Αρχανι Εκλογικα 1843

 

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Αρχάνι 1843
Ύστερα από τις πετυχημένες αναρτήσεις των καταλόγων των αγωνιστών του ΄21 , τους καταλόγους των γεωργών του 1856, αλλά και τους εκλογικούς καταλόγους του 1847 των χωριών του τότε δήμου Μακρακώμης.  Ξεκινάμε από σήμερατην ανάρτηση των εκλογικών καταλόγων του 1843 των χωριών του ιδίου Δήμου, περιγράφοντας ταυτόχρονα όλα τα διατρέξαντα στην εκλογική διαδικασία σε αυτά, βγαλμένα μέσα από τους φακέλους των Γ. Α. Κ, των πρώτων συνταγματικών εκλογών στην τότε ελληνική επικράτεια
Αρχειακές εγγραφές

Σύμφωνα με τα αρχειακά έγγραφα, για το χωριό αυτό βρέθηκαν 2 ψηφιακά έγγραφα-πρακτικά. Από τα οποία προκύπτει ότι οι κάτοικοι διαφώνησαν μεταξύ των με αποτέλεσμα να έχουμε δυο πρακτικά τοπικών συναθροίσεων για την εκλογή των εκλογέων1 ή παραστατών ή αντιπροσώπων του χωριού, οι οποίοι θα έπαιρναν μέρος στην τοπική Γενική Συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων.

Την πληρεξουσιότητα στην επαρχία Φθιώτιδας διεκδίκησαν δυο αντίπαλες παρατάξεις μεταξύ τους: α) Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάνα, β) Δημητρίου Χατζίσκου και Χρ. Ζωγραφίδη

Το πρώτο χειρόγραφο πρακτικό σε ψηφιακή μορφή2, φέρει την ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 1843, έγινε στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, προεδρεύοντος του παρέδρου του χωριού, Γ. Νερολή και ιερέα του χωριού Αλέξιο Παπαγεωργίου. Εκλογέας του χωριού εξελέγη ο Γ. Νερολής3, Στην Τοπική Γενική Συνέλευση προσχώρησε στην β΄ παράταξη των Δημητρίου Χατζίσκου και Χρ. Ζωγραφίδη.

Ενώ το δεύτερο ή τα δεύτερα χειρόγραφα σε ψηφιακή μορφή έγγραφα4 που έγινε στις 14 του μηνός Οκτωβρίου 1843 των 28 κατοίκων, επειδή ο ιερέας του χωριού και ο πάρεδρος όπως αναφέρεται πιο πάνω ήταν υπέρ της β΄ παράταξης, για να είναι σύμφωνα με τον νόμο οι διαδικασίες, κάλεσαν ιερέα από τη Γιαννιτσού τον ΠαπαΙωάννη, προκειμένου να δώσουν τον όρκο τους εντός της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. Πέραν των παραπάνω σε αυτό το πρακτικό αφήνονται αιχμές για παράνομη αναγραφή των ονομάτων τους σε άλλο πρακτικό, χωρις την συγκατάθεσή τους.

Από την δεύτερη εκλογική διαδικασία εκλογέας του χωριού εκλέχθηκε ο Δημήτριος Φλόρος προσχώρησε στην α΄ παράταξη των Ε. Κοντογιάννη και Γ. Αινιάνα.

Λεπτομέρειες: Στα παρακάτω καθαρογραμμένα χειρόγραφα ψηφιακά

Πρακτικό 1

1 “Πρακτικά δια την εκλογήν των εκλογέων του χωρίου Αρχάνη

Σήμερον την εικοστήν ευδόμην Σεπτεμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους εν τω χωρίω Αρχάνη του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Ν. Πατρών, ημέραν δευτέραν Π.Μ. Συνελθόντες οι εν τω χωρίω τούτω κάτοικοι εις την εκκλησίαν τω χωρίω τούτου “Αγίου Αθανασίου επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου Γεωργίου νερουλή και του ιερέως Αλεξίου Παπαγεωργίου δια να εκλέξωσι τον εκλογέα των κατά τας διατάξεις του από 4. μαρτίου 1829. ΚΓ΄ψηφίσματος και υπό την αυτήν χρονολογίαν υπ’ αριθ.1050 οδηγίαν του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος, και Συμφώνως με την επί τούτου διακήρυξιν του Διοικητού Φθιώτιδος προέβησαν εις τας ακολούθους εργασίας’

Ο ιερουργών ιερεύς ανέγνωσεν μεγαλοφώνως

Αον τον από 7, 7βρίου1843 Προκήρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας.

Βον την υπό την αυτήν χρονολογίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τας κατά την επικράτειαν Διοικητάς,

Γον Τας μνημονευθείσας οδηγίας του Κυβερνήτου

Δον Το υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ. 10049, ΚΓ΄ψηφίσματος και την από 9, 9βρίου1822 υπ’ αριθ. 17 (δυσανάγνωστή μια λέξη) Νόμον.

Μετά ταύτα ο αυτός ιερεύς κατέσρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών, όστις αναγνωσθείς μεγαλοφώνως επικυρώθη τη συγκαταθέση των συνελθόντων ως εξής

1.- Παπαλέξης Παπαγεργίου

2.-Ιω, τζούμας

3.-Κ. Καλαθάς

4.- Κοντογιώργης

5.- Ιω. Τζιαμασιώτης

6.- Δημ. Μπλεζιος;

7.- Αθ. Καραγκούνης

8.- χρήστος Δρόσου

9.- Δημήτριος Χαλιτούπης

10.- Κωνσταντίνος Χρηστόπουλος

11.- Δημ. Γιαννής

12.- Γεώργιος νερολής

13.- Θεοδωρής παλούκης

14.- Γ. Ρήγας

15.- Γ. Τζιούμας

16.- νάκος αναγνώστου

17.-Νικόλαος τζικιώτης

18.- ελευθέριος Σάββας

19.- Κώστας Κοντογιώργης

20.- Κώστας γάκης

ούτοι οι πολίτες έχοντες δικαίωμα ψήφου οίτινες και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του ιερέως μετ’ αυτού επαρουσιάσθη ο ιερεύς εν τω μέσω κρατών εις τας χείρας το ευαγγέλιον, και εις εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθρίσεως ανέγνωσεν τον όρκον ο Ιωάν. Τζιούμας μεγαλοφώνως όστις έπεται “ορκίζομαι εν ονόματι της αγίας και αδιαιρέτου τριάδος ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτο της αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου,ούτε δια φιλίαν, ούτε δια μίσους, ούτε δια φόβον, ούτε δια ελπίδας προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνήδεισή μου και χωρίς προσωοληψίαν” τον όρκον τούτον επανέλαβαν όλοι οι πολίταις, υψώνοντας την δεξίάν χείραν. Ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντέρων μελών της συναθροίσεως οι Κ. Κοντογιώργης. Ιω, τζαμασιώτης, Κ. Καλαθάς, Ιω τζιούμας, και νάκος Αναγνώστου, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου, κατέστρωσαν

τον κατάλογον το υποχηφίων εκλογέων.

Επειδή οι εν τω χωρίω τούτω οικογενειάρχαις αριθμούνται εις 20 και ο κατάλογος πρέπει να περιέχει αριθμόν ονομάτων τετραπλάσιον των εκλογέων, κατέγραψαν 4. 2 μετά τα εξής, Κύριον Γεώργιον Νερολή, Κοντογιόργου, Κ. Χριστόπουλον, και Δημ, ΠαπάΙωάννου5

Αναγνωσθέντως του καταλόγου εψηφοφορήθη έκαστον όναμα ιδιαιτέρως το έν μετά τον άλλον και έλαβον ψήφον οι ακόλουθοι.

Ο Γ. νερολής ψήφους 20

Ο Κοντογιόργης 8

ο Κ. Χρηστόπουλος 10

ο Δημητ. Παπ Ιωάννου 11

Ο Κ. Γεωργ Νερολής εκηρύχθη νόμιμος εκλογεύς του χωρίου Αρχανίου

Προς πίστην τούτων (πάντων) κατεστρώθη, η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς του προεδρεύοντος παρέδρου, του Ιερέως και των δύω μελών εκ των κατεστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων, των δε λοιπών τριων αγραμμάτων ούτων γίνεται μνεία. Το προτότυπόν της πράξεως ταύτης θέλει κατατεθή εις ταρχεία της Δημαρχίας μακρακώμης αντίγραφον δ’ έπικυροθέν με σφραγίδα της Δημαρχίας, θέλει δωθεί εις τον εκλέκτορα Γεώργιον νερολήν δια να αποδείξη δι΄αυτής το δίκαιον, έχει δικαιώματα ως εκλογεύς και γίνη δυνάμη αυτού παραδεκτή εις την συνάθροισιν των εκλεκτόρων της επαρχίας Ν. Πατρών διά την εκλογήν των πληρεξουσίων των.

Ο προεδρεύων παρεδρος                                     ο Ιερεύς Αρχανίου

Γ. Νερολής                                                       Παπαλέξης παπαγεωργίου

 

οι καταστρώσαντες τον κατάλογον των υποψηφίω

Νακος Αναγνώστου, Κώστας καλαθάς

ότι ακριβές αντίγραφον

Εν βαρυμπόπη την 12 8βρίου 1843

ο Δήμαρχος μακρακώμης

Τ.Σ. Κ.Α. τζουκαλάς”

2 Ακολουθούν τα δυο πανομοιότυπα πρακτικά

2 “Οι υποφαινόμενοι Συνελθόντες την δεκάτην τετάρτην του μηνός 8βρίου του έτους 1843΄ εις την εκλισίαν του χωρίου μας και κάμαμεν την εκλογήν σίμφωνα με τας διατάξεις του νόμου και εδόσαμεν ελευθέρος την ψήφον μας άνευ ουδεμιάς υποχρόσεος άλου τινός και εξελέχθη εκλέτορ ο συνχοριανός μας, ο Κύριος δημήτριος φλόρος όθεν και εις βεβαίωσιν έγινεν και το παρόν μας προς υπογεγραμένον παρόλον υμών, και δίδεται εις χείρας του προς περισσοτέραν ένδειξιν, ως αν ήθελεν φανούν καταγεγραμένα τα οναματά μας και άλο ένγραφον εκλογής θέλη θεορηθή ως ακυρον και ως μή υπάρχοντος, διότι δεν ελάβαμεν μέρος εις καμίαν άλην παρά μόνον εις την σημερινήν εκλογήν.-

εν αρχάνι την 14 8βρίου 1843 οι κάτικη του χωρίου αρχάνη

δημιτριος λαμπρόπουλος

ντάλης γιώργος

Γ μούσιος

γουρουνας αθανάσιος ;;

Παναγιώτης λοιδωρίκης

διμητριος Λιανο;;

αθανάσιος γεοργιου μπουσιος;

( δυσανάγνωστο όνομα)

γεοργιος μυλωνάς

Θν μουντζουνης

παναγιοτης παλούκης

γεοργιος κονσταντινου

μαργαρίτης καραγγουνης

θανάσης Βλαχό πουλος

δημητριος τζακαλος

γιανης αποστολη

Σπ. Γρίβας

κοστας αρβανιτης

Κ.σινόπουλος

Κωνστας αναστασίου

Δ. νασόλης;;

αθανασιος κοκινος;

Κωνστας κακαβας

κωνστας Δρανίστας

θεοδορής ντουβλης

Α. Φλορος

αθανασιος μούσιος

νακος αθανασίου”

3.“Σήμερον την δεκάτην τετάρτην του μηνός 8βρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσαρακοστού τρίτου έτους ημέραν πέμπτην ο υποφαινόμενος ιερεύς παπαΙωάννης εφημέριος του χωρίου γιαννιτσούς, προσκαλεσμένος όμως παρά τον κατίκον του χορίου αρχανη δια να παραβρεθη εις την ψιφοφορίαν του εκλέκτορος του χορίου τούτου και επειδή ο πάρεδρος δεν ήθελε να λάβη μέρος της εκλογής και μεταβών εις την εκκλησίαν του αγίου αθανασίου όπου συνελθόντον ολον των κατίκον συνέταξαν κατάλογον τον εχόντον δικέωμα ψίφου, οιτινες είνε η ακόλουθοι

1.-Σπύρος Γρίβας

2.-παναγιότης λιδορίκης

3.-Κόστας αρβανίτης

4.-Δημήτριος φλόρος

5.-νάκος αθανασίου

6.-θανάσης μούσιος

7.-μήτρος λαμπρόπουλος

8.-βαχογιόργος μιλωνάς

9.-δημητριος τζάκαλος

10.-Κόστας σηνόπουλος

11.-μήτος κωστούλας;;

12.-γιόργιος μούσιος

13.- θανάσης Γ μούσιος

14.-θεοδορής ντούβλης

15.-μ,αργαρίτης καραγγούνης

16-.γιόργιος κνσταντίνου

17.-ντεληγιόργης

18.-θανάσης ματζούκης

19.-Ανδρέας κοστα

20.-γιάνης αποστόλη

21.-θανάσης ιωάνου

22.-Κόστας αναστασίου

23.-παναγιώτης παλούκη

24.-Κόστας δρανίστας

25.-θανάσης βλαχόπουλος

26.-Δημήτριος Ιωάνου

27.-Κόστας κακάβα

28.-Στάθης αθανασίου

και ευρέθησαν τον αριθμόν είκοσιοκτό επομένος προέβην και εις τας εργασίας της εκλογής, ως κατά την ένηαν του υπαρθ.10049 ΚΓ΄ψηίσματος και την υπάρθ.10050 οδηγιών του Κυβερβήτου της ελλάδος, εδόθη ο όρκος και μετά τον όρκον διορίσθη επιτροπή εκ τον γερονττέρον οι Κύριοι, γιόργιος Μυλωνάς, Σπύρος γρίβας, Αθανάσιος μούσιος, Κόστας σινόπουλος και γιόργιος μούσιος, τον αριθμόν πέντε οίτινες συνέταξαν τον κατάλογον των υπόψιφίων εκλογέων ανάλογος τον αριθμόν των οικογενειών ήτοι,ενέγραψαν τέσερα ονόματα διότι αι οικογένειε είναι ( συσανάγνωστες δύο λέξεις), τα οποία είναι τα ακόλουθα, 1: δημήτριος φλόρος. 2: παναγιότης λιδορίκης. 3. δημήτριος τζακαλος, και 4. ο Κόστας σηνόπουλος’

Κατά συνέπιαν τούτων γενομένης της ψηφοφορίας, ο με δημήτριος φλόρος έλαβεν ψήφους λευκούς υπέρ 25 και κατά ουδένα.

Ο δε παναγιότης λιδορίκης έλαβεν ψήφους λευκούς υπέρ 20 και κατά πέντε’

Ο δε δημητριος τζάκαλος έλαβεν ψήφους λευκούς …22 και κατά τρείς.

Ο δε Κόστας Σηνόπουλος έλαβεν ψήφους λευκούς 21 και κατά τεσσερες.

Και ούτος ο κύριος Δημήτριος φλόρος έλαβεν τους πλιοτερους ψήφους και εξελέχθη εκλέΚτορ του χορίου αρχάνη.

Εις βεβεόσιν τούτων Συνετάχθη η παρούσα έκθεσις. Ήτης υπεγράφη παρεμού, και παρά της επιτροπής των γεροντοτέρον

Ο ιερεύς ο πάρεδρος οι επιτροπή

ΠαπαΙωάνης Γ μηλωνας

Σπ. Γρίβας

θανασης μουσιος

κοστας σηνόπουλος

γιοργιος μούσιος αγράματος”

γίνετε μνία του παρέδρου όστις προσκληθείς να υπογράψη και ηρνήθη υπογραφή του από την επιτροπή των γεροντοτέρον και από τον ιερέα

η αυτή ημερομηνία                   ο ιερεύς ΠαπάΙω.

οι επιτροπή

Γιόργιος μυλωνάς

Σπ.γρίβας

θανάσης μούσιος

κόστας συμόπουλος

Γεοργιος μούσιος αγράματος

Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία κατά την μετάφραση των ψηφιακών εγγράφων, τα οποία είναι στη διάθεση του αιτούντα.

Πρόθεσή μας είναι να ανέβουν όλα τα πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας των χωριών της Φθιώτιδας

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροιΣύντομα θα λάβετε απάντηση

 

1 Σύμφωνα με τον αριθμό των κατοίκων-οικογενειών, το χωριό έστελνε έναν εκλογέα στην τοπική Γενική Σνέλευση

2 Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.471846762, 1846763 και1846763

3. Δεν είχε την πλειοψηφία ήτοι τα 3/4 των κατοίκων.

4. Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47, λήψεις, 1846052, 1846053, …54 …55

5. Παπα Ιωάννου δεν υπάρχει στον κατάλογο εκτός εάν πρόκειται για το Δημ Γιαννή