Γραμμενη-Αγωνιστες 1821

Γραμμένη ή Γδαρμένη Ράχη σήμερα Γραμμένη.
Αρχειακές εγγραφές: «Πρόθεση της Ρεντίνας».
Θεωρήθηκε σκόπιμο, πριν αναφερθούμε στον κατάλογο αγωνιστών του 21, να μεταφέρουμε εδώ, τις παρακάτω Αρχειακές εγγραφές δυο αξιόλογων ερευνητών για το χωριό Γραμμένη, καθώς και διάφορα έγγραφα από τα Γ.Α.Κ. Ήτοι:
Ο Γιώργος Δημητρίου: δημοσιογράφος ερευνητής, στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006 με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» γράφει:
1. α/α 132 Γραμμένη Φθ: Λεγόταν και «Γδαρμένη ή Δαρμένη Ράχη» Αναφέρε-ται στην πρόθεση της Ρεντίνας. Ο Πούκεβίλ την τοποθετεί στο τμήμα «Γιανουλάδι» του κτηματολογίου του Πατρατζίκ, ως «Γδαρμένη Ράχη» με 40 σπίτια. Το 1836 ήταν συν. Δήμου Παραχελωιτών, ενώ από το 1840- 1912 του Δήμου Μακρακώμης από το (1840- 1912)
2. α/α.313. Μάραθος Φθιώτιδος: Διαλυμένος προεπαναστατικός οικισμός, α-νάμεσα σε Τρίλοφο (Κούρνοβο) – Γραμμένη- Καστρί- Παλιούρι. Αναφέρεται στην πρόθεση της Ρεντίνας μαζί με τους οικισμούς Καναπίτζα, Παλιούρι, Δαρ-μέμη Ράχη, και Αρχάνι. Τσιφλίκι του Αλή πασά, υπήχθη μετεπαναστατικά στην κατηγορία των δημοσίων κτημάτων (Εθνικών Κτημάτων).Ανήκε διοικητικά πάντα στην περιφέρεια του Τριλόφου.
Ο Βασίλης Σπανός, στο «Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας», με θέμα: «Οι οικι-σμοί της Φθιώτιδας στην πρόθεση της Ρεντίνας cα 1640- 19ος αιών», το ο-ποίο έγινε στις 3-4 Σεπτεμβρίου 2001 στο «Συνεδριακό Κέντρο Κάστρο Λαμί-ας». Στα πρακτικά μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Α/α 19 Δαρμένη Ράχη ( Γδαρμένη Ράχη) η σημερινή Γραμμένη Μακρακώμης Αναφέρεται στο φ. 132α – 133α, με τους οικισμούς, Καναπίζτα, Μάραθος και Αρχάνι. Στα φ. 133β-134β υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης.
«Α/α 47. Μάραθος Απροδιόριστος, Αναφέρεται στο φ. 132α – 133α, με τους οικισμούς, Καναπίζτα, Παλιούρι, Δαρμένη Ράχη και Αρχάνι. Στα φ. 133β-134β υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης.
                                      Άλλες αρχειακές εγγραφές
Το έγγραφο (Γ.Α.Κ 58 και 58α)του φακέλου 72 Τόμος «Εθνικά κτήματα» της «Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής των Οθωμανικών Κτημάτων», το οποίο έχει καταχωρηθεί και σε άλλο κεφάλαιο (Θέσεις-όρια) και αφορά και το σημε-ρινό χώρο της Γιαννιτσούς, είναι αχρονολόγητο και ανυπόγραφο. Στην ουσία είναι απογραφικό σημείωμα κάποιου καταμετρητή, γνώστη της περιοχής, ο οποίος ορίσθηκε από τον οικονομικό έφορο της Φθιώτιδας, προκειμένου να αποτυπώσει τα σύνορα των κτημάτων, των λιβαδιών, την ποιότητα αυτών και τους Οθωμανούς ιδιοκτήτες των χωριών επί τουρκοκρατίας, ήτοι: Πλατύστομο, Γιαννιτσούς Λαβανίτσας, Αρχανιού και Γραμμένης Ράχης. Το έγγραφο αυ-τό, για το χωριό της Γραμμένης μεταξύ άλλων αναφέρει: «Γραμμένη Ράχη: εμβαδόν στρέμματα 9747 εμπεριέχει μικρά δάση και οικοδομές προς την αριστερή όχθη του Σπερχειού». Στη συνέχεια για τη Γραμμένη, αναφέρεται στους Τούρκους ιδιοκτήτες: Σελίχ Μπέη, Αλή πασά και τινός Αχμέτ Τσάμη, αλλά και τι κατέχει ο καθένας και ποια δικαιώματα έχει σε κάθε λιβάδι ή κτήμα.
Η δεύτερη σελίδα είναι αναλυτικότερη και προσδιορίζει τα όρια του κτήματος, χωρίς να παραγνωρίζει ότι σε κάποιο σημείο συγκλίνουν τα όρια τριών χω-ριών. Όπως: «Τα όρια των διαχριζόντων τριών χωριών του Πλατύστομου, του Αρχανιού και το Γιαννιτσώτικο», ενώ στην 3η σελίδα του εγγράφου με αριθμό Γ.Α.Κ 58α αναφέρεται αναλυτικά στα σύνορα των κτημάτων της Γραμμένης, ως εξής:
«Γραμμένη Ράχην, τα σύνορα αυτής αρχίζουν από το πλησίον του Εβραιοκά-στρου ρουματικώς εις την ράχην του λειβαδίου ψηλοράχι και μέχρι των παλαι-οκα ρούτων (δυσανάγνωστες λέξεις) μέχρι του Σαπουρούματος και εκείθεν εις το άλλο ρούμα( ρέμα) και συναντάμε το όριον του παλαιοχωρίου Μαράθι λε-γόμενον, και διά ενός ρούματος προχωρεί εις τα λιθάρια του Τσιαμπαρδώνη, εκείθεν εις το ρούμα όπως διαχωρίζονται τα σύνορα Μαράθι, Κουριόβου (Κούρνοβου), και Γρανμμένης Ράχης- Εκείθεν διά ρούματος Ινοί; έως το ρού-μα του Κουριόβου, (δρεμάτι λεγόμενο) και διά τινός ρούματος ανηφορικά μέχρι των κορυφών του λειβαδίου Αμυγδαλέα, και περνόντας δεξιά από το λειβάδι Αρχανάκι λεγόμενον, προχωράμε εις το ρούμα όπου λήγει το σύνορο Αμυγδαλιά. Εκείθεν κατά δυσμάς το χωρίον Αρχάνι, μένει εις δεξιά, και διά της ράχης του Παλαιοχωρίου Μαυραλή προχωρεί εις την Γκοριτσά (αγριοαπηδιά) και α-νεβαίνοντας την αλλην ράχην ((δυσανάγνωστη λέξη) κατεβαίνει εις την θέσιν Κελανίτζα ( ) μέχρι την άκραν του ποταμού, και διά της όχθης του ποταμού φθάνει εις το ειρημένον άκρον σύνορον.
Αι γαίαι του Χωρίου …………..εις διάφορα τεμάχια»
Το έγγραφο αυτό, πέραν της σπουδαιότητας με τις περιγραφές την συνόρων των και τις τοπωνυμικές ονομασίες στο χώρο των παραπάνω χωριών, μας δίνει πληροφορίες για πέντε προεπαναστατικούς οικισμούς, όπως: Τοπόλου, Αχούρια, Καναπίτζα, Μαράθι(ο) και Μαυραλή 6, οι οποίο για κάποιους ερευνητές, οι τρεις πρώτοι, ήταν μέχρι πρότινος απροσδιόριστοι. Για τα σύ-νορα των κτημάτων της Γραμμένης υπάρχουν καταγεγραμμένες επίσημες καταθέσεις κατοίκων του χωριού, τα οποία επιφυλασσόμαστε να τα ανακοινώσουμε σύντομα. Βλέπετε το ψηφιακό έγγραφο στo pdf Εικόνα: 7.
Επίσης υπάρχουν οι επίσημες καταθέσεις του Δ. Δηλημάρη, για την κατάστα-ση των κτημάτων και τα σύνορα της Γραμμένης, ως πάρεδρος του χωριού.
Διοικητικές μεταβολές
Η Γδαρμένη Ράχη σήμερα Γραμμένη με τον καθορισμό των συνόρων και την εδραίωσή των στο φρύδι της Όθρυος (Συνθήκη του Λονδίνου 1832.1833), έμεινε στην Ελλάδα. Με την πρώτη Διοικητική οργάνωση του ελληνικού Κρά-τους, το 1836 περιλήφθηκε στο Δήμο Παραχελωιτων , με έδρα του Δήμου τη Μάκρεση. Ο Δήμος περιελάμβανε όλα τα παραποτάμια χωριά της αριστερής όχθης του Σπερχειού ποταμού ( Ελλάδα, Αχελώο), Ασβέστη, Γραμμένη (Ρά-χη), έως Λιανοκλάδι, Μάκρυση, Στύρφακα και Αμούρι.
Σε μία απογραφή που έγινε το 1835, η οποία κράτησε δύο χρόνια, αλλά επί-σημα δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, η Γραμμένη είχε 192 κατοίκους.
Στις 20 Ιουνίου/2 Ιουλίου 1841 με Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ΕΤΚ5, ο δήμος Παραχελωϊτών συγχωνεύεται με το Δήμο Μακρακώμης και τα χωριά Ασβέστιον, Γραμμένη (Ράχη), Μάκρυση, Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καριά, Αμούρι, Ζέλι, Καλαμάκι και άλλα υπάγονται πλέον στο Δήμο Μακρακώμης, μέχρι το 1869.
Στις 26 Σεπτεμβρίου 1869, επίσης με Βασιλικό Διάταγμα Φ. Ε. Κ 41. Ο Δήμος Μακρακώμης με αυτό το Β. Δ, διαιρέθηκε ξανά σε 2 Δήμους: στον Δήμο της Μακρακώμης, ο οποίος αναβαθμίζεται σε β΄ τάξεως με πληθυσμό 3721, με έδρα τη Βαρυμπόπη και στο Δήμο Παραχελωϊτών με έδρα το Λιανοκλάδι. Η διαίρεση αυτή διατηρήθηκε και μέχρι το έτος 1912. Το 1912 καταργούνται οι Δήμοι και τα κοινοτικά διαμερίσματα, μετατρέπονται σε αυτοδιοικούμενες Κοινότητες. Το χωριό Γραμμένη με την νέα διαίρεση των παραπάνω Δήμων, παρέμεινε στο Δήμου Μακρακώμη, ήτοι: από το 1840- 1912. Σήμερα με το Νόμο του Καλλικράτη 3852/7/6/2010, η Γραμμένη ανήκει στο Δήμο Μακρα-κώμης με έδρα τη Σπερχειάδα.
Κατάλογος Αγωνιστών και διαδικασίες απόκτησης των Αριστείων
Προκειμένου να καταρτίσουμε, έναν όσο το δυνατόν πληρέστερο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών του 21, για κάθε χωριό ξεχωριστά, χρησιμοποιήσαμε τους Φακέλους των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Τόμος «Αριστεία».
Σε αυτό τον τόμο στους φακέλους από 1 έως 299 των αρχείων υπάρχουν:
-Οι αιτήσεις και τα πιστοποιητικά, όσων δεν απωλέσθησαν ή γλύτωσαν από τη φθορά του χρόνου.
-Τα συνωδά των ως άνω διαβιβαστικά των Δημάρχων προς τη Βασιλική Διοίκηση του Νομού.
-Τα διαβιβαστικά της Διοίκησης προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία .
-Οι καταρτισθέντες κατάλογοι αγωνιστών από τους κατά τόπους οπλαρχηγούς
-Οι κατάλογοι του Υπουργείου των Στρατιωτικών, σχετικοί με τους παραπάνω, οι οποίοι διαβιβάσθηκαν στους πληρεξουσίους για χρήση της διανομής
-Διάφορα έγγραφα που σχετίζονται με τους αιτούντες, αν δικαιούνται ή δε δικαιούνται το ένα ή το άλλο αριστείο.
-Οι προσφυγές – διαφωνίες των αγωνιστών που σχετίζονται με τους στρατιω-τικούς βαθμούς που τους κατέταξαν ή ακόμα διαφωνίες για τα αριστεία που τους έστειλαν
Η επαναλαμβανόμενη υποβολή αιτήσεων, είτε διότι δεν ήταν σύμφωνες με τα ψηφίσματα και τις εγκυκλίους του Υπουργείου, είτε απωλέσθησαν κ. ά .
Θεωρήθηκε σκόπιμο, για τους αγωνιστές που βρίσκονται καταχωρημένοι στον ίδιο κατάλογο, είτε αυτός είναι για σύσταση απονομής αριστείου, είτε για την χρήση της διανομής των αριστείων, να καταχωρούνται δι’ αυτούς στη παρούσα μελέτη, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες του καταλόγου, ίδιες για όλους αυτούς τους αγωνιστές, προς διευκόλυνση των αναγνωστών χωρίς παραπομπές. Το ίδιο και για όσα, από τα διαβιβαστικά προς τους πληρεξουσίους υπάρχουν στα αρχεία.
Για τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά των αγωνιστών που βρέθηκαν, προτιμήθηκε να αποτυπωθούν «μεταφρασμένα», τόσο για διευκόλυνση της ανάγνω-σης από όλους, καθότι χειρόγραφα, όσο και για τον περιορισμό του μεγάλου όγκου στο διαδίκτυο. Κάποια από αυτά τα έγγραφα έχουν αναρτηθεί και θα τα βρείτε στο τέλος της εργασίας
Τα πιστοποιητικά και οι αιτήσεις των αγωνιστών, είναι σημαντική πηγή πλη-ροφοριών, τόσο για την καταγωγή, όσο και για το γενεαλογικό δένδρο των οι-κογενειών και την ηλικία. Αλλά κυρίως διαβάζοντάς τα, «μας προσφέρουν ένα αειθαλές μήνυμα, ότι ο άνθρωπος νοείται άνθρωπος μόνο ως ελεύθερος, ότι η ανθρώπινη ζωή νοείται μόνο σε συνθήκες ελευθερίας». Μας διδάσκουν κυρί-ως την φιλοπατρία, αφού, όπως θα διαπιστώσουμε, αυτοί οι απλοί εργάτες της γης και αγράμματοι γιδοβοσκοί, αψήφησαν τον θάνατό και διέθεσαν όλα τα υπάρχοντά τους στον «νυν υπέρ πάντων αγώνα», ή εφοδιάζοντας τα στρατόπεδα με τρόφιμα ή πληρώνοντας μισθούς σε κάποιους για να θρέψουν τις οικογένειες τους. Δεν είναι αμελητέο γεγονός, για να το προσπεράσει κανείς, όταν σε κάποια από τα πιστοποιητικά καταγράφεται ότι κάποιοι από αυ-τούς τους απλούς και αφανείς ήρωες την ίδια ημέρα, από τη συμμετοχή τους στην πολιορκία της Υπάτης το 1822, με τα όπλα στα χέρια έλαβαν μέρος και στη μάχη της Γιαννιτσούς «..εις την πολιορκίαν της Υπάτης και απ’ αυτής εις την της Γιαννιτσούς» ή στο Κλωνί.
Τα πιστοποιητικά τους τα έγραφαν οι σπάνιοι γραμματιζούμενοι της εποχής που είχαν εγκατασταθεί έξω από το Δημαρχείο ή κάποιοι από τους γραμματείς του Δήμου, κυρίως στα Αγά, διότι εκεί κατοικούσαν οι Κοντογιανναίοι, από το Γυφτοχώρι, (Αιγυπτοχώρι) σημερινή Καλλιθέα.
Έγινε προσπάθεια, όσο το δυνατόν να τηρηθεί η ορθογραφία και το ύφος της σύνταξης των εγγράφων αυτών.
Υπάρχουν κάποιες διπλό -εγγραφές ονομάτων και τούτο διότι πολλοί από τους αγωνιστές, επειδή υπήρχε καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των αιτήσε-ων, διότι οι αγωνιστές κατέφευγαν σε διαφόρους ιθύνοντες για να εξυπηρετηθούν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φέρονται γραμμένοι σε δύο ή και σε τρείς καταλόγους για την απονομή και με διάφορο αριστείο. Επειδή όμως τις πε-ρισσότερες φορές από το πιστοποιητικό λείπει το πατρώνυμο, δεν είναι δυνατόν να γίνει διαχωρισμός, εάν πρόκειται για ένα και το αυτό πρόσωπο ή κά-ποιο συγγενικό, κυρίως στα πρωτεξάδελφα ή ακόμα και απλή συνωνυμία. Με την εσωτερική μετανάστευση που πραγματοποιήθηκε κατά το 1828 – 1833, σύμφωνα με την Συνθήκη του Λονδίνου και της αναγνώρισης των συνόρων στο φρύδι της Όθρυος πολλοί από την Θεσσαλία και κυρίως τον Ασπροπόταμο μετανάστευσαν προς το ελληνικό και τανάπαλιν.
Σκοπός
Σκοπός μας απώτερος αυτής της έρευνας είναι, αφ’ ενός μεν να φωτίσουμε τα συμβάντα εκείνης της εποχής, πως αυτοί οι απλοί άνθρωποι χωρίς τα σημερι-νά συγκοινωνιακά μέσα, από τη Ρούμελη, βρέθηκαν να πολεμάνε στην Αρά-χοβα, στο Μεσολόγγι, στο Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, το Νεόκαστρο στην Αθήνα και αλλού, αφ εταίρου να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανώνυμους αγωνιστές για τη μεγάλη θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές και να φροντίσουμε με τη διδαχή τους να είμαστε άξιοι μιμητές και συνεχιστές του ένδοξου παρελθόντος μας. Απαραίτητο στοιχείο κάθε ανθρώπου και κυρίως κάθε Έλληνα να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του και ιδιαίτερα της πατρίδας του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες, πράξεις των παππούδων μας και γιατί όχι, και από τις παραλήψεις των.
Η έρευνα συνεχίζεται και θα βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Για να δείτε τα Εκλογικά του 1843 Εδώ
 Ο κατάλογος ονομάτων γεωργών Γραμμένης του 1856”  ⇒Εδώ
Γραμμένη-Αγωνιστές Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του 1821 της Γραμμένης:Αιτήσεις απονομής αριστείων, πιστοποιητικά εκδουλεύσεων, χορηγούμενα αριστεία και  σχετική αλληλογραφίαΈχουν καταγραφεί 62 αγωνιστές του 21, έλαβαν 3 Αργυρά,14 χάλκινα και 45 σιδερένια.
[Κώστας Αθανασίου από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 Απροποταμίτες αγωνιστές. Ο Κατάλογος συντάχθηκε από  τον Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου  με πρόταση για 134 χάλκινα  και 220 σιδηρά  αριστεία και τα διαβίβασε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Χρηστ. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο κατάλογο με τους 354 αγωνιστές, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «..Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Υπογραφή Π.Ι Ρόδιος Υπουργός Στρατιωτικών» Ο Κ. Αθανασίου, παίρνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ 285 και 286]
[ Βασίλης Αθανασίου από Γραμμ. Ράχη σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο]. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ  286 Αριστεία.
[Ιωάννης Αλευράς από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη σιδερένιο.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 Απροποταμίτες αγωνιστές. Ο Κατάλογος συντάχθηκε από  τον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου  με πρόταση για 134 χάλκινα  και 220 σιδηρά  αριστεία και τα διαβίβασε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Χρηστ. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο κατάλογο με τους 354 αγωνιστές, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «..Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Υπογραφή Π.Ι Ρόδιος Υπουργός Στρατιωτικών» Ο Ιω  Αλευράς, παίρνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.  Πιθανόν ο ίδιος είναι γραμμένος, ως Ιω Αλευράς και σε ονομαστικό κατάλογο του Ε Κοντογιάννη με αριθμό 10554/ 6 Ιουνίου 1844 του  και προτείνεται να λάβει σιδερένιο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ 285 και 286].
[Αναστάσιος Αποστολογιάννης από Γδαρμένη Ράχη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο μαζί με 275  Ευρυτάνες αγωνιστές με α/α 145 και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ 274]
[Δημήτριος Αποστολογιάννης από  Γδαρμένη  Ράχη-σιδερένιο. Στις 18 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικά[1],  μαζί με τον  Γ. Τζαβίδα και Κώστα Αρχανιοτάκη. Το πιστοποιητικό του υποφαινομένου το υπογράφουν, οι Μ και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη και έχει ως εξής:
“Πιστοποιητικόν’. Διά του παρόντος πιστοποιούμεν ότι ο κύριος Χρήστος Αποστολογιάννης κάτοικος Γραμμένης Ράχης του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδος, λαβών τα όπλα απ’  αρχής της επαναστάσεως υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα, υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών…. Παραβρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εκ των σημαντικών της Υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών,εις Καλλιακούδα κατά του Σκόνδρα Πασά, εις Άμπλιανη, εις το Κρεμμίδι κατά του Ιμπραήμ και εις αυτήν του Μεσολογγίου κατά του Κιουταή (Κιουταχή) και εις άλλας πολλάς…» Είναι γραμμένος σε κατάλογο μαζί με 275 ευρυτάνες αγωνιστές με α/α 151 και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 274 ]
[Ν. Αποστολογιαννόπουλος από Γραμμ. Ράχη σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.  φ 284 /1240832 αίτηση και πιστοποιητικό. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ. 284 286].
[Χρήστος Αποστολογιαννόπουλος από Γραμμένη Ράχη. Στις 18 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου με άλλους 4 συμπατριώτες του και τα πιστοποιητικό του προς το Δήμο Μακρακώμης. Προκειμένου ο Δήμαρχος να διαβιβάσει αυτά αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί: Μ και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Παραθέτουμε το πιστοποιητικό του «Δια του παρόντος πιστοποιούμεν ότι  ο Χρήστος Αποστολογιαννόπουλος  κάτοικος Γραμμένης Ράχης του Δήμου Μακρακώμης , λαβών τα όπλα από αρχής  του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων και περευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας……… Εις Υπάτην κατά των εντοπίων Οθωμανών, εις Καλιακούδα, κατά του Σκόνδρα πασιά εις Άμπλιανη, εις το Κρεμμίδι κατά του Ιμπραήμ, εις την κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου, εις Αθήνας του ιδίου Ιμπραήμ, δείξας γενναιότητα……………» Εν Αγά 19 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ 246]»
[Τριαντάφυλλος Αποστόλου από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 Απροποταμίτες αγωνιστές. Ο Κατάλογος συντάχθηκε από  τον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου  με πρόταση για 134 χάλκινα  και 220 σιδηρά  αριστεία και τα διαβίβασε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Χρηστ. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο κατάλογο με τους 354 αγωνιστές, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «..Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Υπογραφή Π.Ι Ρόδιος Υπουργός Στρατιωτικών» Ο Τρ. Απ. παίρνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και 286].
[Κώστας Αποστόλου από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη σιδερένιο. Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου, για τη χρήση της διανομής των:134 χάλκινων και 320 σιδηρών  αριστείων.  Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Φέρεται γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία « Φ. 285, Φ. 286]
[Κώστας Αρχανιτάκος Παπαθανασίου κάτοικος Γραμμένης Ράχης¨
Ο υποφαινόμενος στις 18 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε  ομαδική αίτηση απονομής αριστείου αγώνα και πιστοποιητικό[2], προς το Δήμο Μακρακώμης με τους συμπατριώτες του  Χρ, Αποστολογιαννόπουλου και Γ Τζαβίδα.  Με αυτή την αίτηση εκφράζουν τα  παράπονα τους, διότι ενώ έχουν στείλει τις αιτήσεις τους και τα πιστοποιητικά εγκαίρως και  από το 1841,  μέχρι σήμερα δεν έχουν δικαιωθεί.  Το δε νέο συνημμένο πιστοποιητικό του έχει ως εξής:
                              « Πιστοποιητικόν  Διά του παρόντος πιστοποιούμεν ότι  ο Κώστας Αρχανιωτάκος Παππαθανασίου κάτοικος Γραμμένης Ράχης του Δήμου Μακρακώμης , λαβών τα όπλα από αρχής  του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων και περευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας……… Εις Υπάτην κατά των εντοπίων Οθωμανών, εις Καλιακούδα, κατά του Σκόνδρα πασιά εις Άμπλιανη, εις το Κρεμμίδι κατά του Ιμπραήμ, εις την κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου, εις Αθήνας του ιδίου Ιμπραήμ, δείξας γενναιότητα……………» Εν Αγά 19 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς Μ και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών των, από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ.Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 246 Αριστεία»]
[Δ. Βαγιόπουλος από Γραμμ. Ράχη σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος  διαβιβάσθηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ 286 Αριστεία].
[Λάμπρος Γεωργίου από  Γραμμένη Ράχη Σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.
Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 121 και στους δύο καταλόγους.  Λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286 και 284 Αριστεία].
[Αλέξανδρος Γεροδημούλης ή Γεροδημέζης  από  Γραμμένη Ράχη σιδερένιο. Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στον Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής,  χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Προτεινόμενος λαμβάνει το σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286 και 284 Αριστεία.]
[Δημήτρ. Ντελημάρην Γραμμένη Αργυρό. Στις 23 9βρίου 1841 υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό[3] εκδουλεύσεων του, προς τον Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως. Ο Δήμαρχος Μακρακώμης τα διαβίβασε προς την Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος για τα περαιτέρω. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τον Μ. και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και  επικυρώνεται από τον Δημαρχιακό πάρεδρο Ν. φλόρο. Προσυπογράφουν ακόμη το πιστοποιητικό του: Ιω, Φραγγίστας Λοχαγός, Κώστας Γαλής λοχαγός, και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών των από τον Δήμαρχο Φουρνά. «Κώστα  γιαννάκη» «Εν Αγά την 10 9βρίου 1841
ΟΙ υποφαινόμενοι πιστοποιούμε ενσυνειδήτως ότι ο Δημήτριος Ντελημάρος κάτοικος του χωρίου Γραμμένης Ράχης του Δήμου Παραχελωϊτών της επαρχίας Φθιώτιδος, από αρχής του υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού αγώνος υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα παρευρισκόμενος ης πολλάς κατά των εχθρών σημαντικάς μάχας, έχων μεθ εαυτού πότε δέκα και πότε ολιγοτέρους ανθρώπους, υπό την οδηγίαν των αειμνήστων οπλαρχιγών, Δήμου Σκαλτζά, Πανοριά, Ανδρίτζου Σιαφάκα, και Σπύρου Κοντογιάννη. επολέμησεν Γενέος, εις τας μάχας, αετού, Καλιακούδας, αμπλιανη, Σαλώνου, Πέντόρνιον, Καγγέλια, ,εκτός του φρουρίου του ενδόξου μεσολογγίου. καθ’ όλον το διάστιμα του πολέμου μέχρι της στάσεως αυτού, έδειξεν άμεμπτον διαγωγήν και Στρατ. Χαρακτήραν  Διό κατ΄ αίτησιν του δίδομεν προς αυτόν το παρόν μας έγγραφον δια να τω χρησιμεύση όπου ανήκει.-
Οι πρώην οπλαρχιγοί του ιερού αγώνος της Ελλάδας»:
Είναι γραμμένος σε κατάλογο με άλλους  69 αξιωματικούς . Στις11 Μαρτίου 1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών που προτείνεται  για Αργυρό:
        «Απόφασις
Επί προτάσσει της ημετέρας Γραμματείας  των Στρατιωτικών, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν υποσημειούμενα άτομα άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον, ;ενεργητικόν εις τας μάχας  μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των».13 Μαρτίου 1844»
Για τον ίδιον, με το Φ των Γ.Α.Κ. 282 Ο υποφαινόμενος φαίνεται πως πήρε χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικός. Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844 με 244 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα χάλκινα αριστεία.  Υπογραφή :Π.Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών.  Στις 16 Ιουνίου1844 με τον Φ. 288 των Γ.Α.Κ./013 τον αναφέρει ως αξιωματικό και του χορηγείται το Αργυρό Αριστείο με άλλους 69 ρουμελιώτες αξιωματικούς. Δεν αποκλείεται να έκανε προσφυγή. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 220, 244, 286 και 288 Αριστεία»]
[Θεοδ.Δημητρ. Ντελημάρης από γραμμένη Ράχη. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.
Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 127 και στους δύο καταλόγους.  Λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286 και 284]   Εάν δεν είναι ο ίδιος με τον οποίο ακολουθεί, τότε είναι συγγενικό του πρόσωπο.
[Θεοδωρής Ντελημάρη(ο)ς από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 Απροποταμίτες αγωνιστές. Ο Κατάλογος συντάχθηκε από  τον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου  με πρόταση για 134 χάλκινα  και 220 σιδηρά  αριστεία και τα διαβίβασε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Χρηστ. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο κατάλογο με τους 354 αγωνιστές, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «..Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Υπογραφή Π.Ι Ρόδιος Υπουργός Στρατιωτικών» Ο Θ. Ντ. παίρνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ 285 και 286 Αριστεία].
[Ιωάννης  Ντελιμάρος από  Γδαρμένη  Ράχη Είναι γραμμένος σε κατάλογο μαζί με 275  Ευρυτάνες αγωνιστές με α/α 146 και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ 274]
[Ιωάννης Παπαναστ. Δελημάρης.ή Ντελημάρης από Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 126 και στους δύο καταλόγους.  Λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286 και 284.]
[Κώστας Ντελημάρος από Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 234 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ. 282 Αριστεία.]
[Παπαναστάσης Ντελημάρης  από Γραμμένη Ράχη-χάλκινο ο Π. Ντ είναι γραμμένος σε κατάλογο διανομής αριστείων αριθ. 1806/ 21/2/1844 με 81 αγωνιστές  και υπό α/α 9, λαμβάνει Χάλκινο αριστείο αγώνα ως υπαξιωματικός. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»Φ   284 τον έχει να λαμβάνει χάλκινο αριστείο επίσης]. Πιθανόν με το τον επόμενο αγωνιστή είναι ένα και το αυτό πρόσωπο.
[Παπαναστάσης Δελημάρης ή Ντελημάρης  από Ασπροπόταμο κατοικος Γραμμένη Ράχη-χάλκινο Είναι γραμμένος σε  κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χάλκινων και 220 σιδηρών  αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο αριστείο  Πιθανολογείται, με τον πιο πάνω αναφερόμενο αγωνιστή, ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Είναι γραμμένος με Ασπροποταμίτες αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» ,Φ 251, 294 και 286 Αριστεία.]
[Σπύρο Δημαρόπουλο από Γραμμένη Ράχη-Αργυρό με άλλους  69 αξιωματικούς.  «Στις 1     Μαρτίου 1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών          
 «Απόφασις
Επί προτάσσει της ημετέρας Γραμματείας των Στρατιωτικών, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν υποσημειούμενα άτομα άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον, ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των».13 Μαρτίου 1844
Στις 16 Ιουνίου1844 με τον Φ. 288 των Γ.Α.Κ./013 τον αναφέρει ως αξιωματικό και του χορηγείται το Αργυρό Αριστείο με άλλους 69 ρουμελιώτες αξιωματικούς. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» ,Φ 220 και 288]
[Αλέξιος Δημητρίου από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 Απροποταμίτες αγωνιστές. Ο Κατάλογος συντάχθηκε από  τον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου  με πρόταση για 134 χάλκινα  και 220 σιδηρά  αριστεία και τα διαβίβασε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Χρηστ. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο κατάλογο με τους 354 αγωνιστές, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «..Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Υπογραφή Π.Ι Ρόδιος Υπουργός Στρατιωτικών» Ο προτεινόμενος, παίρνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Ενώ τον   Αλεξ. Δημητρίου* από  Γραμμ. Ράχη, ο Ευαγγ. Κοντογιάννης το περιλαμβάνει  στον κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844 του φακέλου των ΓΑΚ 286,  με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές και τον συστήνει να λάβει το Χάλκινο αριστείο.
Πηγή: «Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ. 285 και  286 Αριστεία. Σημείωση: *Ο Αλ. Δημητρίου στον κατάλογο 10554, δεν χαρακτηρίζεται ως Ασπροποταμίτης, όπως συμβαίνει με τους: Γιώργο, Κώστα και Σπύρο  Δημητρίου, αλλά και τον ίδιο με τον κατάλογο 9181.] Δεν αποκλείεται να πρόκειται για συνωνυμία με καταγωγή από Γραμμένη. Μόνο ένας τοπικός ερευνητής, μπορεί να δώσει τη λύση.
[Γεώργιος Δημητρίου από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη σιδερένιο Το ίδιο με τον Προηγούμενο αγωνιστή Αλέξιο Δημητρίου. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 220 σιδηρών  αριστείων Ο προτεινόμενος λαμβάνει σιδερένιο.  Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και  286]
[Κωσταντής Δημητρίου από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη σιδερένιο. Το ίδιο με τους: Α και Γ. Δημητρίου. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 320 σιδηρών  αριστείων. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και  286]
[Σπύρος Δημητρίου από Γραμμ. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]
[Αθανάσιος Καλλόρα ή (Καλιόρας;) από  Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο. Ο Ε. Κοντογιάννης συνέταξε ονομαστικό κατάλογο με  623 ρουμελιώτες αγωνιστές και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, συστήνοντας διάφορα αριστεία για αυτούς. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον υπό  αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844 κατάλογο προς τον ίδιο, για τη χρήση της διανομής των αριστείων. Ο προτεινόμενος λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 284 και 286].
[ Αθανάσιος Κατζάνος από Γραμμένη Ράχη-χάλκινο  Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ. 282].
[Αναστάσιος Κατζάνου εκ Γραμμένης Ράχης, υπέβαλε εκ νέου ατομική αίτηση απονομής αριστείου από Αγά στις  22 10βρίου 1841και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων προς τον Δήμο Παραχελωϊτων, προκειμένου αυτά να αποσταλούν δεόντως. Ο Δήμος στις 23 10βρίου 1841, διαβιβάζει τα  παραπάνω έγγραφα προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας. Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι ο Κύριος Αναστάσης Κατζάνου εκ Γραμμένης Ράχης του Δήμου Παραχελωϊτων της Φθιώτιδας, υπηρέτησε,  υπό τας διαταγάς μας, ως ιπεύς στρατού, την πατρίδα, από το 1824 μέχρι και το 1828 έτος, παραυρθείςεις διαφόρους μάχας κατά του εχθρού. έδειξε πίστιν και υποκουή .Εφοδιάζοντας με τροφάς εις ταστρατεύματα ( δυσανάγνωστες δύο λέξεις) Κατ΄ αίτησίν του εφοδιάζεται με το παρόν έγγραφόν μας, όπως τω χρησιμεύση ανήκοντος». Εν Αγά 22 10βρίου 184, Υπογράφεται από του Μ. και Ευαγγάλη Κοντογιάννη, Συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών των από τον Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος Ν. Φλόρο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 148 Αριστεία. 128943, 44, 45, 46, 47
[Γεώργιος Κατζάνος από Γδαρμένη Ράχη-χάλκινο. Είναι γραμμένος στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ. 282].
[Δ. Κατσιάνος από Γραμμ. Ράχη  χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο Δ. Κατσιάνος, συστήνεται να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ. 286]
[Κώστας Κατζάνος από Γραμμένη Ράχη χάλκινο. Είναι γραμμένος στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου[4]
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα τη Απριλλίου 184. Υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» . Φ. 282].
[Κ. Κατσιάνος από Γραμμ. Ράχη . Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Δεν αποκλείεται ο υποφαινόμενος να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, με τον προηγούμενο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282  286]
[Ν. Κατσιόπουλος από Γραμμ. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]
[Αναστ. Κο (α) στοράς από  Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο. Ο Ε. Κοντογιάννης συνέταξε ονομαστικό κατάλογο με  623 ρουμελιώτες αγωνιστές και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, συστήνοντας διάφορα αριστεία για αυτούς. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον υπό  αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844 κατάλογο προς τον ίδιο, για τη χρήση της διανομής των αριστείων. Ο προτεινόμενος λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 284 και 286].
[Αθαν Καραχάλιος από Γραμμένη. Ράχη-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]
[Ιωάννης Κούλιος από Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.
Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 125 και στους δύο καταλόγους.  Λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286 και 284.]
[Αναστάσιος Κωσταράς από Γρμμ. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286.]
[Ιωάννης Μαγκλάρας από Γδαρμένη Ράχη (Αργυρό;) Στρατιώτης του 5ου τάγματος της οροφυλακής και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο αγώνα, υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας. Ο ίδιος, εκτός αν πρόκειται για συνωνυμία, στο Φάκελο 220 των ΓΑΚ των αριστείων φέρεται γραμμένος με άλλους   69 αξιωματικούς και με απόφαση: Σστις11 Μαρτίου 1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών, αναφέρει:
      «Απόφασις
Επί προτάσει της ημετέρας Γραμματείας  των Στρατιωτικών, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν υποσημειούμενα άτομα άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον, ενεργητικόν εις τας μάχας  μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των».13 Μαρτίου 1844»΄Στις 16 Ιουνίου1844 με τον Φ. 288 των Γ.Α.Κ./013 τον αναφέρει ως αξιωματικό και του χορηγείται το Αργυρό Αριστείο. Ενώ εξ όσων προκύπτει με τον Φ 286 των Γ.Α. Κ Ιωάννης Μαγκλάρας από Γραμμένη Ράχη. σε κατάλογο με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο  οπλαρχηγός  Ευαγγέλης Κοντογιάννης τον  περιλαμβάνει μαζί με άλλους  338 ρουμελιώτες αγωνιστές. και συστήνει να λάβει χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 163 και 286 και 288].
[Απόστ. Μουστάκας από Γραμμ. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο Α. Μ,  συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286].
[Δήμος Μουστάκο(α)ς από Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.
Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 117 και στους δύο καταλόγους.  Λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286 και 284].
[Δ. Μουστάκας από Γραμμένη. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286.]
[Θεοδωρής Μουστάκας από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 220 σιδηρών  αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε ταυτάριθμο (9181)κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και  286.  Επίσης με τον Φ 286 των Γ.Α.Κ, ο Θεόδωρος Μουστάκας από Γραμμένη, είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον προηγούμενο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286 Αριστεία. Σημείωση: χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ως προς την καταγωγή, εκτός εάν πρόκειται για συνωνυμία].
[Κωστ. Μπενής από  Γραμμ Ράχη σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.
Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 118 και στους δύο καταλόγους.  Λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286 και 284 Φ, 286 και 284].
Κ. Μπέος από Γραμμ. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο Κ. Μ, συστήνεται να λάβει το χάλκινο  αριστείο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286.]
[Κώστ. Μπίρμπος από Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.
Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 129 και στους δύο καταλόγους.  Λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286 και 284].
[Γεώρ, Μπούκας από Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο οπλαρχηγός Ε Κοντογιάννης  προς το Υπουργείου των  Στρατιωτικών με 623 άτομα. Το Υπουργείο εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο στον ίδιο, για χρήση της διανομής, χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» ΓΑΚ Φ, 286 και 284.]
[Παππαευθυμίου Δημήτριος ετών 39 κάτοικος Γδαρμένης Ράχης  του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας. Από το πιστοποιητικό του προκύπτει, ότι  υπηρέτησε την πατρίδα από το 1821 μέχρι τέλος, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Πήρε μέρος στις μάχεςΥπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών του Ομέρ Βρυώνη,  Καλιακούδας, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι Πελοποννήσου κατά του Ιδίου του Ιμπραήμ, πολιορκία  του Μεσολογγίου και Αθήνα.  Το πιστοποιητικό του, εκδόθηκε και υπογράφεται από τον Μ. Και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Εν Αγά 18 Ιανουαρίου 1844.
Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 249 .]
[ Νάκος Παναγιωτόπουλος από  Γδαρμένη  Ράχη –σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο μαζί με 275  Ευρυτάνες αγωνιστές με α/α 144 και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» ΓΑΚ Φ, 274].
[Δ Σκοφίτσας από Γραμμ. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286].
[Γεώργ. Τζαβίδας ( Τζαβίδας), από Γραμμένη Ράχη. Στις 18 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, και πιστοποιητικά[5] με άλλους 4 Συμπατριώτες του, προς τον Δήμαρχο Μακρακώμης, με σκοπό να τα διαβιβάσει αρμοδίως το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής: “Δια του παρόντος πιστοποιούμεν ότι ο Γεώργιος Τσαβίδας κάτοικος Γραμμένης Ράχης του Δήμου Μακρακώμης , λαβών τα όπλα από αρχής  του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων και περευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας……… Εις Υπάτην κατά των εντοπίων Οθωμανών, εις Καλιακούδα, κατά του Σκόνδρα πασιά εις Άμπλιανη, εις το Κρεμμίδι κατά του Ιμπραήμ, εις την κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου, εις Αθήνας του ιδίου Ιμπραήμ, δείξας γενναιότητα……………» Εν Αγά 19 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς Μ και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ.Ζουλούμης.  Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδους του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Ο Γεώργιος Τζαβίδας από Γραμμένη Ράχη  που είναι καταχωρημένος  στον κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Φακέλου των ΓΑΚ 284/124 του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών, προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Πιθανόν, ο υποφαινόμενος να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον ανωτέρω, ή συγγενικό του πρόσωπο. Δεν βρέθηκε δεύτερο πιστοποιητικό. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 246]
[Δημήτριος Τζιατζάνης από Ασπροπόταμο κάτοικος  Γραμμένη Ράχη σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 220 σιδηρών  αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε ταυτάριθμο κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα, με τον οποίο συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο .Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και 286.]
[Δημήτριος Τόρβας από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος             στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χάλκινων και 220 σιδηρών  αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε ταυτάριθμο κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα, με τον οποίο συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και  286]
Τσαχτάνης;;
Φ286 Δ. Τσικηλής από Γραμμ. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο .Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286 Αριστεία
[Γ. Τσικηλής από Γραμμ. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286].
[Ιω. Τσικηλής από Γραμμ. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]
[Κ. Τσικηλής από Γραμμένη Ράχη  είναι στον ίδιο κατάλογο με τα πιο πάνω συγγενικά του πρόσωπα, απ’ ότι φαίνεται.
Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]
[Δ. Τσιόνης από Γραμμ. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το χάλκινο  αριστείο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286.]
[Ν. Τσιτσόπουλος από Γραμμένη, Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286].
[Στέριος Φλέβας από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη-σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 320 σιδηρών  αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε ταυτάριθμο κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα, με τον οποίο συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και 286].
[Γ. Δ. Φλώρου από Γραμμ. Ράχη. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286].
[Αντών. Χαλαύδερος ή Χαλάνδρας από  Γραμμ Ράχη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.
Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 123 και στους δύο καταλόγους.  Λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286 και 284].
[Αντώνιος Χαλανδρης ; ή Χαλαύδρος;  από Ασπροπόταμο κάτοικος Γραμμένη Ράχη σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 220 σιδηρών  αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε ταυτάριθμο κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα, με τον οποίο συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και  286].

[1] Βλέπε εικόνα 3 και 4 στο pdf

[2] Βλέπε εικόνα 1 και 2 στο pdf

[3]  Βλέπε εικόνα 3 και 6 στο pdf

[4] Συνήθως, οι καταγόμενοι από Ασπροπόταμο  αγωνιστές, για την εξυπηρέτησή των απευθύνονταν  στο Συντ/ρχη  Χατζηπέτρου, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

[5] βλέπε εικόνα  3 και 5 στο pdf

Αντιδράσεις

6 Ο π. Ιωάννης, σχετικά με τους προεπαναστατικούς οικισμούς, Μαυραλή και Καναπίτσα, πηραμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

Κατ αρχάς συγχαρητήρια για τις τόσο ενδιαφέρουσες αναρτήσεις του ιστολογιου σας.Επιτρέψτε μου μερικες παρατηρήσεις
σε σχέση με δυο τοπωνύμια που αναφέρονται στο κείμενο(Καναπιτσα η Καναπιτζα και Μαυραλη).
Το μεν πρώτο ειναι δεδομένο, απο μελέτη αρχειακών πηγών αφ ενός, και της τοπικής παραδόσεως του χωριού Αρχανιου αφ ετέρου, ότι βρισκόταν 1 χιλιόμετρο περίπου νοτιοδυτικά του Αρχανιου και κάτωθεν του χωμάτινου δρόμου που οδηγεί στο Πλατυστομο.Ο οικισμός διαλύθηκε προεπαναστατικά, η δε σημερινή ονομασία της περιοχής ειναι Παλιομυλα(παλαιοί υδρομυλοι).Πιστεύω πως η κατοίκηση του εν λόγω οικισμού ήταν συνεχής απο την αρχαιότητα, καθότι τα παρατηρούμενα όστρακα σε μια μεγάλη έκταση ειναι πολυπληθεστατα, αλλά και οι θρύλοι περί ευρημάτων την δεκαετία του 60(όταν τα αλυσιδοφορα κάναν βαθιά αρωση στην περιοχή) συνεπικουρούν.
Το τοπωνύμιο Μαυραλη βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Αρχανι και Γραμμένη.Λέγεται πως πήρε το όνομά του απο τις μεγάλες ποσότητες μαύρων μαλλιών που έριχναν οι βλαχοι στο μέρος για να το καταστήσουν βατό, επειδη «γκιολιαζε» απο τα νερά.Αποψη που θεωρώ λανθασμένη.
Ευχαριστώ