Καλλιθεα-Γυφτοχωρι Αγωνιστες 1821

Αγωνιστές  Καλλιθέα (Αιγυπτοχώρι ή Γυφτοχώρι)   του 1821 του Δήμου Σπερχειάδος

Καταγράφτηκαν 71 Αγωνιστές του 21 που πήραν μέρος στη επανάσταση του 1821 του χωριού Καλλιθέα-Γυφτοχώρι Φθιώτιδος, εκ των οποίων:

►  12 τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο, ως αξιωματικοί ή Δημογέροντες  του χωριού.

►7 τιμήθηκαν με χάλκινο, ως υπαξιωματικοί.

►52 τιμήθηκαν με σιδερένιο, ως στρατιώτες. Όμως κάποιοι από αυτούς

Δεν ισχυριζόμαστε ότι ο ονομαστικός  κατάλογος των Αγωνιστών που παρατίθεται αμέσως μετά, είναι πλήρες. Όχι μόνο για το χωριό Καλλιθέα-Γυφτοχώρι ή Αιγυπτοχώρι, αλλά το ίδιο ισχύει και για όλα τα χωριά των τότε Δήμων Φθιώτιδας και για τα οποία μέχρι στιγμής ερευνήσαμε.  Τα  ονόματα και οι σχετικές πληροφορίες απόκτησης του αριστείου,  του κάθε αγωνιστή, αντλήθηκαν[1] από  τους ονομαστικούς καταλόγους των τοπικών οπλαρχηγών, οι οποίοι, αφού τους συνέταξαν τους διαβίβασαν προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας» για έγκριση των προτεινόμενων αριστείων.

Η έρευνα ευελπιστούμε θα συνεχισθεί για τη συμπλήρωση. Επίσης τα αριστεία που καταγράφονται, ότι τιμήθηκαν οι  αγωνιστές δεν είναι στατικά. Πολλοί αγωνιστές, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, όταν οι ενδιαφερόμενοι διαφώνησαν με την βαθμολογία ή στο αριστείο  που τους κατέταξαν, έκαναν ένσταση- προσφυγή στα δικαστήρια ή στις κατά καιρούς εξεταστικές επιτροπές και κάποιοι από αυτούς δικαιώθηκαν μετά θάνατον ή ύστερα από προσφυγή των κληρονόμων τους στα Αστικά Δικαστήρια.

Τα ονόματα έχουν μεταφερθεί, όπως αυτά έχουν αποδοθεί από τους συντάκτες των καταλόγων: Ο Τσούμας σε Τζούμας ή Τζιούμας κ.ά

Για περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες απόκτησης των αριστείων Γιαννιτσού Αγωνιστές

[….]Δείτε τα” Εκλογικά Συμβάντα του 1843″ στο χωριό→Εδώ{…..]

Ονομαστικός και αλφαβητικός κατάλογος αγωνιστών 

Ομαδική αίτηση αγωνιστών

Εν Γυφτοχώρι την Ιανουαρίου 1844

Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας

Περί Αριστείων

Μολονότι οι υποφαινόμενοι ηγωνίσθημεν ενθέρμως  τον υπέρ ανεξαρτησίας ιερού αγώνος και υποβάλαμεν εγκαίρως  τας αφορώσας  τας προς την πατρίδα παλαιάς  εκδουλεύσεις μας πιστοποιηθείσας, εξαιτούνταις την απαοστολήν των ανηκόντων εις ημάς  του εθνοσήμου, μόλα ταύτα  δεν μας εστάλησαν μέχρι τούδε.

 επειδή όμως ενδέχεται και  να απολέσθησαν αύται,  αναγκαζόμεθα και υποβάλομεν ευσεβάστως απ’ ευθείας προς την Γραμματείαν νέα των πιστοποιητικά εγνωσμένων  του αγώνα   οπλαρχηγών, εξαιτούμενοι θερμότατα υπό την δικαιοσύνην της ευαρεστθή και διατάξη την αποστολήν των  ανηκόντων αριστείων εις ημάς αριστείων   Πεπείσμεθα,   ενθαρυνόμενοι από τας ελπίδας της 3ης  7βρίο, ότι η αίτησίς μας, δικαιοτάτη ούσα, θέλει  εισακουσθή      

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Οι  ευπειθέστατοι κάτοικοι του Γυφτοχωρίου του Δήμου Σπερχεάδος»

Νικολός παν. Καλαμάρα, αναγν. Μακρόπουλος δια τον αγράμματον Ν. Κουβέλης ,

Ν. ζιογκομήτσος, κωστας καλαμπρόπουλος, ιω. Παρίσης, ιω πιτζίκας

[Αγγελόπουλος Νικόλαος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Φ. 70 Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος, κάτοικος Γυφτοχώρι, Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών της Διοίκησης Φθιώτιδος και πιθανότατα είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση των αριστείων. Πηγή: . Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Αναγνωστόπουλος Αναγνώστης κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Αναγνωστόπουλος Νικολός κάτοικος Γυφτοχώρι, Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών της Διοίκησης Φθιώτιδος και πιθανότατα είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση των αριστείων. Πηγή: . Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Αμπλιανίτης Γεώργιος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 68, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250 

 [Ανδριτζάκην Κώσταν κάτοικος Γυφτοχώρι/Αργυρό. Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών της Διοίκησης Φθιώτιδος και πιθανότατα είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση των αριστείων.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών  16-6-1844, εγκρίνει και με Διάταγμα, τον κατατάσσει:

«Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

[Βαλτινός Δημήτριος  κάτοικος Αιγυπτοχώρι Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του, έχει αριθμό Πρωτ. 723-30-10-1841 και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  134]

[Βαλτινόν Δημήτριον  εκ Γυφτοχώρι/Αργυρό, «προύχων-Δημογέρων». Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 11 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 42 άτομα (προύχοντες -Δημογέροντες) από διάφορα χωριά και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί  την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επι  κεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 276,  Φ. 281]  

[Βαρβάτος Γεώργιος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Γεωργίου Κωνσταντίνος κάτοικος Γυφτοχώρι, Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών της Διοίκησης Φθιώτιδος και πιθανότατα είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση των αριστείων. Πηγή: . Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Γεωργούση Νικολός κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Γιαννακόπουλος Αθανάσιος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 72, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 250].

[Γκέκας Ιωάννης κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Δήμου Κώστας κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Δήμου Χρήστος κάτοικος Γυφτοχώρι/ χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Ζόγδος* Γ κάτοικος Γυφτοχώρι, Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών της Διοίκησης Φθιώτιδος και πιθανότατα είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση των αριστείων. Πηγή: . Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70] * Πιθανόν Ζόγκος

[Ζιόγκου Βασίλειος  κάτοικος Αιγυπτοχώρι/σιδερένιο/Αργυρό. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του,  έχει αριθμό Πρωτ. 795-1-12-1841 και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Στις  24-2-1844 ,συμπεριλήφθηκε σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο των στρατιωτικών προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για διανομή 244  σιδερένια αριστεία στους  δικαιούχους. Όμως, όπως προκύπτει από την υπάρχουσα αλληλογραφία, φαίνεται , ο Β. Ζιόγκος έκανε εκ νέου προσφυγή στις κατά καιρούς συσταθείσες επιτροπές, για το  βαθμό και το είδος  του αριστείου, να δικαιώθηκε και συμπεριλήφθηκε στο παρακάτω Διάταγμα με άλλους 70 αξιωματικούς, ήτοι: « Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134,  Φ. 220 και Φ. 250]

{ Ζιόγκου  Δημήτριος  κάτοικος Αιγυπτοχώρι/ Αργυρό. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του, έχει αριθμό Πρωτ. 794-30-11-1841 και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο.

Από το Αγά στις 6-1-1844, μετείχε σε ομαδική επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου ως Ζιογκουμίτζος.  Το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα, το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης. Ήταν 36 ετών και πήρε μέρος στις μάχες: «….εις την Υπάτην, εις Καλιακούδα και εις την έξοδον του Μεσολογγίου και άλλας πολλάς…»   Ακολούθησε την ίδια διαδικασία (της προσφυγής) με το προηγούμενο αγωνιστή και πιθανόν αδελφό του Βασίλη. Με το παρακάτω Διάταγμα τιμήθηκε με αργυρό Αριστείο. Ήτοι: . Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 24, μαζί με άλλους 42 αξιωματικούς, ήτοι:

«Υπουργείο  Στρατιωτικών 22  Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844  Πηγή: Γ. Α .Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  134, Φ. 220, Φ. 254]

[Θεοχάρης Γεώργιος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

Καλαμάρας Αναγνώστης κάτοικος Γυφτοχωρίου.

[Καλαμάρας Δημήτριος του Α κάτοικος Γυφτοχώρι/Σπερχειάδος/χάλκινο/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος  σε ονομαστικό κατάλογο 53 αγωνιστών από διάφορα χωριά και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Αριθμός καταλόγου 6086/ 15-4 1844. Όπως προκύπτει από την υπάρχουσα αλληλογραφία, φαίνεται πως, ο Δ. Καλαμάρας του Α, έκανε εκ νέου προσφυγή στις κατά καιρούς συσταθείσες επιτροπές, για το  βαθμό και το είδος  του αριστείο, να δικαιώθηκε και συμπεριλήφθηκε στο παρακάτω Διάταγμα: «Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 280].

[Καλαμάρας Ελευθέριος κάτοικος Γυφτοχώρι/ χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Καλαμάρας Κώστας  του Αναγν. κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Από το Αγά, τον Ιανουάριο του 1844, σε ηλικία  37 ετών μετείχε σε ομαδική επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου μαζί με άλλους 7 συμπατριώτες του, καθώς και στην αποστολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα: Πήρε μέρος από την αρχή του αγώνα, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη και παραβρέθηκε στις μάχες:  της Υπάτης, εις την καλιακούδα και στην έξοδο του Μεσολογγίου…» Το γνήσιο των υπογραφών, πιστοποιούνται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Για τν ατομική βλέπετε στον Ν. Καλαμάρα του Αναγ. που ακολουθεί. Ο ίδιος περιλαμβάνεται, , σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844 μαζί με 490 αγωνιστές. Τον κατάλογο  συνέταξαν οι: οι πληρεξούσιοι Φθιώτιδος Γ. Αινιάν και  Ε. Κοντογιάννης,  και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προτείνοντάς τον, για σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους, για  χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Επίσης το ίδιο ονοματεπώνυμο[2] είναι καταχωρημένο και σε ονομαστικό κατάλογο Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάθηκε από τον επίσης Ασπροποταμίτη Συνταγματάρχη Χρ. Χατζηπετρου, τον φέρει ως καταγωγή Ασπροποτάμου και τον πρότεινε για σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254, Φ. 284, Φ. 285 και   Φ. 286]

[Καλαμάρας Νικολός του Αναγνώστου κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Από το Αγά, τον Ιανουάριο του 1844, σε ηλικία  36 ετών μετείχε σε ομαδική επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με άλλους 7 συμπατριώτες του, καθώς και στην αποστολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα: Πήρε μέρος από την αρχή του αγώνα, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη και παραβρέθηκε στις μάχες:  της Υπάτης, εις την καλιακούδα και στην έξοδο του Μεσολογγίου…» Το γνήσιο των υπογραφών, πιστοποιούνται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Παρατίθεται η ομαδική αίτηση, η οποία έχει ως εξής:

«Εν Γυφτοχώρι την 6  Ιανουαρίου 1844

Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας

Περί Αριστείων

Μολονότι οι υποφαινόμενοι ηγωνίσθημεν ενθέρμως  τον υπέρ ανεξαρτησίας ιερού αγώνος και υποβάλαμεν εγκαίρως  τας αφορώσας  τας προς την πατρίδα παλαιάς  εκδουλεύσεις μας πιστοποιηθείσας, εξαιτούνταις την απαοστολήν των ανηκόντων εις ημάς  του εθνοσήμου, μόλα ταύτα  δεν μας εστάλησαν μέχρι τούδε.

 επειδή όμως ενδέχεται και  να απολέσθησαν αύται,  αναγκαζόμεθα και υποβάλομεν ευσεβάστως απ’ ευθείας προς την Γραμματείαν νέα των πιστοποιητικά εγνωσμένων  του αγώνα   οπλαρχηγών, εξαιτούμενοι θερμότατα υπό την δικαιοσύνην της ευαρεστθή και διατάξη την αποστολήν των  ανηκόντων αριστείων εις ημάς αριστείων   Πεπείσμεθα,   ενθαρυνόμενοι από τας ελπίδας της 3ης  7βρίου, ότι η αίτησίς μας, δικαιοτάτη ούσα, θέλει  εισακουσθή      

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Οι  ευπειθέστατοι κάτοικοι του Γυφτοχωρίου του Δήμου Σπερχεάδος»

Νικολός παν. Καλαμάρα, αναγν. Μακρόπουλος δια τον αγράμματον Ν. Κουβέλης ,

Ν. ζιογκομίτσος, κωστας  A καλαμπρόπουλος, ιω. Παρίσης, ιω πιτζίκας».  Ο ίδιος περιλαμβάνεται, , σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844 μαζί με 490 αγωνιστές. Τον κατάλογο  συνέταξαν οι: οι πληρεξούσιοι Φθιώτιδος Γ. Αινιάν και  Ε. Κοντογιάννης,  και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προτείνοντάς τον, για σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους, για  χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων.  Πηγή:    Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» » Φ. 254, Φ. 286]

[Καλλίνικον Ελευθέριο  κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο/χάλκινο/Αργυρό. Περιλαμβάνεται, με α/α 61, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Στις 8 Μαρτίου 1844, με τον ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, συστήνεται για χάλκινο Αριστείο. Δεν αποκλείεται ο ίδιος  να μην έμεινε ικανοποιημένος, με το είδος του αριστείου και να προσέφυγε εκ νέου στις κατά καιρούς  συσταθείσες επιτροπές. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών  Αθήνα 5 Ιουλίου 1844  με το παρακάτω Διάταγμα, ήτοι: «Υπουργείο Στρατιωτικών Αθήνα τη 3 Ιουλίου 1844. 

“Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 31 άτομα. Απόφασις 5/ Ιουλίου 1844

            Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίσαμεν και δατάττομεν τα εξής.

            Αον ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών έλαβον μέρος ενεργητικόν ει τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου.

            Βον Επί του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα 5 Ιουλίου 1844” Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250,. Φ 220 και Φ. 286.] 

[Καλλίνικον παπά Καλλίνικον  εκ Γυφτοχώρι/Αργυρό, «προύχων-Δημογέρων». Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 17 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μα ζί με άλλα 42 άτομα (προύχωντες -Δημογέροντες) από διάφορα χωριά και:«  Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επι την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επι  κεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276]

[Καφάσης Γεώργιος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Κοντογιώργου Ανδρίτζος  κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 62, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].     

[Κουβέλης Κώστας κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Κουβέλη Νάκος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Κουτζοχούλιαρος Γεώργιος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Κριτζάς Δήμος  κάτοικος Αιγυπτοχώρι Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία». Η αίτηση και το πιστοποιητικό του,  έχει αριθμό Πρωτ. 800-2-12-1841 και υπογράφεται 16 Δεκεμβρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο, ως εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  134]

[Λάγιος Γεώργιος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

 [Λαχανάς Αναγνώστης κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Λεημονάκης Αθανάσιος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Λουκά Δήμον κάτοικος Γυφτοχώρι/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 4,  σε ονομαστικό κατάλογο 70  αξιωματικών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας “Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

[Λουκόπουλος Αθανάσιος κάτοικος Γυφτοχώρι, Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών της Διοίκησης Φθιώτιδος και πιθανότατα είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση των αριστείων. Πηγή: . Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Λουκόπουλος Δήμος κάτοικος Γυφτοχώρι, Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών της Διοίκησης Φθιώτιδος και πιθανότατα είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση των αριστείων. Πηγή: . Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Μακρόπουλος Γεώργιος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 71, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»   Φ 250].

[Μ(α)ουτζάφλος Αθανάσιος κάτοικος Γυφτοχώρι, Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών της Διοίκησης Φθιώτιδος και πιθανότατα είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση των αριστείων. Πηγή: . Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Μητσόπουλος Νικόλαος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Μόσχου Ιορδάνης εξ Αθηνών κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 73, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Μπαϊδας Ιωάννης κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Μύχου Αναγνώστης κάτοικος Γυφτοχώρι/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Μύχον Κωστάκην κάτοικος Γυφτοχώρι/Αργυρό. Ο Κ. Μύχου, είναι καταχωρημένος σε δύο ονομαστικούς καταλόγους του Ε. Κοντογιάννη και Γ. Αινιάν και στους δύο Νο 8396 /13-4-1844 και Νο. 10554/6-6 1844, με τους οποίους συστήνεται και φαίνεται και να λαμβάνει το  χάλκινο αριστείο. Δεν αποκλείεται στη συνέχεια να έκανε προσφυγή στις κατά καιρούς εξεταστικές επιτροπές και το “Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών τον περιέλαβε στο παρακάτω Διάταγμα:

. Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844: 

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον  Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 70, Φ. 220 και 285 .286] .

[Μύχου Νικολός Αναγνώστου κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Νικολαΐδης Δημήτριος   κάτοικος Γυφτοχώρι/Σπερχειάδος/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο 53 αγωνιστών από διάφορα   προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Αριθμός 6086/ 15-4 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 280]

[Παζοδήμου Γεώργιος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Παλούμπας Αγγελής κάτοικος Γυφτοχώρι, Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών της Διοίκησης Φθιώτιδος και πιθανότατα είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση των αριστείων. Πηγή: . Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Παλούμπας Γιάνος κάτοικος Γυφτοχώρι, Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών της Διοίκησης Φθιώτιδος και πιθανότατα είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για έγκριση των αριστείων. Πηγή: . Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Παντσιακούρης Δημήτριος  κάτοικος Γυφτοχώρι/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμίτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, την 1η Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[ΠαπαΓεωργίου Δήμος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Παπακώστα Ιωάννη  κάτοικος Γυφτοχώρι/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμίτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, την 1η Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Παπακωστόπουλος Ιωάννης κάτοικος Γυφτοχώρι/Σπερχειάδος/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο 53 αγωνιστών από διάφορα   προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Αριθμός 6086/ 15-4 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 280

[Παπακώστα Κώστας  κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 60, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Παπακώστα Ελευθέριος  κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο.   Περιλαμβάνεται, με α/α 64 σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Παπακωνσταντίνον Καλλίνικον  κάτοικος  Γυφτοχωρί/Αργυρό, προύχοντας Δημογέροντας. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 42 αξιωματούχους από διάφορα χωριά, οι οποίοι τιμήθηκαν με το Αργυρό Αριστείο. ΄Ήτοι: “Γραμματεία Στρατιωτικών. Απόφασις  13 Μαρτίου

            Επί τη προτάσσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος  επί κεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 281]

[Παπαπόρτης Δημήτριος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Παρούσης Ιωάννης Δήμου κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Πετζίκας Ιωάννης κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Πετζίκας Κώστας κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Πρίτζας Δήμος κάτοικος Γυφτοχώρι / σιδερένιο . Περιλαμβάνεται σε κατάλογο της Διοίκησης Φθιώτιδος και φέρεται να τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 287]

[Τζηρέκην Δημήτριον  εκ Γυφτοχώρι/Αργυρό, προύχων-Δημογέρων. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 10 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μα ζί με άλλα 42 άτομα (προύχωντες -Δημογέροντες) από διάφορα χωριά και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επι την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα  την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 281] 

[Τζηρέκην Γεώργιον  εκ Γυφτοχώρι/Αργυρό, προύχων-Δημογέρων. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 9 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μα ζί με άλλα 42 άτομα (προύχωντες -Δημογέροντες) από διάφορα χωριά και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επι την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 281]

[ Τζηρέκη Κώστα Φλώρου  κάτοικος Γυφτοχώρι/Αργυρό.  «Υπουργείο Στρατιωτικών Αθήνα τη 3 Ιουλίου 1844. 

“Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου ες 31 άτομα. Απόφασις 5/ Ιουλίου 1844

            Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίσαμεν και δατάττομεν τα εξής.

            Αον ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών έλαβον μέρος ενεργητικόν ει τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου.

            Βον Επί του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα 5 Ιουλίου 1844”  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220] 1235217

[Τζιορέκης Φλώρος  κάτοικος Γυφτοχώρι/Σπερχειάδος/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο 53 αγωνιστών από διάφορα   προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Αριθμός 6086/ 15-4 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 280]

[Τζόγκας Νικολός κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Φάρης Χρήστος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 66, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

Χαρίσης Ιωάννης κάτοικος Γυφτοχώρι. Από το Αγά, τον Ιανουάριο του 1844  μετείχε σε ομαδική επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με άλλους 7 συμπατριώτες του, καθώς και στην αποστολή ατομικού βεβαιωτικού πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα: Πήρε μέρος από την αρχή του αγώνα μέχρι τέλους, υπό την οδηγία του Μ. και Ν. Κοντογιάννη και άλλων οπλαρχηγών. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 254].

[Χρήστο Θεοδωράκης κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Χρήστου Κώστας Ιω.  κάτοικος Γυφτοχώρι/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμίτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, την 1η Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Χρήστου Τριαντάφυλλος κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Χρυσικόπουλος Βάϊας κάτοικος Γυφτοχώρι/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας

 

[1]«Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία τόμος «Αριστεία».

[2]Λεπτομέρειες για την αίτηση στην μερίδα του αγωνιστή, Καλαμάρα Νικολό του Αναγνώστου

[3] Πολλοί είναι εκείνοι , οι οποίοι όταν έβλεπαν πως το πολυπόθητο αριστείο αργούσε να τους αποδοθεί, για πολλούς λόγους. Τότε αναγκάζονταν να στέλνουν  τα δικαιολογητικά του μια, δυο και τρείς φορές, ή να καταφεύγουν και σε άλλους γνωστούς οπλαρχηγούς, για να να τους συμπεριλάβουν στον κατάλογο τους.