Βαρυμποπης Εκλογικα 1843

1.Εκλογικά συμβάντα Βαρυμπόπης-Μακρακώμης 1843

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μας έχουμε αναφερθεί: Στα ονόματα των Αγωνιστών του 21, στα ονόματα των Γεωργών του 1856 του τότε Δήμου Μακρακώμης. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναρτήσουμε τους εκλογικούς καταλόγους του 1843 της Βαρυμπόπης (Μακρακώμης) και όλων των χωριών του τότε Δήμου, περιγράφοντας ταυτόχρονα και τα συμβάντα κατά την εκλογική διαδικασία στις εκλογές του 18431, παρμένα μέσα από τα ψηφιακά έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Οι εκλογές του 1843, είναι οι πρώτες εκλογές στην τότε επικράτεια. Προκηρύχθηκαν με σκοπό να εκλεγούν οι πληρεξούσιοι των επαρχιών που θα έπαιρναν μέρος στην Εθνική Γενική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος, ύστερα από το καθολικό αίτημα του λαού και τον αποκλεισμό των ανακτόρων από το στρατό την 3η Σεπτεμβρίου 1843.
Αρχειακά Ιστορικά
Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας του 1843 στο χωριό Βαρυμπόπη του Δήμου Μακρακώμης, όπως και σε άλλα χωριά προέκυψαν διάφορες διαφωνίες και εκλογικά συμβάντα, προκειμένου να εκλεγούν οι εκλέκτορες ή παραστάτες του χωριού. Ο Νόμος, με τον οποίο έγινε η διεξαγωγή της εκλογής, ψηφίστηκε επί Κυβερνήσεως Ι. Καποδίστρια.
Οι εκλέκτορες ή παραστάτες ή εκλογείς θα μετείχαν στην Τοπική Γενική Συνέλευση για να εκλέξουν τους πληρεξουσίους της επαρχίας και στην προκειμένη περίπτωση της επαρχίας του Πατρατζικίου ή Ν. Πατρών. Οι πληρεξούσιοι με τη σειρά τους, μετά την εκλογή τους θα μετείχαν στην Εθνική Γενική Συνέλευση για σύνταξη του παραχωρηθέντος Συντάγματος.
Στην επαρχία Νέων Πατρών (Πατρατζικίου) σήμερα Φθιώτιδας, την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύο αντίπαλες παρατάξεις: α) Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάνα και β) Δ. Χατζίσκος Χρ. Ζωγραφίδης.
Αυτό όπως φαίνεται, σε πολλά από τα χωριά ή στις πόλεις, δημιουργήθηκαν ομάδες πολιτών συμπαθούντων την μία ή την άλλη ομάδα. Με αποτέλεσμα σε κάποια από τα χωριά να έχουμε δύο ή τρία πρακτικά συνεδριάσεων με διαφορετικά ονόματα καταλόγου μεταξύ των, εκλέγοντας τον δικόν τους εκλέκτορα ή εκλέκτορες ή ακόμα και διαφωνίες ως προς την διαδικασία.
Στο χωριό Βαρυμπόπη έχουμε μια εκλογική διαδικασία και το καθαρογραμμένο ψηφιακό πρακτικό παρατίθεται αμέσως μετά.
Στις 26 Σεπτεμβρίου, υπό την προεδρία του Δημάρχου Μακρακώμης και στη εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών του χωριού και με την παρουσία του ιερέα Ευθύμιο Οικονόμου,με σύνολο κατοίκων ως εκλέκτορες 61, εξέλεξαν για εκλέκτορες του χωριού τους: Κ. Α. Τζουκαλά με 37 ψήφους και Δημήτριο Χατζίσκος με 36 ψήφους
Τα δε παραπάνω αναφερόμενο καθαρογραμμένο ψηφιακό της εκλογικής διαδικασίας βρίσκεται συνημμένο στα πρακτικά της β΄ παράταξης: Δ. Χατζίσκου, Χρ. Ζωγραφίδη.
Όμως δύο κάτοικοι του ιδίου χωριού και μέλη της παραπάνω εκλογικής επιτροπής διαφώνησαν, τόσο ως προς τον αριθμό 61 των εκλογέων του χωριού, όσο και ως προς τον αριθμό δύο των εκλεκτόρων για την τοπική Γενική Συνέλευση και στις 19/ Οκτωβρίου 1843 υπέβαλαν ένσταση στην Εθνική Γενική Συνέλευση. Για την επικύρωση της ένστασης κατέφυγαν
στον πάρεδρο του χωριού Αγά Α. Καλαμάρα
Το ψηφιακό έγγραφο-πρακτικό της ένστασης, είναι συνημμένο στα πρακτικά της α΄) παράταξης.
Για την διευκόλυνση του μη εξοικειωμένου αναγνώστη στα χειρόγραφα, έγινε προσπάθεια να καθαρογραφεί το ψηφιακό πρακτικό και η ένσταση, κρατώντας το ύφος, την ορθογραφία και τη σύνταξη του πρωτοτύπου εγγράφου.
Δεν αποκλείεται κατά την μετάφραση να υπάρχουν και δικές μας παραλήψεις και λάθη.
Ζητάμε την κατανόησή σας
Πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας
Περισσότερα: Στα παρακάτω καθαρογραμμένα ψηφιακά χειρόγραφα πρακτικά
«Αριθ 1 Πρακτικά της εκλογής των εκλογέων του χωρίου Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης
Σήμερον την 26 του μηνός 7μβρίου του έτους 1843 συνελθόντες οι του χωρίου Βαρυμπόπης της επαρχίας Ν. Πατρών ήδη δε Φθιώτιδος κάτοικοι εις την εκκλησίαν των Αγίων Ταξιαρχών περί την ώρα 10 Π. Μ επί παρουσία του προεδρεύοντος Δημάρχου μακρακώμης, και του Ιερέως Ευθυμίου Οικονόμου διά να εκλέξωσι τους εκλογείς των κατά τας διατάξεις του από 4 μαρτίου 1829 ΚΓ ψηφίσματος και των υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ. 10050, οδηγίων του πότε Κυβερνήτου της Ελλάδος,και συμφώνως με την αριθ 2 ( δυσανάγνωστη λέξης ) αρ. 4951 διακήρυξιν του Διοικητού Φθιώτιδος προέβησαν ακολούθως εργασίας.-
Ο ιερουργήσας ιερεύς ανέγνωσε,
Αον την από 7. 7μβρίου ε.ε προκήρυξιν του Υπουργικού Συμβουλίου προς τους Έλληνες,
Βον την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους Διοικητάς της επικρατείας,
Γον, το μνημονευθέν ΚΓ΄ψήφισμα.
Δον,τας μνημονευθείσης οδηγίας του Κυβερνήτου και Εον τον από 9 Νοεμβρίου 1822, υπ’ αρ. 7 περί εκλογής παραστατών Νόμον. Ακολούθως ο αυτός Ιερεύς κατέστρωσε τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών όστις αναγνωσθείς μεγαλοφώνως επικυρώθη τη συγκαταθέση των συνελθόντων ως εξής.
Έπεται ο κατάλογος των ονομάτων
Όνομα επώνυμο ηλικία
1 Γεώργιος Ρίζος 35
2 Νικ. Ρίζος 27
3 Αναγν. Ρίζος 40
4 Κώστας Σαρδέλας 55
5 Νικ. Σαρδέλας 27
6 Κωστούλας Γρήβας 35
7 Νικόλαος Βλάχος 30
8 Νικολέτας Ιω 50
9 Νικ. Τζιάκας 35
10 Χρ. Τζιμπίδας 50
11 Παν. Πλιάτζικάς 28
12 Καλαμάρας Τζουκαλάς 35
13 χρ, Τζουκαλάς 32
14 Κωστής Τασούλης 27
15 Ευστάθιος Σακάς 60
16 Κωστ. Σακάς 35
17 Ιωάν. Χακκάς( ή Σακκας) 30
18 Αθαν Χάκας 60
19 Γεώργιος. Χάκας 35
20 Κωστ. Χάκας 32
21 Ευαγγέλης Καραγγούνης 40
22 Νικόλ. Καραγγούνης 28
23 Κωστ. Τζικούρας 37
24 Ιωάν Σκαριώτης 35
25 Σπύρ. Τζιάκας 33
26 Γεώρ. Αγραφιώτης 40
27 Μήτρος Αγραφιώτης 25
28 Ιωάν. Καπνοτζής 37
29 Κώστ. Καπνοτζής 28
30 Ιωάνν. λιάσκας 45
31 Γεωρ. λιάσκας 40
32 Απόστ λιάσκας 37
33 Αθαν. λιάσκας 26
34 Γεώρ. Κορασίδας 55
35 Χρ. Γουρούνας 50
36 Κώστας μιζές 45
37 αθαν μιζές 37
38 Νικ. μιζές 50
39 αναστ. μιζές 28
40 Κώστας Καϊτζιώτης 40
41 Απόστ. Καϊτζιώτης 26
42 Λάμπρος ψεύτης 40
43 Καραγιώργος σαρδέλας 45
44 Χρήστος σαρδέλας 42
45 Κώστας σοφιανός 38
46 Γεώρ. σοφιανός 33
47 Παπαευθυμίου 55
48 Δημ.Παπά Ευθυμίου 26
49 Κώστας σοφιανός 55
50 Νάκος Λαμπαδιάρης 38
51 Αθ. Λαμπαδιάρης 33
52 Κ. λαμπαδιάρης 26
53 Α. Δασκαλάκης 50
54 Κ. δασκαλάκης 30
55 Χρ. δασκαλάκης 26
56 Σπύρος Κακαμπέλης 28
57 Εταγγ. παππάς 30
58 απόστόλης Καραγγούνης 40
59 Ιωάν.Καραγγούνης 40
60 Κώστας Χαλκεύς 45
61 Ευθυμ. μεζιές 30
ανέγνωσεν τον ακόλουθον όρκον μεγαλοφώνως όστις έπεται «Ορκίζομαι εν ονόματι της αγίας και αδιαιρέτου τριάδος ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου της αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου ούτε διά φιλίαν. ούτε διά μήσος, ούτε διά φόβον, ούτε εις ελπίδα προσωπικού κέρδους αλλά κατά την συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν»
Τον οποίον επαναλαμβάνοντας όλοι οι πολίτες υψόνοντες την δεξιάν αυτών χείραν.
Μετά τούτο εκλέχθησαν πέντε εκ των γερονττέρων μελών της συνάθροισης, Κώστας Τζικούρας, Ιωάν. Λιάσκας, αθ. Χάκας και αναγν. Ρίζου, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος Δημάρχου Μακρακώμης κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων, και αριθμουμένως των οικογενειαρχών του χωρίου τούτου των 61, εξελέξατο οκτώ υποψηφείους σύμφωνα με το ΚΓ΄ψήφισμα οίτινες, Κ.Κοι Καλαμάρας Τζουκαλάς Δημήτριος Χατζίσκος, Αναγν. Δασκαλάκης, Ιωάν. λιάσκας, Γεωργ. Ρίζου, Κώστας Τζικούρας, Χρ, Τζουκαλάς και αθ, Χάκας και κοινοποιήσαντες εν ταύτα εις τους εκλογείς ήρξατο η ψηφοφορία των υποψηφίων όλων και εξελέχθη το εξής αποτέλεσμα
Ο Κ. Καλαμάρας Τζουκαλάς έλαβεν ψήφους 37
Ο Κ. Δημήτριος Χατζίσκος έλαβε ψήφους 36
Ο Κ . Α, Δασκαλάκης έλαβε ψήφους 32
ο Κ. Ιω. Λιάσκας έλαβε ψήφους 31
Ο Κ. Γεώρ. Ρίζου έλαβε ψήφους 22
Ο Κ. Κωτ. Τζικούρας έλαβε ψήφος 36
Ο Κ. Χρ. Τζουκαλάς έλαβε ψήφου 20
Ο Κ.Αθαν. Χάκας έλαβε ψήφους 30
Εκ του ανωτέρου αποτελέσματος θεωρούνται ως νόμιμοι εκλογείς Οι Καλαμάρας Τζουκαλάς, και Δημ. Χατζίσκος λαβόντες τους πλειοτέορυς ψήφους.
προς πίστωσιν δε τούτων απάντων συνετάχθεισαν τα παρόντα πρακτικά, υπογράφονται παρά του προεδρεύοντος Δημάρχου Μακρακώμης, παρα του Ιερέως Πάπαευθυμίου και παρά των πέντε μελών γεροντοτέρων, των καταστροσάντων δια την εκλογήν των υποψηφίων διά την θέσιν του εκλέκτορος, άτινα θέλουν παρακατατεθεί εις τα αρχεία της Δημαρχίας Μακρακώμης και αντίγραφον τούτων επικυρωμένον με την σφραγίδα της Δημαρχίας θέλει δοθεί εις τους εκλέκτορας του Χωρίου Βαρυμπόπης ανάγκη εκ τούτου θέλει αναγνωρισθούν οι εκλέκτορες ούτοι ως Νόμιμοι παρά της επαρχιακής Συνελεύσεως
Ακολουθούν οι υπογραφές των πέντε γερόντων, του Ιερέως και του προεδρεύοντος Δημάρχου.
Ότι ακριβές αντίγραφον
Εν Βαρμπόπ την 12ην 8βρίου
1843 Τ.Σ του Δημάρχου απόντος
Ο Δημαρχιακός Πάρεδρος
Γ. Ρίζος »
*
Ένσταση-διαφωνία των δύο μελών
Δύο από τους κατοίκους και δη της εκλογικής επιτροπής, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, συνέταξαν και υπέβαλαν στην Τοπική Γενική Συνέλευση την παρακάτω επιστολή-ένσταση2 και η οποία είναι προσαρτημένη στα πρακτικά της ομάδας Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάνος. Ήτοι:
« Προς την Εθνικήν Συνέλευσιν
Εν Βαρυμπόπη τη 19 8βρίου 1843
Σημειώνοντες κατόπιν υπαύξοντα αριθμόν τα ονόματα των οικογενειαρχών, και το ποσόν των εν εις Βαρυμπόπη χωρίον του Δήμου Μακρακώμης της πρότερρον επαρχίας Νέων Πατρών οικογενειών, υποσχόμεθα υπό ιδίαν προσωπικήν ευθύνην μας περί της ακριβείας της προκειμένης σημειώσεως.
1. Κώστας Σακκάς
2. Γεώργιος Ρίζου
3. Νιικόλ. Ρίζου
4. Κωνστ. Γρίβαν
5. Νικόλ. Βλάχος
6. Κωστ. Σαρδέλας
7 Αναγ. Ρίζος
8. Χρ. Τζιμπίδας
9. Σπ. Δ. Κακαμπέλης
10. Απόστ. Σανίδας
11. Καλαμ. Τζουκαλάς
12. Χρ. Τζουκαλάς
13. Χρ. Γουρούνας
14. Αποστ. Σκούρας
15. Ευαγ. Καραγκούνης
16. Νικόλ. Καραγκούνης
17. Αθ. Χάκας
18. Γεωρ. Χάκας
19. Κώστ Χάκας
20. Κώστ. Τζικούρας
21. Αθαν. Ιωάννου
22. Ιωάν Σακκάς
23. Γεώρ. Αγραφιώτης
24. Σπ. Τζάκαλος
25.Ιωάνν. Καπνατζής
26. Κώστ. Τζικιώτης
27. Ιωάνν Λιάσκας
28.Απόστ. Λιάσκας
29.Γεώργ. Λιάσκας
30. Γεώρ. Κορασίδας.
31. Κώστ. Τζόγκας
32. Νικόλ. Τζώνης
33. Χριστ. Σαρδέλας
34. Αναγν. Δασκαλάκης
35. Κώτ. Δασκαλάκης
36. Νικολ. Λαμπαδιάρης
37. Αθ. Λαμπαδιάρης
38. Κ. Λαμπαδιάρης
39.Ευθύμ. Ιερεύς
40. Δημήτ Πάπαευθυμίου
41. Δημ. Σοφιανός
42. Γεώρ. Σοφιανός
43. Κωστ. Σοφιανός
44. Γεωρ. Σαρδέλας
45. Λάμπ Ψεύτης
46. Κώστ Καϊστζιώτης
47. Κωστ. Τουπτζής
48. Αντ. Τζούλφης΄
49. Δημ. Τζούλφης
Και επί πλέον συνεχίζουν:
“Ούτοι οι τρεις τελευταίοι: καταγόμενοι εκ των τουρκικών Αγράφων δεν έδοσαν την ψήφον των εις το χωρίον μας, ειμή 46 οικογένειαι είναι.
Επειδή εκ του χωρίου μας εξελέχθησαν δύο εκλέκτορες αναλογούντες εις τας υπερβαίνουσας τας 50 οικογενείας κοινότητας, και επειδή η ειδική μας συνίσταται από μόνον 46 προσεβάλαμεν δι’ αναφοράς μας προς την διοίκησιν την παράνομον ενέργειαν, εξαιτήσαντες την διαταγήν του να αναθεωρηθή άκυρος η πρότερον γενομένη ως παράνομος και επαναληφθή εκ νέου. Η Διοίκηση κατά συνέπειαν διέταξε τα δέοντα επί τη αιτήσει μας, αλλά ο Δήμαρχός μας γνωστός τοις πάσι δια την ραδιουργίαν και παράνομον χρήσιν της εμπιστευθείσης παρά των συμπολιτών του εξουσίας, και προβλέπων, ότι σύμφωνα με τον Νόμον, και επί τη βάσει των πραγματικώς υπαρχουσών ανωτέρω εκτεθεισών οικογενειών, έπρεπε να διορισθή εις μόνος εκλογεύς, ώστε ή τον εαυτόν του, ως τοιούτον, ήθελε διαφροντίσει να εκλέξη, και τον συγγενή του Δημ. Χατζίσκον να παραλήψη, αφ’ ετέρου φρονών, ότι διά του Νόμου και του Δικαίου πώποτε ηδύνατο η μερίς του να επιτύχη( δυσανάγνωστη λέξη) δια της παρανομίας και αδικίας, διό την παραμικράν πίστιν οι εχέφρονες συμπατριώται των προς αυτούς δίδουσι, δεν έβαλε εις ενέργειαν ό, τι διετάχθη, παραλείψας την επανάληψιν της ακυρωθείσης παρανόμου εκλογής.
Ταύτα γιγνώσκοντες οι υποφαινόμενοι, κάτοικοι Βαρυμπώπης εξ ιδίας αντιλήψεως και ως μέλη της επιτροπής της ενεργηθείσης εκλογής, θέττομεν υπ’ όψιν της Σεβ, ταύτης Συνελεύσεως, όπως σταθμίσει δεόντως το δίκαιον, γιγνώσκουσα τα διατρέξαντα.
Υποσημειούμεθα μ’ όλον το Σέβας
Οι ευπειθέστατοι κάτοικοι Βαρυμπόπης
Α. Δασκαλάκης
Ιωάννης Λιάσκας”
Το Δημαρχείον Σπερχειάδος επικυροί το γνήσιον των δυώ
υπογραφών Α. Δασκαλάκη και Ιω. Λιάσκα κατ’ αίτησίν των επί τούτω
Εν Αγά τη 20 8βρίου 1843
Ο πάρεδρος Τ.Σ. Α. Καλαμάρας»
Αγωνιστές Βαρυμπόπης-Μακρακώμης→Εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Τα ψηφιακά έγγραφα, είναι στη διάθεση του αιτούντα

1Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47 λήψεις 1846771 έως 846773)

2. Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47λήψεις 184636 έως 368)

[contact-form][contact-field label=”Όνομα” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Ιστοσελίδα” type=”url” /][contact-field label=”Μήνυμα” type=”textarea” /][/contact-form]