Εκλογικα συμβαντα στο χωριο Λυχνο 1843

 Εκλογικά συμβάντα στο Λυχνό Υπάτης κατά το 1843.

Λυχνό Φθιώτιδος Συνοικισμός Δήμου Υπάτης από 1836- 1912 και με συνοικισμό τα Αλώνια[1]. Στην απογραφή του 1835 είχε 53 κατοίκους με 14 οικογένειες

Στην επεξηγηματική εισήγηση για τα εκλογικά συμβάντα στην πόλη της Υπάτης του ίδιου Δήμου, αναφέρεται λεπτομερώς στα διατρέξαντα κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας  του 1843.

Οι κάτοικοι του χωριού Λιχνού ή Λυχνού, οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου[2], καταγράφτηκαν 33 και  στις 26 Σεπτεμβρίου  1843, συνήλθαν στην εκκλησία του χωριού “Μεταμορφώσεως του Ιησού χρηστού”, με προεδρεύοντα πάρεδρο Κατζόγιαννο Ζαχαρόπουλο και ιερέα τον Παπά Κωνσταντίνου, προκειμένου να εκλέξουν τον παραστάτη-εκλογέα του χωριού τους, με σκοπό να τους εκπροσωπήσει στην εκλογή πληρεξουσίου ή πληρεξουσίων στην Τοπική Επαρχιακή Συνέλευση  της τότε επαρχίας Πατρατζικίου ή Νέων Πατρών.

Από την διενεργηθείσα εκλογική διαδικασία, εκπρόσωπος του χωριού για την παραπάνω αναφερομένη Συνέλευση, μεταξύ των τεσσάρων προταθέντων εξελέγη ο Γεώργιος Κατσαδούρος.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο παρακάτω παρατιθέμενο ψηφιακό πρακτικό καθαρογραμμένο με τον κατάλογο των συναθροισθέντων.

Πρακτικό 1846668

          38  “Σήμερον την 26 7βρίου του έτους χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου οι εν τω χωρίω Λιχνός του Δήμου υπάτης της επαρχίας πρώϊν Νέων Πατρών κάτοικοι  συνελθόντες εις την εκκλησίαν της  μεταμορφώσεως του Ιησού Χρηστού περί την ώραν  10 Π. Μ. επί παρουσία του παρέδρου Κατζογιάννου Ζαχαρόπουλου προεδρεύοντος, και του Ιερέως Κωνσταντίνου, διά να εκλέξωσι τους εκλογείς των κατά τας διατάξεις  των από 4 Μαρτίου 1829 ΚΓ΄ψυφίσματος και των υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ. 10050 οδηγιών του ποτέ Κυβερνήτου της Ελλάδος και συμφώνος  με την από 12 7βρίου ε.ε  υπ’ αριθ. 4960 διάκύριξιν του Διοικητού Φθιώτιδος, προέβησαν εις τα ακολούθους εργασίας

          ο Ιερουργήσας Ιερεύς   ανέγνωσεν μεγαλοφώνως

α΄ ) την από 7 Σεπτεμβρίου 1843 προκηρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας

 β΄ την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς,

 γ΄ το από 4 μαρτίου 1829 υπ’ αριθ 10049 ΚΓ΄ ψήφισμα.

δ΄) τας υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ.10050 οδηγίας του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος και

ε΄τον από 9 Νοεμβρίου 1822 υπό αριθ. 17 νόμου περί εκλογής παραστατών.

          Μετά ταύτα ο αύτος Ιερεύς κατέστρωσε τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών. Ο κατάλογος ανεγνώσθη μεγαλοφώνως και επικυρώθη τη συγκαταθέσει  απάντων  των συνελθόντων

Νικόλαος Καραγιάνης

Γεώργιος Καραγιανόπουλος

Ευστάθης Καραγιανόπουλος

Θεόδωρος Καραγιανόπουλος

Αθ. Καραγιννόπουλος

βασίλειος Καραγιαννόπουλος

Γεώργιος Στέφος

βασίλειος Στέφος

Αθ. Κορκούμπας

Παγιούλας

Δημήτριος Σταθής ή Σπαθής;;;

Καρακώστας

Γιάνης Κασβίκης

Ιωάννης Κατζιτάκης ή Καψιτάκης;

Δημήτριος Καραδιμόπουλος

Δημήτριος αδαμόπουλος

Γεώρ. Κορκούμπας

Κώστας ράντης ή ραύτης;;

Γιανης Κωνστατόπουλος

Γεώργιος Κατζαδούρος

Γιάνης μπατζομήτρος

Μήτρος μπάτζιος

Ιωάννης μπάτζιος

Πανταζής Ιωάννου

Δημήτριος μπάτζος

Χρήστος βασιλείου

Γεροκωσταντής

Χρήστος Κωσταντίνου

Δημήτριος Κωνσταντίνου

βασίλειος τζάμης

Δημήτριος μοίχου

μιχάλης Δημητρίου

Μήτρος Χρήστου

                    ‘Ολοι οι πολίται έχοντες δικαίωμα ψήφου τριάντα επτά;;, οίτινες  και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μετά του Παρέδρου και του Ιερέως,    μετά ταύτα επερουσιάσθη εν τω μέσω ο Ιερεύς κρατών εις τας χείρας το Ιερόν ευαγγέλιον και εις εκ των γεροντοτέρων της συναθροίσεως ο Κ. Γεώργιος Στέφος ανάγνωσεν  μεγαλοφώνος τον ακόλουθον όρκον  “ορκίζομαι εν ονόματι της Παναγίας  και αδιαιρέτου τριάδος ενώπιον του θυσιαστηρίου του θεού της αληθείας να μην δώσω την ψύφον μου ούτε διά φυλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον, ούτε διά ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν  μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

 Τον όρκον τούτον  επανέλαβον  όλοι οι πολίται υψόνοντες την δεξιάν χείρα.

           ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως  οι Κ.  Πανταζής Ιωάννου,Γεώργιος Στέφου, Νικολός Καραγιάνου, Ιωάννη Κασβίκη, Αθανάσιος Κουρκούμπας

          Επειδή δε οι εν τω χωρίω τούτω οικογενειάρχοι αριθμούνται  είκοαι και ο Κατάλογος πρέπει να περιέχη αριθμόν ονομάτων τετραπλάσιον των εκλογέων κατεγραφησαν ονόματα τέσσερα των εξής κυρίων κατοικούντων εις τον Λιχνόν, Γεώργιου Κατζαδώρου,Δημήτριος τζιριμαις[3], Σταθις Καραγιαννόπουλος,Ιωάνη Κασβίκη

          Αναγνωσθέντος του Καταλόγου εψυφοφορήθη έκαστον όνομα ιδιαιτέρως το εν μετά το άλλο και έλαβον ψήφους ως ακολούθως.

Γεώργιος Κατζαδούρος ψήφους  30

Δημήτριος Τιζριμαις ψήφους   20

Στάθις Καραγιαννόπουλος  ψήφους 25

Ιωάνης Κασβίκης  ψήφους 27

         

          Ούτως ο Κύριος Γεώργιος Κατζαδούρος εκηρύχθη ο νόμιμος εκλογεύς των εν χωρίω  Λιχνού της επαρχίας νέων Πατρών.

          Προς πίστωσιν  τούτων κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς, του Ιερέως, του προεδρεύοντος την συνάθροισιν παρέδρουκαι των πέντε μελών των κατεστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων

Ο Ιερεύς                           ο πάρεδρος

Κωνσταντίνος          Κατζόγιαννος Ζαχαρόπουλος  

 

                                                            τα καταστρώσαντα τον κατάλογος

                                                                      των υποψηφίων

                                                                       Ιωάννη Κασβίκη,

                                                                            Γεώργιος Στέφου,

                                                                      Πανταζής Ιωάννου,

                                                                           Νικολός Καραγιάνης,

                                                                            Αθανάσιος Κουρκούμπας

Ο τι απαράλλακτον τω πρωτοτύπω

Εν υπάτητην 9 Οκτωμβρίου 1843

Ο Δήμαρχος υπάτης

Τ. Σ Πέτρ. Χ” Πέτρου

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία  Εκλογικά “Συλλογή Λαδά Φ.47

 Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία κατά την μετάφραση των  ψηφιακών  εγγράφων, τα οποία είναι στη διάθεση του αιτούντα.

 Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν λάθη και παραλήψεις μας. Σε πολλά ονόματα υπάρχουν ερωτηματικά, πιθανόν να μην αποδίδονται σωστά.

►Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε  απάντησή μας

[1]Πηγή:Γ. Δημητρίου, “Πόλεις κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί  στη Φθιώτιδα”,  (13ος -20ος αι.)  “Φθιωτικά Χρονικά 2006” Λαμία)

[2]Δηλαδή 25 ετών  και άνω

[3]Δεν μνημονεύεται στον κατάλογο των εκλογέων