Εκλογικα στο χωριο Γαβρο 1843

Εκλογικά συμβάντα το 1843 στο χωριό Γάβρο Σπερχειάδος  Φθιώτιδος1846353-356

Για τις εκλογές και τα Εκλογικά συμβάντα του 1843 στα διάφορα χωριά Φθιώτιδας, στις εισηγήσεις έχουν αναφερθεί χρήσιμες πληροφορίες για τους τοπικούς ερευνητές, οι οποίοι θα ήθελα να ασχοληθούν με την ονοματολογία των κατοίκων των, αλλά και με άλλες χρήσιμες αρχειακές καταγραφές, που αναφέρονται στα ψηφιακά-καθαρογραμμένα πρακτικά των εκλογικών διαδικασιών.

Το παραπάνω αναφερόμενο χωριό αναφέρεται, όπως θα δούμε πιο κάτω από πολλούς ως προεπαναστατικός οικισμός, όχι όμως ως υπαρκτό κατά το έτος 1843.

Αρχειακές καταγραφές

Ο Γιώργος Δημητρίου1 για το παραπάνω χωριό Γάβρος ή Γαύρος αναφέρει:“Γαύρος Φθ. Διαλυμένος οικισμός, συν. του Δήμου Σπερχειάδος το 1836. Ο Πουκεβίλ την τοποθετεί στο τμήμα “Βούκαια” του κτηματολογίου Πατρατζίκ ως Γάβρες με 10 σπίτια το 1839 κατοικείτο2 ενώ το 1855 οι αδελφοί “Χρηστάκης και Γεωργάκης Χατσίσκος κτηματίες κάοικοι του χωρίου Παλαιοβράχας”πούλησαν για 850 δραχμές στους αδελφούς “Γεώργιον και Ιωάννην Θανασούραν κτηματογεωργούς κατοίκους του χωρίου Στάγια… επώλησαν προς τους αδελφούς Γεώργιον και Ιωάννην Θανασούραν το δασώδες μέρος του ιδιόκτητου χωρίου Γαύρου κείμενον εις τον Δήμον Σπερχειάδος, ήτοι το προς δυσμάς μέρος αυτού…”

Ο Μ. Σταματελάτος και Φ. Βάμβα-Σταματελάτου στο “Γεωγραφικό λεξικό της Ελλάδος”για το παραπάνω χωριό γράφουν:Οικ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδος στις πλαγιές του όρουςΚαλιακούδα.

Με την προκήρυξη των Συνταγματικών εκλογών και κατά τη διάρκεια της συγκρότησης της Τοπικής Γενικής Συνέλευσης, στις 16 Οκτωβρίου 1843 στην Υπάτη για την εκλογή πληρεξουσίων. Ο Δ. Χατζίσκος ένας από τους διεκδικητές της πληρεξουσιότητας της επαρχίας, ο οποίος ανέπτυξε μεγάλη κινητικότητα προς τα μικρά χωριά, σε ένα κατάλογο τέτοιων χωριών, τον οποίο απευθύνει προς τον Βασιλικό Διοικητή Φθιώτιδας, τον ερωτά για μια σειρά από 15 τέτοια χωριά, δηλ. από πόσες οικογένειες -εκλογείς συνίστανται. Δεν περιλαμβάνει όμως τον Γάβρο, αλλά και η απάντηση του Διοικητή δεν περιλαμβάνει το χωριό . Επί πλέον, ενώ για άλλους σκηνίτες γύρω από το Γαρδίκι, οι οποίοι εξέλεξαν τον κάτοικο Γαρδικίου τον Νικ. Κ. Γαρδίκη ως εκλογέα τους, αυτός φέρεται εγγεγραμμένος στα πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας της εκλογής πληρεξουσίων που έγινε στην Υπάτη να ψηφίζει στην ομάδα του Χατζίσκου.

Ας δούμε όμως τι πληροφορίες μας παρέχουν οι κάτοικοι σκηνίτες στο πρακτικό το οποίο παρατίθεται πιο κάτω. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι είναι κάτοικοι Γαύρου, είναι έξωθεν του Γαρδικιού, είναι σκηνίτες, αναφέρουν ότι η συγκέντρωσή τους έγινε στην εκκλησία του “Αγίου Ιωάννη” χωρίς να προσδιορίζουν που ανήκει και ταυτόχρονα δείχνουν να είναι δυσαρεστημένη με την στάση του Δημάρχου Σπερχειάδος. Ήτοι:

Σήμερον την 9 ενάτην του μηνός 8βρίου του 1843, οι υποφαινόμενοι έλληνες και δημότες κατεταγμένοι εις τον Δήμον Σπερχειάδος και κάτοικοι ήδη εις Γαύρο, της πρότερον επαρχίας Νέων Πατρών ήδη Φθιώτιδος συνελθόντες περί την 4ην ώραν Μ.Μ εις τον Ναόν τιμώμενον “Άγιον Ιωάννην”διά να εκλέξωσι τους εκλέκτορές των κτά τας διατάξεις ου ΚΓ΄ψηφίσματος του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος και την υπό την αυτήν ημερομηνίαν οδηγιών.

Επειδή την 26ην του παύσαντος μηνός 7μβρίου, ημέραν προσδιορισθήσαν παρά του Κου Διοικητού Φθιώτιδος διά την περί της ( ) εκλογέων Δεν ενεργήθη Διότι οι υποφαινόμενοι, η ενταύτα εκλογή Δεν παραβρέθημεν, καθό ποιμένες είμαστε ως κατοικούμενοι έξωθεν του χωρίου και κωμοπόλεως και δεν ήτο Δίκαιον να μην κοινοποιήση ο Κ. Δήμαρχος και ημάς ο ανίκον πάρεδρος του Γαρδικίου καθό και εις την δικαιοδοσίαν ήμεθα και με δόλον εφρόντισε και εις ημάς κοινοποιήση τούτο διά να συνέλθομεν και ημείς και λάβωμεν μέρος εις εν των χωρίων. και επειδή το αρθ. 3 του ΚΓ΄ψηφίασματος του Κυβερνήτου της ελλάδος ορίζει από 15 άνδρας και επέκεινα να εκλέγουσι έναν εκλογέα και Διότι υπερβένουμεν την πωσότητα ταύτην διπλάσιον, Διότι τούτο μη γενόμενον δεν είναι δίκαιον Να χασωμεν δικαίωμα το χωρηγούμενον από τον Νόμον, καθόσον ο προϊστάμενος Δήμαρχος όφειλε να μας ειδοποιήσει τούτο εγκαίρος να λάβομεν μέρος Διά ταύτα επαραλάβαμεν τον εφημερευόντων Ιερέα Παπαγεόργιον αθανασίου από Φτέρη και τον πάρεδρο Γαρδικίου. Κ. Νικολάκη Γιαννάκη και προέβημεν εις τα ακολουθος εργασίας.

Ο ρηθείς Ιερεύς ανέγνωσε μεγαλοφώνος την από 7η 7βρίου 1843, προκύρηξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας. Βον τον υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του Ιδίου προς τους Κατά την επικράτειαν Διοικητάς, γον) το από 4 “Μαρτίου 1829”υπαρίθ.10049 ΚΓ΄ψήφισμα. Δον) την υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπαριθ. 10050 οδηγία του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος και Εον) τον από 9η Νοεμβρίου 1822 υπό αριθ 17η Νόμον περί εκλογής παραστατών.

Μετά ταύτα ο αυτός Ιερεύς Κατέστρωσε τον Κατάλογον των παρόντων εχόντων Δικαίωμα ψήφου πολιτών.

Ο Κατάλογος αναγνώστη μεγαλονως και επικυρώθη τη συγκαταθέσει των συνελθόντων, ως εξής

1. Γεώργιος μπούρχας

2. Κωσταντίνος μπούρχας

3. Δημήριος μπούρχας

4. Χρήστος Γ. μπούρχα

5. Αλέξανδρος Καφαλά (η)ς

6. Αθαν.Κ.μπούρχα

7. Νικολ.Κ. μπούρχα

8. Γεώργ.Αθ. μπούρχα

9. γούλας Δ μπούρχα

10. Δημήτριος μπούρχας

11. Γεωργάκης Αθ. μπούρχα

12. θανάσης Γεωργίου

13. Γιαννάκης Γεωργίου

14. Γιαννακης σακάς

15. Κωσταντής Ιωάννου

16. αναστάσης δράκος

17. Νικόλαος σαλαγιανης ή κης

18. Θανάση μπούρχας

19. νικόλαος γεωργίου

20. σταμούλης σκονδρας

21. νικόλαος σκονδρας

22. θανασης Ιωάννου

23. χρήστος Ιωάννου

24. Κώστας Ιωάννου

25. Κώστας αθανασίου

26. μιτζιος σμοκοβίτης

όλοι οι πολίτες έχοντες Δικαίωμα ψήφου οίτινες εμεινάν μόνη εις την εκλισία μετά του προέδρεύοντος την συνάθροισιν παρέδρου και του Ιερέως Παπαγεωργίου Αθανασίου.

Μετά ταύτα επαρουσιάσθη εν το μέσω ο Ιερεύς κρατών εις χείρας το ευαγγέλιον και συνάμα μεγαλοφονος ανέγνωσε μεγαλοφώνος τον ακόλουθον όρκον.

“ εν ονόματι της παναγιάς και αδιερετω τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου του θεού της αλιθίας να μην δοσω την ψήφον μου ούτε διά φιλίαν, ούτε δια μίσος, ούτε δια φόβον, ούτε δια έλπιδαν προσοπικού κέρδους αλλά κατά συνηδησιν μου και χωρίς Καμίαν προσωποληψίαν”

τον ορκον τούτον επανέλαβον όλοι οι πολίται υψόνοντας την δεξιάν χείραν, ακολούθως, εκσελέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως οι Κ. Γεώργιος μπούρχας3, Κωσταντούλας Γ. Μπούρχας,Δημητρ. Γ. Μπούρχας, Αθαν. Κ. Μπούρχας, και Γεωρ. Αθαν. Μπούρχας. οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος την συνάχροισιν εξέτασαν κατάστροση τον κατάλογον των εκλογέων υποψιφίων.

Επειδή δε οι εν το χωρίου τούτο οικογενιάρχαι αριθμούνται τριάντα εξ και ο κατάλογος πρέπει να περιέχει αριθμού ονομάτων τετραπλάσιον των εκλογέων. Κατεγράφησαν ονόματα τέσσερα 4 των εξής Κυρίων:

1. Δημήτριος Γ. μπούρχας

2. Κωσταντούλας Γ. μπούρχας

3. Γούλας Δ Μπούρχας

4. Αθαν. Κ. Μπούρχας

ηρξαμένης όθεν της εκλογής ήρξατο η ψηφοφορία των υποψηφίων ένα μετά των άλλων κα εξελέχθη το εξής απο τέλεσμα.

1. Δημήτριος Γ. Μπούρχας έλαβε ψήφους υπέρ 26

2. Κωσταντούλας Γ. Μπούρχας 20

3. Γούλας Δ Μπούρχας 20

4. Αθαν. Κ. Μπούρχας 18

εκ του ανωτέρου απο τελέσματος θεωρήται ως νόμιμος εκλογεύς ο Κ. Δημήτριος Γ. Μπούρχα ως λαβών ψήφους είκοσι εξ 26

Προς πίστιν πάντων τούτων κατεστρόθη παρούσα πράξης φέρουσα τας υπογραφάς του προεδρεύοντος την συναθροισιν παρέδρου, του Ιερέως, και των πέντε μελών, των κατεστροσάντων τον κατάλογον τα δε άλλα τέσσαρα μέλη ζητηθέντες να υπογράψωσι ομολόγησαν άγνιαν γραμμάτων.

Καιγινόμνη μνεία όθεν η παρούσα πράξης εν πρωτοτύπω να διευθυνθή παρά του παρέδρου εις τον Δήμαρχον Σπερχιάδος διά να μένη εις τα αρχεία της Δημαρχίας αντίγραφον αυτής επικυρωμένον και εσφραγισμένον θέλη δοθή εις τον εκλογέα Δημήτριον Γ. Μπούρχα, διά να αποδίξη δι’ αυτού τα όποια έχει δικαιώματα ως εκλογεύς, και γενεί δεκτός εις την εν υπάτη συνάθροισιν των εκλογέων διά την εκλογήν του πληρεξουσίου της επαρχίας Νέων Πατρών.

         ο Ιερεύς                               ο προεδρεύσας πάρεδρος

     Παπαγεώργιος Αθανασίου         Νικολακης Γιαννακης

Τα πέντε μέλη

Γεωργάκης Αθ μπούρχας

ό τι ακριβής αντιγραφή, αυθημερόν

Ο ειδικός πάρεδρος Γαρδικίου

Νικολάκης Γιαννάκης για το παραπάνω χωριό

Σημείωση: Δεν υπάρχει επικύρωση Δημάρχου

Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47

1  Δημοσιογράφος Ερευνητής “Κωμοπόλεις χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα 13ος-20ος αι. “Φθιωτικά Χρονικά”2006

Συμβόλαιο 266/1839 Β. Περρραιβός και Συμβόλαιο 3733/1855 Αλεξ. Χατσίσκος

3 Δική μας η υπογράμμιση