Ροβολιαρι Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα Ροβολιάρι 1843

 Εκλογές, οι πρώτες εκλογές το 1843 για την παραχώρηση Συντάγματος, ύστερα από το αναίμακτο πραξικόπημα της 3ης Σεπτεμβρίου υπό τον Δ. Καλλέργη, με τον στρατό και τον λαό.

Οι εκλογές του 1843, είναι και οι πρώτες εκλογές που επίσημα αναφέρονται στην τότε επικράτεια. Έγιναν με Νόμο που ψηφίστηκε επί Κυβερνήσεως Ιω. Καποδίστρια για την εκλογή παραστατών ή εκλογέων, οι οποίοι με τη σειρά τους θα μετείχαν στην ανάδειξη των πληρεξουσίων της επαρχίας Φθιώτιδος. Την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν, όπως έχει αναφερθεί, δύο αντίπαλες παρατάξεις: α) Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάν. Β΄) Δημητριος Χατζίσκος, Χηστόδουλος Ζωγραφίδης.

Στο Ροβολιάρι δεν έγινε μόνο μια εκλογική διαδικασία αλλά τρεις : Η πρώτη είναι η εκλογική διαδικασία των γηγενών. Έγινε στην εκκλησία του Αγίου Αποστόλου με ιερέα τον, Παπαγεωργίου Παπαγιάννη και με προεδρεύοντα τον πάρεδρο του χωριού Δημητριο Μποή. Εκλέκτορες ή εκλογείς ή παραστάτες του χωριού, εξελέγηαν ο Νάκος Ρεντίνας και Αναγνώστης Λάμπου, οι οποίοι στην Τοπική Επαρχιακή Συνέλευση1 μετά την διαφωνία και αποχώρηση της ομάδας Ε. Κοντογιάννη και Γ. Αινιάνα, από την εκκλησία, παρέμειναν στην ομάδα Δ. Χατζίσκου , Χριστόδουλου Ζωγραφίδη.

Η δεύτερη και η τρίτη εκλογική διαδικασία αφορά βοσκούς-σκηνίτες στα θερινά τους βοσκήματα της περιοχής. Και στις δυο εκλογικές διαδικασίες τις διεξήγαγε, ο ίδιος παραπάνω πάρεδρος του χωριού στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και με τον ίδιο ιερέα. Σύμφωνα με τα καθαρογραμμένα πρακτικά 2 και 3, τα οποία παρατίθενται αμέσως μετά, εκλέκτορες αυτών είναι οι: Ιωάννης Γεωργιάδης, Ιωάννης Τζακανίκας και παρέμειναν στην ίδια παραπάνω ομάδα με τους κατοίκους

Ποιος από εμάς δεν μπορεί, έστω και για λίγες στιγμές να ζήσει νοερώς, να μεταφερθεί στα τότε συμβάντα, μέσα στα καφενεία, στα πεζούλια της εκκλησίας και στις πλατείες των εντόνων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους υποστηρικτές της μιας η της άλλης παράταξης!!

Για την μετάφραση των ψηφιακών χειρογράφων που ακολουθούν, προκειμένου ο αναγνώστης να βρίσκεται με την αμεσότητα των συμβάντων, έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν στο μέτρο του δυνατού, αυτούσια, δηλαδή να τηρηθεί το ύφος, η ορθογραφία και η σύνταξη του τότε συντάκτη.

Πρακτικό2 διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας των κατοίκων

του Ροβολιαρίου 1843

Σήμερον την εικοστήν έκτην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1843 Συνελθόντες οι εν τω χωρίω Ροβολιάρι της επαρχίας Νέων Πατρών ήδοι δε Φθιώτιδος κάτοικοι εις την εκκλησίας αγίου Αποστόλου περί την ώραν πρώτην Π. Μ. επί παρουσία του παρέδρου Δημητρίου μποΐ προεδρεύοντος, και του Ιερέως Παπάγεωργίου παπα-γιάννη, διά να εκλέξωσι τους εκλογείς των, κατά τας διατάξεις των από 4 Μαρτίου 1829 ΚΓ ψηφίσματος και των υπό τη αυτήν ημερομηνίαν υπαριθ. 10050 οδηγιών, του πότε Κυβερνήτου της ελλαδος, και συμφώνως με την από 9 ε. μηνός και υπαρ. 4951 Διακήρυξιν του Διοικητού Φθιώτιδος, προέβημεν εις ακολούθους εργασίας, ο Ιερουργήσας Ιερεύς ανάγνωσε,

Αον. την από 7 του ε.ε προκήρυξιν τουΥπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας

Βον. την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς.

Γον. το μνημονευθέν ΚΓ΄ψήφισμα,

Δον. τας μνημονευθείσας οδηγίας του Κυβερνήτου, και.

Εον. την από 9 Νοεμβρίου 1822 υπαρίθ. 17 περί εκλογής παραστατών Νόμου.-

Ακολούθως ο αυτός ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών, και αναγνωθείς μεγαλοφώνως και επικυρώθη τη συγκαταθέσει των συνελθόντων ως εξής:

έπαιται ο κατάλογος των ονομάτων

α/α

Όνομα επώνυμο

1

Δημήτριος λάμπος

2

Γεώργιος λάμπος

3

Κοτρονιάς

4

Δημήτριος νέλας

5

Κοκκοτός

6

Γληγόρης κροκίδας

7

Ιωάννης Ιοκοβής

8

Ιωάννης μπούκας

9

Γεώργιος αναγνώστου

10

Νάσιος αναγνώστου

11

γληγόρης ρίζος

12

Γεώργιος ρίζος

13

Δμητριος ρίζος

14

Γεώργιος νέλας

15

Κωσταντής αναγνώστου

16

Γιάννης αναγνώστου

17

γιάννος του αναγνώστου

18

Νάκος ρεντίνας

19

Παναγιώτας

20

Γεώργιος Μπουτζικάρης

21

Κώστας Ππαϊωάννου

22

Χ. μαυρομάτης

23

Κώστας λιάπης

24

Αποστόλης τελώνης

25

Αθανάσιος άγος

26

Αθανάσιος ανυφαντής

27

Αναγνώστης κάζης

28

Κωστής σκαμάγκης

29

Αποστόλης παπάς

30

Παπαγιώργης

31

Αθανάσιος παπαγεωργίου

32

Δημητριος μπούσγης;

33

Ιωάννης μπούσγης;;

34

Κώστα γόγος

35

Κώστα μητζές

α/α

Όνομα επώνυμο

36

γούλας μπούκας

37

γούλας σακάς

38

Δημητριος στέργιος

39

σπύρος κουτζονίκα

40

Δημήτριος βλάχος

41

Δημήτριος λαγός

42

Σταμούλης παπά

43

Ιωάννης σταμούλη

44

Ιωάννης παπκώστα

45

Ζήσης μπαλωμένος

46

Κώστας πλασταράς

47

Κωνσταντής μπαλωμένος

48

Αθανάσιος σανήδας

49

χρήστος λιάπης

50

Κώστας λαγός

51

γούλας νέλας

52

Κώστας Αλέξης

53

Θανάσης Αλέξης

54

Ιωάννης παπαθεοδωρής

55

Κώστας σπύρος

56

Γεώργιος νέλας

57

Θάνος νέλας

58

Ιωάννης νέλας

59

Χρήστος κουφιώτης

60

Αντώνιος παπάς

61

Δημήτριος αντώνης

62

Γεώργιος τζορβατζής

63

Κώστας σκούρας

64

Γεώργιος βλάχος

65

Ιωάννης του λαγού

66

γιανέλης

67

Κώστας τριανταφύλλος

Οίτινες και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του Ιερέως, ο Ιερεύς παρουσιασθείς εν τω μέσω κρατών το ευαγγέλιον, και ο αναγνώστης λάμπος εκ των Γεροντοτέρων της συναθροίσεως ανέγνωσεν μεγαλοφόνως τον ακόλουθον όρκον.-

Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

Τον οποίον επεναλαβόντες όλοι οι πολίτες υψόνοντες την δεξιάν των χείραν.

Μετά δε τούτων εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συνάθροισης οι Κύριοι Αντώνιος Παπας μήτρος, Δημήτριος λιάπης, σταμόλης παπαγεωργίου, γάκης ματζιόπουλος* και γεώργιος νέλας, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων και αριθμουμένων των οικογενειαρχών του χωρίου τούτου εις 55, οκτώ υποψηφίους σύμφωνα με το ΚΓ΄ψήφισμα οίτινες εισίν οι ακόλουθοι.-

Νάκος ρενδίνας, Γεώργιος τζορβατζής, Γεώργιος ρίζου, γεώργιος ανυφαντής, Ιωάννης αναγνώστου, Δημήτριος νενελης, Γ. Κατζής και αναγνώστης λάμπου.

Αρξαμένης όθεν της εκλογής ήρξατο η ψηφοφορία των υποψηφίων έναν μετά τον άλλον και εξελέχθη το εξής αποτέλεσμα.

Νάκος ρενδίνας ψήφους υπέρ 57

Αναγνώστης λάμπου 56

γιωργιος τζορβατζής 1

Γεώργιος ρίζου 3

Γ. Ανυφαντής 2

Ιωάννης αναγνώστου 1

Δ. Νελέλης 2

Γ. κατζής 2

Εκ του ανωτέρω αποτελέσματος θεωρούνται ως Νόμιμοι εκλογείς Ο Νάκος ρενδίνας και Αναγνώστης λάμπου λαβόντες την πλειοψηφίαν

Προς πίστοσιν τούτων απάντων συνετάχθησαν τα παρόντα πρακτικά υπογραφέντα παρά του προεδρεύοντος παρέδρου, του Ιερέως, και των πέντε Γεροντοτέρων δε ότι θέλουν παρακατατεθεί εις τα αρχεία της Δημαρχίας Μακρακώμης, αντίγραφον των οποίων θέλει χορηγηθεί επικηρωμένον από τον Δήμαρχον και εσφραγισμένον με την σφραγίδαν της Δημαρχίας εις τους ανωτέρω εκλέκτωρας, δυνάμει του οποίου θέλουν παρουσιασθεί, εις την (δυσανάγνωστη μια λέξη) συνάθροισιν των εκλογέων διά την εκλογήν των πληρεξουσίων υπάτης.

  Ο Ιερεύς                                    ο προεδρεύων πάρεδρος

Παπαγιοργιος                                           δημητριος μποΐς

Τα μέλη των Γερόντων

Γιοργιος ματζης

Δημήτριος λιάπης

Σταμούλης παπα

γιοργιος νελάλης

αντώνης π”παδημήτρις

Ό τι ακριβές αντίγραφον

Εν Βαρυμπόπη την 10ην 8βρίου 1843

Τ.Σ. Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Κ. Α. τζουκαλάς

Α. Τζουκαλάς”

Πρακτικό 2. Ροβολιάρι 1843 κτηνοτρόφοι σκηνίτες

Αριθ.43“Σήμερον την δεκάτην 8βρίου του 1843 έτους οι υπογεγραμμένοι δημότες των δήμων Μακρακώμης και Τυμφριστίων συνελθόντες εις τον Ναόν του χωρίου ροβολιάρι τιμόμενον ο άγιος Γεώργιος διά να εκλέξωμεν τους εκλογείς μας κατά τας διατάξεις του από 4 Μαρτίου 1829: ΚΓ΄ ψηφίσματος και των υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αρίθ 10050 οδηγιών του πότε Κυβερνήτου της ελλάδος, επειδή ποιμένες όντες και ευρισκόμενοι εις θερινάς νομάς δεν ελάβαμεν μέρος εις ουδένα μέρος διά τας εκλογικάς ταύτας πράξεις και επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου του χωρίου ροβολιάρι Δημητρίου μποΐ και του ιερέως του αυτού χωρίου παπάγεωργίου προέβημεν εις τας εξής εργασίας.

Ο αυτός ιερεύς ανέγνωσεν

α. Την από 7 7μβρίου προκύρηξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς του έλληνας,

Β. την υπό την αυτήν ημερομηνίαν προς τους κατά επικράτειαν Διοικητάς

Γ. Το από 4 Μαρτίου 1829 υπαρ. 10049 ΚΓ΄ψηφίσματος.

Δ.την υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ.10050 οδηγίας του πότε Κυβερνήτου της ελλάδος, και

Ε. Τας από 9 Νοεμβρίου 1822: υπαρ.17 Νόμον περί εκλογής παραστατών.-

Μετά ταύτα ο αυτός ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών ως εξής.

1. Ιωάννης τζακανίκας

2. Τόλιας Κατζέλος

3. Αποστόλης Ιωαννου.

4. ρίζους Κατζελος

5. Γιαννης μπούρχας

6. Μήτρος τζιντζιλώνης

7. σπύρος τζιτζιλώνης

8. Γεώργιος ( δυσανάγνωστο )

9. Στέργιος Χρήστου

10. Γιάννης Χρήστου

11. Μήτρος τζακανίκας

12. Γιάννος Βελατοράκης

13. Αναστάσιος τζάκος

14. Γεώργιος Ιωάννου

15. Δημήτριος καμπάς;;

16. Αποστόλης μήτρου

Τέλος ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως αυτή ορίζεται από τους παραπάνω Νόμους, οδηγίες και ψηφίσματα και εκλέγουν από την συνάθροιση τους π΄ντε γεροντότερους για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και προβαίνουν στην δημιουργία του καταλόγου των υποψηφίων για την εκλογή του εκλέκτορος.

Οι 4 γεροντότεροι είναι:

1. Τόλιας Κατζέλος

2. Ρίζους Κατζέλος

3. Γιάννης μπούρχας

3. Μήτρος τζιτζιλώνης

Μετά το πέρας της διαδικασίας και την απόδοση του όρκου μπροστά από το Ιερό θυσιαστήριο της εκκλησίας και του παπά, ο όρκος έχει ως εξής:

Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

.Επειδή ο κατάλογος εφάνει να περιέχει αριθμόν ονομάτων τετραπλάσια κατεγράφησαν τέσσερα τα εξής, Ιωάννου τζακανίκας, μήτρου τζακανίκα, Ιωάννου Γεωργιάδου και σπύρου τζιτζιλώνης.

Ακολούθως ενεκρίθη παμψηφεί ως νόμιμος εκλογεύς ο Κ. Ιωάννης Γεωργιάδης.

Προς πίστιν απάντων τούτων κατεστρώθη η παρούσα σύνταξη φέρουσα την υπογραφήν του Ιερέως, του προεδρεύοντος την συνάθροισιν παρέδρου και των πέντε μελών των κατεστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων.

ο ιερεύς                                           ο προεδρεύων πάρεδρος

Παπαγεώργιος                                            Δημήτριος μποϊς

Τα μέλη

Ιωάννης τζακανίκας

Τόλιας κατζέλος

ρίγας κατζέλος

Γιάννης μπούρχας

μήτρος τζιντζιλώνης

Ό τι ακριβές αντίγραγον

Εν Βαρυμπόπη την 13 8βρίου 1843

Τ.Σ. Ο Δήμαρχος Μακρακώμης”

Κ.Α. Τζουκαλάς

*

Στο Πρακτικό3 3, που ακολουθεί, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, δεν υπάρχει ο συνημμένος κατάλογος των συμμετεχόντων πολιτών. Θα μπορούσε να είναι ένα και το αυτό με το προηγούμενο, αλλά τα ονόματα των τεσσάρων γεροντότερων που εκλέχθηκαν, διαφέρουν από αυτούς που είναι στο προηγούμενο, το ίδιο και το όνομα του εκλεγέντος παραστάτη-εκλογέως που αναφέρεται στο παρόν είναι διαφορετικό από αυτό του πρώτου.

Αριθ. 36“Σήμερον την 10ην 8βρίου του 1843 έτους οι υπογεγραμμένοι δημότες των δήμων Μακρακώμης και Τυμφριστίων συνελθόντες εις τον Ναόν του χωρίου ροβολιάρι τιμόμενον ο άγιος Γεώργιος διά να εκλέξωμεν τους εκλογείς μας κατά τας διατάξεις του από 4 Μαρτίου 1829: ΚΓ΄ ψηφίσματος και των υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αρίθ 10050 οδηγιών του πότε Κυβερνήτου της ελλάδος, επειδή ποιμένες όντες και ευρισκόμενοι εις θερινάς νομάς δεν ελάβαμεν μέρος εις ουδένα μέρος διά τας εκλογικάς ταύτας πράξεις και επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου του χωρίου ροβολιάρι δημητρίου μποΐ και του ιερέως του αυτού χωρίου παπάγεωργίου προέβημεν εις τας εξής εργασίας.

Ο αυτός ιερεύς ανέγνωσεν α. Την από 7 7μβρίου προκύρηξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς του έλληνας, Β.την υπό την αυτήν ημερομηνίαν προς τους κατά επικράτειαν Διοικητάς Γ. Το από 4 Μαρτίου 1829 υπαρ. 10049 ΚΓ΄ψηφίσματος. Δ.την υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ.10050 οδηγίας του πότε Κυβερνήτου της ελλάδος, και Ε. Τας από 9 9μβρίου 1822: υπαρ.17 Νόμον περί εκλογής παραστατών.-

Μετά ταύτα κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών όστις ακολουθή.

Επικυρώθη τη συγκαταθέσει των συνελθόντων.

Ακολούθως παρουσιασθείςο ιερεύς εν τω μέσω της συναθροίσεως Κρατών εις χείρας τπ ευαγγέλιον, και εις εκ των γεροντοτέρων της συναθροίσεως ο Κ. Καραγιάννης- τετριμήδας ανέγνωσε μεγαλοφώνως τον εις αριθ. 5 των οδηγιών όρκον. Τον οποίον επανέλαβον όλοι υψονοντες την δεξιάν χείραν.

Ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως

οι Κ.Κ. Καραγιάννης τετριμήδας, Κωνσταντίς τζιωντζιλώνης, Μήτρος τόλιας, Κωσταντής γεροδήμος και γεώργιος ρήγας, οίτινες επί παρουσία του Ιερέως και του προέδρου της συνάθροισις Κατέστρωσαν τον Κατάλογον των υποψηφίων, επειδή οι συνελθόντες ποιμένες αριθμώνται δίκα έξη Κατεγράφησαν ονόματα τέσσερα των εξής Κυρίων Ιωάννης Τζακανίκας, Καραγιάννης τετριμήδας, Γεώργ Ιω, τζιντζιλώνης, και γεώργιος Ιωάννου, επομένως ενεκρίθη να εκλεχθή ο εκλογευς μας παμψηφί, και (μια δυσανάγνωστη λέξη) εξελέχθη ο Ιωάννης Τζακανίκας.

Προς πίστην πάντων τούτων κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς του Ιερέως, του προεδρεύοντος την συνάθροισιν παρέδρου και των πέντεμελών των Κατεστρωσάντων τον Κατάλογον των υποψηφίων αντίγραφον δε θέλει δοθεί εις τον Ιωάννην τζακανίκαν διά να αποδείξει δι’ αυτού τα οποία έχει δικαιώματα ως εκλογεύς εις την εν υπάτη συνάθροισθέντα μέλη.

 ο ιερεύς                           ο προεδρεύον παρεδρος

Παπαγεωργίου                                      Δημήτριος Μποής

Τα μέλη

Καρανίκα τετριμήδας

Κωσταντής τζιωτζιλώνης

Μήτρος τόλιας

Κωσταντής γεροδήμος

Γεώργιος ρήγας

Ό τι ακριβές αντίγραφον

την 13 8βρίου 1843

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Κ.Α.Τζουκαλάς”

 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Σύντομα θα λάβετε την απάντησή μας.
Τα ψηφιακά έγγραφα είναι στη διάθεσή του αιτούντος

1Συνήλθε στην Υπάτη και στον ιερό Ναό της πόλης του Αγίου Γεωργίου, προεδρεύοντος του Δημάρχου Πετράκη Χατζηπέτρου.

2Πηγή:  Γ.Α.Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 47 Εκλογικά Συλλογής Λαδά λήψεις 1846691 έως 693

3 Πηγή: Γ.Α.Κ- Κεντρική Υπηρεσία.. Φ.47 “Εκλογικά συλλογής Λαδά¨ λήψεις 1846673 έως 1846674