Γιαννιτσου Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα στη Γιαννιτσού 1843

Οι εκλογές του 1843,  προκηρύχθηκαν με σκοπό να εκλεγούν οι πληρεξούσιοι των επαρχιών. Οι πληρεξούσιοι θα έπαιρναν μέρος στην Γενική Εθνική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος από τον Όθωνα. Είναι οι πρώτες επίσημες εκλογές στη χώρα. Έγιναν ύστερα από καθολικό αίτημα του λαού και τον αποκλεισμό των ανακτόρων από το στρατό, για την παραχώρηση Συντάγματος

Αρχειακά Ιστορικά

Το παρόν έχει σαν σκοπό να αναδείξει τα διατρέξαντα συμβάντα κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας του 1843 στο χωριό της Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης, προκειμένου να εκλεγούν οι εκλέκτορες ή παραστάτες του χωριού σύμφωνα με Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε επί Κυβερνήσεως Ι. Καποδίστρια. Οι εκλέκτορες ή παραστάτες ή εκλογείς θα μετείχαν στην Τοπική Γενική Συνέλευση για να εκλέξουν τους πληρεξουσίους της επαρχίας και στην προκειμένη περίπτωση της επαρχίας του Πατρατζικίου ή Ν. Πατρών. Οι πληρεξούσιοι με τη σειρά τους θα μετείχαν, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, στην Εθνική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος Συντάγματος.

Στην επαρχία Νέων Πατρών (Πατρατζικίου) σήμερα Φθιώτιδας, την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύο αντίπαλες παρατάξεις: α) Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάνα και β)Δ. Χατζίσκος Χρ. Ζωγραφίδης.

Αυτό όπως φαίνεται, σε πολλά από τα χωριά ή στις πόλεις, δημιουργήθηκαν ομάδες πολιτών συμπαθούντων την μία ή την άλλη ομάδα. Έτσι οι κάτοικοι πιστεύοντας ότι είχαν την πλειοψηφία ή παρακινούμενοι από κάποιους από τους παραπάνω ενδιαφερομένους, οι διαφωνούντες τηρώντας τις διαδικασίες του Νόμου και τις οδηγίες συνέτασσαν δικό τους πρακτικό. Με αποτέλεσμα σε κάποια από τα χωριά να έχουμε δύο ή τρία πρακτικά συνεδριάσεων με διαφορετικά ονόματα καταλόγου μεταξύ των, εκλέγοντας τον δικόν τους εκλέκτορα ή εκλέκτορες.

Στο χωριό της Γιαννιτσούς έχουμε δύο εκλογικές διαδικασίες και οι εκλέκτορες του χωριού με το πρώτο πρακτικό ή την πρώτη εκλογική διαδικασία, ήταν οι εξής: Κ. Νικολάου, Κ. Σιόκης και Κ. Καρυαμπάς. Αυτή η εκλογικά διαδικασία, έγινε με προεδρεύοντα πάρεδρο του χωριού Αναγ. Κουτσολέλο και με ιερέα των Αντωνίου Σακελλάριο από το χωριό. Το δε παραπάνω αναφερόμενο καθαρογραμμένο ψηφιακό1 4σέλιδο πρακτικό της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας βρίσκεται συνημμένο στα πρακτικά της β΄ παράταξης.

Αντίθετα στις 3 Οκτωβρίου 1843 , ομάδα έχοντες τα 3/4 της πλειοψηφίας από τους 102, δηλ. 69 κάτοικοι της Γιαννιτσούς, διαφώνησαν και διαχώρισαν την θέση τους με την πρώτη εκλογική διαδικασία και συγκρότησαν δική τους με προεδρεύοντα πάρεδρο τον Γ. Καραγκούνη από το Καστρί και για ιερέα, επειδή ο Σακελλάριος παρέμεινε πιστός στους πρώτους, στην εκκλησία για τον όρκο παρέστη ο Παπαϊωάννης και εξελέγησαν οι εξής τρεις εκλέκτορες: Κώστας Αναγνώστου, Κώστας Παπαϊωάννης, Κώστας Παπάς.

Το ψηφιακό χειρόγραφο έγγραφο είναι συνημμένο στα πρακτικά2 της α΄ παράταξης, αλλά και οι εν λόγου εκλέκτορες μετέχουν στις διαδικασίες της ίδιας παράταξης.

Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η ορθογραφία και η σύνταξη του πρωτοτύπου εγγράφου. Δεν αποκλείεται κατά την μετάφραση να υπάρχουν και δικές μας παραλήψεις και λάθη.

Ζητάμε την κατανόησή σας

Λεπτομέρειες: Στα παρακάτω 1 και 2 καθαρογραμμένα πρακτικά των εκλογικών διαδικασιών.

1. Πρακτικό

Σήμερον την εικοστήν έκτην ημέραν του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1843 Συνελθόντες οι εν τω χωρίω Καλύβια Γιαννιτσούς της επαρχίας Ν. Πατρών ήδη της Φθιώτιδος Κάτοικοι εις την εκκλησίαν μεταμορφώσεως Σωτήρος περί την δεκάτην Π. Μ.και επί παρουσία του παρέδρου Αναγνώστου Κουτζολέλου προεδρεύοντος, ως και του Ιερέως αντωνίου Σακελλαριο δια εκλέξεως τους εκλογείς των κατα τας διατάξεις του από 4 μαρτίου 1829 ΚΓ΄ψηφίσματος, και την υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπαριθ.10050 οδηγιών του αυτού Κυβερνήτου της ελλάδος, και συμφώνως με την από 9 ενεστώτος μηνός της υπό αριθ 4951 διακήρυξιν του Διοικητού Φθιώτιδος. προέβησαν εις τας ακολούθως εργασίας. Ο ιερουργήσας ιερεύς ανέγνωσεν Αον την από 7 Σεπτεμβρίου ε.ε προκήρυξιν των υπουργών Συμβούλιον προς του έλληνας

Βον την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς.

Γον το μνημονευθέν ΚΓ΄ψήφισμα.

Δον τας μνημονευθείσας οδηγίας του Κυβερνήτου.

και Στον τον από 9 νοεμβρίου1822 υπ’ αριθ.17 περί εκλογής παραστατών νόμου.

Ακολούθως ο αυτός ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών και ανεγώσθη μεγαλοφώνως εποκυρώθη τη συγκαταθέση των ακολουθούντων ες εξής:

1

Κώστας λατζικέρας

53

Γ. Καρλαμούτας

2

Δημ. Αλεξογιάννης

54

Α. Χατζής

3

Πετρος καρκάνης

55

Κώστας Αναγν. Χατζής

4

Γεωργιος. γκούβρας

56

Κώστας Καράς

5

Δημητρ λαρίσης

57

Κώστας Τρίγκου

6

Απόστ, ζαρκαδούλας

58

Γεωργ. τζιάκα

7

Δημητ. αναγνώστου

59

Ιωά. Αναγν. μαργαρίτης

8

Αναγν. αναγνώστου

60

Μαργαρίτης Ιω. μαργαρίτης

9

Κώστας Νικολάου

61

Δημήτρ. Λικοτζέτας

10

Ιωάν. Καραμπέτζας

62

Δημήτρ. ζωβοΐλης

11

Δημητρ. καραμπέτζας

63

Ιωά. γιμενής

12

Κώστας Καραμπέτζας

64

Κωστ. Καρκάνης

13

Ιωάν. μυλωνάς

65

Κώστας Πρίκης

14

Γεώργ. Βελης;;

66

Ατ. Καραντώνης

15

Κώστας Σιόκης

67

Κώτ. Κάτζαρης

16

Δημτρ. Παπαθανασίου

68

Αναγν. Σαμαρτζής

17

σακελαρίου

69

Ζάχος ;;;;;

18

Ν. Σακελαρίου

70

Ζάχος αυλόγιτος

19

Γ. Σακελαρίου

71

Γ. αυλόγιτος

20

Δημητ. μπαϊκούσης

72

Ιωά. Σίψας

21

Θανάσης χούχος

73

Κώστας λατζικέρας

22

Ιω. μαργαρίτης

74

Κώστας βαρβάτος

23

Δημητρ, Φσέκας

75

Δημήτριος τζιάνης

24

Ιω. μανιώτης

76

Δημητρ. στερίου

25

Αθαν. πριμέτης

77

Αναγν. Κ. αναγνώστου

26

Ιωάννης τζιάκα

78

Γαλής Κ. αναγνώστου

27

Γεώργ. Βαρβάτος

79

Γιαννακός Γεωργίου

28

Ιωάν. Βαρβάτος

8ο

Νικολ. κεχαγιάς

29

Φεώργιος μπουργανός

81

Νικόλαος

30

Κώστας λυκοτζέτας

82

Ιωάν. Κουντούρης

31

Κώστας ζαχωνιάς

83

Γιαννακός αργίρης

32

Ιωάννης Κουμπάρος

84

Ιωάν. αλέξης

33

Ιωάν. Κουκούμης

85

Κ. τούνας

34

Ιωάν σπυρίδωνας

86

Παπάϊωάννης

35

Αθανάσιος αρβανίτης

87

Κ. Κοτζολέλος

36

Αθαν. ντρούκας

88

Θανάσης σπαΐς

37

Ιωάνν. τζόμος

89

Γ. μπακαλώνης

38

Γ. Κουμπάρος

90

Ζάχος Κουτζολέλος

39

Αναγν. Κουτζολέλος

91

Κώστας κουτζολέλο;

40

Γεώργιος Νικολάου

92

Κ. Παπάιωάννου

41

Ιωάνης μπαϊζάνης

93

Κώστας νίκας

42

Δημητρ. Κουλούρης

94

Δημητρ. νίκας

43

Γεώργ. οικονόμου

95

Γεώργιοςτζιάννης (Τζιρωνης);

44

Κώστας πάπάς

96

Νικόλαος Καπρίτζος

45

Ιωάν. Καλτζάς

97

Ν. ζοβοΐλης

46

Δημήτ. ντούνας

98

Γεώργιος τζάκας

47

Αθαν. Καραγιαννάκης

99

Βασίλης βλαχώνης

48

Δημήτριος Ιερεύς

100

Αντώνιος Σωτήρης

49

Γεώργ. Παπαδημητρίου

101

Γ. Σκαματζάρης

50

Ιωάνν. παπαΔημητρίου

102

Γ. Σμανλής

51

Δήμητ. Σουλντάτος

52

Δημητ. Αναγν. Χατζής

Οίτινες έμειναν μόνοι των εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του ιερέως, ο ιερεύς παρουσιασθείς εν τω μέσω αυτών κρατών εις χείρας του το ευαγγέλιον και ο αναγνώστης Κλασίνας εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως ανέγνωσεν μεγαλοφώνος τον ακόλουθον όρκον

εν ονόματι της Παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου της αληθείας να μην δώσω την ψήφον μου ούτε δια φιλίαν, ούτε δια μίσος, ούτε δια φόβον δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν μου και χωρίς προσωποληψίαν” υψώνοντας και την δεξιάν χείραν. Μετά δε τούτου εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως οι Κ.Κ. Αν. Κλασίνας, Κωνσταντής Νικολάου, Ιωάννης Καραμπέτζας, Δημήτριος Στέριος και Αποστόλης Καρκάνης, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων, και αριθμούντων των οικογενειαρχών του χωρίου τούτου τους εκατόν δύο.102, δώδεκα υποψηφίους Σύμφωνα με το ΚΓ ψήφισμα, οίτινες είναι οι ακόλουθοι.

Αναγνώστης Κουτζουλέλος,

κώστας Καργιαμπάς,

κώστας Νικολάου,

Νικολ. Σακελαρίου

Αναγν. Χατχή,

Αποστολ. Καρκάνης

Αναγν. Σαμαρτζής

Ιωάν γιμενής

Κ . Σιόκης

Δημητριος Στεργίου

Ιωάν. Καλτζάς

και γιαννάκης Γεωργίου.

Αρξαμένης όθεν της εκλογής ήρξατο η ψηφοφορία των υποψηφίων ένας μετά τον άλλον. και εξελέχθη το εξής αποτέλεσμα.

Αναγν Κουτζουλέλος, 51

κώστας Καργιαμπάς, 53

κώστας Νικολάου, 59

Νικόλ. Σακκελαρίου 27

Αναγν. Χατχή, 45

Αποστολ. Καρκάνης, 36

Αναγν. Σαμαρτζής 47

Ιωάν γιμενής. 40

Κ . Σιόκης, 54

Δημητριος Στεργίου 40

Ιωάν. Καλτζάς, 32

καιγιαννάκηςΓεωργίου. 35

Εκ των ανωτέρου αποτελέσματος θεωρούνται ως νόμιμοι εκλογείς οι Κωνσταντίνος Νικολάου, Κωνσταντίνος Σιόκης και Κώστας Καργιαμπάς λαχώντες την πλειοψηφίαν’

προς πίστωσιν τούτων απάντων- Συνετάχθησαν τα παρόντα πρακτικά υπογραφέντα παρά του προεδρεύοντος παρέδρου, του ιερέως και αυτών των γεροντοτέρων των καταστρωσάντων τον κατάλογον των δια την θέσιν εκλογέων υποψηφίων, άτινα θέλουν παρακατατεθώσιν εις τα αρχεία της Δημαρχίας μακρακώμης δια τα περαιτέρω

                    ο Ιερεύς                 ο προεδρ. Πάρεδρος

       Αντωνίο Σακελάριου                   Αναγν. Κουτζολέλος

τα μέλη  

Αναγν. Χατζής;;;3

Κωνσταντής Νικολάου

Ιω Καραμπέτζας

Δημητράκης Στεργίου

δια τον αγράμματον Αποστ. Καρκάνη

ο Δημήτ. Αναγνώστου

ο,τι ακριβές αντίγραφον

Εν βαρυμπόπη την 13 9μβρίου 1843

ο Δήμαρχος μακρακώμης

Κ.Α. τζουκαλάς

*

2. πρακτικό

Για τη δεύτερη ομάδα των 69 υπάρχουν 2 ψηφιακά έγγραφα παρόμοια και είναι προσαρτημένα στην ομάδα των: Ε Κοντογιάννη και Γ. Αινιάνα4.

Πρακτικά της 2ης εκλογικής διαδικασίας στη Γιαννιτσού

Σήμερον την Τρίτην Οκτωβρίου του 1843 τρίτου έτους συνήλθαν οι κάτοικοι εις τον Ναόν τιμώμενο υπό το όνομα  Σωτήρος δια να εκλέξουν τους εκ μέρους του χωρίου εκλογείς και αναγνωρισθέντος του προσαρτημένου καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου τη συγκατάθεση των συνελθόντων κατά τους ορισμούς του άρθρου 4 και τον από 4 Μαρτίου 1829 περί εκλογής πληρεξουσίων οδηγιών συνταχθέντος υπό του ιερουργήσαντος  ιερέως αναγνωρισθέντων δε την από 7 Σεπτεμβρίου ε. ε προς τους έλληνες Προκηρύξεως των υπουργών Συμβούλιον την από 7 του ιδίου μηνός εγκυκλίου του Υπουργικού Συμβουλίου προς τους Διοικητάς του Κράτους

1)του υπό αρ. 10049, από 4 Μαρτίου 1829 περί συγκλήσεως την εθν.  Συνέλευσιν ψηφίσματος του Ιω. Α. Καποδίστρια πότε Κυβερνήτου της ελλάδος

2)την υπό την αυτήν ημερομηνία υπό αρ. 10050 περί εκλογής πληρεξουσίων οδηγιών και 3)του υπό αρ.17 Νόμου περί εκλογής παραστατών και δοθέντος του κατά το αριθ. 5 των αυτών οδηγιών όρκου ως εξής¨

εν ονόμτι της Παναγίας και αδιαιρέτου Τριάδος, ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου του Θεού την αλήθειαν να μη δώσω την ψήφον μου, ούτε δια φιλίαν ούτε δια φόβον ζημίας, ούτε δι΄ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνηδεισίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν¨

οι υπό της συναθροίσεως αναλαχθέντες πέντε γεροντότεροι,

Παπαδημήτρης,

Κώστας Αναγνώστου,

Γεώργιος Καρλαμούτας,

Νικόλαος Κεχαγιάς και

Γ. Βαρβάτος

κατέστρωσαν επί παρουσία του προεδρεύοντος  τον κατά τον αριθ. 6 οδηγιών κατάλογον και την εκλογήν προβληθησομένων  Υποψηφίων ως εξής, προτείνοντας ως τοιούτους τους εξής.

Κώσταν Αναγνώστου

Κ. Παπαϊωάννην,

Κώσταν Βαρβάτον,

Ιωάννην μακρήν,

Κώσταν Παπάν,

Αποστόλην Ζαρκαδούλαν,

Ιωάννην Κομπάρον

Γιαννακόν Γεωργίου,

Ιωάννην Μαργαρίτην,

Γώργιον Μπακαλώνην,

Ιωάννην Παππαδημήτρην,

Κώσταν Τρίγκον. ονόματα τετραπλάσια του αριθμού του αριθμο των εκλογέων  ως συγκειμένου του χωρίου πλέον των εκατόν οικογενειών των προταθέντων δε δώδεκα πλειοψήσαν,  εξελέχθηκαν παμψηφεί υπό των συνελθόντων πλέον ως νόμιμοι εκλογείς του χωρίου Γιαννιτζούς οι εξής, τρείς, Κώστας Αναγνώστου, Κώστας Παπαϊωάννης, Κώστας Παπάς. Ούτως συνετάχθη η παρούσα πράξις εκλογής και υπεγράφη υπό του προεδρέυοντος την συνέλευσιν παρέδρου, του ιερουργήσαντος ιερέως ως και πέντε γεροντοτέρων, αντίγραφον της οποίας δίδεται προς τους ειρημένους εκλογείς επικυρωθείσης συμφώνως με τον νόμον του περί εκλογής πληρεξουσίων οδηγίας.

Προς περισσοτέραν δε βεβαίωσιν ως πιστοποίησιν της νομιμότητας της εκλογής γενομένης ελευθέρως και ανυπερεάστως, υπογράφεται κατόπιν και οι ίδιοι εκλογείς κηρύττοντας απρόσβλητον και νομιμότατον δια της υπογραφής των , τον εκ μέρους τον διορισμόν των ανωτέρω τριών εκλόγιμων δια την εκλογήν των πληρεξουσίων της επαρχίας

Προεδρεύων πάρεδρος                             ο Ιερεύς

Γεώργιος Καραγκούνης

Ακολουθεί το έγγραφο με τις υπογραφές  των συμμετεχόντων.

            Και επικυρώνεται από τον προεδρεύοντα πάρεδρο

                               Γεώργιος Καραγκούνης

Ο κατάλογος των 69 κατοίκων που ακολουθεί είναι κομμάτι του παραπάνω πρακτικού της πλειοψηφίας των 3/4. Καταρτίστηκε και αναγνώσθηκε από τον ιερέα στην εκκλησία.

Κατάλογος των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών κατοίκων Γιαννιτσούς συνταχθείς υπό του ιερουργήσαντος ιερέως κατά τους ορισμούς του υπριθ των από 4 μαρτίου 1829 της εκλογή πληρεξουσίων οδηγιών

1 Κώστα Αναγνώστου

2 Αναγν. Κώστας του Αναγνώστου

3 Γ. Β. Αναγνώστου

4 Κώστας Παπαδημητρίου

5 Απόστ. Ζαρκαδούλας

6 Γεωργ. Γκούβρας

7 Γεώρ. Καρλαμούτας

8 Νικολ. κεχαγιάς

9 Γεώρ. Σκαματζάρης

10 Γιαννακός αργυρόπουλος

11 Κώστας χούχος

12 Γεώρ. Βαρβάτος

13 Μαργαρίτης ιωάννου

14 Γεώρ. Παπαδημητρίου

15 Γεώργ. Μπακαλώνης

16 κώστας τρίγκος

17 Αθανάσιος Σπαής

18 Γεώρ. Σμανλής

19 Ιωάννης μαργαρίτης

20 Κώστας βαρβάτος

21 Ζάχος χούχος

22 Βασίλης πλατανιάς

23 Γιαννακός Γ. Αναγνωστόπουλος

24 Γιάννης Κωστας Παπάς

25 Γεώργ μπαϊκούσης

26 Γάννος μανιώτης

27 Δημήτριος Κώστας

28 Παπαδημήτρης

29 Ιω. Τζάνης

30 Παπαϊωάννης

31 Κώστας παπάς

32 Κώστας Ρίζος

33 Αντ καραντώνης

34 Αθ. Αρβανίτης

35 Ιω. Κομπάρος

36 Νικ. Καπριστζόπουλος

37 Κώστας αντνώπουλος

38 Αντώνης Κωνσταντίνου

39 Γιάννης αλέξης

40 Γεώρ. Κομπάρος

41 Κώστας ζαχωνιάς

42 Κωστάκης Ιωάννου

43 Αναστ. Αποστόλου

44 Δημ. Καραγιαννάκης

45 Δημ. Τζάνης

46 Δημ. Μπαϊκούσης

47 Κώστας Τούντας

48 Ιω. Παπαδημητρίου

49 Γιαννακός βαρβάτος

50 Κώστ. Παπαϊωάννου

51 Κώστας μπρίκης

52 Ζάχος ζοβοϊλης

53 Ιω. Κυρίτσης

54 Κώστας λατζικέρας

55 Γεώρ. Μανιώτης

56 Αθανάσιος πρεμέτης

57 Κώστας Αθανασίου

58 μήτρος ρίζος

59 Γεώργ. Φωτάκης

60 αντώνης σωτήρης

61 Δημ. Κεχαγιάς

62 αθαν. Καραγιαννάκης

63 Δημ. Αναγν. Χαντζής

64 Κώστα λιτοσελίτης

65 Δημ. Μπλίτας

66 Ιωάννης Σπυρίδωνας

67 Αθανάσιος μπουργανός

68 Κ. Καλτζάς

69 Θ. Κλούρης

Εν Γιαννιτσού την 3 οκτωβρίου 1843”

Εδώ ακολουθούν οι υπογραφές των 69 συμμετασχόντων στην εκλογική διαδικασία

*

Υποβολή και του καταλόγου των 40 μη συμμετεχόντων στην παραπάνω ψηφοφορία

Ο παρακάτω αναφερόμενος κατάλογος των 40, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία με τους 69 ή μάλλον διαφώνησαν και αποχώρησαν από την εκκλησία, υποβλήθηκε στην Τοπική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στην Υπάτη, από τον προεδρεύοντα πάρεδρο Γ. Καρραγκούνη και με αιχμές ένστασης κατά του παρέδρου του Χωριού Α. Κοτσολέλου ήτοι:

Γίνεται δε γνωστόν ότι, επειδή ο πάρεδρος του Χωρίου Γιαννιτζούς Αναγ, Κουτζολέλος δεν θέλησε να ενεργήση την εκλογήν ραδιουργούμενος, ως ενεργήσας με μερικούς ως απαρτίζοντες κομματικήν μερίδαν ως τυφλώς υπακούοντες της ραδιουργίας άλλων, προσεκλήθη ομοφώνως υπό των ανωτέρω εκλογέων (δηλαδή των 69) ο πάρεδρος Καστρί, Γεώργιος Καραγκούνης σύμφωνα με την Γ Σ της από τα 7βρ. ε.ε υπό αριθμό εγκυκλίου της επί των εσωτερικών Γραμματείας και επειδή ο αριθμός όλων των εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών ανεβαίνει εις εκατόν εννέα, αρ. 109 κατά τον προσαρτώμενον κατάλογον, εξ ών μόνο τεσσαράκοντα ραδιουργηθέντες υπό του παρέδρου και άλλων, δεν έλαβον μέρος οι δε λοιποί όλοι εξήκοντα εννέα ως φαίνεται εις τον κατάλογο και εκ των όπισθεν υπογραφών των σχημάτισαν την πλειοψηφίαν, προέβησαν και εις την κύρωση και της πράξεως της εκλογής, διορίσαντες παμψηφεί τους τρείς εκλεγέντας της κοινότητος του χωρίου Γιαννιτσούς.

Ο προεδρεύων πάρεδρος     ο Ιερουργήσας ιερεύς

Γεώργιος Καραγκούνης           Παπαϊωάννης

Τα πέντε μέλη που κατέστρωσαν τον κατάλογο.

Ακολουθούν οι υπογραφές των 5 μελών

Αντίγραφον απαράλαχτον τω πρωτοτύπω.

Γιαννιτσούς αυθημερόν

Ο προεδρεύων Πάρεδρος

Σημείωσης των ονομάτων των λοιπών, των μη λαβόντων μέρος εις την ψηφοφορίαν

1 Γεώργιος μπουργανός

2 Ιω. Τσάκας

3 Δημ. Φσέκας

4 Ιω. Μαργαρίτης

5 Ιω. κουκούμης

6 Αναγν. κουτσολέλος

7 Ιω. Μπαϊάνης

8 Γεώρ. Οικονομόπουλος

9 Ιω. Καλτζάς

10 Δημ. Ντουνάς

11 αναγ χαντζής

12 Στ αναγ. Χαντζής

13 Γεωρ. Τσάκας

14 Δημ. Ζοβουΐλης

15 Ιω. Γεμεμής

16 Απόστ. Καρκάνης

17 αναγ. Σαμαρτζής

18 Ιω. Σίψας

19 Ζάχος αβλόητος

20 Γεώρ αβλόητος

21 Δημ. Στέριου

22 Κώστας Σιόκης

23 Ιω. Καραμπέτζας

24 Κωστας καραμπέτζας

25 Δημ. Καραμπέτζας

26 Γεώρ,. Τελώνης

27 Πέτρος καρκάνης

28 Δημ. Αλεξογιάνης

29 Κώστα ρέπας

30 Γεώργ. Νικολάου

31 Δημ. Ναγνώστου

32 αναγν. Πυρονόπουλος

33 Δημ. Λαρίσης

34 Σακελλάριος

35 Νικλ. Σακελλάρη

36 Γεώρ. Σακελλάρη

37 Δημ. Κρανιώτης

38 Δημ. Νίκας

39 Κώστας Νικας

40 ζάχος κουτζολέλος

          ο πάρεδρος                                                 ο Ιερουργήσας Ιερεύς

γιοργιος καραγγούνης                                              παπαΙω:”

Τα πέντε μέλη που κατέστρωσαν τον κατάλογο.

Ακολουθούν οι υπογραφές των 5 μελών

Αντίγραφον απαράλαχτον τω πρωτοτύπω  Γιαννιτσούς αυθημερόν

Ο προεδρεύων Πάρεδρος

Γεώργιος Καραγκούνης”

[…..]Για να δείτε το Πρακτικό των εκλογικών συμβάντων, των Γιαννιτσωτών, των κατοικούντων στο Πλατύστομο.⇒Εδώ[…..]

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Τα ψηφιακά έγγραφα είναι στη διάθεση του αιτούντα

1Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47   λήψης 1846741 έως 1846744:

2 Πηγή:  Γ.Α.Κ-Κεντρική Υπηρεσία“Εκλογικά”Συλλογή Λαδα. λήψεις 1846033 έως 1846040

3 Ενώ είχε εκλεγεί ο Αναγ. Κλασίνας

4 Βλέπε Εκλογικά παρασκήνα 1843 θα αναρτηθούν σύντομα

[contact-form][contact-field label=”Όνομα” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Ιστοσελίδα” type=”url” /][contact-field label=”Μήνυμα” type=”textarea” /][/contact-form]