Λιανοκλαδι Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα Λιανοκλάδι-1843

Πετυχημένη απήχηση, είχαν οι αναρτήσεις των ονομαστικών καταλόγων των αγωνιστών του 21 και των καταλόγων των γεωργών της πρώτης περιόδου της μετ’ επαναστατικής Ελλάδας για τα χωριά του τότε Δήμου Μακρακώμης. Με χαρά μας σας πληροφορούμε ότι από σήμερα άρχισε η ανάρτηση των εκλογικών καταλόγων του 1843 με τα διατρέξαντα εκλογικά συμβάντα για κάθε χωριό ξεχωριστά, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας, παρμένα μέσα από Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Αρχειακές εγγραφές.

Οι εκλογές του 1843 προκηρύχθηκαν με Νόμο που ψηφίστηκε επί Καποδίστρια και είχε σαν σκοπό να εκλεγούν οι πληρεξούσιοι των επαρχιών. Οι εκλεγμένοι πληρεξούσιοι με τη σειρά τους θα έπαιρναν μέρος στην Εθνική Γενική Συνέλευση για την συντακτική επιτροπή.

Όμως πρώτα έπρεπε να εκλεγούν, οι εκλέκτορες, εκλογείς, ή παραστάτες των πόλεων και χωριών.

Την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύο αντίπαλες παρατάξεις,:α) Ε. Κοντογιάννης με Γ. Αινιάνα. β΄) Δ. Χατζίσκος με Χρ. Ζωγραφίδη

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας στο χωριό Λιανοκλάδι, όπως και σε άλλα χωριά οι κάτοικοι χωρίστηκαν υπέρ της μιας ή της άλλης παράταξης . Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε κάποια από τα χωριά, να γίνουν, εκτός της μιας, δυο ή και τρεις εκλογές με άλλους εκλέκτορες ή παραστάτες και με διαφορετικό αριθμό συμμετεχόντων στο καθένα. Έχουμε τα πρακτικά μόνο των δύο συναθροίσεων του χωριού και μια ένσταση που υπέβαλε ένα μέρος από τους κατοίκους του χωριού.

Σύμφωνα με το πρώτο πρακτικό των 6 σελίδων1, στην εισήγησή τους οι κάτοικοι, αναφέρονται σε μια σειρά από παρατυπίες που έγιναν, όπως: Η πρώτη συνάθροιση κρίθηκε μη νόμιμη , αφού δεν έγινε όπως ορίζει νόμος και σύμφωνα με τα διάφορα άρθρα αυτού, δεν έγινε σε εκκλησία επί παρουσία ιερέως, αλλά και η δεύτερη, όπως αναφέρουν δεν ήταν νόμιμη και διατάχθηκε και τρίτη.

Τελικά ο χωριό σύμφωνα με το παρόν πρακτικό και με προεδρεύοντα της συνάθροισης τον πάρεδρο του χωριού Αναγν, Ντάμπαση (Δάμπαση) και ιερέα τον Παπαιωάνη Γεωγίου εξέλεξε δυο εκλέκτορες για την τοπική Επαρχιακή Συνέλευση: τον Αναγν. Δάμπαση και τον Γ Κολοβό, οι οποίοι συνάχθηκαν με την α΄ παράταξη.

Το καθαρογραμμένο ψηφιακό έγγραφο των Γ. Α. Κ Είναι ακριβές αντίγραφο του ψηφιακού πρωτοτύπου. Δεν έχει καμία θεώρηση από Δήμο, παρά μόνο από τον προεδρεύοντα πάρεδρο του χωριού Λιανοκλαδίου .
Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί η ορθογραφία το ύφος και η σύνταξη ου ψηφιακού εγγράφου
Τα έγγραφα αυτά, είναι επισυνημμένα έγγραφα της Γενικής τοπικής συνέλευσης που έκαναν οι: Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάν
Λεπτομέρειες: Στα παρακάτω καθαρογραμμένα ψηφιακά χειρόγραφα πρακτικά
Σήμερον την πέμπτην του 8βρίου του έτους 1843 ημέρα Τρίτη και ώρα δεκάτη πρ. Μ εν τη εκκλησία του χωρίου λιανοκλαδείου κειμένην εις το αυτό χωρίον και επωνομαζομένη ο Άγιος Γεώργιος συνελθόντες άπαντες οι εν τω παρόντι καταλόγω και πάροικοι του χωρίου λιανοκλαδείου και πέριξ αυτού όσοι δεν έλαβον μέρος παρά την παρούσαν και άλλην εκλογήν, και χαιρόμενος του από το αριθ.6 εικοστού τρίτου ψηφίσματος του Κυβερνήτου της ελλάδος το δικαίωμα των αυτοχθόνων ελλήνων, και επειδή και ως κατά την εικοστήν έκτην παρελθόντος μηνός, 7βρίου τρέχοντος, ενεργηθείσα και εις το χωρίον λιανοκλαδείου εκλογή θεωρήθη διοικητικώς παράνομος και διεταχθή η επανάληψής της, και επειδή η κατά την τρίτην τρέχοντος μηνός 8βρίου,επαναληπτική υπάρχει αυτόχρημα παράνομος2, διότι ουδέ των από το μνημονευθέν ψήφισμα αριθ. 5 των οδηγιών οι συνελθόντες εκλέκτορες όρκον εν τη εκκλησία έλαβον,ουδέ παρά τινός των γεροντοτέρων ανεγνώσθη ενώπιόν των, ουδέ ο Ιερεύς εβάστα το Ιερόν ευαγγέλιον, ουδέ οι εκλέκτορες ύψωσαν την κατά τον Νόμον δεξιάν αυτών χείρα, ουδέ η κατά το αριθ. 6 του μνημονευθέντος ψηφίσματος ψηφοφορίαν ενεργήθη αλλά έγεινε μονον εις το υπεθρον εκτός της εκκλησίας από εξήγησιν προφορικήν τινού και μήτε συγκατάθεσις κάν υπήρξε παρά των εκλογέων και του Διευθύνοντος την εκλογήν. Διά ταύτα δυνάμει του μνημονευθέντος Νόμου και συνελθόντες άπαντες εν τω μνημονευθέντι καταλόγω μετά του Ιερέως και του διευθύνοντος την εκλογήν ιδικού του χωρίου λιανοκλαδείου παρέδρου εν τη μνημονευθήσει εκκλησία, ο Άγιος Γεώργιος άρχεται η κατά τον Νόμον εκλογή.
Ο Διευθύνων την εκλογήν πάρεδρος
Ν. Ντάμπασης και δια αυτού αγράμματος ούτος
Αναγν, Ντάμπασης
Άρχεται η κατάστρωσης του καταλόγου παρά του μνημονευθέντος Ιερέως συμφώνως με τας διατάξεις αρίθ 4 των αυτών οδηγιών.
1 Αναγν Ντάμπασης
2 Ευθυμ. Ντάμπασης
3 Ν. Ντάμπασης
4 Δημ. Ντάμπασης
5 Δημ. Κολοβός
6 Ιωάννης Κολοβού
7 ευθυμ. Δ. Κολοβού
8 Αναγν. Γεωργ. Κολοβού
9 Δημητ. Οικονομόπουλο
10 Φ’ωτης Παπαναστασίου
11Αθαν. Γεωρ. Κολοβού
12 Αθ. Τζάκλης
13 Αποστ σαμαράς
14 Παπαιωάνης Γεωγίου
15 Κ παπαδόπουλος
16 Δημητ. Καραναστασόπουλος
17 Βασίλειος Σουβάλας
18 Θεοδωρής Αλεξόπουλος
19 Χαραλ. Ρούτζος
20 Κολοκοτρόνης
21 Κ. Κολοκύθας
22 Δημ. Στεφανόπουλος
23 Δημ. Δημητρόπουλος
24 Κ. Μυλογιαννόπουλος
25 Αναγν. Κατζίκας
26 Αθ. Ραβάνης
27 Δημ. Ραβάνης
28 Κ. Καλαμποκιάς
29 Ιω. Κυριαζής
30 Αντων. Γεωργίου
31 Δημ. Παπαδόπουλος
32 Γεώρ. Κόγιας
33 Ιω. Κόγιας
34 Δημ. Τζολχάς
35 Βασιλ. Σκορδάς
36 ευθύμιος φοτίου
37 Βασιλ. Σκορδάς
38 Ιω. Μαρτάκης
39 Γεωρ. Μυλονάς
40 Κώστας Μυταράς
41 θεόδωρ. Στέριος
42 χρηστ Χαντζής
43 Σπύρ. Παπαναστασίου
44 Ιω. Αναστασίου
45 Γεώρ. Καρβελόπουλος
46 Πέτρος Κουζοπανίδης
47 ευθύμ. Μπουρνούτζος
48 Αγγελής Μπουρνούτζος
49 Στέριος πορνούτζος
50 Δημ. Γκαραγκούνης
51 Αναστ. Μάστορας
52 Αγγελής Αθανασίου
53 Κ. Μαραγιάννης
54 Ιω. Κουβός
55 Μέτος
56 Αθαν. Κικές
57 Γεώρ. Αλαμπάνος
58 Ιω, Τέτζερης
59 Γληγ. Λαμπάκης
60 Ιω. Σόρ;;;
61 Αθ. Μουζόβουλος
62 Κ.Καλαμποκόπουλος
63 Παναγιωτης Γαρδικιώτης
64 ριτζέπης
65 Αθαν σουβάλας
66 Δημ. Ζουμπουρλός
67 Αθ. Νικολάου
Επικυρώθη δε δια της συγκαταθέσεως όλων εν γένει των συνελθόντων πολιτών, οι δε συνάθροισης
παμψηφοί εξ όλων τούτων εκυρίχθη νόμιμος.
Ο ιερεύς Ο πάρεδρος
παπαιωΓεωργίου Ν. Ντάμπασης και δια αυτού αγράμματος ούτος
Αναγν, Ντάμπασης
Κατά το άρθρο 5, των οδηγιών του αυτού ψηφίσματος ο Ιερεύς παριστάμενος εν των μέσω των συνελθόντων πολιτών κρατών εις χείρας του το Ιερόν ευαγγέλιον ανεγνώσθη αφ’ έναν των γεροντοτέρων, τον Κ. Α. Ντάμπασην ο ακόλουθος όρκος, οι δε πολίται συνελθόντες και παραδεχόμενοι αυτών ύψωσαν την δεξιάν αυτών χείραν.
Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομεν ενώπιον του θυσιαστηρίου του θεού της αληθείας να μη δώσω την ψήφον μου, ούτε δια φιλίαν, ούτε δια μίσους, ούτε δια φόβον ζημίας, ούτε διελπίδα προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνήδεισίν μου, και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν.
Κατά το άρθρο αριθ 6 των αυτών οδηγιών, παμψηφοί εκλέχθησαν οι γεροντότεροι από την συνάθροισιν μετξύ των εκλογέων. Οι Κ. Γεωρ.Κολοβός, Αναγν. Ντάμπασης, τον Δημητ.Δημητρόπουλον, Αθαν, τζακλήν, και Κ. Κολοκύθα, οίτινες κατά την έννοιαν του αυτού αριθ. Συνέταξαν τον κατάλογον ως έπεται, επί οκτώ υποψηφίων εκλογέων διότι η κοινότης του χωρίου λιανοκλαδείου έχει περίπου των πεντήκοντα οικογενειών, ουχί δε και των εκατώ,ως τοιούτοι απεφάσισαν τους Κ. Γεωρ.Κολοβός, Αναγν. Ντάμπασης, τον Δημητ.Δημητρόπουλον, Αθαν, τζακλήν,Κ. Κολοκύθα, Δημητ. Ντάμπασην, φώτην Παπαναστασίου, Κώσταν κλοκύθαν και Κ. Παπ, Ιωάννη,. Αναγνωσθέντων των ονομάτων των ανωτέρω υποψηφίων οι συνάθροισις απάσα μείνασα ευχαριστημένη δια την εκλογήν των υποψηφίων εκύριξεν ομοφώνος άπαντες οι πολίτες ότι κρίνονται άξιοι της κοινής εμπιστοσύνης, οι προτεινόμενοι, και μένουν ευχάριτοι δια την εκλογήν των ταύτην, εκφωνηθέντος. Κατά το αριθ. 7 των αυτών οδηγιών του ονόματος του Κ. Γεωργίου Κολοβού, πρώτου υποψηφίου, και προσκληθέντων των συνελθόντων πολιτών ελλήνων. δια να λάβωσι τας από τον Νόμον προβλεπομένους ψήφους, διά να αρχίση η κατά τον Νόμον ψηφοφορία.εξέφρασαν παμψηφοί και ομοφώνως άπαντες, ότι εκ των οκτώ καταγεγραμμένων και ακουσθέντων ως εκλογέων υποψηφίων εκλέγουσι παμψηφοί, και κοινή γνώμη τους Κ. Γεωργίου Κολοβού και Αναγν. Ντάμπαση, διά της εξηγήσεώς των και εκλογής των ταύτης, μείναντες άπαντες εν γένει ευχαριστημένη εκκρίθη παν τη περιτώ, η δια φασουλίων ψηφοφορία της οποίας σκοπός υπάρχει η κατά τον Νόμον ελευθέρα διάθεσις. συνετάχθη όθεν η παρούσα έκθεσις ήτις προσυπογραφη παρόλων εν γένει την συνελθόντων εκλογέων, των πέντε γοροντοτέρων μελλων του Ιερέως και του Διευθύνοντος την εκλογήν ιδικού παρέδρου”
Ακολουθούν οι υπογραφές όλων των ανωτέρω αναφερομένων παρόντων κατοίκων, των γεροντοτέρων, του ιερέως, του παρέδρου
αυθημερών
Ο Διευθύνων ην εκλογήν ιδικός πάρεδρος του χωρίου λιανοκλαδείου του Δήμου Μακρακώμης
Νικόλαος Ντάμπασης και δι΄αυτού αγράμματος όντος
Αναγν. Ντάμπασης
ο Διευθύνων την εκλογήν
οτι ακριβές αντίγραφον πάρεδρος
αυθημερών”

 

Έπεται το δεύτερο ψηφιακό (πρακτικό) έγγραφοτων Γ.Α.Κ, καθαρογραμμένο για την διευκόλυνση του αναγνώστη, τα οποία είναι επισυνημμένα στα πρακτικά της β΄παράταξης Χατζίσκου, Ζωγραφίδη.
Πρακτικά της εκλογής των εκλογέων του χωρίουΛιανοκλάδι
Σήμερον την τρίτην του μηνός Οκτωμβρίου του 1843 έτος εν τω χωρίω Λιανοκλαδείω του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Ν. Πατρών ημέραν Κυριακήν π. Μ. συνελθόντες οι εν τω χωρίω κάτοικοι εις την εκκλησίαν καλουμένην Άγιος Γεώργιος και επί παρουσία του προεδρεύοντος Ν. Ντάμπαση,και του Ιερέως Ιωάννου Γεωργίου, διά να εκλέξουσιν τους εκλέκτορές των κατά τας διατάξεις του από 4 μαρτίου1829 ΚΓ΄ψηφίσματος, και την υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αρ. 10050 οδηγιών του ποτε Κυβερνήτου της Ελλάδος, και συμφώνως με την επί τούτου διακήρυξιν του Δημάρχου Μακρακώμης προέβησαν εις τας ακολούθους εργασίας
Ο Ιερουργήσας Ιερεύς ανέγνωσε μεγαλοφώνως όλας τας οδηγίας και διατάγματα, και μετά ταύτα ο αυτός ιερεύς κατέστρωσε τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών,ως εξής.
Όνομα και επώνυμο
1. Αναγν. Ντάμπασης
2. Ευθ. Ντάμπασης
3. Αναγν Ζαβλάγκας
4. Γ. Παναγιωτόπουλος
5. Δ. Δηητρόπουλος
6. Γεωργ. Κολοβός
7. Ιωάννης κολοβός
8. Αθαν Κολοβός
9. Ευθ. Κολοβός
10. Αναγν. Κολοβός
11. Αναγν. Ξυλογιάννης
12. Κωστ. Κολοκίθας
13. στεφ. Μπογιαντζής
14. Δημ. Χοντρός
15. Ιωάν Λιανός;;
16. Λάσκαρης Ευσταθίου
17. Νικολ. Ντάμπασης
18. Δημ. Ντάμπασης
19. Ιωάν Γεωργίου
20 Κ. Παππάς
21. Γ.π Καρβελόπουλος
22. Χαρ.ρούτζης
23. Θεοδωρής Αλεξόπουλος
24. Δημητ. Συγγενής
25. Αθ. Δημητρόπουλος
26. Αθ, σοβάλας
27. Βασ. Σοβάλας
28 Ιωαν. Μαρτάκης
29. Βασ. Σκορδάς
30. Γεώργ Καραπέτζης
31. Αθ.Καρπέτζης
32. Δημητ. Τζωλχάς
33. Γεώρ.Κόϊας
34. Γεωργ Σιλέος
35. Γ. Καλτζάς
36. Γ. Δημουλας
37. Χρησ.Μαργιώτης;;;
38. Ιω παπαδόπουλος
39. Δημ. Σύρης
40. Γιωτης λελουδόπουλος
41. Δημητ. Σκεύας
42. Κωστ Μαργιέτης
43. Αναστ. Καραποστόλης
44. Νικκολ. τζαγκλόπουλος
45. Γεωργ. Κατζίκας
46. Αθ, Κατζικας
47. Κ. Κεχαγιάννης
48. Δημητ. σούλος
49. Αθ. ραβάνας
50. Κωστ Καλαμποκιάς
51. Δημ. ραβάνας
52. Γεώργ. Κυρίτζης
53. Αποστ σαμαρτζής
54. Αθ. τζιαγκλής
55. Δημητ. βλαχόπουλος
56, Νικ. χρηστόπουλος
57. Χ. Γαλατάς
58. Δ. Οικονόμου
59 Φώτης παπαθανασίου
60. Β. Αλεξόπουλος
61. Α. αλεξόπουλος
62. Γ. αλεξόπουλος
63. Χ μπικιοτόπουλος
64. Κωτ. κοντογιάννης
65. αθ. Κολοκοτρώνης
66. χαρ. μπήρλιας
67. Κ. Κασομπέκης
68. Κ. Μαυρτζάλης
69. ευθυμ. μπεκιότης
70. Ν. Γαλάνης
71. Αθ. Μπασιόπουλος
72. φώτης Βελεσιότης
73. Παναγιωτης Γαρδίκης
75. Δημ. Παπαδόπουλος
74. ευθύμιος Παπάς
Ούτοι οι πολίτες οι έχοντες δικαίωμα ψήφου οίτινες έμεινα μόνοι των εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και Ι
ερέως μετά ταύτα επαρουσιάσθη εν τω μέσω ο Ιερεύς κρατών εις χείρας του το ευαγγέλιον, και εις εκ των γεροντοτέρων της συνάθροισης δηλ. Ο Ιερεύς αγραμματων όντων των γεροντοτέρων, ανέγνωσεν μεγαλοφώνως τον ακόλουθον όρκον. “Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομεν ενώπιον του θυσιαστηρίου του θεού της αληθείας να μη δώσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ζημίας, ούτε διελπίδα προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνήδεισίν μου, και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”.
Τον όρκον τούτον επανελαβον όλοι οι πολίτες υψώνοντες την δεξιάν χείραν. Ακολούθως εκλέχθησαν πέντε των γεροντοτέρων μελών της συνάθροισης οι κ. Αναγν. Ζαβλάγκας, Αθ. Τζιαγκλής, Κ. Μαργιέτης, Γεωρ. Κα(ε)λαπέτζας και Κώστ Αλεξόπουλος,οίτινες επί παρουσία του παρέδρου κατέστρωσαν τον κατ’αλοον των υποψηφίων εκλογέων.
Επειδή δε οι εν τω χωρίω τούτω οικογενειάρχες αριθμούντες εις 75. και ο κατάλογος πρέπει να περιέχει αριθμών ονομάτων τετραπλασίων των εκλογέων κατεγράφησαν ονόματα τα εξής. Αναγν. Ζαβλάγκας,αναγν Δάμπασης,κ. Αλεξόπουος, Γεώρ.Κολοβός,Γώρ. Καλαπέτζας, Χρ. Μαριώτης, Δημητ. Δημητρόπουλος, και στεφανς μπογιατζής.-
Αναγνωσθέντως του καταλογου των υποψηφίων έκατον όνομα ιδιετέρως, εις την συνέλευσιν, ήτις μή θέλουσα να ψηφοφορίση έναν έκαστον όνομα ιδιετέρως εκήρυξε ομοφώνως παμψηφή τους Κ. Αναγν. Ζαβλάγκα, Κώστα αλεξόπουλο, εκλογείςτου χωρίου των Λιανοκλάδι και ούτως εκηρύχθεισαν Νόμιμοι εκλογείς των κατοίκων Λιανοκλαδίου.
Προς πίστωσιν δε τούτων απάντων κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς του προεδρεύοντος παρέδρου, του Ιερέως, και των μελών φης επιτροπής των κατεστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων, το πρωτότυπον αυτής θέλει παρακατατεθεί εις το αρχείον του Δήμου Μακρακώμης, αντίγραφον δε επικυρωμένον, με την σφραγίδαν της Δημαρχίας θέλει δοθεί εις τους Κώσταν Αλεξόπουλον και Αναγν. Ζαβλάγκαν διά να αποδείξωσι δι΄αυτού τα οποία έχουν δικαιώματα ως εκλεγείς, και γνώσιν δυνάμει αυτού παραδεκτοί εις την των εκλογέων της επαρχίας των Ν. Πατρών δια την εκλογήν των πληρεξουσίων
.η πενταμελής επιτροπή                        Ο Ιερεύς              ο πάρεδρος
 θ. τζιαγκλής  Δια τον αγράμματο      ΠαπαΙω, γεωργίου
 ΠαπαΙω γεωργίου
Κ. Μαργιωτης, δια τον
αγράμματοΠαπαιωαννης γεωργίου
Αναγν. Ζαβλάγκας
Γ. Καλαπέντζας
Κ αλεξόπουλος
Ότι ακριβές αντίγραφον
την 15ην 8βρίου 1843 Βαρυμπόπη
Ο Δήμαρχος Μακρακώμης
Τ. Σ.
Κ.Α.τζουκαλάς
Παρατήρηση: Ο πάρεδρος σύμφωνα με τους καταρτισθέντες καταλόγους και στα δυο πρακτικά φέρεται να προεδρεύει και στις δυο συναθροίσεις του χωριού. Τα μεν πρώτα πρακτικά έχουν περιλάβει 67 ονόματα, ενώ τα δεύτερα πρακτικά ο κατάλογος που καταρτίστηκε από τους Τζουκαλά και Χατζίσκο πέραν περίπου των 67 επί πλέον και άλλους 8 ήτοι σύνολο 75 και αναλογούν 2 εκλέκτορες.
Το παρακάτω έγγραφο στάλθηκε στην τοπική Γενική Συνέλευση και δή στους εκλεγέντες πληρεξουσίους, προκειμένου να αναγνωρισθούν οι επίσημοι εκλέκτορες του χωριού, οι οποίοι συμμετείχαν στην ομάδα Γ. Αινιάνα και Ε. Κοντογιάννη.
Παρατήρηση: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από αυτούς που έγραψαν το παρακάτω έγγραφο
Επιστολή κατοίκων προς τους πληρεξουσίους4
Εν Λιανοκλάδι του Δήμου Μακρακώμης Προς τους εκλεχθέντες πληρεξουσίους της Επαρχίας της επαρχίας Νέων Πατρών Νέων Πατρών διά την Εθνικήν Συνέλευσιν
τη 208βρίου 1843
Επληροφορηθήμεν παρ’ ελπίδα μας από τους εκλέκτωρας του χωρίου μας Κ.Κ. Αναγνώστην Δάμπασην και Γεώργιον Κολοβόν ότι ενώ η εκλογή των πληρεξουσίων έγιναν δεκτή, οι Κ. Κ Αναγνώστης Ζαβλάγκας, και Κώστας Αλεξόπουλος συγχωριανοί μας έλαβαν μέρος εις την εκλογήν την ενεργουμένην παρά του Δημάρχου Υπάτης Πέτρου Χατζηπέτρου, και του διευθύνοντος αυτήν Προέδρου Κου Δημητρίου Χατζίσκου ως εκλέκτωρας του χωρίου μας και δυνάμει των οποίων εκλέχθησαν Πληρεξούσιοι οι Κ.Κ Δημητριος Χατζίσκος και Χρισόδουλος Ζωγραφίδης.
Επειδή εις το χωρίον μας ενεργήθεισαν τρείς εκλογαίς, εις μεν την πρώτην εξελέχθησαν οι Κ.Κ Αναγνώστης Δάμπασης και Γεώργιος Κολοβός, της οποίας διετάχθείσης επαναλήψεως εκ της Διοικήσεως και ενεργουμένης δευτέρας, ως τοιούτοι αναγνωσθησαν οι Κ. Κοι. Γ. Κολοβος και Κωστας Αλλεξόπουλος, αλλ’ επειδή η δευτέρα δεν έγινεν κατά τους νομίμους τύπους επαναφέρει η τρίτη εκλογή, ο διευθύνων τας εκλογάς του χωρίου μας πάρεδρος, οι γερποντότεροι, ο Ιερεύς, και ο λαός ομοφώνως άπαντες εκήρυξαν την δευτέραν πράξιν παράνομον και μη ούσαν, ενήργησαν την τελευταίαν εκλογήν επί των πρακτικών τα οποία ( τρεις δυσανάγνωστες λέξεις) εξελέχθησαν ομφώνως και παμψηφί υφ’ όλων των κατοίκων του χωρίου μας εκλέκτωρες ο Αναγνώστης Δάμπασης και ο Γεώργιος Κολοβός οίτινες και ως τοιούτοι έλαβον μέρος εις την εκλογήν διά της οποίας τελικώς εκλεχθέντες πληρεξούσιοι.
Επειδή ο IIος αναγνώστης Ζαβλάγκας αντεποιήθη θέσιν εκλέκτωρος του χωρίου μας, τούτο ποιών δεν απελαύνει παρ’ ημών, ούτε καν και αυτών των μνημενευθέντων εκλογής αναφέρθην ποσώς το όνομά του, και ως εκ τούτου ενεργήθη πλαστογραφία διά να επιτύχουν την θέσιν του πληρεξουσίου ο Κος Δημήτριος Χατζίσκος και Χριστόδουλος Ζωγραφίδης. Επειδή ο Κος Κώστας αλεξόπουλος συγχωριανός μας αν και εκλέκτωρ αναφέρεται το όνομά του επί της δευτέρας εκλογής, ως ούσα παράνομος αμέσως (αλάσει;;) οι εκλεγόμενοι γεροντώτεροι διηύθυναν την εκλογήν πάρεδρος και ο Ιερεύς κηρύξαντες την πράξιν τούτων παράνομον, ενήργησαν νόμιμον εκλογήν, δεν δύναται (δυσανάγνωστή μια λέξη) να υποτεθή εκλέκτωρ. επιθυμούντες αφ΄ ετέρου να στυλητεύσωμεν μια τοιαύτην γραπτήν παρανομίαν ενεργουμένης παρά των μνημονευθέντων συγχωριανών μας Κ. Κων Α. Ζαβλάγκα και Κώστα αλεξόπουλο, Κηρύττομένην ούσαν πράξιν αυτών παράνομον, αθέμιτον, και ως μη υπαρκτής, (μια δυσανάγνωστη λέξη) τας δε πράξεις των εκλεγομένων παρά του χωρίου μας εκλέκτορας Αναγ. Δάμπασην, και Γεωρ. Κολοβόν νομίμους και αμετατρέπτους.
Παρακαλούμεν υμάς Κ. Κ.να παρουσιάσετε την παρούσαν μας ενώπιον εν τινων ανήκει διά να επιφυλαχθή δικαιοσύνη.
Οι ευπειθέστατοι κάτοικοι του χωρίου Λιανοκλαδιου”

Ακολουθούν οι υπογραφές 65 κατοίκων του χωριού Και ο Πάρεδρος

Ο πάρεδρος του χωρίου λιανοκλαδίου βεβεή
την γνησιότιτα τον ανοτερο υπογραφόν, και τα διαλαμβανόμενα
γνήσια και αληθή
ο πάρεδρος
νικόλαος. Δάμπασης και δια αυτού αγράμματος ούτος
 Αναγν, Ντάμπασης

Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η ορθογραφία και η σύνταξη του πρωτοτύπου ψηφιακού εγγράφου. Δεν αποκλείεται κατά την μετάφραση να υπάρχουν και δικές μας παραλήψεις και λάθη.

Ζητείται η κατανόησή σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Τα ψηφιακά έγγραφα, είναι στη διάθεση του αιτούντα

1 Πηγή: Γ.Α.Κ Εκλογικά Συλλογής Λαδά λήψεις1846061έως 1846066

2Αναφέρεται για την εκλογή πρακτικά της οποίας έγινε με τους 75 κατοίκους

3 Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47λήψεις 1846694 έως 1846697

4 Πηγή: Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47λήψεις 1846086 έως1846088

[contact-form][contact-field label=”Όνομα” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Ιστοσελίδα” type=”url” /][contact-field label=”Μήνυμα” type=”textarea” /][/contact-form]