογοτων υποψηφίων

Γρηγ. Μπαλτζάκης

Θ. Γληγόρης

Γιαννος Ανδρίτζου

Γιαννος Ντελέζος

Γεωργ.Βασιλείου

Δήμος Φασουλάς

Αντίγραφν απαράλακτον τω πρωτοτύπω

Αγά την 12 Οκτωβρίου 1843

Τ. Σ. Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος

γ, ζουλούμης

Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47

Έγινε προσπάθεια να γίνει πιστή αντιγραφή των ψηφιακών εγγράφων, κρατώντας την σύνταξη , το ύφος και την ορθογραφία. Σε κάποια ονόματα με ερωτημηατικά ή χωρίς ερωτηματικά μπορεί να μην έχουν σωστά αποδοθεί. Ζητάμε την επιείκειά σας και για τυχόν λάθη και παραλήψεις μας.

► Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Τα ψηφιακά έγγραφα είναι στη διάθεση του αιτούντα

Για τα χωριά του Δήμου Μακρακώμης: http://lavanitsa.gr

1846337- 1846338