Εκλογικα στο χωριο Γαρδικι 1843

Εκλογικά συμβάντα το 1843 στο Γαρδίκι του Δήμου Σπερχειάδας Φθιώτιδος

1846328-184633

Σύμφωνα  με τις Αρχειακές εγγραφές, το Γαρδίκι Φθιώτιδος/ Ομιλαίων κατά την περίοδο του 1843, χρονολογία κατά την οποία προκηρύχθηκαν οι συνταγματικές εκλογές, το χωριό κωμόπολη τότε, ανήκε στο Δήμο Σπερχειάδας. Ερευνώντας τους φακέλους των Γ. Α. Κ “Εκλογικά” της Συλλογής Λαδά, διαπιστώνει κανείς ότι το χωριό, με βάση τα ψηφιακά έγγραφα-εκλογικά πρακτικά των διαφόρων χωριών της Φθιώτιδος, υπερείχε των άλλων σε αριθμό εκλογέων ή ανδρών άνω των 25 ετών, οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου.  Καταγράφονται 125 ονόματα κατοίκων  και άλλων 24 που ζούσαν στους γύρω βοσκότοπους με τα ποίμνιά τους.

Από την μέχρι στιγμής ερευνά μας  προκύπτει,  ότι το Γαρδίκι ήταν το μεγαλύτερο μετ’ επαναστατικό χωριό στη Φθιώτιδα και ίσως ένα από τα κεφαλοχώρια την περίοδο της  τουρκοκρατίας.

Οι εν λόγω εκλογές προκηρύχθηκαν, ένεκα του αποκλεισμού των ανακτόρων, από τον στρατό και το λαό, κάτω από το καθολικό αίτημα, για παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.

Προκηρύχθηκαν με Νόμο που ψηφίστηκε επί  Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια,  για εκλογή παραστατών ή εκλογέων. Οι εκλογείς με τη σειρά τους θα μετείχαν στην τοπική Συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων της επαρχίας.

Την πληρεξουσιότητα στην επαρχία Φθιώτιδας[1] διεκδίκησαν δυο αντίπαλες ομάδες: Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάν και Δ. Χατζίσκος , Χριστόδουλος Ζωγραφίδης

Για το χωριό υπάρχουν δυο ψηφιακά χειρόγραφα πρακτικά τα οποία αφορούν  την εκλογή παραστατών. Το πρώτο, αφορά την κωμόπολη Γαρδίκι και εκλέχθηκαν  τρεις παραστάτες εκλογείς. Ο ένας από αυτούς,  σύμφωνα με τα πρακτικά της τοπικής Γενικής Συνέλευσης που έγινε  στην Υπάτη,  τάχθηκε στην  ομάδα Ε. Κοντογιάννη, Γ. Ανιάνα, οι άλλοι δύο, στην ομάδα του Δ. Χτζίσκου, Χ. Ζωγραφίδη. Ως προς το δεύτερο πρακτικό των 24 ατόμων, κατοίκων της περιφέρειας του χωριού,  που αναφέρεται πιο πάνω, από τα πρακτικά αυτής της  συνάθροισης εκλέχθηκε ο Νικολάκης Κ. Γαρδίκης κάτοικος Γαρδικίου και αυτός ειναι γραμμένος στη συνάθροιση  των Δ. Χατζίσκου Χ Ζωγραφίδη

Ας δούμε καλλίτερα τα προκύψαντα συμβάντα της συνάθροισης του χωριού, κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και τους συντελεστές αυτής, μέσα από τα ψηφιακά χειρόγραφα πρακτικά.

 1. Πρακτικό.

Περίληψη

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1843 και ώρα 3 μ.μ, οι κάτοικοι της κωμοπόλεως Γαρδικίου του Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδος, συνήλθαν σε συνάθροιση υπό την προεδρία του παρέδρου του χωριού, Νικολάου Γιαννάκη και του ιερέως Κωνσταντίνου Σακελλαρίου του ιδίου χωριού, εις την εκκλησίαν με το όνομα, η “Κοίμησης της Θεοτόκου”.

Η συνάθροιση-συνέλευση έγινε με βάση το άρθρο 4 Νόμο του 1829, προκειμένου να εκλέξουν του εκλογείς της κωμοπόλεως τους. Ο ιερέας μετά το πέρας τις λειτουργίας ανέγνωσε προς τους συγκεντρωμένους τους νόμους, τα ψηφίσματα, τις εγκυκλίους και τις οδηγίες “περί εκλογής παραστατών” και συνέταξε τον ονομαστικό κατάλογο[2] των παρόντων κατοίκων και αφού  εγκρίθηκε από τους παρόντες , ο παπάς κρατώντας το ευαγγέλιο στο υψωμένο χέρι του, ένας από του γεροντότερους διάβασε τον παρακάτω όρκο, τον οποίο επαναλάμβαναν όλοι οι πολίτες. εν ονόματι της Παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος , ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου του θεού της αληθείας, να μή δώσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε δια μίσος, ούτε διά φόβον ζημίας, ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησιν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

Αμέσως μετά από τους παρόντες εκλέχθηκαν πέντε μέλη από τους γεροντότερους, για να συντάξουν τον κατάλογο των υποψηφίων εκλογέων.

“Εκλέχθηκαν οι: Κ.Κ,  Κωνσταντίνος Γαρδίκης[3], Γιαννάκης Μαγουλάς, Τριαντάφυλλος Πρωτοπaπάς, Γιάννος Μαλκοθανάσης, και Γιάννος Μαντές.  Τα πέντε μέλη, αμέσως μετά συνέταξαν τον ονομαστικό  κατάλογο ων υποψηφίων αποτελούμενο από 12 υποψηφίους. Ήτοι: Γιαν. Κ. Γαρδίκη, Νικολ΄. Ιω. Μαγουλά, Νικολός Κορέλης, Γληγόρης Γιαννάκη, ιωάννης Παλιούρας, Γληγόρης Σακελλάρίου, Κ. Ραχούτης, Παναγ. Μπεράτης,

 Δήμος Μαλούκος, Κώστας Σκαρμούτζος, Κώστας Βαρσαμάς, και Δήμος Νικολάου. 

Αναγνωσθέντος του καταλόγου, άπαντες οι έχοντες ως ειρηται δικαίωμα ψήφου, εψηφοφορησαν παμψηφί εκ των 12, τους Κυρίους.

 1. ο Γιαννάκης Κ. Γαρδίκης ψήφους εκατόν είκοσι πέντε 125
 2. ο Νικολ. Ιω. Μαγουλάς ψήφους εκατόν είκοσι πέντε 125
 3. ο Γλήγόρης Γιαννάκη ψήφους εκατόν είκοσι πέντε 125

            Προς πίστωσιν πάντων τούτων κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς, του ιερέως, του προεδρεύοντος την συνάθροισιν Παρέδρου και των πέντε μελών των καταστρωσαντων τον κατάλογον των υτποψηφίων. Το πρωτότυπον της πράξεως ταύτης θέλει κατατεθή εις τα Αρχεία της Δημαρχίας της Σπερχειάδος, αντίγραφον δέ επικυρωμένον παρά του Δημάρχου θέλει δοθή εις έκαστον των εκλογέων, διά να αποδείξη δι’ αυτού, τα οποία έχει δικαιώματα ως εκλογεύς, και γενή δυνάμει αυτού παραδεκτός εις την εν Υπάτη συνάθροισιν των εκλογέων, διά την εκλογήν των πληρεξουσίων της επαρχίας  των Νέων Πατρών

Τα καταστρώσαντα τον κατάλογοτων υποψηφίων πέντε μέλη

Ο ιερεύς                  Ο Πρόεδρος          Οι γεροντότεροι         

Κ. Σακελάριος     ως πάρεδρος            Κ Γ. Γαρδίκης 

                        Νικ. Γιαννακης            Γιανν Μαγουλάς

                                                             Τριαντ Πρωτοπaπάς

                                                             Γιάννος Μαλκοθανάσης

                                                             Γιάννης Μαντές

Αντίγραφον απαράλακτον τω πρωτοτύπω

Αγά την 12 8βρίου 1843

Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος

Τ. Σ. Γ ζουλούλης”

Επισύναψη ονομαστικού καταλόγου εκλογέων σε ψηφιακή μορφή, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους-Γ. Α.

Πρακτικό 2: αφορά τους κατοίκους τους διαμένοντας πέριξ του Γαρδικιού[4]

1846333-335

“Σήμερον την Τετάρτην 4η 8βρίου του 1843, περί την 12 ώρα Μ συναχθέντες οι υποφαινόμενοι εις τον Ναόν τιμώμενον “Άγιον Αθανάσιον” της κωμοπόλεως Γαρδικίου μετά του Ιερέως Τριαντάφυλλον πρωτόπαπα και του παρέδρου κ Νικολάκη Γιαννάκη διά να εκλέξομεν τους εκλογείς μας επειδή και κατά την 26ην του παύσαντος μηνός 7μβρίου, ημέραν προσδιορισθήσαν παρά του Κου Διοικητού Φθιώτιδος καθόν κερόν ενεργήθη η ενταύτα εκλογή Δεν παραβρέθημεν, Διότι ( ημι… δυσανάγνωστη λέξη  ) εξ ιμών καθό ποιμένες Κατοικούμεν οικογενειακώς έξοθεν του χωρίου εντός της περιφερίας του Γαρδικίου και ήδη ίμεθα απόντες εις τας υποθέσεις μας και Δεν ελάβαμεν προϊπάρχουσαν ήδησιν περί του Ιερού τούτου σκοπού των εκλογέων να λάβωμεν και ημείς μέρος καθό Διμότες και αυτόχθονες έλληνες.

            και επειδή το άρθρο 3 του ΚΓ΄ ψηφίσματος του Κυβερνήτου της ελλάδος ορίζει από 15 άνδρας και επάνω να εκλέγουσι έναν εκλογέα και επειδή οι υποφαινόμενοι υπερβένουμεν των τοιαύτην πωσότητα διά ταύτα συνηλθομεν και προέβημεν εις τας εργασίας της εκλογής, Διότι τούτο μη γενόμενον δεν είναι δίκαιον Να χασωμεν δικαίωμα χωρηγούμενον από τον Νόμον, καθόσον δεν ελάβεμεν  εγκαίρος ηδησιν περί του  Ιερού τούτου σκοπού. Διά ταύτα επαραλάβαμεν τον αρχεώτερον από τους  εφημεριοντές μας Ιερείς τον Κ Τριαντάφυλλον πρωτόπαπα, όστις ανέγνωσε μεγαλοφώνος την από 7η  7βρίου 1843, προκύρηξιν  του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας. Βον τον υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του Ιδίου προς τους Κατά την επικρατειαν Διοικητάς, γον) το από 4 “Μαρτίου 1829”υπαρίθ.10049 ΚΓ΄ψήφισμα. Δον) την υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπαριθ. 10050  οδηγία του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος και Εον) τον από 9η Νοεμβρίου 1822 υπό αριθ 17η Νόμον περί εκλογής παραστατών.

            Μετά ταύτα ο αυτός Ιερεύς Κατέστρωσε τον Κατάλογον των παρόντων εχόντων Δικαίωμα ψήφου πολιτών.

            Ο Κατάλογος αναγνώστη μεγαλοφώνως και επικυρώθη τη συγκαταθέσει των συνελθόντων, ως εξής

 1. Δημήτριος  Σταυροτζιαυδάρης;
 2. Ιωάννης  Στυροτζιαυδάρης
 3. Αθανάσιος Σταυροτζιαυδάρης
 4. Κώστας Σταυροτζιαυδάρης
 5. Νικόλαος Σταυροτζιαυδάρης
 6. Φλόρος τζιαυδάρης
 7. Γεώργιος Φλορου τζιαυδάρης
 8. Ιωάννης Φλορου τζιαυδάρης
 9. Νικόλ. Φλορου τζιαυδάρης
 10. Ιωάννης νίκου
 11. Ζάχος Δημητρίου
 12. Γεώργιος αναστασίου
 13. θανάσης σκουριας;
 14. Κοτης Γεωργίου
 15. Δημήτριος Χαντζής
 16. Δήμος μπετχαβας
 17. Τριαντ. Χουσιανιτης
 18. Ζάχος Τριανταφύλου
 19. Ιωάννης Γρηγορίου
 20. ;;;;; τζιαρός
 21. χρήστος Νικορέλη
 22. Ιωάννης Γεωργίου
 23. Γεώργιος τζινέβος;
 24. Βασίλιοςτζιερόπουλος

            όλοι οι πολίτες έχοντες Δικαίωμα ψήφου οίτινες εμεινάν μόνη εις την εκλισία μετά του προέδρεύοντος την συνάθροισιν παρέδρου και του Ιερέως Τριανταφύλλου πρωτόπαπα.

            Μετά ταύτα παρουσιάσθη εν το μέσου ο Ιερεύς κρατών εις χείρας το ευαγγέλιον και μεγαλοφονος ανέγνωσε τον ακόλουθον όρκον

            “ εν ονόματι της παναγιάς και αδιερετω τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου του θεού της αλιθίας να μην δοσω την ψήφον μου ούτε διά φιλίαν, ούτε δια μίσος, ούτε δια φόβον, ούτε δια έλπιδαν προσοπικού κέρδους αλλά κατά συνηδησιν μου και χωρίς Καμίαν προσωποληψίαν”

            τον ορκον τούτον επανέλαβον όλοι οι πολίται υψόνοντας την δεξιάν χείραν, ακολούθως, εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων  μελών της συναθροίσεως οι Κ. Δημητρ. Σταυροτζιαυδάρης, Γεώργιος φλορου τζιαυδάρης, Γεώργιος αναστασίου, Δημήτριος Χαντζής, και Τριαντ. Χουσιανίδης. οίτινες  επί παρουσία του προεδρεύοντος την συνάθροισιν εζήτησαν να συντάξωσι των κατάλογον. Επειδή δε οι οικογενιάρχαι αριθ. 24 και ο κατάλογος πρέπει να περιέχει  αριθμού ονομάτων τετραπλάσιον των εκλογέων , Δεν κατεγράφησαν ονόματα αλλά άπαντες οι συγκροτούντες την συνάθροισιν, ομοφώνως και παμψηφή έκλεξαν ως νόμιμον εκλογέα τον Κ. Νικολ. Κ. Γραδίκην΄και ούτος εκυρήχθη Νμίμως.

            Προς πίστιν πάντων τούτων κατεστρόθη  παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς του Ιερέως, του προεδρεύοντος παρέδρου και των πέντε μελών, της οποίας το προτότυπον θέλει μήνει εις χείρας του προεδρεύοντος παρέδρου, αντίγραφον δε θέλει σταλη εις τον Κ. Διοικητήν Φθιώτιδος, και έτερον θέλει δοθή εις τον εκλογέα. Κ. Νικολάκη Κωστ. Γαρδίκη διά να αποδίξη δι’ αυτού τα όποια έχει δικαιώματα ως εκλογεύς, και γενεί δυνάμει αυτού παραδεκτός εις την εν υπάτη συνάθροισιν των εκλογέων διά την εκλογήν των πληρεξουσίων Νέων Πατρών.

Τα πέντε μέλη                                                   ο  Ιερεύς                   ο προεδρεύσας

Δημητρ. Σταυροτζιαυδάρης                 Τριανταφ. Προτόπαπας           πάρεδρος

Γεώργιος φλορου τζιαυδάρης                                                   Νικολακης Γιαννακης

Γεώργιος αναστασίου

Δημήτριος Χαντζής

Τριαντ. Χουσιανίδης.”

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά”

Έγινε προσπάθεια ούτως ώστε, να τηρηθεί το ύφος, η ορθογραφία και η σύνταξη του ψηφιακού εγγράφου κατά την μετάφραση.  Τα ερωτηματικά σε κάποια ονόματα, σημαίνουν ότι είναι δυσανάγνωστo  όνομα ή επώνυμο.

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν λάθη και παραλήψεις μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα έχετε την απάντησή μας

 

[1]Νέων Πατρών μέχρι τότε ή  Πατρατζικίου

[2]Επισυνάπτεται ο κατάλογος σε ψηφιακή μορφή

[3]Δική μας η υπογράμμιση

[4]. Μεταφράσαμε αυτό το έγγραφο για την διευκόλυνση των αναγνωστών μας. Επί πλέον σας ενημερώνουμε, ότι  τα περισσότερα χειρόγραφα πρακτικά των συγκεντρώσεων, περιγράφουν τις εκλογικές διαδικασίες με την ίδια αλληλουχία, απλά διαφέρει ο τόπος,τα τυχόν συμβάντα και οι συντελεστές τους.