Φτέρη εκλογικά συμβάντα 1843

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Φτέρη του Δήμου Σπερχειάδος

Οι εκλογές του 1843, είναι οι πρώτες επίσημες εκλογές, οι οποίες προκηρύχθηκαν με σκοπό να εκλεγούν οι πληρεξούσιοι των επαρχιών. Οι εκλεγέντες θα έπαιρναν  μέρος στην Γενική Εθνική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος, το οποίο δόθηκε ύστερα από το καθολικό αίτημα του λαού και τον αποκλεισμό των ανακτόρων από το στρατό στις 3 Σεπτεμβρίου 1843.

Αρχειακές εγγραφές[1]

Το παρόν έχει σαν σκοπό  να αναδείξει  τα διατρέξαντα συμβάντα  κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας του 1843 στα χωριά της Φθιώτιδας, προκειμένου να εκλεγούν οι εκλέκτορες ή παραστάτες των χωριών σύμφωνα με  Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε επί Κυβερνήσεως Ι. Καποδίστρια. Οι εκλέκτορες ή παραστάτες ή εκλογείς, μετά την εκλογή τους από τους κατοίκους του χωριού, μετείχαν στην Τοπική Γενική Συνέλευση για να εκλέξουν τους πληρεξουσίους της επαρχίας και στην προκειμένη περίπτωση της επαρχίας του Πατρατζικίου ή Ν. Πατρών. Οι πληρεξούσιοι με τη σειρά τους, μετά την  εκλογή τους έπαιρναν μέρος  στην Εθνική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος Συντάγματος

Στην επαρχία Νέων Πατρών (Πατρατζικίου) σήμερα Φθιώτιδας, την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύο αντίπαλες παρατάξεις: α) Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάνα και β)Δ. Χατζίσκος  Χρ. Ζωγραφίδης.

Αυτό, όπως φαίνεται, σε πολλά από τα χωριά ή στις πόλεις δημιουργήθηκαν ομάδες πολιτών συμπαθούντων  την μία ή την άλλη ομάδα.  Με αποτέλεσμα  σε κάποια από τα χωριά να έχουμε δύο ή τρία πρακτικά συνεδριάσεων με διαφορετικά ονόματα καταλόγου μεταξύ των, εκλέγοντας τον δικό τους εκλέκτορα ή εκλέκτορες.

Στο χωριό της Φτέρης Φθιώτιδος του Δήμου Σπερχειάδας, σύμφωνα με τα ψηφιακά έγγραφα των Γ. Α. Κ έχουμε τρεις  εκλογικές διαδικασίες, μια εξ αυτών φαίνεται να διακόπηκε βιαίως  με παρεμβάσεις εθνοφυλάκων και στρατιωτικών. Λεπτομέρειες: στα καθαρογραμμένα πρακτικά των οποίων θα παραθέσουμε αμέσως μετά.

Περίληψη ιστορικού εκλογικών διαδικασιών

1) Στις 26 Σεπτεμβρίου 1843 οι κάτοικοι του χωριού Φτέρης, συνήλθαν στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου υπό την προεδρία του παρέδρου, από τα Καμπιά Ιωάννη Γεωργίου και  του Παπά του χωριού  Γεώργιο Αθανασίου  προκειμένου να εκλέξουν τους τρεις εκλέκτορες του χωριού. Το πρακτικό αυτό δεν είναι ολοκληρωμένο. Υπάρχει μόνο μια μικρή εισήγηση και ο πλήρες κατάλογος των κατοίκων με 101 οικογενειάρχες.

2)  Την 1η Οκτωβρίου 1843, 66 οικογενειάρχες  από τους 101 συγκεντρώνονται στην εκκλησία του χωριού “Αγιος Δημήτριος” με προεδρεύοντα πάρεδρο από το χωριό Γαρδίκι Νικολάκη Γιαννάκη και με ιερέα  από το χωριό Φτέρη Πάπα Γεώργιου Δεσποτόπουλο και εκλέγουν τρεις εκλέκτορες του χωριού: Ιωάννη Σκουρογιάννη, Αθ. Ν. Φτέρη και Γ. Κυρκογιάννη.

Τα δε  ψηφιακά έγγραφα της παρούσης  εκλογικής διαδικασίας, καθώς και τα εκλεγέντα  ονόματα,στην Τοπική Γενική Συνέλευση η οποία έγινε στην Υπάτη, αναφέρονται στα πρακτικά της β΄ παράταξης: Δ. Χατζίσκου, Χρ. Ζωγραφίδη.

3). Σύμφωνα με το τρίτο καθαρογραμμένο πρακτικό το οποίο αναφέρεται πιο κάτω, ομάδα κατοίκων του χωριού Φτέρης με 37 άτομα:Στις 10  Οκτωβρίου του 1843 συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του χωριού Άγιος Δημήτριος και με την παρουσία του ιερέως Παπάγεώργιο Αθανασίου και του παρέδρου του χωριού Γαρδίκι, Νικολάκη Γιαννάκη, προκειμένου να εκλέξουν τους εκλογείς των. Στην εισήγησή τους αναφέρονται κάποια έκτροπα και παρεμβάσεις του  στρατού. Από αυτή την εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  μεταξύ πέντε υποψηφίων εκλέγουν ως εκλέκτορα του χωριού των, τον λάμπο Ξάνθη. Το ημιτελές πρώτο αναφερόμενο πρακτικό και το παρόν, στην τοπική  Γενική Συνέλευση που έγινε στην Υπάτη είναι συνημμένα στα πρακτικά της ομάδας Κοντογιάννη -Αινιάνα.   Και σαν εκλέκτορες του χωριού Φτέρης αναγνωρίζονται ο Αθαν. Τζορέκης και ο Κώστας Στάμου[2] οι οποιοι στα παρακάτω παρατιθέμενα ψηφιακά έγγραφα δεν αναφέρονται ώς υποψήφιοι, ούτε ως εκλεγμένοι.

Υπάρχει μια ιδιομορφία στους ονομαστικούς καταλόγους ως προς τα ονόματα των τέκνων π.χ Ιωάννης λάμπου[3] ή λαμπος Ξάνθης κ. α.

Πρακτικό 1

“Σήμερον την 26ην 7βρίου του 1843, τρίτου έτους ημέραν Κυριακήν ώραν 10ην Π.Μ.προσδιορισμένων κατά την από 19 του ήδη φθίνοντος μηνός υπ’ αριθ. 772 κοινοποίησιν του Δημάρχου Σπαρχειάδος, διά την συνάθροισιν των εχόντων δικαίωμα ψήφου προς εκλογήν των εκλογέων, συνήλθον οι κάτοικοι του χωρίου Φτέρης. την πρότερον Ν. Πατρών ήδη του Δήμου Σπερχειάδος, εν τω Ναώ τιμωμένω υπό το όνομα Άγιος Δημήτριος, και επειδή ο του χωρίου τούτου Πάρεδρος απεβίωσε προσεκλήθη   ο του πλησιεστέρου χωρίου Καμπιά Ιωάννης Γεωργίου, επί παρουσία του οποίου ο ιερεύς Παππα Γεώργιος Αθανασίου, ανέγνωσε τον κατάλογον των εχόντων δικαίωμα ψήφου, συντεταγμένον  ως έπεται.

1 Ευστάθιος Κοτρέτζος

2 Γεώργιος Σπανός

3 Αναγνώστης Βαϊνάς

4 Κωνσταντίνος Βαϊνάς

5 Δημήτριος Σακογιάννου

6 Σπύρος Σακογιάννου

7 Βασίλειος Δ Σακογιάννου

8 Βασίλειος Παππά Γεωργίου

9 Ιωάννης Παππά Γεωργίου

10 Ζαχαρής Κέστος

11 Κώστας Στάμου

12 Γεώργιος Σταμοκώστας

13 Ιωάννης Αρκούδης

14 Δημήτριος Σταμοκώστας

15 Κώστας Κυριαζής

16 Κώστας Ξυνόγιαννος

17 Γεώργιος Τζορέκης

18 Αθανάσιος τζορέκης

19 Λάμπος Ξάνθης

20 Ξάνθης Λάμπου*

21 Ιωάννης Ξάνθη*

22 Γεώρ. Ιωάννη Ξάνθη

23 Νικόλαος Ξάνθης

24 Τάσος Τζιτούρας

25 Νικόλ. Τζιτούρας

26 Κώστας Τζιτούρας

27 Ιωάννης Πιογάλας:::

28 Αντώνης Βουστίνας

29 Γεώργιος Μακρής

30 Ιωάννης λαγός

31 Γεώργιος λαγός

32 Ιωάννης Τζίρυζος;;

33 Λιάκος Καραγιάννης

34 Γεώργιος Νταλιάνης ή τζόγκας

35 Γεώργιος Σκαραφίγκας

36 Ζαχαρής Αγγελής

37 Ιωάννης Ζαχαρή*

38 Χρήστος Τζούστας

39 Ιωάννης Καψάλης

40 Ζάχος Κοκούλης

41 Δημήτριος Νταλιάνης

42 Κ. Μπαλτζάκης

43 Γεώργιος Τζίφτης

44 Ιωάννης Κύρκου

45 Γεώργ. Ιωάν. Κύρκου

46 Κώστας Καρκάνης

47 Γ.Πλιατζκατζής;;;;;

48 Νικόλαος πιτζόπουλος

49 Ιωάννης Τζατζαρής

50 Θανάσης Ζαχαρής

51 Ιωάννης Ξυνόγιαννος

52 Κ. Παππά Γιάννης

53 Παναγ. Παππά Γιάννη

54 Δημήτριος Τζορέκης

55 Γεώργιος γκίκα

56 Αντώνης Τζατζαρής

57 Στέριος Φωτανίδης

58 Γεώργιος Κωστούλας

59 Θανάσης γάτος;

60 Αθ. Ν. Φτέρης

61 Κωνστ Ν. Φτέρης

62 Μήτζος Σακάς

63 Ιωάννης Σακάς

64 Θεόδωρος πετράκης

65 Κώστας Τριουτζικας;;

66 Κώστας Θανάση*

67 Γιώργος Κώστα Θανάση

68 Δημήτρ. Μπαταριάς

69 Ιωάννης μπουρμπούνης

70 Τριαντάφυλος μπαταριάς

71 Δημ. Σπανός

72 Ιωαν. Σπανός

73 Κώστας θραψίμης

74 Γεώργ. Κ Θραψίμης

75 Γεωργιος Θανασούρας

76 Ιωάννης Γιαμπαζολής

77 Ιωάννης Τριανταφύλλου

78 Παναγ. Παλιουρούτας

79 Ιωάννης Αρβανίτης

80 Ιωάν. Μπακογιάννης

81 Δημητ. Παταριάς

82 Νικόλ. Παταριάς

83 Γεωργ. ΠαππάΚώστας

84 Θανάσης ΠαππάΚώστας

85 Ιωάννης ΠαππάΚώστας

86 Θανάσης Ζωντανός

87 Γεώργ. Κατζίκας

88 Γεώργ. Σακογιάννου

69 Ιωάννης Νταλιάνης

90 Κώστ. Νταλιάνης

91 Αλέξης Τζιούμας

92 Ιωάννης Βόσγης;

93 Νίκος τζαταζαρής

94 Ιωάν λαμ. Ξάνθη

95 Κώστ. Ν. Ξάνθη

96 Ιωά. Μαντζόρας

97 Ιωά. Κραββαρίτης

98 Μήτρος ΠαππάΚωστα

99 Δημήτ. Σκάνταλος

100 Θεόδωρος δεσποτόπουλος

101 Στέριος Κ. Θραψίμης

 

Πρακτικό 2

“Σήμερον την πρώτη του Μηνός οκτωμβρίου του έτους 1843. οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χορίου Φτέρης της πρότερον επαρχίας Νέων Πατρών ήδη της Φθιώτιδος συνελθόντες περί την 10 ώραν προμεσημβρίας εις τον Ναό  άγιος Δημήτριος διά να εκλέξουσι τους εκλογείς των κατά τας διατάξεις  του από  4 Μαρτίου 1829 εικοστού τρίτου ψυφήσματος και του από την αυτήν ημερομηνίαν υπό αριθ. 10049 οδηγιών του ποτέ Κυβερνήτου της Ελλάδος, επί παρουσία του Ιερέως του χορίου παπαΓεωργίου Δεσποτόπουλου και του παρέδρου του χορίου   Γαρδικι, Νικολάκη Γιαννάκη αποβιώσαντος του ιδικου παρέδρου του χορίου μας προέβημεν εις τας ακολούθως εργασίας.

          Ο ριθείς ιερεύς ανέγνωσε μεγαλοφώνως.

α΄)την από 7 σεπτεμβρίου  1843.προκίρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας.

β΄)την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγγύκλιον του αυτού προς τους κατά την επικράτειαν διοικητάς

γ΄)το από 4 Μαρτίου 1829 υπό αριθ. 10049 ΚΓ΄ψύφισμα.

δ΄)τας υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπό αριθ.10050 οδηγίας του ποτέ Κυβερνήτου της Ελλάδος και.

ε΄)τον από 9 Νοεμβρίου 1829, υπό αριθ, 17 Νόμου περί εκλογής παραστατών.

          Μετά ταύτα ο αυτός ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψύφου πολιτών.

          Ο κατάλογος ανεγνώσθη μεγαλοφώνως και επικυρώθη τη συγκαταθέσει των συνελθόντων εκλογέων

 1. Παπαγεωργιος αθανασίου
 2. Βασίλειος Παπαγεωργίου
 3. Γιαννάκης Ππαγεωργίου
 4. Ζαχαρής Κέστος (Κώστας;;)
 5. Αθανάσιος Ζαχαρής
 6. Ιωάννης Κουτζοκωστόπουλος
 7. Κώστας κατζοδημήτρης
 8. Ιωάννης Ξάνθης
 9. Γεώργιος Ιωάννου

           10.Βασίλ. Ιωάννου

 1. λαμπος Ξάνθης
 2. Ιωάννης λάμπου
 3. Ξάνθης λάμπου
 4. Γεώργιος λάμπου
 5. Κώστας Νικολαου
 6. Τάσιος τζιτούρας
 7. Κώστας τζιτούρας
 8. Νικλολης τζιτούρας
 9. Γεώρφιος λάμπου
 10. Ιωάννης λάμπου
 11. γεώργιος κυρκογιάννης
 12. Ιωάννης Κυρκάκης
 13. ανατάσιος Ιωάννου
 14. Κώστας καρκάνης
 15. Γεώργιος τζιτζίκας
 16. Γεώργιος
 17. 27. Γεώργιος κατζολόπουλος
 1. Αθ. Ν. Φτέρης
 2. Κώστας τζιτζίκας
 3. (δυσανάγνωστο όνομα έγγραφο αχνό)
 4. Ιωάννης Δημητρίου
 5. (δυσανάγνωστο όνομα,έγγραφο αχνό).

33.(δυσανάγνωστο όνομα, έγγραφο αχνό)

         34 .(δυσανάγνωστο όνομα,έγγραφο αχνό)

         35 στέριος Κωωσταντίνου

         36 αλέξης τζιτούρας

         37.Γεώργιος

        38.θανάσης αλεξίου

       39.Κώστας Αθανασίου

       40, Γεώργιος Αθανασίου

       Ιωάννης Δημητρίου

          Ιωάννης μανουήλ

 1. Ιωάννης μπίστης;
 2. Νικολάκης πιτζόπουλος
 3. Γεώργιος Πλιάτζικας
 4. Αντώνης τζιτζιράς
 5. Δημήτριος νταλιάνης
 6. γιαννακός Δημητρίου
 7. Κωσταντίνος Δημητρίου
 8. Ιωάννης Ζαχαρής
 9. θανάσης Ζαχαρής
 10. Ζαχαρής Αγγελή
 11. Ιωάννης πατζούλας
 12. Γεώργιος σκαραφίγκας
 13. Ιωάννης ηλία
 14. Βασίλειος Γεωργίου
 15. ελευθέριος αναστασίου
 16. χαράλαμπος αγγέλου
 17. Κώστας παναγιώτη
 18. Στέριος αγραφιώτης

          61.(δυσανάγνωστο όνομα, έγγραφο αχνό)

 1. Βασίλειος Δημητρίου
 2. Δημήτριος αθανασίου
 3. Κώστας αθανασίου

        65,παναγιώτης παπαγιάνη

         66.Γεώργιος αθανασίου

 1. (δυσανάγνωστο όνομα, έγγραφο αχνό)

Οι πολίται όλοι έχοντες Δικαίομα ψυφου οίτινες έμεινα μόνοι των εις την εκλησίαν– μετά του προεδρεύοντος την συναθρίσιν και του ιερέως.

          Μετά ταύτα επαρουσιάσθη εν το μέσου ο ιερεύς κρατών εις τας χείρας  το ευαγγέλιον και εις εκ των γεροντοτέρων της συναθρήσεως, ο Κ. Αθανάσιος Ν.  Το εις το άρθρο 5 του ψυφίσματος αναφερόμενον όρκον, τον οποίον επανέλαβον ‘ολοι οι πολίται υψόνοντες την δεξίαν ακολούθως εξελέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθρησεως ο Κ. Λάμπος  ξάνθης, Ιω. Κιρκέκης, Ιω ξάνθης, Τάσιος τζιτόρας και Γεώργιος Κατζίκας, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος την συνάθρησιν κατέστρωσε τον κατάλογον των υποψυφίων εκλογέων. Επειδή εάν το χορίου  τούτο οικογενειάρχαι αριθμούντες 106 κατά το άρθρο 3 του εικοστού τρίτου ψυφήσματος άπετήτε να εκλεχθόσι τρείς  εκλογείς διά ταύτα ομοφώνως και παμψυφή εξελέχθησαν οι Κ.Κ Γεωργαλής Κιρκογιαννόπουλος, Αθ. Ν. Φτέρης και Ιωάννης Ξάνθης Νόμιμοι εκλογείς του χορίου μας.

          Προς πίστιν πάντον τούτον κατεστρώθη η παρούσα πράξεις φέρουσα τας υπογραφάς του ιερέως και τον πέντε μελών και του προεδρέβον την συνάθρησιν .

Ο προεδρεύον  πάρεδρος            ο Ιερεύς

Νικολάκης Γιάννης                       παπαγιοργιος

                                                            αθανασίου”

 

Πρακτικό 3

 

“Σήμερον την δεκάτην του μηνός οκτωβρίου του 1843 ημέραν κυριακήν και ώρα 3 Μ.Μ. Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Φτέρης της πρότερον επαρχίας νέων Πατρών ήδη της Φθιώτιδος, επειδή κατά την προσδιορισθείσαν παρά του Διοικητού Φθιώτιδος, ημέραν της εκλογής των εκλογέων δεν έλαβαμεν μέρος εις την περί ου,ο λόγος εκλογή διότι έλαβον χώρα απειλές, και βία δι’ όπλων παρασταθέντες εθνοφύλακες δι’ ενίσχυσιν και στρατιώτες συγχρόνως έλαβον μέρος μιάς μερίδος υπερασπιζόμενοι, και επειδή τούτου γινομένου οι υποφαινόμενοι εξήλθομεν του ναού τιμωμένου Αγίου Δημητρίου,επομένως εμποδίσθημεν να εισέλθωμεν παρά των ανωτέρω ειπομένων όπου υπάρχει απειλή και βία  δι΄όπλων, θέλησις ελευθέρα δεν εφίσταται. Διά ταύτα και επειδή ο πάρεδρος του χωρίου μας, προς χρόνων απεβίωσεν επομένως εκλογή νέα διενεργήθη, ώστε να προεδρεύση την εκλογήν και διά να εκπληρωθή ο σκοπός του Νόμου  προσελάβαμεν τον πάρεδρον του γειτνιαζομένου χωρίου Γαρδικίου Κ. Νικολάκη Γιαννάκη να προεδρεύση των εκλογών μας και προέβημεν εις τας ακολούθως εργασίας. Όθεν ο Ιερουργήσας ιερεύς Κ.Παππαγεώργίος Αθανασίου ανέγνωσε.

α΄την από 7 7βρίου ε. ε.προκήρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς του έλληνας.

β΄την υπό την αυτήν ημερομηνίαν προς τους κατά την επικράτεια Διοικητάς

γ΄το από 4 Μαρτίου 1829 υπό αριθ. 10049 ΚΓ΄ψήφισμα.

δ΄τας υπό την αυτήν ημερομηνίαν και υπό αριθ.10059 οδηγίας του ποτέ Κυβερνήτου της Ελλάδος και.

ε΄τον από 9 Νοεμβρίου 1822, υπό αριθ, 17 Νόμου περί εκλογής παραστατών.

          Μετά ταύτα ο ίδιος ο ιερεύς κατέστρωσε τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών.

          Ο κατάλογος ανεγνώσθη μεγαλοφώνως και επικυρώθη τη συγκατεθέση των συνελθόντων πολιτών οι εξής.

 1 Παπαγεώργιος Αθανάσιος

 2 Βασίλειος Αθ. Γεωργίου

 3 Γιαννάκης Παππαγεωργίου

 4 Ζαχαρής Κώνστα

 5 Αθανάσιος Ζαχαρής

 6 Ιωάννης Κουτζοκωστόπουλος

 7 Κώστας Κουτζοκωστόπουλος

 8 Ιωάννης Ξάνθης

 9 Γεώργιος Ιωάννου

10 Λαμπος Ξάνθης

11 Ιωάννης Λάμπου

12 Ξάνθης Λάμπου

13 Γεώργιος Λάμπου

14 Κώστας Νικολάου

15 Τάσσιος Τζίτουρας

16 Κώστας Τζίτουρας

17 Νικολός Τζίτουρας

18 Γεώργιος Λαγός

19 Ιωάννης Λαγός

20 Γεώργιος Τζιόγκας

21 Γεώργιος Καρογιάννος

22 Ιωάννης Κυρκάκης

23 Αναστάσιος Ιωάννου

24 Κώστας Κυρκάκης

25 Γεώργιος Κατζισάκης;

26 Γεώργιος Γκίκας

27 Ιωάννης Γεωργίου

28 Γεώργιος Αναστόπουλος

29 Αθ. Ν. Φτέρης

30 Κώστας Τζίτζικας

31 Ιωάννης Δημητρίου

32 Θεόδωρος Δεσποτόπουλος

33 Ιωάννης Σακκόπουλος

34 Ζάχος Κουκούλης

35 Αλέξιος Τζίτουρας

36 Γεώργιος Σπανός

37 Αθανάσιος Αλεξίου

          ΄         όλοι οι πολίται έχοντες δικαίωμα ψήφου,τριάκοντα επτά Αριθ/ 37 και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν,μετά του προεδρεύοντος την εκλογήν Κ. παρέδρου Νικολάου Γιαννάκη και του ιερέως Παπαγεωργίου Αθανασίου. Μετά ταύτα επαρουσιάσθη εν τω μέσω ο ιερεύς κρατών εις τα χείρας το ευαγγέλιον και εις εκ των γεροντoτέρων της συναθροίσεως ο Κύριος Λάμπος Ξάνθης ανέγνωσεν μεγαλοφώνως τον ακόλουθον όρκον. “ορκίζομαι εν ονόματι της παναγίας  και αδιαιρέτου τριάδος ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου της αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον, ούτε διά ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν  μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν” και αυτά;; επανέλαβαν όλοι οι πολίται υψώνοντας την δεξιάν των χείραν.

          Ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως οι Κ.Κ. Λάμπου Ξάνθης, Ιωάννης Κυρκάκης, Ιωάννης Σκορογιάννης, Γεώργιος Κατζίκας, και Αθανάσιος Φτέρης, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος κατέστρωσαν υον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων.Επειδή οι εν τω χωρίω τούτω οικογενειάρχαι αριθμούν τριάκοντα επτά και ο κατάλογος πρέπει να περιέχει αριθμόν ονομάτων τετραπλάσια των εκλογέων κατεγράφησαν ονόματα τέσσερα των εξής κυρίων, Κ.Κ λάμπος Ξάνθης,Ιωάννης Κυρκάκης,Ιωάννης και Αθανάσιος Ν. Φτέρης.

          Αρξαμένης όθεν της εκλογής ήρξατο η ψηφοφορία των υποψηφίων έναν μετά τον άλλον και εξελέχθη το εξής αποτέλεσμα.

ΛάμποςΞάνθης έλαβεν ψήφους 35

Ιωάννης Κυρκάκης έλαβεν ψήφους 25

Ιωάννης Σκορογιάννης έλαβεν ψήφους 20

Αθανάσιος Ν. Φτέρης ‘ελαβεν ψήφους 34

Εκ του ανωτέρω αποτελέσματος θεωρείται ως νόμιμος εκλογεύς  του χωρίου μας Φτέρης ο Κύριος  λάμπος Ξάνθης.

          Προς πίστην πάντων τούτων κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς του ιερέως, του παρέδρου και των πέντε μελών, της οποίας το πρωτότυπον θέλει μίνει εις τα αρχεία της Δημαρχίας Σπερχειάδος, αντίγραφον θέλει σταλή εις τον Διοικητήν Φθιώτιδος και όμοιον θέλη δοθή εις αυτόν διά να αποδείξη δι’ αυτού τα οποία έχει δικαιώματα ως εκλογεύς και γενή δυνάμει αυτού παραδεκτός εις την εν Υπάτη συνάθροισιν των εκλογέων διά την εκλογήν των πληρεξουσίων Νέων Πατρών.

Τα πέντε μέλη                              Ο Ιερεύς                                                                                                                                                  

Λάμπος Ξάνθης                           Παπαγεωργάκης

Ιωάννης Κυρκάκης                          Αθανασίου

Γεώργιος Κατζίκας

Γιαννακης Σκορογιάννης                                  Ο πάρεδρος

Αθαν. Ν. Φτέρης                                              Νικολ. Γιαννάκης

 

 

ο τι τω πρωτοτύπω την αυτήν ημερομηνίαν

                              Ο πάρεδρος Γαρδικίου

                              Νικολάκης Γιαννάκης”

 

►Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η ορθογραφία και η σύνταξη του πρωτοτύπου ψηφιακού εγγράφου. Δεν αποκλείεται κατά την μετάφραση να υπάρχουν και δικές μας παραλήψεις και λάθη.

  Ζητείται η κατανόησή σας

 

►Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε  απάντηση.

Τα ψηφιακά έγγραφα, είναι στη διάθεση του αιτούντα

 

1)Λήψεις 1846361-36 2) Έγγραφο ΓΑΚ1846699-701 3) ΓΑΚ  1846435-1846438

Πηγή: «Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία Εκλογικά Συλλογής Λαδά Φ 47»

[1]Πηγή:  Γ. Α. Κ Κεντρική Υπηρεσία Φ. 47 “Εκλογικά” Συλλογής Γ. Λαδά

[2]Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να βρεθούν όλα τα ψηφιακά έγγραφα του πρώτου πρακτικού.

[3]Ιωάννης του λάμπου, αλλά υπάρχει και λάμπος Ξάνθης, μόνο ένας τοπικός ερευνητής μπορεί να τα ξεκαθαρίσει.

Ο πρώτος κατάλογος κατά την άποψή μου είναι πιο ουσιαστικός. Πιθανόν να   5 οικογενειάρχες