Γραμμένη-Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Γραμμένη το 1843

Αρχειακό ιστορικό
Στις εκλογές του 1843, οι οποίες προκηρύχθηκαν με σκοπό να εκλεγούν οι εκλέκτορες των πόλεων και χωριών και αυτοί με τη σειρά τους θα έπαιρναν μέρος στην τοπική Συνέλευση για την εκλογή των πληρεξουσίων της επαρχίας Φθιώτιδος προκειμένου να μετάσχουν στη Εθνική Γενική Συνέλευση για τη σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος, ύστερα από το καθολικό αίτημα του λαού και τον αποκλεισμό των ανακτόρων από το στρατό και το λαό, υπό τον Δ. Καλλέργη. Είναι και οι πρώτες επίσημες εκλογές στη χώρα.
Στην επαρχία Νέων Πατρών (Πατρατζικίου) σήμερα Φθιώτιδας, την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύο παρατάξεις: α) Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάνα και β)Δ. Χατζίσκος Χρ. Ζωγραφίδης.
Αυτό όπως φαίνεται, σε πολλά από τα χωριά ή στις πόλεις, δημιουργήθηκαν ομάδες πολιτών συμπαθούντων την μία ή την άλλη ομάδα. Έτσι οι κάτοικοι πιστεύοντας ότι είχαν την πλειοψηφία ή παρακινούμενοι από κάποιους από τους παραπάνω ενδιαφερομένους, οι διαφωνούντες τηρώντας τις διαδικασίες του Νόμου και τις οδηγίες συνέτασσαν δικό τους πρακτικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε κάποια από τα χωριά να έχουμε δύο ή τρία πρακτικά συνεδριάσεων με διαφορετικά ονόματα καταλόγου μεταξύ των, εκλέγοντας τον δικόν τους εκλέκτορα ή εκλέκτορες.
Στο χωριό της Γραμμένης έχουμε μια εκλογική διαδικασία, η οποία έλαβε χώρα στην εκκλησία του χωριού με το όνομα Άγιος Νικόλαος, στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου 1843.
Προεδρεύων πρόεδρος της τοπικής συνέλευσης, ο πάρεδρος του χωριού Δημήτριος Κατζιανός.
Την λειτουργία και την ορκωμοσία των εκλογέων του χωριού πραγματοποίησε ο ιερέας του χωριού Παπαναστάσιος Οικονόμου.
Η συνέλευση ως αντιπρόσωπο-εκλέκτορα του χωριού για την εκλογή των πληρεξουσίων, μεταξύ τεσσάρων υποψηφίων, ανέδειξε τον πάρεδρο του χωριού Δημήτριο Κατζιανό.
Το δε παραπάνω καθαρογραμμένο ψηφιακό1 4σέλιδο πρακτικό του χωριού βρίσκεται συνημμένο στα πρακτικά της β΄ παραπάνω αναφερομένης ομάδας, στην τοπική Γενική Συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων που πραγματοποιήθηκε στην Υπάτη
Παρατίθεται το πρακτικό, με τον κατάλογο των ψηφισάντων, μεταφρασμένο.

Αριθ7/Κατάλγος των εκλογέων Δημοτών κατοίκων του χωρίου γραμμέννης ράχης σινταχθείς διά την εκλογήν των υποψηφίων εκλεξήμων και από τον Ιερέα του αυτού χωρίου Παπαναστάσιον.,

Εν Γραμμένη ράχης τη 26 7βρίου: 1843

1. Παπαναστάσιος Ιερεύς παρόν

2. Δημήτριος Δελημάρος παρόν

3 Ιωάννης δελημάρος παρόν

4. Δημήτριος κατζιανός παρόν

5. Αθ. Κατζιανός παρόν

6. Κωσταντής Κατζιανός παρόν

7 Αναστάσιος κατζιανός παρόν

8. Ιωάννης αποστόλου παρόν

9. Νηκόλαος αποστόλου παρόν

10. Αναστάσιος αποστόλου παρόν

11. Δημήτριος σκουφήτζας παρόν

12. Ιωάννης κούλιας παρόν

13. Δημήτριος τζιατζιανης παρόν

14. Ιωάννης τζιατζάνης παρόν

15. Γεώργιος Δημητ. Φλορίδης παρόν

16. δημήτριος σουφλής παρόν

17 δημήτριος γγέκας παρόν

18. Γεώργιος τζαβίδας παρόν

19. Γεώργιος κρίκος παρόν

20. Δημήτριος κατζαδούρος παρόν

21. Κωσταμπέης παρόν

22. Ιωάννης Μαγγλάρας παρόν

23. Νάκος Παναγιωτόπουλος απόν

24. Αθανάσιος βάσιος παρόν

25. Χρήστος αποστόλου παρόν

26. Αθανάσιος καλιόρας παρόν

27. Δημήτριος ντούβρας παρόν

28. Αθανάσιος Καραχάλιος παρόν

29. Αθανάσιος κουσταράς παρόν

30. Δημήτριος καργιοτόπουλος παρόν

31. Νηκόλαος πουλήτης παρόν

32. Δημήτριος βαϊόπουλος παρόν

Σύμερον την ηκουστήν έκτην του μηνός 7βρίου. του 1843 ημέραν κυριακήν ώραν δέκα την Π: Μ: εν τω χωρίω Γραμμάνης ράχης του Δήμου Μακρικώμης και εν τη εκκλησία του αυτού χωρίου καλουμένη άγιος Νηκόλαος——μετά την Αγείαν Ιερουργίαν Ιερουργούντος του Ιερέως Παπαναστάσιον ανεγνώσθη παρ αυτού ο κατάλογος των εκλογέων δημοτών καταστρωθείς συμφώνος με το περί εκλογών ψήφισμα, και συνεπεία της υπαρίθ. 659/687 δηαταγής του δημάρχου Μακρικώμης, ανεγνώσθη παρά του Ιερέως μεγαλοφώνος εις τους παρευρεθέντας και επικωρήθη παρά των παρευθέντων, δια της υπογραφής απάντων

ο πάρεδρος                         ο Ιερεύς

Δημήτριος κατζιάνος            αναστάσιος ηκονόμου    εφιμέριος

Οι Παρευρεθέντες

υπογραφές: ο ως άνω κατάλογος

Κατά την ένηαν του αυτού ψηφίσματος αριθ. 5: των οδηγιών, ο Ιερεύς παριστάμενος ενώπιον περί των, ανέγνωσε τον από το αριθ; 5, των οδηγιών προβλεπόμενον όρκον, μη γιγνοσκόντων των Γερόντων Γράμματα η δε εκλέκτωρες πολίται ύψωσαν την δεξιάν αυτόν χείρα=

εκλεγόμενον πέντε2 εκ των Γεροντοτέρων μελών της συναθρίσεως δια των εκλογέων τους, Κ. Κ: Δημήτριος δελημάρος, Αθαν. Κατζιανός, Δημητ. κατζαδούρος, Ιωάννης αποστόλου, Ιωάννης τζιατζιάνης.-

Κατεστρόθη ο κατάλογος των εις εκλογήν προβληθησομένον υποψηφίον- εις ακόλουθα ονόματα. διότι οι κοινώτης του χωρίου Γραμμένης ράχης δεν έχει περσσοτέρας των πέντήκοντα οικογενειών. Και ως εκ τούτου θέλει εκλέξη έναν εκλέξιμον οι δε υποψήφιοι εκλέξιμοι εις τα τέσσερα ονόματα επί τετραπλάσιον αριθμόν κατά τον νόμον, τους κυρίους Δημήτριον κατζιανόν, Δημήτριον δελημάρον, Δημήτριον κατζιαδούρον, και Αθανάσιον τζιατζιάνην3. Εναρξήσης της εκλογής των εκλογέων και ονομασθέντες προς ψηφοφορίας γενομένης εκλέχθη εκ του αποτελέσματος

Α΄Δημήτριος δελημάρος. έλαβεν ψήφισμά λευκούς φασόλια δέκα επτά Αριθ. 17 καλαμπόκια ήτι καλαμπόκια δέκατέσσαρα Αριθ. 14

Β΄Δημήτριος κατζιανός. έλαβεν ψήφισμα λευκούς φασόλια. ήκοσιδύο Αριθμός 22 καλαμπόκια ήτι καλαμπόκια εννέα αριθμός 9

Γ΄Αθανάσιος κατζιανός. έλαβεν ψήφισμα λευκούς φασόλια. ήκοσι Αριθμός 20 καλαμπόκια ήτι καλαμπόκια εννέα αριθμός 11

Δ΄Δημήτριος κατζιαδούρον, ψήφισμα λευκούς φασόλια. δέκα οκτώ Αριθμός 18 καλαμπόκια ήτι καλαμπόκια εννέα αριθμός 13

Εκ του αποτελέσματος της γενομένης ψηφοφορίας εξελέχθησαν εκλογής από το χωρίον Γραμμένη ράχης οι λαβόντες τπυς πλειωτέρους ψήφους ο Δημήτριος κατζιανός έλαβεν ψήφους λευκούς ήκοσι δύο Αριθμός 22.-

Εν Γραμμένη ράχης την αυτήν ημέραν ο Ιερεύς

οι εκλεχθησόμενοι Γεροντώτεροι.

Ιωάννης αποστολοηάνης +

Αθανάσιος κατζιανός

ο Προεδρεύων την εκλογήν ο Πάρεδρος

Δημήτριος κατζιανός

Ο πρόεδρος της εκλεκτικής Συνελεύσεως του χωρίου Γραμμένης ράχης

Προς τους Κ.Κ.

ειδοποιείσθε κύριοι εκ του αποτελέσματος της γενομένης ψηφωφωρίας εξελέχθηται εκλογής από τους εκλέκτωρας του χωρίου Γραμμένης ράχης

Προσκαλείσθε δυνάμει της παρούσης εκλογής να μεταβήται εις την επαρχιακήν Συνέλευσιν, οσάκις προσκληθείται δυά να εκλέξιται τους πληρεξουσίους της επαρχίας Νεόν Πατρον

Ακολουθούν οι υπογραφές και η επικύρωση του παρόντος εγγράφου από το Δήμαρχο Μακρακώμης                ο προεδρύων πάρεδρος

                                                              Δημήτριος κατζιανός

παρόν     Ο πάρεδρος του χωρίου Γραμμένης ράχης

                                “ Δημήτριος κατζιανός επικυροί τη γνησιώτητα του όπισθεν

οι πέντε γοροντότεροι

Δημήτριος δελημάρος, παρόν

Αθαν. Κατζιανός, παρόν υπογραφών και τα ενδιαλαμβανόμενα

Δημητ. κατζαδούρος, παρόν την αυτήν ημέραν

Ιωάννης αποστόλου,παρόν ο Πάρεδρος Δημήτριος κατζιανός

Ιωάννης τζιατζιάνης.-παρόν

ό τι αντίγραφον

Εν βαρυμπόπη την 6 8βρίου 1843

Τ.Σ. ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Τ..Σ   Κ. Α. τζουκαλάς”

Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η ορθογραφία και η σύνταξη του πρωτοτύπου εγγράφου. Δεν αποκλείεται κατά την μετάφραση να υπάρχουν και δικές μας παραλήψεις και λάθη.
Ζητάμε την κατανόησή σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.
Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Τα ψηφιακά αρχειακά έγγραφα είναι στη διάθεση του αιτούντα

1 Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47, λήψεις 1846817 έως…820

2Ίδε τον κατάλογο στο τέλευταία σελίδα του πρακτικού

3Το πρακτικό στα προτεινόμενα ονόματα έχει Αθ. Τζιατζιάνη ένω στα αποτελέσματα της εκλογής έχει τον Αθ. Κατζιανό το τελευταίο είναι το σωστό όνομα, διότι Αθ. Τζιατζιάνης δεν υπάρχει στον κεντρικό κατάλογο