Επιστολή προς Όθωνα  κατοίκων Δήμου Σπερχειάδας

 

Επιστολές προς τον Όθωνα  κατοίκων του Δήμου Σπερχειάδας

Σε κάθε   απεσταλμένη  επιστολή προς Όθωνα,  φανερώνεται και μια μικρή ανθρώπινη ιστορία, ίσως ένα μικρό δράμα ανθρώπων στην εγκατάλειψη, ή μια προσπάθεια άλλων, για σκληρή, άγρια εκμετάλλευση των κατατρεγμένων

Οι κάτοικοι του τότε Δήμου Σπερχειάδας, προκειμένου να θέσουν τα καίρια προβλήματα επιβίωσης που αντιμετώπιζαν, μετά την επικράτηση της επανάστασης, εξουσιοδότησαν επιφανή πρόσωπα της εποχής εκείνης, όπως: ο Ευάγγελος Δημ.  Κοντογιάννης, ο Γεώργιος Αινιάν και ο Δημάκης Ιερομνήμωνας, προκειμένου να μεταφέρουν προς τον Όθωνα, κάποια καθημερινά  θέματα επιβίωσης δια ζώσης, χωρίς να τα μνημονεύουν στην επιστολή τους. Στη συνέχεια, το 1844,  ακολουθεί μια ευχαριστήριος επιστολή των κατοίκων Αγά και Κλονιού προς τον Όθωνα, διότι είναι πιθανόν η δύο επιστολές να σχετίζονται αφού κατάφεραν, από τις σπάνιες περιπτώσεις της εποχής, να κατοχυρώσουν με βασιλικό  διάταγμα την αγορά  των προγονικών κτημάτων των χωριών των, τα οποία από ότι φαίνεται το διεκδικούσαν και οι Τσουκαλαίοι[1].   Οι κάτοικοι των χωριών Αγά και Κλονιού του Δήμου Σπερχειάδος, με τη δεύτερη επιστολή εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Βασιλιά για την κατακύρωση των προγονικών τους κτημάτων με Βασιλκό διάταγμα, υπέρ αυτών.

Επιστολή 1η

243994 Φ. 41

«4 Μαΐου 1833

Κ. Γ 1612

Προς τηn Α: Μεγαλειότητα τον Βασιλέα της Ελλάδος

Μεγαλειότατε!

          Δώδεκα οδυνηρά έτη διέτρξεν η Ελλάς  παίγνιον (…….), της αβεβαιότητος των πραγματευτών της, και δεν έλειψαν αι δεήσεις της προς τον Ύψιστον διά εξομοίωη και αυτήν με τα κράτη, τα οποία υπό το άσιλον των αιώνων, χαίρουσι τα’ αγαθά της πολιτικής υπάρξεως και ευδαιμονίας των.

          Τέλος και αυτό ήκουσεν ο Θεός τας δεήσεις της, υπέρ εις τους Κραταιούς ευεργέταις της, την αξιοπρεπή εκλογήν της Υψηλής Μεγαλειότος[2], ην επισφραγίζει με την ευχάριστον αποδοχήν του, τας προς την ελλάδα συμπαθείας του, η Α. Μ: ο Σεβαστός πατήρ Υ: Μ: της Ελλάδος όλης, και Υ: δι έν αίσιον και  ευτυχές δέκατον τρίτον έτος, ανταμοίβη δωδεκαετή δυστυχίαν και βάσανα της Υ: Μ: διασκορπίζουσα όλα τα ζοφυρά νέφη των δυστυχιών μας, καταβρέχει σήμερον αυτήν την κλασική γην, με τον χρυσούν αετόν όλων των αγαθών, του μέλλοντος ευτυχούς, και ευδαιμονίας.

          Με τοιαύτα ειληκρινή αισθήματα, με χαράν (ανεκλήλητον;;;;), και με καθαράν συνείδησιν, των προς  τον Βασιλικόν θεοφρούριτον  θρόνον της Υ: Μ: οφειλομένων χρεών μας, πανηγυρίζομεν σήμερον, και αποστέλλομεν τους Συμπολίταις μας Κυρίους ευαγγέλην  Μ: Κοντογιάννη, Γεώργιον Αινιάν και Δημάκην Ιερομνήμωνα, κομισταίς της παρούσης μας ταπεινής αναφοράς ίνα παρακαταθέσουσι εις τους πόπδας του Βασιλικού θρόνου της Υ: Μ: την αφοσίωσιν, την πίστιν, και την υποταγήν μας.

          Ευτυχείς οι δούλοι της, αν η ευμένεια της Υ: Μ: ήθελε δεχθή ταις ταπειναίς τοιαύταις προσφοραίς μας, εκ τους προσφέρονταις δούλους της, οίτιναις επιφορτίσθησαν να παραστησωσιν υποκληνώς  την κατάστασιν της επαρχίας μας, αν ήθελεν ερωτηθώσι. Οι υποφαινόμενοι ταπεινότατοι δούλοι της θέλουσι όντες ευγνώμονες δια βίου προς την Α: Μ: τον Σ: γεννήτωρα της Υ: Μ: και διά την οποίαν έλαβε πρόνοιαν υπέρ της Ελλάδος, με την πολύτιμον και ύψιστον εκλογήν των  Σ:  μελών της υψιλής αντιβασιλείας άτινα διαπρέπουν κατά τας αρετάς και τα θαυμάσια προτερήματα του αιώνος.

Οι υποφαινόμενοι δούλοι της, δεν έχομεν τίποτα πλέον να επιθυμήσωμεν παρά από μεν τον Υψιστον διαφύλαξιν του Βαιλικού θρόνου, της Υ: Μ: εις αιώνα αιώνων ακλόνητον, από δε την Υ: Μ: την συγκατάνευσιν  του να είμεθα ως τολμώμεν, και υποσημειούμεθα

Της Υ: Μ: Ταπεινότατοι και υποκλινέστατοι δούλοι.

Εν Αγά Ν: Πατρών της 31ης Ιανουαρίου 1833

Οι Προκριτογέρονταις και λοιποί κάτοικοι της επαρχίας Ν: Πατρών

Μήτρος δεδούσης, Νίκος Φτέρης, Γιαννάκις Μαγουλάς, Ιω τζιάκας, Νικόλαος Ιωάννου,αντριτζος Αθανασίου, Ιωάννης παπαναγιώτου, θανασούρας γεωργίου, γεοργιος τζηρόνης, δημήτριος μπαλτζάκης, νικόλαος αθανασίου τζιβελέκας, αναγνώστης παληούρας, τριανταφυλογιανος, γιανακης Σωτηράς, δημήτριος γκάτζιου, θανασάκης τζηκτανης, γιοργος Ζγουρος, δημητριος κατζάνου, αναστάσης φλορος, γρηγορογιοργος, μητρος αθανασιου, Γιοργος τζηρέκης, παναγιοτης ξυροτήρης, σταμάτη, κοστοχουφτας, αναγνωστης παπαδημητρίου, ιωανης μηνιου

Η επαρχιακή Δημογεροντία Ν: Πατρων επικυρή την γνηιώτητα των άνω υπογραφών

Την αυτή ημερομηνία 1833 εν αγά Ν: Πατρών

Τ. Σ Σφραγίδας

Οι Δημογέροντες

Νίκος Φτέρης

Γ. Μαγουλάς

Ιω Παπαδημητρίου»

Πηγή:Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία «Οθωνικά»¨Φ. 41

Επιστολή 2η

Ευχαριστήρια επιστολή κατοίκων των χωριών Αγά και Κλονιού του Δήμου Σπερχειάδας

Λήψη 246535

«Κάτοικοι Αγά και Κλονίου ευγνωμονούν δια την αποπεράτωσιν της αιτήσεώς των

Ελήφθη  2 Ιουνίου 42, υπό αριθμό 25785

Μεγαλειότατε

Εν Αγά τη 24 Μαΐου 1842

          Η πατρική επιδαψιλευσις εις τους υποσημειούμενους υποκλεινέστατους πιστούς υπηκόους της Α. Μεγαλειότητος, η επιδαψιλευθείσα διά του διατάγματος περί επικυρώσις της προ χρόνων αγοράς του ημίσεως κτήματος ήτοι του χωρίου μας αγά, επ΄ονόματί μας, μας επροξένησεν αίσθημα μεγίστης χαράς και αγαλλιάσεως, θεωρούνταις  τούτον ελέυθερον ήδη ( μία δυσανάγνστη λέξη) δουλείας των τζουκαλάιων, οίτινες υπό τω προσχήματι της αντιπροσωπείας δεκαεπτά ατόμων ηπατημένων συμπολίτας μας μας έστειναν παγίδας ολεθρίους, και έσπευδον να μας αποκαταστησωσι δούλους, μη ελπίζοντες απελευθέρωσιν εις το μέσο τοσαύτης και τοιαύτης χαράς ευρισκόμενοι δεν δυνάμεθα Μεγαλειότατε, ειμή να λάβωμεν το θάρρος να θέσωμεν υπό τους πόδας του Υψηλού θρόνου Σου ταπεινώς της ανάξιον ευγνωμοσύνην μας και όλοι κράξωμεν καθεκάστηνμας αναιταμμένας τας χείρας μας έχονταις προς τον ύψιστον ευχόμενοι  Ζήτω Ο Βασιλεύς μας, Ζήτω η ανάσα μας.- Η επιδαψίλευσις αυτή Μαγαλειώτατε, απεσφράγισε τη ελπίδα μεγίστης ευδαιμονίας εβδομήκοντα οκτώ οικογενείας, αυτή απομάκρυνασα την ιδέαν των μέχρι τούδε πόνων (τόκων) και εξόδων,  μας ενθαρρύνει να δοθώμεν εις παν είδος καλλιεργείας και πλέον  νομίζομεν εαυτούς ευτυχείς απολαύσεως τας πατρώας γαίας ημείς και ουχί έτερος.- λαμβάνομεν δε το θάρρος και υποσημειούμεν

Οι υποκλινέστατοι και ευπειθέστατοι πιστοί υπήκοοι της Α Μεγαλειώτητος κάτοικοι Αγά και Κλονίου

Γιοργος δμητρίου, γιοργος καργιότης, θανάσης Βασιλείου, θανάσης λιάτζος, χριστάκις καπρίτζος, νκόλας καπριτζος, σπιρος καπρίτζος, νικόλας δημητίου, Αναστάσης δημητρίου, νικολοου σαπουνου, θεορωρης κελοσης, γιαννακος αναστασιου  [….]περισσότερες υπογραφές στα συνημμένα ψηφιακά έγγραφα[….]Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία «Οθωνικά» Φ. 53

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία «Οθωνικά» Φ. 41 και Φ. 53

 

[1] Σύμφωνα με τα υπάρχοντα έγγραφα, έχουν διεκδικήσει τον μισό κάμπο του Πατρατζικίου-Φθιώτιδος

[2] Εδώ πρόκειται για τον Λεοπόλδο πατέρα του Όθωνος, ο οποίος επρόκειτο να είναι αυτός ο βασιλιάς της Ελλάδας