Εκλογικά στο Γυφτοχωρι-Καλλιθεα 1843

Εκλογικά συμβάντα 1843 στο Γυφτοχώρι ή Αιγυπτοχώρι, σήμερα Καλλιθέα του Δήμου Σπερχειάδος Φθιώτιδος

Σκοπός του παρόντος είναι να αναδείξει τους πρωτεργάτες πόλεων και χωριών, στα πρώτα βήματα της ανασυγκρότησης της αναγεννημένης Ελλάδας, σε ένα σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος.

Στο χωριό Γυφτοχώρι-Αιγυπτοχώρι, σήμερα Καλίθέα, της επαρχίας Ν. Πατρών-Πατρατζικίου (σήμερα Φθιώτιδος) του Δήμου Σπερχειάδας, οι κάτοικοι του χωριού συνήλθαν σε συγκέντρωση στην εκκλησία του χωριού, Άγιος Αθανάσιος, ημέρα Κυριακή στις 26 7βρίου 1843. Η συνάθροιση πραγματοποιήθηκε ύστερα από κοινοποίηση της υπό αριθ.772 του Δημάρχου Σπερχειάδος, προκειμένου να εκλεγούν οι τοπικοί εκλέκτορες από τους πολίτες-εκλογείς που είχαν δικαίωμα ψήφου. Στη συνέχεια οι εκλέκτορες των πόλεων και χωριών θα μετείχαν στην τοπική -επαρχιακή Γενική Συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων. Οι πληρεξούσιοι με τη σειρά τους, θα έπαιρναν μέρος στη Εθνική Γενική Συνέλευση για τη σύνταξη του παραχωρηθέντος από τον Όθωνα. Όταν λαό και στρατός στις 3 Σεπτεμβρίου 1843, αποφάσισαν τον αποκλεισμό των ανακτόρων με καθολικό αίτημα, την παραχώρηση Συντάγματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες, τους καταλόγους των ψηφισάντων, τον πάρεδρο και ιερέα του χωριού, καθώς και για την επιτροπή της συγκέντρωσης, θα αντλήσετε από το αμέσως μετά, παρατιθέμενο πρακτικό καθαρογραμμένο.Ήτοι

Σήμερον την εικοστήν έκτην 7βρίου του 1843 τρίτου έτους, Κυριακήν ημέραν,προσδιορισμένην κατά την από 19 του ήδη φθίνοντος μηνός υπ’ αριθ.772. κοινοποίησιν του Δημάρχου Σπερχειάδος, διά την συνάθροισιν των εχόντων δικαίωμα ψήφου, προς εκλογήν των δύω εκλογέων της κοινότητος Γυφτοχωρίου, αναλογούντων κατά την υπάρχουσαν πληθύτητα των οικογενειών, συνήλθον οι κάτοικοι τον αριθ. 59 εν τω Ναώ τιμωμένω υπό το όνομα Άγιος Αθανάσιος, και αναγνωρισθέντος του προσαρτημένου καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου, και αναγνωσθέντων του τε περί της Εθνικής Συνελεύσεως Διαταγματος και των οδηγιών, δοθέντος και του παρόντος όρκου.“ εν ονόματι της Παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος , ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου του θεού της αληθείας, να μή δώσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε δια μίσος, ούτε διά φόβον ζημίας, ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησιν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν” οι υπό της συναθροίσεως εκλεχθέντες Γεώργιος τζορέκης, Δήμος λουκά, Ανδρίτζος Κοντογιώργου,Κώστας Καλαμάρας και Δήμος Παρίσσης πέντε γεροντότεροι επί παρουσία τπυ ειδικού παρέδρου του χωρίου μας Γυφτοχωρίου,συνέταξαν τον κατάλογον των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 6 των οδηγιών, ως τοιούτοι εσημειώθησανοι Κύριοι Αναγνώστης Καλαμάρας,Βασίλειος Ζιόγκου,Δημήτριος ζιόγκου, Δημήτριος τζορέκης, ελευθέριος Καλλίνικου,Γιαννακός παππά Κώστα,Κώστας τζορέκης και Αθ. Αναγνωστόπουλος. μετά τούτο έγεινεν έναρξις της εκλογής,ψηφοφορημένου ενός εκάστου των υποψηφίων κατ’ ιδίαν. Εκ του αποτελέσματος της εκλογής εξήχθη ότι

ο Αναγνώστης Καλαμάρας έλαβε ψήφους υπέρ 59.και κατά ουδένα

ο Βασίλειος Ζιόγκου ψήφους υπέρ 30 και κατά 29.

ο Δημήτριος Ζιόγκου ψήφους υπέρ 45 και κατά 14.

ο Δημήτριος τζορέκης ψήφους υπέρ 50 και κατά 9.

ο Ελευθέριος Καλλίνικος ψήφους υπέρ 44 και κατά15.

Ο Γιαννακός Παππά Κώστα ψήφους υπέρ 43 και κατά 16.

ο Κώστας τζορέκης ψήφους υπέρ 32 και κατά 27.και

ο Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος ψήφους υπέρ 20 και κατά 39.

Ώστε εκ του αποτελέσματος τούτου εξελέχθη οι. ο Αναγνώστης Καλαμάρας και Δημήτριος τζορέκης, λαβόντες την πλειονοψηφίαν εξελέχθησαν εκλογείς της κοινότητος Γυφτοχωρίου

Εγένετο τη 26 7βρίου 1843

ο Προεδρευον Πάρεδρος Ο Ιερέας τα πέντε μέλη

Ελευθέριος καλλίνικος Παππαγιωργάκης δ.τζορέκης

Καρανίκου Ανδριτ. Κοντογιώργου

Δήμος λουκά

δήμος Παρίσσης

Κώστας Καλαμάρας

Αντίγραφον απαράλαχτον τω πρωτοτύπω

Ενα Αγά τη 12 8βρίου 1843

Ο Δήμαρχο Σπερτχειάδος

Τ, Σ, γ, ζουλούμης”

Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η ορθογραφία και η σύνταξη του τότε συντάξαντα το ψηφιακό έγγραφο. Για τυχόν δικά μας λάθη και παραλήψεις ζητάμε την επιείκειά σας

Ακολουθεί ο ονομαστικός κατάλογος των κατοίκων σε ψηφιακή μορφή.

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά”

Για κάθε παρατήρηση, διόρθωση ή λάθη, επικοινωνήστε μαζί μας

Σύντομα θα λάβετε την απάντηση.

Τα ψηφιακά έγγραφα είναι στη διάθεσή του αιτούντα.