Εκλογικα στα κουφοδεντρα Σπερχειαδας 1843

Εκλογικά 1843 στο χωριό Κουφόδενδρα του Δήμου Σπερχειάδος και ονόματα Αγωνιστών του 1821

Το παραπάνω αναφερόμενο χωριό με βάσει τις Αρχειακές εγγραφές από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους υπήρξε ως αυτοτελής οικισμός το 1843 με 23 οικογενειάρχες ή εγγεγραμμένους εκλογείς, αλλά και το 1865 σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους, για εκλογή βουλευτών, ψηφίζουν 22 εκλογείς.

Τα Κουφόδενδρα Φθ: Συν. Δήμου Σπερχειάδας (1836- 1912). Το 1012 υπήρξε συν. Της κοινότητας Σπερχειάδος. Σήμερα έχει ενσωματωθεί στον οικοδομικό οικισμό Σπερχειάδας1.

Το χωριό αυτό σύμφωνα με τους Στρατιωτικούς καταλόγους γα τη διανομή Αριστείων στους Αγωνιστές του 1821, η ερευνά μας αποκάλυψε 25 ονόματα αγωνιστών που έλαβαν μέρος στον αγώνα, οι οποίοι ανταμείφθηκαν σιδερένιο αριστείο.

Στις εκλογές του 1843 για την εκλογή παραστατών ή εκλεκτόρων, 23 κάτοικοι (οικογενειάρχες) οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου, δηλ. οι άνω των 25 ετών, συνήλθαν σε συνάθροιση στην εκκλησία με το όνομα “Αγία Παρασκευή,” με προεδρεύοντα πρόεδρο τον ειδικό πάρεδρο του χωριού Αγά, Γεώργιο Δημητρίου και με ιερέα τον Παπά Γεωργίου- Παπαστέργιο, προκειμένου να εκλέξουν τους παραστάτες τους.

Οι εκλογές αυτές, είναι οι πρώτες επίσημες εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα,με τον Νόμο του 1829,ο οποίος ψηφίστηκε επί Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, “περί εκλογής παραστατών”και σύμφωνα με τα ψηφίσματα, τις οδηγίες του υπουργικού Συμβουλίου, του Διοικητή Φθιώτιδας και του Δημάρχου Σπερχειάδος. Οι εξής:

1. Στέργιος Τόλιας

2. Γ, Στρωματιάς

3. Ηλ. Στρωματιάς

4. Γ. Γκρόπας

5. Κ.Γ. Καλαντζής

6. Παναγ. Πιτζόνης

7. Μήτρος Ν.Στρωματιάς

8. Χρ. Δημητρίου

9. Αποστ.Χολέβας

10. Γεώρ. Χολέβας

11. Βασιλ. Δημητρίου

12. Αθ. Κωνσταντίνου

13. Πέτρος Αθανασίου

14. Ευθύμιος Νικαλάου

15. Γ. Τζούμας

16. Κ. Τζούμας

17. Δ. τζούμας

18. Ιωαννης τζούμας

19. Αθ. Βαθυάς

20. Ιωάννης Βαθυάς

21 Αποστ. Μυλωνάς

22. Γ. Αποστόλου

23. Ζάχος Αντωνίου

Ο ιερέας, αφού συνέταξε τον παραπάνω κατάλογο των παρόντων εκλογέων και αφού εγκρίθηκε από την ολομέλεια, κάλεσε τους παρόντες να δώσουν τον παρακάτω όρκο.

Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

Μετά την ορκωμοσία, όπως ο Νόμος όριζε, το σώμα εξέλεξε πέντε μέλη από τους πιο ηλικιωμένους οι οποίοι θα αποτελούσαν μέλη της συνάθροισης και θα συνέτασσαν τον κατάλογο των υποψηφίων. Ήτοι: Ο Γ. Στρωματιάς, Γ. Τζούμας, Αποστόλης Μυλωνάς, Γιάννης πιτζόνης και Στέργιος Τόλιας. Οι οποία επί παρουσία του παρέδρου κατάρτισαν τον κατάλογο των υποψηφίων μελών. Οι προτεινόμενοι είναι: Γεώργιος Στρωματιάς, Γ. Τζούμας, Παναγ Πιτζό(α)νης, Ιαάννης Μ. Κοντογιάννης, μετά ταύτα τα ονόματα τέθηκαν σε ψηφοφορία και παμψηφεί ως νόμιμος εκλογέας του χωριού ο Ιωάννης Μ. Κοντογιάννης

Προς πίστστωσιν διά τούτων απάντων συνετάχθη η παρούσα έκθεσις, ήτις προσυπογράφεται από τον προεδρεύοντα πάρεδρον, τον ιερέα και τα συντάξαντα τον κατάλογο των υποψηφίων πέντε Μελών.

Ο προεδ. Πάρεδρος ο ιερέας

Γεωργ. Δημητρίου Παπαγεώργιος Παπαστεργίου

τα πέντε μέλη

Γεώργ. Στρωματάς

Γ. Τζούμας

Αποστόλης Μυλωνάς

Γιάννης πιτζόνης

Στέργιος Τόλιας

ό τι ακριβές αντίγραφον εν Αγά 12 8βρίου 1843

Τ. Σ Υπογραφή ο Δήμαρχος Σπερχειάδος

επί απουσία του Δημάρχου ο προεδρ. πάρεδρος

Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47

Κατάλογος Αγωνιστών του 1821 του χωριού Κουφόδενδρα, όπως αυτοί εμφανίζονται στους στρατιωτικούς καταλόγους των Γ. Α. Κ ως απλοί στρατιώτες και αμείβονται με σιδερένιο αριστείο.

1. Κ Τσουμογιώργος (Από Γιαννιτσού)

2. Αντ. Σανιδάς

3. Γ. Κοντός

4. Κωτούλας Μπουρώτας

5. Παύλος Μυλωνάς

6. Γ. Μλωνάς

7. Κώστας Τομήτσης;;;

8. Κώστας Τσούμας

9. Ιω. Βαθυάς

10. Απόστ Μυλωνάς

11. Γεωργ. Αποστόλου

12. Κώστ Αποστόλου

13. Αποστ Μαραγκός

14. Ζάχος Αντωνίου

15. Ιωαν Αντωνίου

16. Ιωαν. Μιχαήλ

17. Ζαχος Αντωνόπουλος

18. Στέργιος Γιαννόπουλος

19. Κώστας Παναγιώτου

20. Χρηστ Κλέτσας

21. μήτρος ντρολάκης

22. Κουτσονικολός

23. Γιάννης Σκουτζιάρης

23.Σ. Παρασκευαΐδης

24. μήτρος μπλουγούρας

Πηγή:  Γ.Α.Κ  Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 282, 284 και 287

1Γ.Δημητρίου Ερευνητής_δημοσιογράφος “Φθιωτικά Χρονικά Λαμία 206” Πολεις, Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα (13ος – 20ος αι.)