Εκλογικα στο Κυριακοχωρι 1843

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Κυριακοχώρι Σπερχειάδας 1843

Οι κάτοικοι του χωριού Κυρακοχώρι του Δήμου Σπερχειάδας της τότε Επαρχίας Νέων Πατρών (Πατρατζικίου) σήμερα Φθιώτδος, στις 10 8βρίου του 1843 ημέρα Κυριακή, συνήλθαν στην εκκλησία του χωριού Άγιος Νικόλαος, προκειμένου να επαναλάβουν την ακυρωθείσα συνέλευση. Αυτή η εκλογή είχε προσδιορισθεί, από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, να γίνει στις 26ην Σεπτεμβρίου 1843, αλλά αναβλήθηκε “… ένεκα θορύβων τινών εκ των κατοίκων τούτων μή ενερργηθείσαν την εκλογήν των εκλογέων μας. επειδή ο εφημέριος του χωρίου τούτου προσκληθείς δεν θέλησε να έλθη υποκινούμενος υπ’ άλλων κακοβούλων, προσκλήθη ο του πλησιεστέρου χωρίου Αργύρια ιερεύς ΠαππαΝικόλαος”

Ο προσκληθείς παππανικόλαος  ανέγνωσε τον παρακάτω κατάλογο των αναφερομένων 41 εκλογέων1.

Ο κατάλογος σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ψηφιακό χειρόγραφο πρακτικό, εγκρίθηκε με την συγκατάθεση των παρόντων. Στη συνέχεια ο ιερέας διάβασε προς τους συγκεντρωμένους τους Νόμους, τα ψηφίσματα, τις εγκυκλίους και τις οδηγίες περί της εκλογής των εκλογέων. Επειδή ο πάρεδρος του χωριού, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία, απεβίωσε προσκλήθηκε να προεδρεύσει της εκλογικής διαδικασίας ο πάρεδρος από το χωριό Αργύρια.Ενώπιον του ιερού βήματος και του ιερέως δόθηκε ο καθιερωμένος όρκος των εκλογέων.

“Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν” Στη συνέχεια εξέλεξαν πέντε από τα γεροντότερα μέλη από αυτούς που παρέμειναν στην εκκλησία, τους: Γεώργιος Αργύρης, Γιάννης Μαντζος, Κώστας τζιμπάνος, Φώτης Σκαρλάτος και Απόστολος ψυχογιός; με σκοπό να καταρτίσουν τον κατάλογο των τεσσάρων υποψηφίων,ο οποίος έχει ω εξής:

Φώτης Σκαρλάτος, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Γιάννης τζαμπούλας, Δημήτριος ψυχογιός. Κατόπιν ο προεδρεύων πάρεδρος του χωριού Αργύρια Γρηγόρης Μπαλτζάκης, κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας στην οποία ψήφισαν οι:

 1. Φώτης Σκαρλάτος
 2. Γιάννης Μέ(α)ντζος
 3. Γιάννης τζαμπούλας
 4. Αποστ. Μέ(α)ντζος
 5. Γεώργ. Σωτηρόπουλος
 6. Νικολ. Πίλάλης
 7. Κώστας ζιμπάνος
 8. Γιάννης λαχανάς
 9. Γεώργ. Κ. Τζιμπάνος
 10. Αθ. Σκαρλάτος
 11. Γεώρ. Σκαρλάτος
 12. Δημητ. Σκαρλάτος
 13. Γεώργ. ψυχογιός;
 14. Αποστ. ψυχογιός;
 15. Δημητ. Σκαρλάτος
 16. Δημ. ψυχογιός;
 17. Γεωρ. Αργύρης
 18. Γιάννος τζιμπάνος
 19. Δημ. Αργύρης
 20. Αγγελής Σκαρλάτος

21, Στέργιος Καρκατζίκος

 1. Δήμος Καρκατζίκος
 2. Νικολ. Καρκατζίκος
 3. Σπύρος Σκαρλάτος

Το αποτέλεσμα της γενομένης ψηφοφορίας, σύμφωνα με το ψηφιακά χειρόγραφο πρακτικό, έχει ως εξής:

Ο Φώτης Σκαρλάτος έλαβε ψήφους είκοσι τέσσερες, κατά ουδένα,

ο Γεώρ. Σωτηρόπουλος ψήφους υπέρ 15 κατά εννέα,

ο Γιάννης τζαμπούλας ψήφους υπέρ δέκα τέσσερες κατά δέκα,

ο Δημ. ψυχογιός; ψήφους υπέρ ουδένα κατά 24.

Ως Νόμιμο εκλέκτορα του Κυριακοχωρίου, οι συμμετέχοντες της συνέλευσης, δηλώνουν ότι είναι ο Φώτης Σκαρλάτος.

Εγένετο εν Κυριακοχώρι την 10 8βίου 1843

Ο προεδρεύων πάρεδρος ο Ιερέας τα πέντε μέλη

Γρ. Μπαλτζάκης ΠαππαΝικόλας Φώτης Σκαρλάτος

Αντίγραφον απαράλαχτον τω πρωττύπω

Αγά την 12 8βρίου 1843

Κώστας τζιμπάνος

Γεώργ. Αργύρης

Γιάννος Μέντζος

Απόστολος ψυχογιός

Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος

γ, ζουλούμης

1846305- 307

*

2 Πρακτικό Κυριακοχωρίου με Νικολίτζι

Το παρόν πρακτικό του χωριού Κυριακοχωρίου. Οι συντάξαντες προκειμένου να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό εκλογέων, συμπεριέλαβαν στον κατάλογο των εκλεκτόρων και τους κατοίκους από το χωριό Νικολίτσι.

Η συνάθροιση των κατοίκων του Κυριακοχωρίου και του Νικολίτσίου έγινε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Κυριακοχώρι με ιερέα τον παπαγρηγόριο Δημητρίου και προεδρεύοντα πάρεδρο τον πάρεδρο του χωριού Νικολίτσι, Κωσταντίνο Νικόπουλο στις 26 Σεπτεμβρίου 1843 και ώρα 10 Π.Μ.

Στο εν λόγω πρακτικό καταγράφονται όλες οι απαιτούμενες εκλογικές διαδικασίες, περί εκλογής παραστατών.

Σύμφωνα με την ψηφοφορία των 56 εκλογέων που καταγράφηκαν στον ονομαστικό κατάλογο. Εκ του αποτελέσματος εξελέγησαν οι : Σωτήρης Νικόπουλος, Κώστας Παππαδήμας.

1 Αναγνώστης Παπαδήμα            29 Αθανάσιος Σκαρλάτος

2 Κώστας Παπαδήμα                    30 Δημήτριος Σκαρλάτος

3 Παναγιώτης Μπόζιος               31 Γεώργιος Καπόνης

4 Γιάνος Παπά                               32 ΔημήτριοςΤζτιτζιρίκος

5 Αθανάσιος Παπά                        33 Κώστας Μπαμπολέκος

6 Γεώργιος Παπά                           34 Παναγιώτης Κάντζος

7 Κωσταντίνος Αναγνώστου        35 Βασίλειος Κάντζος

8 Γεώργιος δασκαλόπουλος        36 Γεώργιος Κάντζος

9 Γεώργιος Καρατζίκος                37 Απόστολος Ψηχιγιός

10 Σπύρος Καρατζίκος                 38 Γεώργιος ψηχογιός

11 Δήμος Καρατζίκος                    39 Απαστόλης Κάτζου

12 Νικολός Καρατζίκος                40 Δημήτρης Αργύρη

13 Κώστας Γιανιτζάκης                41 Σπύρος Δ. καρατζίκος

14 Αθανάσιος Γο;;;;                      42 Κώστας Δ. Καντζου

15 Νικολαος Ζορμπάς                  43 Γεωργούλας Γιανίτζου

16 Γεώργιος Καβρεάκης;            44 Γιαννάκης Παναγιώτου

17 Δημήτριος Ψηχογιός              45 Σπύρος Ιω. Παπά

18 Γιάνος Μέντζος                      46 κώστα Νικόπουλος

19 Γεώργιος Μέντζος                 47 Σωτήρης Νικόπουλος

20 Γιάνος λαχανής                     48 Αθανάσιος Κωστατλίνου

21 Γιανος Τζηαμπούλας            49 Γεώργιος Κωσταντίνου

22 Γεωργιος Αργύρη                   50 Χαράλαμπός Κωσταντίνου

23 ΚώσταςΤζιμπάνος                  51 Γιάνος Ρήρης

24 Γιάνος Τζιμπάνος                   52 Γεώργιος Ρήρης

25 Αντωνιος Ευθυμίου                53 Καραγιάννης Ντάσος

26 Ευθύμιος Κομματόπουλος   54 Νικόλαος Καϊδατζής

27 Φώτης Σκαρλάτος                 55 Παναγιώτης Κωσταντίνου

28 Αγγελής Σκαρλάτος              56 Αντώνιος Αναγνώστου.

1846653 – 1846655

*

3. Επιστολή-ένσταση των παραπάνω κατοίκων κατοίκων για τους εκλέκτορες του Κυριακοχωρίου: Νικολόπουλο και με άλλο συνταχθέν πρακτικό το οποίο ακολουθεί αμέσως μετά την ένσταση

1846301,..302 και ..303

Εν Κυριακοχώρι τη 19 8βρίου 1843 Προς την Εθνικήν Συνέλευσιν

Την επιστολή αυτή την υπογράφουν 27 κάτοικοι του χωριού και ενημερώνουν την γενική συνέλευση ότι οι οικογένειες του χωριού, δηλαδή οι κάτοικοι που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι 35 και επειδή 17 από αυτούς διαφώνησαν και δεν πήραν μέρος, αλλά αυτοί: “….συνήλθαν νύχτα χωρίς να τηρήσουν τις διαδικασίες δια νυκτός μη φυλάξαντες τα διατεταγμένα εξέλεξαν δύω τους Σωτήρη Νικόπουλο και Κώστα Παπαδήμα…”. Τους κατηγορούν δε ότι στον κατάλογο των ψηφισάντων ενδέχεται να περιλαμβάνονται και κάποια από τα ονόματά τους “ ..κηρύττομεν διά της παρούσης μας πλαστογραφημένα τα ονόματά μας και επειδή η εκλογή αυτή δεν έγινε εις την εκκλησίαν ουδέ διά ψήφων, διενεργούμενη υπό τινός Ιωάννου Κωστορρίζου κατοίκου Γαρδικίου θέλοντος δια της επεμβάσεώς του να παραβιάση, ως επαραβίασεν την θέλησιν των ανωτέρω ειρημένων συχωριανών μας…”) Δηλώνουν δε ότι θεωρούν ως νόμιμο εκλογέα του χωριού των των Φώτη Σκαρλάτο.“Ταύτα θέττοντες υπόψιν της Σεβαστής ταύτης Συνελεύσεως υποσημειούμεθα με όλον το Σέβας ευπειθέστατοι οι κάτοικοι

Κυριακοχωρίου ακολουθούν

και το γνήσιο των υπογραφών αυτών επικυρώνεται με σφραγίδα και υπογραφή από τον ειδικό πάρεδρο Σπερχειάδος Α Καλαμάρα”

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία  Εκλογικά “Συλλογή Λαδά Φ.47

► Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Τα ψηφιακά έγγραφα είναι στη διάθεση του αιτούντα

1. Είναι το σύνολο των κατοίκων του χωριού, σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο. Συμπεραίνεται ότι σε αυτή τη διαδικασία ψήφισαν μόνο 24, όσοι δηλ. περιλαμβάνονται στον δεύτερο συνημμένο κατάλογο. Αλλά σε άλλο έγγραφο δηλώνουν πως οι οικογενειάρχες οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου είναι 35.