Γαρδικι Αγωνιστες 1821

Γαρδίκι Ομιλαίων Αγωνιστές του ’21

Το Γαρδίκι. μετά την επικράτηση της επανάστασης και την πρώτη Διοικητική διαίρεση σε Δήμους(1833) (καποδιστριακός Νόμος) και περίπου μέχρι τα μέσα του 1841 αποτέλεσε ξεχωριστό Δήμο, τον “Δήμο Ομιλαίων” με τα γύρω χωριά και με έδρα το Γαρδίκι. Τον ίδιο χρόνο με τη νέα Διοικητική μεταβολή, εντάχθηκε στο Δήμο Σπερχειάδος, όπως αυτό αποδεικνύεται και από την παρακάτω παρατιθέμενη αλληλογραφία με τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά των Αγωνιστών.

Το 1843 στο χωριό Γαρδίκι, ο συνολικός κατάλογος εκλεκτόρων που πήραν μέρος στις συνταγματικές εκλογές “Εκλογικά” φέρονται εγγεγραμμένοι οικογενειάρχες, έχοντες δικαίωμα ψήφου, γύρω125 άτομα. 

Ο Κατάλογος των Αγωνιστών που παρατίθεται αμέσως μετά, πιστεύουμε πως έχει ελλείψεις. Η έρευνα ευελπιστούμε θα συνεχισθεί για τη συμπλήρωση. Επίσης τα αριστεία που καταγράφονται πιο κάτω στους αγωνιστές δεν είναι στατικά. Πολλοί αγωνιστές, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, όταν διαφώνησαν έκαναν ένσταση- προσφυγή στα δικαστήρια ή στις εξεταστικές επιτροπές και πολλοί δικαιώθηκαν, ακόμα και αν είχαν πεθάνει. Ωσαύτως πολλοί από αυτούς δικαιώθηκαν, ύστερα από προσφυγή των κληρονόμων των από τα Δικαστήρια.Περισσότερες Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες των αριστείων→Εδώ

Καταγράφτηκαν 174 αγωνιστές, από αυτούς:

►16 τιμήθηκαν με Αργυρά αριστεία, είτε ως αξιωματικοί, είτε ως προύχοντες και δημογέροντες των Χωριού τους.

►48 τιμήθηκαν με χάλκινο αριστείο, ως βαθμοφόροι υπαξιωματικοί.

►Οι υπόλοιποι τιμήθηκαν με σιδερένιο, μεταξύ των οποίων είναι και κάποιοι που δεν προσδιορίζονται.

18 κάτοικοι-αγωνιστές από το Γαρδίκι Φθιώτιδας,  στις 10-2-1844 διεύθυναν, μέσω του Δήμου Σπερχειάδος,  την παρακάτω επαναληπτική ομαδική αίτηση  απονομής αριστείου, αναφέροντας τα εξής:

«Εν Γαρδικίω τη 10 Φευρουαρίου 1844

Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας

Περί Αριστείων

Αν και οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Γαρδίκι του Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδας, ηγωνίσθημεν ενθέρμως και με διακαή ζήλον του υπέρ ελευθερίας Ιερού αγώνα, παθόντες όλα τα δεινά του καταστρεπτικού εκείνου επταετούς πολέμου, εξ αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους, και υποβάλλαμεν εγκαίρως κατά το 1841 έτους τα ενδεικτικά των Στρατιωτικών μας εκδουλεύσεων εξαιτήσαντες την αποστολήν των ανηκόντων εις ημάς αριστείων, μόλα ταύτα δεν μας εστάλησαν εισέτι. Επειδή όμως ενδέχεται ν’ απολέσθησαν αύται, επαναλαμβάνομεν των περί τούτων αίτησίν μας και επισυνάπτομεν νέα ενδεικτικά των προς την πατρίδα εκδουλεύσεών μας, υπογεγραμμένα υπό των οπλαρχηγών του αγώνος. Μ. Κοντογιάννη Συνταγματάρχου, και Ν. Κοντογιάννη Αντισυνταγματάρχου εξαιτούμενοι υπό την δικαιοσύνην της Β. Γραμματείας των όσων έστι ταχείαν αποστολήν, των ανηκόντων εις ημάς εθνοσίμων, προς αμοιβήν του κατά του υπέρ ελευθερίας αγώνα στρατιωτικών εκδουλεύσεών μας ίνα μη μείνομεν ηδικημένοι επί των λαμπροτάτων ημερών της Σεπτεμβριανής μεταβολής διότι είμεθα άνθρωποι του αγώνος, και πάλιν θα χρειασθώμεν, όντες ευέλπιδες ότι η Σ. Γραμματεία θα λάβη τα χρέη υπόψιν τα ενδεικτικά των στρατιωτικών εκδουλεύσεών μας, και μας αποτείλλει τα ανήκοντα εθνόσιμα υποσημειούμεθα με το βαθύτατον Σέβας

Οι επειθέστατοι αγωνισταί της πατρίδος

Δημητριος τζατζόπουλος, Αλέξης αλεξανδρόπουλος, γηανης μαλούκος,

 κοστας μαλκοθανάσης, γηανης μηλαχρης, γηανης κοντοδημος, ευσταθειος παπαηωανου, χαραλαμπος μπουλάς, κοστας τζατζας, γηαννης Φλορος, Σωτηρης παππαδοπουλος, εβαγγελης τζητας, Αθ. λαμπος, Γληγωρης τζοτρας, Εβαγγελης αναστασιου κορελης, Γιοργιος καραγιοργου, Γηανης βαρσόπουλος, Γιάννης Δημητρόπουλος

Άπαντες περιλαμβάνονται και στον κατάλογο Νο 2780 με την παρακάτω επικεφαλίδα: «κατάλογος των εσωκλείστων ονομάτων των εχόντων δικαίωμα της απολαβης του εθνοσίμου άπαντες κάτοικοι του χωρίου Γαρδίκι του Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδος» Επιπλέον όλοι οι υπογράφοντες αναφέρονται στον παρακάτω παρατιθέμενο ονομαστικό κατάλογο του χωριού.

Ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού

Ο ονομαστικός Κατάλογος αγωνιστών του ‘21, του χωριού που ακολουθεί, περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά.

[Αθανασίου Ηλίας κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 182 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Αθανασίου Ιωάννης κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 165 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Αθανασίου Νικόλαος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Κατάλογος ονομάτων Νο14117/5-12-1842 της Διοίκησης Φθιώτιδος με σιδερένια αριστεία . Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία

Αλεξανδρής Θανάσης κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον αγώνα. Ο Δήμαρχος Ομιλαίων με το υπό αριθμό 733/20/10βρίου 1841 διαβιβάζει προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος την αίτηση και το πιστοποιητικό του αγωνιστή για τα περαιτέρω με την παρατήρηση, ότι δεν φέρει άλλος το όνομα και το επώνυμο στο Δήμο του και ότι δεν έχει καταδικασθεί για πλημμέλημα, σύμφωνα με τον ποινικό Νόμο. Η δε αίτηση του έχει ως εξής:

Εν Γαρδικίω τη 15 9βρίου 1841                    Προς το Δήμο Ομυλαίων

περί αιτήσεως αριστείου

Ο υποφαινόμενος γεννηθείς εις χωρίον Γαρδίκι του Δήμου Ομυλαίων και κατοίκων εις αυτό, επισυνάπτω εν τη παρούσει πιστοποιητικόν διά τας υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος εκδουλεύσεως μου γινομένας υπό των δύο οπλαρχηγών Μήτζο Κοντογιάννη και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και εμφαίνον τας μάχας εις ας παρευρέθην εις όλον το διάστημα του ιερού αγώνος, και παρακαλείσθε Κύριε Δήμαρχε ίνα ενεργήσητε ό, τι εκ των καθηκόντων σας προς απολαβήν τουλάχιστον ενός αριστείου, το οποίον να έχω ως υπόμνημα των εκδουλεύσεων μου. λαμβάνω την τιμήν να σας είπω Κύριε Δήμαρχε, επειδή και την 31 τελευσομένου του μηνός 10μβρίου θέλουν αποκλεισθεί αι περί αριστείων αιτήσεις εκάστου αγωνιστού κατά την διαταγήν της Βασιλικής Γραμματείας διά τούτο σας παρακαλούμεν ίνα διευθύνετε την παρούσα μας συνοδευομένη με τας ανήκουσας παρατηρήσεις σας, πεπεισμένος ότι το όσον τάχος θέλει λάβει πέρας η αίτησή μου

υποσημειούμαι με Σέβας

Ο ευπειθέστατος Θανάσης Αλεξανδρής” 1219183

Το πιστοποιητικό του μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε, όμως ο ίδιος, Αλεξανδρής Αθ. κάτοικος Γαρδίκι, βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 2 σε ονομαστικό κατάλογο με 33 αγωνιστές Νο 12064/21/ 7βρίου 1843, της Διοίκησης Φθιώτιδας, φαίνεται, πως σύμφωνα με τα απεσταλμένα πιστοποιητικά του, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 148, Φ. 187]

[Αλέξης Αλεξανδρόπουλος: Κάτοικος Γαρδίκι ετών 43,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/264]

[Αναστόπουλο Γεώργιο κάτοικος Γαρδίκι/Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 49 με άλλα 70 άτομα αξιωματικούς του Υπουργείου των Στρατιωτικών και τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο με το παρακάτω Διάταγμα. Ήτοι: «Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής,

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ.220 και Φ288]

[Αναστασογεωργίου Δημήτριος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Με τον συνταχθέντα  ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843, των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/α/α26]

[ΑποστόλουΑναστάσιος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 154 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Αποστόλου Καραγιώργος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 153 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Ο ίδιος, φέρεται καταχωρημένος με α/α 139 σε ονομαστικό κατάλογο Νο.6836/28/4/1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Ο κατάλογος αυτός διευθύνθηκε προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.70, Φ.282]

[Αργύρη Γεωργούσης κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 303 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Αργύρη Γιαννακό κάτοικος Γαρδίκι/Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 54 με άλλα 70 άτομα αξιωματικούς από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και με το παρακάτω Διάταγμα τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο. Ήτοι: «Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής,

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 220 και Φ. 288]

 

[Βαρδουγιαννης Κ. κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο με α/α 170/ 6 Ιουνίου 1844, οποίος στάλθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και φέρει τη υπογραφή του Ι. Μακρυγιάννη “Κατάλογος των όσων έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούν των εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα” Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Αριστεία Φ.  287/1255024

[Βαρσόπουλος Γιάννης κάτοικος Γαρδίκι ετών 45,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/268]

 [Βασάκης Κώστας κάτοικος Γαρδικάκι;;;;. Είναι καταχωρημένος με α/α 171 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Βασιλόπουλος Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 133]

[Βαρσάμης Δ. κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 309 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Βλαχάκην Αθανάσιον κάτοικος Γαρδίκι/Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 8 με άλλα 70 άτομα-αξιωματικούς, του Υπουργείου των Στρατιωτικών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο. Ήτοι:

“Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής,

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ.220 και Φ288]

[Γαλαναποστόλης Ιωάννης κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 166 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Γαλαναποστόλης Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 161 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

Φ. 281/28 Γαρδίκη Αθανάσιο, πιθανή καταγωγή από Γαρδίκι/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο 33 αξιωματικών χαρακτηρισμένος ως «εξΥπάτης» και τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο.

 

[Γαρδίκης Κωνσταντίνος κάτοικος Γαρδίκι/Αργυρό. Στις 8 Μαρτίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, με τον υπό αριθμό Νο 606 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων- προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, πρότειναν για τον προαναφερόμενο να τιμηθεί με το Αργυρό αριστείο, το οποίο μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκε να το λάβει. Όμως ύστερα από τη παραπάνω πρόταση, με Διάταγμα ο Κ. Γαρδίκης τιμήθηκε με Αργυρό αριστείο ως προύχων και δημογέρων), ήτοι: “Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προυχοντες και δημογέροντες των χωρίων των του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου, έλαβον μέρος εις τας μάχας ως επικεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα 15 Μαΐου1844 . Το ίδιο όνομα είναι γραμμένο και με α/α 26 του καταλόγου των Δημογερόντων Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.230, Φ. 277, Φ. 281]

[Γαρδίκην Νικόλαον του Κωνσταντίνου κάτοικος Γαρδίκι/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 172 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α 37 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλους 47 Προύχοντες-Δημογέροντες των χωριών των και αμείβονται με το Αργυρό. Ητοι:

Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προυχοντες και δημογέροντες των χωρίων των του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου, έλαβον μέρος εις τας μάχας ως επικεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα 15 Μαΐου1844 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70, Φ. 230, Φ.277]

[Γαρδίκης Παναγιόταρος του Κ κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 138 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Γερογιάννης Γρηγόρης κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 138]

[Γεωργάκης Δημήτριος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 156 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Γεωργίου Κώστας κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 169 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Γιαννάκης Αθανάσιος κάτοικος Γαρδίκι/. Στις 8 Μαρτίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, με τον υπό αριθμό Νο 606 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων- προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, πρότειναν για τον προαναφερόμενο το Αργυρό αριστείο, το οποίο μέχρι σήμερα δεν δεν αξιώθηκε να το λάβει. Από την μέχρι στιγμής ερευνά μας, δεν βρέθηκαν άλλα στοιχεία Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.230]

[Γιαννάκης Γρηγόρης κάτοικος Γαρδίκι/Αργυρό. Με τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει να λάβει το Αργυρό αριστείο. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α 10 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλους 47 Προύχοντες-Δημογέροντες των χωριών των και αμείβονται με το Αργυρό. Ήτοι:

Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής,

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προυχοντες και δημογέροντες των χωρίων των του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου, έλαβον μέρος εις τας μάχας ως επικεφαλής των εγχωρίων των Αθήνα 31 Αυγούστου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196, Φ. 277, Φ. 281]

[Γιαννάκης Γεώργιος του Νικολάου κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ονομαστικός κατάλογος 18266/30-11-1843 προς Διοίκηση Φθιώτιδος με 46 αγωνιστές από Διάφορα χωριά, για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134]

[Γιαννάκης Νικολάκης κάτοικος Γαρδίκι. Στις 8 Μαρτίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, με τον υπό αριθμό Νο 606 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων- προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, πρότειναν για τον προαναφερόμενο το Αργυρό αριστείο, το οποίο μέχρι τώρα δεν βρέθηκε να το έχει  λάβει. Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Διετέλεσε και Δήμαρχος Ομιλαίων και αργότερα πάρεδρος του Γαρδικίου. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.230]

[Γιαννάκης Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 151 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Γιαννάκου Κώστας κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 132]

[Γιολδάσης Νικόλαος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 173 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Γκίκας Δημήτριος του Ιωάννου Ιατρό χειρουργός, κάτοικος Γαρδίκι/Αργυρό. Στις 8 Μαρτίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, με τον υπό αριθμό Νο 606 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων- προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, πρότειναν για τον προαναφερόμενο το Αργυρό αριστείο, το οποίο μέχρι σήμερα δεν δεν αξιώθηκε να το λάβει. Όμως ύστερα από τη παραπάνω πρόταση με Διάταγμα, ο Δημήτριος Γκίκας του Ι, ως Δ. Γκέκας, τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο ως “Προύχων και δημογέρων”,  ήτοι: “Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προυχοντες και δημογέροντες των χωρίων των του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον μέρος εις τας μάχας ως επικεφαλής των εγχωρίων των Αθήνα 15 Μαΐου1844 . Το ίδιο όνομα είναι γραμμένο και με α/α 26 του καταλόγου των Δημογερόντων Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196, Φ.230, Φ. 277, Φ. 281]

[Γούβαλης Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 299 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Γρανιτζας Δημήτριος του Β κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 141 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Γρανίτζης Κώστας κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Γρηγορίου Δημήτριος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 163]

[Γρίτζιας Κώστας του Στ. κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α129 ]

[Δασκαλόπουλος Δήμου από Γαρδίκι κάτοικος Δαμάσας. Φ. 71/α/α 2]

[Δημητρόπουλουλος Ιωάννης κάτοικος Γαρδίκι του Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδος. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου,  προς την «επί των Στρατιωτικών  Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας» καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις «μάχες στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα», το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννη. Ενώ  υπάρχει και η υπογραφή του, στη ομαδική αίτηση, των 18   συμπατριωτών του Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.  266/113]

 [Ζαχαριάς Αναστάσιος Πλατανιώτης κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 149 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Ζαχόπουλος Δημήτριος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 302 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Θεοδώρου Αγγελής κάτοικος Γαρδίκι Φθιώτιδος/Αργυρό. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 62 σε ονομαστικό κατάλογο 69 αγωνιστές «των εχόντων δικαίωμα Αργυρών αριστείων». Επί του καταλόγου υπάρχει ανυπόγραφος πιστοποίησης: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος, ότι τα περιεχόμενα εις τον παρόντα κατάλογον εξήκοντα εννέα άτομα έχουσι τα υπό το καταστατικόν των αριστείων Διάταγμα απαιτούμενα προσόντα διά την απολαβήν των αργυρών αριστείων, και εγγυούμαι δια τυχούσαν τινά παράβλεψιν ως προς αυτά» Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ287. Φ. 288] 1235069

[Ιωαννίδης Ευαγγέλης κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο/Αργυρό. κάτοικος Γαρδίκι. Στις 18/9βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του στις μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας πολέμου. Η αίτηση του έχει ως εξής: Φ. 148/1219030/

Εν Γαρδικίω τη 18 9βρίου 1841

Προς το Δήμο Ομυλαίων περί αιτήσεως αριστείου

Ο υποφαινόμενος γεννηθείς εις χωρίον Γαρδίκι του Δήμου Ομιλαίων και κατοικών εις αυτό, επισυνάπτω εν τη παρούση μου πιστοποιητικόν δια τας υπέρ της αναεξαρτησίας της Ελλάδος εκδουλεύσεως μου γινομένας υπό του οπλαρχηγού Μήτζο Κοντογιάννη και εμφαίνον τας μάχας εις ας παρευρέθην εις όλον το διάστημα του ιερού αγώνος, και παρακαλήσθε Κύριε Δήμαρχε ίνα ενεργήσητε ό, τι εκ των καθηκόντων σας προς απολαβήν τουλάχιστον ενός αριστείου το οποίον να έχω ως ευμένημα των εκδουλεύσεων μου. λαμβάνω την τιμήν να σας είπω Κύριε Δήμαρχε, επειδή εις τις 31 τελευσομένου του μηνός δεκεμβρίου θέλουν αποκλεισθεί αι περί αριστείων αιτήσεις εκάστου αγωνιστού κατά την διαταγήντης Βασιλικής Γραμματείας διά τούτο σας παρακαλούμεν ίνα διευθύνετε υην παρούσα μου όσον τάχο, πεπεισμένος ότι το όσον τάχος θέλει λάβει χώραν η αίτησή μου

υποσημειούμαι με Σέβας

Ο ευπειθέστατος Ευαγγέλης Ιωαννίδης”

Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από το Μήτζο Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος , εν Αγά 14 9βρίου 1841 και το οποίο αναφέρει: “Πίστοποιούμεν ο υποφαινόμενος εν καθαρά συνειδήσει ότι ο Κύριος Ευαγγέλης Ιωαννίδης κάτοικος του χωρίου Γαρδίκι του Δήμου Ομιλαίων, λαβών τα όπλα επί χείρας άμα κηρυχθέντος του πολέμου του υπέρ ελευθερίας της Ελλάδος ιερού αγώνος υπηρετήσας στρατιωτικώς την πατρίδα, παραβρεθείς εις διαφόρους κατά των εχθρών κρισίμους μάχας οίον εις την της υπάτης γενομένην απέξω του Μεσολογγίου τρομεράν μάχην του και εις την μάχην του Καρβασαρρά. Εις όλον το διάστημα του ιερού αγώνος μέχρι τέλους υπηρέτησε στρατιωτικώς υπό την οδηγίαν μου έδειξε πίστην, ζήλον και Γενναιότητα. Όθεν γνωρίζοντες ακριβώς τας εκδουλεύσεις του άνω λεχθέντος Ευαγγέλη Ιωαννίδη δίδομεν το παρόν κατ΄αίτησίν του ίνα του χρησιμεύση ανήκοντως

. Υπογράφει Μ. Κοντογιάννης”. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 20 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 7/ Αθήνα Μάιος 1843, μαζί με άλλους 23 αγωνιστές προς Διοίκηση Φθιώτιδας και φαίνεται πως με βάσει τα παραπάνω αποδεικτικά του τιμήθηκε με σιδερένιο.Το όνομα ΕυαγγέληςΙωαννίδης είναι καταχωρημένο σε ιδιόχειρο σημείωμα με α/α 33 του πληρεξουσίου Φθιώτιδος, ως καταγωγή από Υπάτη και προτείνει, ο υποφαινόμενος να τιμηθεί με το Αργυρό Αριστείο. Το Υπουργείο με το υπό αριθμό 7879-8 Μαΐου 1844 Διάταγμα εγκρίνει να τιμηθεί με το προτεινόμενο Αργυρό Αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 148, Φ.188, Φ. 283]

[Ιωάννου Αθανάσιος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 160 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

Ιωάννου Δημήτρης κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 152 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Ιωάννου Δημήτριος του Κ. κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 162 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Ο ίδιος φέρεται καταχωρημένος και στον ονομαστικό κατάλογο, 23-11-1843, των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 70, Φ.196/α/α 17]

[Ιωάννου Νικόλαος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 276 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Ιωάννου Νικόλαο κάτοικος Γαρδίκι/Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 52 με άλλα 70 άτομα-αξιωματικούς, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Δεν αποκλείεται ο προηγούμενος αγωνιστής με το ίδιο ονοματεπώνυμο να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον υποφαινόμενο. Να διαφώνησε με το το χάλκινο αριστείο και με προσφυγή του στις κατά καιρούς εξεταστικές επιτροπές να δικαιώθηκε με το παρακάτω αναφερόμενο  Διάταγμα.Ήτοι:

«Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής,

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των ΣτρατιωτικώνΒον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 16 Μαΐου 1844..» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ.220 και Φ288]

[Καλαντζής Νικόλαος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 310 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Καλτσής Νικόλαος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Με τον συνταχθέντα ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/α/α 22]

[Κανάλος Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

Κανέλλου Αναστάσιος του Γεωργίου κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 158 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Καραθανάσης Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 144 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Καρπογεώργος Κώστας κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Καραγιοργου Γεώργιος: Κάτοικος Γαρδίκι ετών 40,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/252]

 [Κεφαλάς Δημήτριος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 142 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Κοντοδήμου Γιάννος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α165]

[Κοντογιάννης Γιαννή Αναστ κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 317 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Κοντοδήμου Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

 Κοντοδημος Γιάννης  κάτοικος Γαρδίκι  ετών 45,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/257]

[Κοντοδήμου Κωστής κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 166]

[Κοντακτσής Κώστας κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Με τον συνταχθέντα ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196/ α/α 24]

[Κοντός Δ κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 379 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κορέλης Αθανάσιος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 180 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Κορέλη Αναστάσιον κάτοικος Γαρδικι/Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 48 με άλλα 70 άτομα-αξιωματικούς από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ήτοι:

«Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής.

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 16 Μαΐου 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 220 και Φ. 288] 1235108

[Κορέκλης Αναστάσιος του Δήμου κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Με τον καταρτισθέντα ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/α/α19]

[Κορέλης Μήτρος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 179 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.70]

[Κορέλης Ευαγγέλης του Αναγ. κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 304 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Κορέλης Εαγγελης Αναστασιου κάτοικος Γαρδίκι  ετών 43,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/265]

[Κορέλης Ηλίας του Α, κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 164 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία», Φ. 70]

Κορέλης Ηλίας κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 313 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Κορέλης Κώστας του Αθανάσίου κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Με τον καταρτισθέντα ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/α/α 18]

[Κορέλης Νικόλαος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 178 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70] Ο υποφαινόμενος πιθανόν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Κορελονικο που ακολουθεί και με βάσει τα πιστοποιητικά του που υπέβαλε, τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο.]

[Κορελονίκου Νικόλαος κάτοικος Γαρδίκι. Υπέβαλε αίτηση και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες υπέρ ελευθερίας της πατρίδας, προς το Δήμο Ομιλαίων, τα οποία ο Δήμος τα διαβίβασε αρμοδίως . Η αίτησή του έχει ως εξής: “Εν Γαρδικίω τη 18 9βρίου 1841

Προς το Δήμο Ομιλαίων, περί αιτήσεως αριστείου

Ο υποφαινόμενος γεννηθείς εις χωρίον Γαρδίκι του Δήμου Ομιλαίων και κατοικών εις αυτό, επισυνάπτω εν τη παρούση μου πιστοποιητικόν δια τας υπέρ της αναεξαρτησίας της Ελλάδος εκδουλεύσεως μου γινομένας υπό των οπλαρχηγών Μήτζο Κοντογιάννη και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και εμφαίνον τας μάχας εις ας παρευρέθην εις όλον το διάστημα του ιερού αγώνος, και παρακαλείσθε Κύριε Δήμαρχε ίνα ενεργήσητε ό, τι εκ των καθηκόντων σας προς απολαβήν τουλάχιστον ενός αριστείου το οποίον να έχω ως ευμένημα των εκδουλεύσεων μου. λαμβάνω την τιμήν να σας είπω Κύριε Δήμαρχε, επειδή εις τις 31 ελευσομένου του μηνός δεκεμβρίου θέλουν αποκλειστεί αι περί αριστείων αιτήσεις εκάστου αγωνιστού κατά την διαταγήντης Βασιλικής Γραμματείας διά τούτο σας παρακαλούμεν ίνα διευθύνετε υην παρούσα μου όσον τάχο, πεπεισμένος ότι το όσον τάχος θέλει λάβει χώραν η αίτησή μου

υποσημειούμαι με Σέβας

Ο ευπειθέστατος νικόλαος κορελονικου”

Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από το Μητζο Κοντογιάννη και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος , εν Αγά 14 9βρίου 1841 και το οποίο αναφέρει: “Πίστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν καθαρά συνειδήσει ότι ο Κύριος Νικόλαος Κορελονίκου κάτοικος του χωρίου Γαρδίκι του Δήμου Ομιλαίων, λαβών τα όπλα επί χείρας άμα κηρυχθέντος του πολέμου του υπέρ ελευθερίας της Ελλάδος ιερού αγώνος υπηρετήσας στρατιωτικώς την πατρίδα, παραβρεθείς εις διαφόρους κατά των εχθρών κρισίμους μάχας οίον εις την της υπάτης γενομένην δύο φορές το 1821 και το 1822, απέξω του Μεσολογγίου τρομεράν μάχην του και εις την μάχην του Καρβασαρρά. Εις όλον το διάστημα του ιερού αγώνος μέχρι τέλους υπηρέτησε στρατιωτικώς υπό την οδηγίαν μου έδειξε πίστην, ζήλον και Γενναιότητα. Όθεν γνωρίζοντες ακριβώς τας εκδουλεύσεις του άνω λεχθέντος νικολαο κορελενικου δίδομεν το παρόν κατ΄αίτησίν του ίνα του χρησιμεύση ανήκοντος. Υπογράφει Μ. Κοντογιάννη και ε. Κοντογιάννη” Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 148]1219030

[Κορέλης Φώτης του Κώστα κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Με τον καταρτισθέντα ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/α/α20]

[Κορέλης Χρήστος του Νικολάου κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Με τον συνταχθέντα ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/ α/α 28]

Κουτσοδήμος Γιάννης κάτοικος Γαρδίκι  ετών 45,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/257]

[Κωνσταντίνου Κίμωνας κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Στρατιώτης του 1ου λόχου παρέλαβε το σιδερένιο αριστείου από το Σώμα της τότε εθνοφυλακής Ευρυτανίας το 1836, όταν υπηρετούσε, υπό τον Θ. Γρίβα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ 163]

[Κωνσταντίνου Παναγιώταρος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 150 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Κώστας Σπύρος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 155 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Λαγός Κώστας: Βλέπε Σπανομήτζος Κώστας]

[Λαμπονικολόν Αθαν ή Αθ. Λαμπος. Ετών 45, κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος.  

Επίσης είναι καταχωρημένος σε  ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844 του Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, και προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο, με 234 σιδερένια αριστεία, για διανομή στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282, Φ. 266/267]

Μαγουλάν Νικόλαον πιθανόν από Γαρδίκι/Αρυρό. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο αξιωματικών με α/α 8 με άλλους 33 αγωνιστές προς χρήση της διανομής των Αργυρών αριστείων, όλων εξ Υπάτης. Από την μελέτη πιθανολογείται ότι οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ως εκ τούτου καταχωρούμε και τον υποφαινόμενο με επιφύλαξη στο χωριό Γαρδίκι. Επίσης στον ίδιο κατάλογο είναι οι: Κώστας Ραχούτης, ο Αθαν. Γαρδίκης από Γαρδίκι, ο Γεώργ. Αληφτήρας από Γιαννιτσού, ο Γ Κολοβός από Λιανοκλάδι, ο Κ. Ζαχαρόπουλο από Λιασκοβο και άλλοι. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 281]1252278

[Μακρής Χαράλμπος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο Παρέλαβε το αριστείο του την 15 Μαρτίου 1837 από το 2ο Τάγμα. Σώμα Οροφυλακής Ευρυτανίας υπό τον Ι. Γκούρα Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ 163]

[Μαλισιόβας Κώστας του Γεωργίου κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Με τον καταρτισθέντα συ ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/α/α 15]

[Μαλκοθανάσης Κώστας ετών 50, κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο.   Υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον αγώνα, η οποία έχει ως εξής: Εν Γαρδικίω τη 15 9βρίου 1841

Προς το Δήμο Ομυλαίων

περί αιτήσεως αριστείου

Ο υποφαινόμενος γεννηθείς εις χωρίον Γαρδίκι του Δήμου Ομυλαίων και κατοικών εις αυτό, επισυνάπτω εν τη παρούση πιστοποιητικόν διά τας υπέρ της αναεξαρτησίας της Ελλάδος εκδουλεύσεως μου γινομένας υπό των δύο οπλαρχηγών Μήτζο Κοντογιάννη και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και εμφαίνον τας μάχας εις ας παρευρέθην εις όλον το διάστημα του ιερού αγώνος, και παρακαλήσθε Κύριε Δήμαρχε ίνα ενεργήσητε ό, τι εκ των καθηκόντων σας προς απολαβήν τουλάχιστον ενός αριστείου, το οποίον να έχω ως υπόμνημα των εκδουλεύσεων μου. λαμβάνω την τιμήν να σας είπω Κύριε Δήμαρχε, επειδή και την 31 τελευσομένου του μηνός 10μβρίου θέλουν αποκλεισθεί αι περί αριστείων αιτήσεις εκάστου αγωνιστού κατά την διαταγήν της Βασιλικής Γραμματείας διά τούτο σας παρακαλούμεν ίνα διευθύνετε την παρούσα μας συνοδευομένη με τας ανηκούσας παρατηρήσεις σας, πεπεισμένος ότι το όσον τάχος θέλει λάβει πέρας η αίτησή μου

υποσημειούμαι με Σέβας

Ο ευπειθέστατος Κώστας Μαλκοθανάσης” 1219064/Φ.148

Το δε πιστοποιητικό του το οποίο υπογράφουν οι παραπάνω αναφερόμενοι οπλαρχγγοί έχει ως εξής: “Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνειδήσει ότι ο Κύριος Κώστας Μαλκθανάσης κάτοικος του χωρίου Γαρδικίου του Δήμου Ομυλαίων της επαρχίας Φθιώτιδος, λαβών επί χείρας τα όπλα άμα κηρυχθέντος ο υπέρ της ελευθερίας ελληνικός πόλεμος της φίλης ημών πατρίδος Ιερού αγώνος υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα, παρευρεθείς εις διαφόρους κατά των εχθρών κρισίμους μάχας οίον της Υπάτης γενομένην μάχην δύο φορές 1821 και 1822 έτους εις την γενομένην τρομεράν μάχην απ’ έξω του Μεσολογγίου εις τον Κραβασάρα. Εις όλον το διάστημα του Ιερού αγώνος μέχρι τέλους υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα υπό υοπό την οδηγίαν μας έδειξε πίστιν, ζήλον και Γενναιότητα. Όθεν γνωρίζοντες ακριβώς τας εκδουλεύσεις του λεχθέντος Κώστα Μαλκοθανάση  δίδομεν το παρόν προς αυτόν κατ΄αίτησίν του όπως τω χρησιμεύσει ανήκοντως.

Εν Αγά την 14 9βρίου 1841

Μ. Κοντογιάννης

Ε, Κοντογιάννης

Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος πιστοποιεί το γνήσιον των υπογραφών των ανωτέρω

Εν Αγά 14 9βρίου 1841

Τ.Σ. απόντος του Δημάρχου ο Δημαρχιακός πάρεδρος ν. Φλόρος ”

Ο Κώστας Μαλκοθανάσης, βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο Νο 7/ Αθήνα Μάιος 1843, με α/α 18 μαζί με άλλους 23 αγωνιστές, της Διοίκησης Φθιώτιδας και φαίνεται με την παραπάνω ενέργεια της αποστολής των δικαιολογητικών να τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 148, Φ. 181]

[Μαλκογεώργου κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 313 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Μαλούκος Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 311 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Μαλούκα(ο)ς Δήμος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 163 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70] Φ.  281/1252276 Να περαστεί  εδώ  φωτοαντ

[Μαλούκος Ιωάννης  κάτοικος Γαρδίκι  ετών 48,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/254]

[Μανίκας Γεώργ. κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 315 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Μαρούλην Ιωάννη ή (Μαρούλον::;) κάτοικος Γαρδικίου/Αργυρό, προύχων δημογέρων Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 42 προύχοντες, Δημογέροντες των χωριών των και προτείνονται από το Επί των

Στρατιωτικών Υπουργείο, να λάβουν το αργυρό αριστείο. Ήτοι:

Επί τη προτάσσει του ΗμετέρουΥπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής.

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου, έλαβον μέρος εις τας μάχας ως επικεφαλής των εγχωρίων των Αθήνα 15 Μαΐου1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277, Φ. 281/1252059] 

 

Φ.281/5 Μαρούλον Κώσταν   εκ Γαρδίκι/Αργυρό, προύχοντας Δημογέροντας. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 42 αξιωματούχους από διάφορα χωριά,οι οποίοι τιμήθηκαν με το Αργυρό Αριστείο. ΄Ήτοι: “Γραμματεία Στρατιωτικών.Απόφασις/13 Μαρτίου

          Επί τη προτάσσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος  επί κεφαλής των εγχωρίων των.Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 281]

[Μηλαχρης Γιάννης κάτοικος Γαρδίκι  ετών 45,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/256]

 [Μπακανοπούλης;;;Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 134 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Μπαλάσκας Κώστας κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 308 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Μπαλτζάκης Γρηγόριος, κάτοικος Γαρδίκι Υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό συμμετοχής του στον αγώνα. Στις 20/10βρίου 1843, ο Δήμος Ομιλαίων διαβιβάζει τα δικαιολογητικά του υποφαινόμενου, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, με την παρατήρηση ότι δεν υπάρχει άλλος με το ίδιο όνομα και επώνυμο στο Δήμο του και ότι δεν έχει καταδικασθεί για πλημμέλημα, σύμφωνα με τον Ποινικό Νόμου”. Yπογράφει ό πάρεδρος του Χωριού παυθέντος του Δημάρχου Ομιλαίων: “νηκολάκης γηανάκης” Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκαν, τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά του. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.148]1219037

[Μπιρετάκης Παναγιώτης κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 174 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Μπούλας Χαράλαμπος ετών 46, κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Αναφέρεται  στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. Επίσης, είναι καταχωρημένος με α/α 305 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους προτεινόμενους  Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 266/259, Φ. 286]

[Μπούρχας Αθ. του Κ. κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/α/α 135]

[Μπούρχα Δημήτριο του Γ κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Μπούρχα Κωνσταντίνου του Γ κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 13 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Μπούρχας Κ. κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 316 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Μπούρχας Νικόλαος του Κ. κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α136]

[ΜπούρχαςΧρήστος του Γ. κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 134].

[ΝαλιάνηςΔημήτριος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/ α/α 137]

[Νικολάου Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι. Με τον συνταχθέντα ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/α/α39]

Νίκου Γεώργιος από Γαρδίκι/σιδερένιο. Στρατιώτης του 1ου λόχου παρέλαβε το σιδερένιο αριστείου από το Σώμα της τότε εθνοφυλακής Ευρυτανίας το 1836, όταν υπηρετούσε, υπό τον Θ. Γρίβα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ 163 παρέλαβε το Αριστείο από αρχείο Γρίβα σιδερένιο. Ο ίδιος ως στρατιώτης βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό στρατιωτικό κατάλογο με α/α 6 του Σώματος Ευρυτανίας, υπό αριθμό 47/ 11-1-1844, των μη λαβόντων εισέτι τα διπλώματα αριστείων. Το σιδερένιο αριστείο το παρέλαβε από τον συνταγματάρχη Γρίβα το 1836, όταν υπηρετούσε στο Κεράσοβο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 163 Φ. 238α] ]

[Νικολάου Δήμος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 145 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Ξημιάλης ή Ξιμιάλης Αποστόλης κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Υπέβαλε αίτηση και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του στον αγώνα, υπ΄ρ ελευθερίας της πατρίδας. Ήτοι:

Εν Γαρδικίω 15/ 9βρίου 1841/733

Προς το Δημαρχείον Ομυλαίων περί αιτήσεως Αριστείου.

Ο υποφαινόμενος γεννηθείς εις χωρίον Γαρδίκι του Δήμου Ομυλαίων και κατοικών εις αυτό, επισυνάπτω εν τη παρούση πιστοποιητικόν διά τας υπέρ της αναεξαρτησίας της Ελλάδος εκδουλεύσεως μου γινομένας υπό των δύο οπλαρχηγών Μήτζο Κοντογιάννη και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και εμφαίνον τας μάχας εις ας παρευρέθην εις όλον το διάστημα του ιερού αγώνος, και παρακαλήσθε Κύριε Δήμαρχε ίνα ενεργήσητε ό, τι εκ των καθηκόντων σας προς απολαβήν τουλάχιστον ενός αριστείου, το οποίον να έχω ως υπόμνημα των εκδουλεύσεων μου. λαμβάνω την τιμήν να σας είπω Κύριε Δήμαρχε, επειδή και την 31 τελευσομένου του μηνός 10μβρίου θέλουν αποκλεισθεί αι περί αριστείων αιτήσεις εκάστου αγωνιστού κατά την διαταγήν της Βασιλικής Γραμματείας διά τούτο σας παρακαλούμεν ίνα διευθύνετε την παρούσαν μας συνοδευομένη με τας ανηκούσας παρατηρήσεις σας, πεπεισμένος ότι το όσον τάχος θέλει λάβει χώραν η αίτησή μου

υποσημειούμαι με Σέβας

Ο ευπειθέστατος Ξημηάλης αποστόλης

Το δε πιστοποιητικό του το οποίο υπογράφουν οι παραπάνω αναφερόμενοι οπλαρχγγοί έχει ως εξής: “Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνειδήσει ότι ο Κύριος Ξυμηάλης κάτοικος του χωρίου Γαρδικίου του Δήμου Ομυλαίων , λαβών επί χείρας τα όπλα άμα κηρυχθέντος ο υπέρ της ελευθερίας Ιερού αγώνος, υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα, παρευρεθείς εις διαφόρους κατά των εχθρών κρισίμους μάχας οίον της Υπάτης γενομένην εις την γενομένην τρομεράν μάχην απ’ έξω του Μεσολλογγίου εις τον Καρβασαρρά. Εις όλον το διάστημα του Ιερού αγώνος μέχρι τέλους υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα υπό υοπό την οδηγίαν μας έδειξε πίστιν, ζήλον και Γενναιότητα.Όθεν γνωρίζοντες ακριβώς τας εκδουλεύσεις του λεχθέντος Αποστόλη Ξημηάλη δίδομεν το παρόν προς αυτόν κατ΄αίτησίν του όπως τω χρησιμεύσει ανήκοντως.

Εν Αγά την 14 9βρίου 1841

Μ. Κοντογιάννης

Ε, Κοντογιάννης

Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος πιστοποιεί το γνήσιον των υπογραφών των ανωτέρω

Εν Αγά την 9 Δεκεμβρίου 1841

Τ.Σ. απόντος του Δημάρχου ο Δημαρχιακός πάρεδρος ν. Φλόρος ”

Τελικά, βρίσκεται με α/α 1 καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 12064/21/ 7βρίου 1843 με 33 αγωνιστές, της Διοίκησης Φθιώτιδας και φαίνεται πως τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ.187, Φ. 148]1219181/

[Οικονόμου Δημήτριος του Κ. κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ονομαστικός κατάλογος Νο 18266/30-11-1843, Διευθύνεται προς Διοίκηση Φθιώτιδος με 46 αγωνιστές από Διάφορα χωριά, για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134]

[Παπαδημητρίου Αναγνώστης κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Με τον συνταχθέντα ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/ α/α27]

[Παλιούρα Ιωάννη κάτοικος Γαρδικι/Αργυρό . Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 47 με άλλους 70 αγωνιστ,ες αξιωματικούς από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τιμήθηκε με το Αργυρό. Ήτοι: «Επί τη προτάσσει του ΗμετέρουΥπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής,

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 16 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ.220 και Φ288] 1235108

[Παπαδόπουλος Σωτήριος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 314 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Παπαθανάσης ή Παπαθανασίου;; Χρήστος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282

[Παπαναγνωστης Αναγνώστης κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.28/ α/α 125]

[Παναγιώτου Γεωργάκης κάτοικος Γαρδίκι. Υπέβαλε αίτηση και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες υπέρ ελευθερίας της πατρίδας, προς το Δήμο Ομιλαίων, τα οποία ο Δήμος τα διαβίβασε αρμοδίως. Η αίτησή του δεν βρέθηκε για αυτό παραθέτουμε μόνο το πιστοποιητικό του το οποίο έχει ως εξής:

Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από το Μητζο Κοντογιάννη και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος , εν Αγά 14 9βρίου 1841 και το οποίο αναφέρει: “Πίστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν καθαρά συνειδήσει ότι ο Κύριος Γεωργάκης Παναγιώτου κάτοικος του χωρίου Γαρδίκι του Δήμου Ομιλαίων, λαβών τα όπλα επί χείρας άμα κηρυχθέντος του πολέμου του υπέρ ελευθερίας της Ελλάδος ιερού αγώνος υπηρετήσας στρατιωτικώς την πατρίδα, παραβρεθείς εις διαφόρους κατά των εχθρών κρισίμους μάχας οίον εις την της υπάτης γενομένην δύο φορές το 1821 και το 1822, απέξω του Μεσολογγίου τρομεράν μάχην του και εις την μάχην του Καρβασαρρά. Εις όλον το διάστημα του ιερού αγώνος μέχρι τέλους υπηρέτησε στρατιωτικώς υπό την οδηγίαν μου έδειξε πίστην, ζήλον και Γενναιότητα. Όθεν γνωρίζοντες ακριβώς τας εκδουλεύσεις του άνω λεχθέντος Γεωργάκη Παναγιώτου δίδομεν το παρόν κατ΄αίτησίν του ίνα του χρησιμεύση ανήκοντος. Υπογράφει Μ. Κοντογιάννη και ε. Κοντογιάννη” Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.148]

[Παπαναγνώστου Σταμούλης κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει.. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Παπαθανασίου Αναγνώστης κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 140 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

 [Παπαϊωάνου Ευστάθιος κάτοικος Γαρδίκι, περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/258]

 [Παπαναγνωστόπουλος Ιωάννης κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 167 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Παπανικολογιαννόπουλος Αθαν. κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 284 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Παπανικολογιαννόπουλος Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 283 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Πεντα;;;;; Δήμος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 167]

[Προτόπαπας Γιαννακός κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Με τον ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843, των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/α/α 37]

[Πρωτόπαπας Θεόδωρος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Προτόπαπας Σπύρος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Με τον συνταχθέντα ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/α/α 30]

[Προτόπαπα Τριαντάφυλλος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 135 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

Πρωτόπαπας Χαράλαμπος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 157 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Πρωτόπαπας Χαράλαμπος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 176 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Ίσως να είναι διπλοεγγεγραμμένος, εάν δεν πρόκειται για συγγενικό πρόσωπο με τον προηγούμενο αγωνιστή. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Ραπτοκώστα Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο με α/α 171/ 6 Ιουνίου 1844, οποίος στάλθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και φέρει τη υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη “Κατάλογος των όσων έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα” Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Αριστεία Φ. Φ287/1255024

[Ραχούτης Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 319 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Ραχούτης Κώστας κάτοικος Γαρδίκι/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 170 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Επι πλέον, ο ίδιος είναι καταχωρημένος σε κατάλογο αξιωματικών με α/α 20 με άλλους 33 αγωνιστές προς χρήση της διανομής των Αργυρών αριστείων, όλων εξ Υπάτης. Από μια πιο ενδελεχή μελέτη πιθανολογείται ότι οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Όπως ο Αθαν. Γαρδίκης από Γαρδίκη, ο Γεώργ. Αληφτήρας από Γιαννιτσού, ο Γ Κολοβός από Λιανοκλάδι, ο Κ. Ζαχαρόπουλο από Λιασκοβο και άλλοι. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70, Φ 281] 1252277

[Ραχούτης Τριαντάφλλος κάτοικος Γαρδίκι/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 175 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Ο Τριαντάφυλλος Ραχούτης κάτοικος Γαρδικι, φαίνεται πως με τα παραπάνω αποσταλμένα δικαιολογητικά, περιάμβάνεται σε καταλογο 70 αξιωματικών με α/α 50 και με το παρακάτω αναφερόμενο Διάταγμα,τιμήθηκε με το Αργυρό. Ήτοι:

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 16 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 70, Φ.220 και Φ288] 1235108

[Σαν(γ)υράκης Αθανάσιος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 306 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Σακελλάρίδης Δημήτριος. κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 148 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70] μέχρι το 183

[Σακελαρίου Δημήτριος του Γ. Πιθανόν από Καΐτζα, κάτοικος εκτός Γαδικίου Ομιλαίων/σιδερένιο. Ονομαστικός κατάλογος 18266/30-11-1843 προς Διοίκηση φθιώτιδος με 46 αγωνιστές από Διάφορα χωριά, για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134]

[Σακελλαρίδης Γρηγόριος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 183 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. O Γρηγόρης Σακελλαρίδης φαίνεται πως σύμφωνα με τα παραπάνω πιστοποιητικά που υπέβαλε συμπεριλήφθηκε με α/α 136 στον ονομαστικό κατάλογο Νο, 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία, για διανομή στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία».Φ. 70 Φ.282]

[Σακελαρίου Καραμήτρος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 137 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Σακελαρίου Καραγιάννης κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 143 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Σάλτος Κώστας κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Με τον συνταχθέντα ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/α/α 23]

[Σερπόπουλος Αλέξιος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 181 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Σκαρμούτζος Χαράλαμπος τουΤριανταφ. κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 1 σε κατάλογο της Διοίκησες Φθιώτιδος και τιμήθηκε με σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 171]

[Σκέντος Δημήτριος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/ α/α 168]

[Σμοκοβίτης Μητζος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 128]

[Σπανομήτσος ή Λαγός Κώστας Παραθέτουμε την επιστολή-αίτηση του αγωνιστή. Ήτοι: “Είμαι από την επαρχία Βάλτο της Ακαρνανίας εγεννήθην εις την πόλην Χαρκιόπολη και κατοικώ εις Γαρδίκη Ομιλαίων, ετών τεσσαράκοντα επαγγέλματος στρατιώτου και διατελώ ως στρατιώτης της προφυλακής Ευρυτανίας, υπό του Αρχηγού Ιω Γκούρα του 4ου τάγματος 2ου λόχου και υπό του αριθμού ογδοεικοστού. 7726505

Είχον ο υποφαινόμενος πιστοποιητικά παρά των Οπλαρχηγών, Καραϊσκάκη, Νάρκου Βότσιαρη, Δήμου Καλτζά και Ευαγγέλη Κοτογιάννη, αφωρόντα την σταθεράν και έντιμον αφοσίωσιν των εκδουλεύσεων μου, ως εντίμως μεθέξασα εις πολλάς και διαφόρους Μάχας του υπέρ ανεξαρτησίαςτ ης ελλάδος Ηρωϊκού αγώνος, τα οποία καθυπέβαλα εις την κατά του έτους 1834: διαρκούσαν επί των αριστείων επιτροπήν, (μια άγνωστη λέξη) του Γ. Χ”χρήστου και κύριος Κερκυροπότης, και αφού εθεωρήθησαν παρ’ αυτών, τα εγχείρισα εις τον τότε Έπαρχον Φθιώτιδος, Κύριον Δημάκην Χατζίσκον καθότι το όνομά μου ήτον περασμένον εις το Μητρώον./δια να λάβω το ανήκον μοι αριστείον.- αλλά παρήλθον πέντε έτη αφότου καθυπέβαλον τα εκ των ρηθέντων πιστοποιητικών μου εις τον ανωτέρω Έπαρχον. Ουκ είχον Και μολονότι εις κατά το έτος 1838/21/9βρίου διά του προμνησθέντος αρχηγείου άλλου τινός πιστοποιητικού αναφέρθην εις απαίτησιν περί τούτο ούκ είχον.

Δια τούτο επαναλαμβάνω να Σας θερμοπαρακαλέσω Κε Δήμαρχέ όπως αναφέρετε και υπενθυμήσητε διά της παρούσης μου όπολαγός υ ανήκει με τας ως προς το αντικείμενον τούτο παρατηρήσεις Σας. διά να τύχω την ανήκουσαν θεραπείαν.-

Πεπεισμένος εις τα δίκαια ταύτα αναφερόμενά μου, ότι θελετε εισακοσθωση ?ως Σας είναι γνωστόν Κε Δήμαρχε /τα παραπονά μου και αναφέρετε όπου ανήκει, εις όσα το δίκαιον Σας υπαγορεύει διότι αδικούμαι ουχί ολίγον.

Και υποσημειούμαι ευσεβάστως Δημότης κάτοικοςτου χωρίου Γαρδίκι του Δήμου Ομιλαίων

Κώστας Σπανομήτζος λαγός

και ως αγράμματος κατ’ αίτησίν του Χ. Παπατριανταφύλλο”

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ.71]

[Στάϊκος Ιωάννης κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Στις 23-11-1843, Βρίσκεται καταχωρημένος στον κατάλογο των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Ενώ στις 16/9βρίου 1841, έιχε υποβάλει αίτηση απονομής αριστείου και επιβεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Παραθέτουμε την αίτηση και το πιστοποιητικό του, ήτοι:

Αριθ. 660 /16/9βρίου1841. Προς το Δήμο Ομυλαίων,

Ο υποφαινόμενος Ιωάννης Στάικος κάτοικος του χωρίου Γαρδίκι του Δήμου σας, υπηρέτησα την πατρίδα στρατιωτικώς καθ’ όλον το διάστημα του Ιερού αγώνος ως ως και επί εν του επισυνημένου ενταύθα πιστοποιητικού των στρατιωτικών μου εκδουλεύσεων δεικνύεται σαφέστατα. Επειδή λοιπόν δεν έλαβον εισέτι το ανήκον μοι διά τα ς στρέξαντάς μου εκδουλέυεων μου αριστείον. Σας παρακαλώ Κύριε Δήμαρχε, να διευθύνετε την παρούσα μου, όμού με το εν αυτή πιστοποιητικόν εις την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείαν της Επικρατείας διά της ιεραρχικής οδού, όπως λάβω καγώ το ανήκον μοι εθνόσημον, και εκ τούτο παρακαλώ να ενεργήσητε όσον τάχιστον; , καθότι η προθεσμία των τοιούτων απαιτήσεων κατά την έννοιαν της Διαταγής της ρηθείσης Βασιλικής Γραμματείας, λήγει την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου ε. έτους. διά να αξιωθώ την απολαβήν του αριστείου μου προς χάριν και αμοιβήν των στρατιωτικών μου εκδουλεύεων μου καθόλον το διάστημα του ιερού αγώνος.

Υποσημειούμαι ευσεβάστως ο επειθέστατος Δημότης του χωρίου

Γαρδικίου του Δήμου Ομυλαίων

Ιωάννης Στάικος ως αγράμματος κατ’ αίτησίν του Ιωάννης Κωστορρίζος και αυτός σταυροποιεί”

Το δε πιστοποιητικό αναφέρει: “Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνειδήσει ότι ο Κύριος Ιωάννης Στάϊκος κάτοικος του χωρίου Γαρδικίου του Δήμου Ομιλαίων της επαρχίας Φθιώτιδος, λαβών επί χείρας τα όπλα άμα εξερράγη ο υπέρ της ελευθερίας ελληνικός πόλεμος της φίλης ημών πατρίδος Ιερού αγώνος υπηρέτησεν με πίστην και διακαή προς την πατρίδα ζήλον διατελέσας υπό τας διαταγάς ημών κατά του κοινού ασπόνδου και τυράνου εχθρού τότε τούρκων από το 1821 , μέχρι του 1827 έτους, παρευρεθείς εις πολλάς και διαφόρους μάχας, παραλειπομένων συντομίας χάριν εξ ων φαίνονται εις ενθύμησιν αι εξής εκείνη η πρωτίστη μάχη εις Υπάτην κατά του Ομέρ πασά, εις τον αϊτό Κατά του Τελεχά φέζου, εις δυπόταμα , εις καλιακούδαν Κατά του Σκονδριάν πασά, και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου, και εφάνει ούτος είς των πρώτων αριστευσάντων αγωνιστών από δε του 1827, υπηρέτησεν υπό τας διαταγάς και άλλων οπλαρχηγών μέχρι διαλύσεως των ατάκτων στρατευμάτων.-διό δίδεται το παρόν προς αυτόν κατ΄αίτησίν του όπως τω χρησιμεύσει ανήκοντος.

Εν Αγά την 6 9βρίου 1841

Μ. Κοντογιάννης

Ε, Κοντογιάννης

Ο Δήμαρχος Ομυλαίων πιστοποιεί το γνήσιον των υπογραφών των ανωτέρω

Εν Γαρδίκι 13 10βρίου 1841

Τ.Σ. Νικολάκης Γηαννάκης”

Βρίσκεται καταχωρημένος, με α/α 16 σε ονομαστικό κατάλογο με 50 αγωνιστές Νο 10/28/ 8βρίου 1843 της Διοίκησης Φθιώτιδας και φαίνεται, πως με τα παραπάνω αποσταλμένα δικαιολογητικά του, τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 114, Φ, 148, Φ. 191, Φ. 196]

Συρα(ε)τόπουλος Αλέξιος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 159 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Τζατζή (ά)ς Δημήτριος ή Τζατζόπουλος Δημήτριος, κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 312 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Τζατζας Κώστας κάτοικος Γαρδίκι  ετών 47,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/260]

Τζατζόπουλος Δημήτριος κάτοικος Γαρδίκι  ετών 45,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/263]

[Τζήτας Ευαγγέλης κάτοικος Γαρδίκι  ετών 43,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/262]

[Τζήρος ή Τζάρος Σπύρος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό για την συμμετοχή του εις τον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. Ήτοι:

Εν Γαρδικίω τη 5 10βρίου 1841

Προς τον Δήμον Ομυλαίων περί αιτήσεως αριστείου

Ο υποφαινόμενος , επισυνάπτω εν τη παρούσει μου πιστοποιητικά αφορώσσα τας στρατιωτικάς μου εκδουλεύσεις και Σας παρακαλώ Κύριε Δήμαρχε ίνα διευθύνετε διά της ιεραρχικής οδού όπου ανήκει όπως Καγώ, ήθελε αξιωθώ της Βασιλικής χάριτος ήτη την απολαβήν του Αριστείου μου όπως και οι λοιποί συνάδελφή μου έλληνες χάριν των προς την πατρίδα των εκδουλεύσεων μου και μην ηθελημένα μείνω μόνος εγώ αδικημένος.

Το παραπάνω πιστοποιητικό μου παρακαλείσθε να το διαβιβάσητε προς την Γραμματείαν των Στρατιωτικών ομού με την παρούσαν αίτησίν μου και

υποσημειούμαι με Σέβας

Ο ευπειθέστατος κάτοικος του χωρίου Γαρδικίου του Δήμου Ομυλαίων της Φθιώτιδος

Σπύρος Τζάρος”

Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο παραθέτουμε πιο κάτω, το υπογράφουν οι Μ. και Ε. Κοντογιάννης

71717/ πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Σπύρος Τζάρος κάτοικος του χωρίου Γαρδίκι Φθιώτιδος του Δήμου Ομυλαίων Φθιώτιδος υπητρατιωτικ πατρίδα επαρευρέθη εις τας εξής κατά των εχθρών μάχας από τ 1821 έως του 1828, υπό την οδηγίαν μας, επερευρέθη εις τας εξής μάχας, εις υπάτην κατά των εντοπίων Πραχου νεπρεβίστα και Δράμαλη, εις εκείνην της καλλιακούδας της Καλλιδρομής κατά του Σκόνδρα πασά, εις κρεμμύδι της Πελοποννήσου κατά του Ιμπραήμ πασσά, εις την έξοδον του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή πασσά…… κατ΄αίτησίν του εγοδιάζομεν με το παρόν ίνα των χρησιμεύση ανήκοντος.

Εν Αγά την ιη Δεκεμβρίου 1841”

Επίσης είναιι καταχωρημένος με α/α 20 σε ονομαστικό κατάλογο με 50 αγωνιστές Νο 10/28/ 8βρίου 1843 της Διοίκησης Φθιώτιδας και φαίνεται χάρης των παραπάνω πιστοποιητικών του, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 114, Φ 191] /1295141

[Tζιαβδάρης Αθαν. του Στ κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 127]

[Τζιαβδάρης Νίκος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 130]

Τζιαβδάρας Τζιόγκας Φ. κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 131]

[Τζιαβδάρης χαράλαμπος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά τα είχε προτείνει. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282/α/α 126]

[Τζικριπής Χρήστος κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 177 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Τζιτζιμόποκος Νικόλαος κάτοικος Γαρδίκι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη  Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/α/α 169]

[Τζοτρας Γληγόρης  κάτοικος Γαρδίκι  ετών 44,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/263]

[Τζουράκης Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 307 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

Τσιάρο (α)ς Σπύρος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Με τον καταρτισθέντα ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196/α/α 36]

[Φλώρος Γεώργιος* κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 300 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Φλορος Γιάννης κάτοικος Γαρδίκι  ετών 46,  περιλαμβάνεται στην επαναληπτική  ομαδική αίτηση των 18 συμπατριωτών του, αιτούμενοι αριστείου. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο. περισσότερες πληροφορίες στην  ομαδική αίτηση, η οποία είναι καταχωρημένη  στην αρχή  του παρόντος. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική -Υπηρεσία ¨Αριστεία» Φ. 266/261]

 [Χασιώτης Νικόλαος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 301 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Χατζηδήμου Ιωάννης κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 28 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Χρήστου Γεώργιος κάτοικος Γαρδίκι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 282 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το Χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Χρήστου Κώστας κάτοικος Γαρδίκι. Είναι καταχωρημένος με α/α 168 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839. Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[…..]Για να δείτε τα εκλογικά συμβάντα στο χωριό το1843 →Εδώ[….]

 Για τυχόν  λάθη και παραλήψεις, κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους. Ζητάμε την κατανόησή σας

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας