Καψη Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Κάψη του 1843

Σύμφωνα με τον Γεώργιο Δημητρίου1, Ο Πουκεβίλ τοποθετεί το χωριό στα Πολιτοχώρια του κτηματολογίου του Πατρατζίκ ως “Κάψι με τρεις συνοικίες” με 150 σπίτια. Συνοικισμός Τυμφρηστού ως “Κάψη” (1836-1861) και ως “Μεσαία Κάψη” το1912. Αργότερα Δημοτικό διαμέρισμα Δήμου Αγίου Γεωργίου με 363 κατοίκους”.

Περίληψη

Για την διεξαγωγή των συνταγματικών εκλογών του 1843, η συγκέντρωση των κατοίκων έγινε στην μεγαλύτερη εκκλησία του χωριού Άγιος Δημήτριος στις 15 Οκτωβρίου του 1843, ύστερα από την αποτυχημένη προσπάθεια της πρώτης, λόγω εξωτερικών παρεμβάσεων, η οποία είχε ορισθεί για την 10ην του ιδίου μηνός.

Όπως προκύπτει από το παρακάτω παρατιθέμενο ψηφιακό πρακτικό της συνάθροισης και τους συνημμένους ονομαστικούς κατάλογους, τους καταρτισθέντες από την συγκροτηθείσα εκλογική επιτροπή από πέντε γεροντότερους, κατέγραψε 107 εκλογείς άνω των 25 ετών, οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου. Όμως, 34 εκλογείς (αναφέρονται σε ξεχωριστό κατάλογο) από τους συμμετέχοντες αρχικά, αποχώρησαν από την εκκλησία και δεν έλαβαν μέρος στην ορκωμοσία και την ψηφοφορία. Οι εναπομείναντες (73)έχοντας των πλειοψηφία συνέχισαν την διαδικασία και εξέλεξαν τρεις εκλέκτορες αντιπροσώπους για την Τοπική επαρχιακή Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα στην Υπάτη, τους: Ιωάννης Μ Δενδούσης, Χαράλαμπος Παπακώστα και Ιωάνης Καραμπέης.

Η Τοπική Συνέλευση για την εκλογή των πληρεξουσίων της Επαρχίας, έγινε στην Υπάτη 16 Οκτβρίου 1843 σε δυο παράλληλες συναθροίσεις διότι την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύο αντίπαλες ομάδες με υποψηφίους: α) Γ. Αινιάν και Ευαγγέλης Κοντογιάννης, β) Δ. Χατζίσκος και Χρηστόδουλος Ζωγραφίδης.

Στα πρακτικά της Τοπικής επαρχιακής Συνέλευσης της α΄ ομάδας για τους παραπάνω αναφερομένους εκλογείς κατά την αναγνώριση και την πιστοποίηση της νομιμότητας αναφέρεται: ως προς το χωρίον Κάψης, η μεν πρώτη εκλογή εθεωρήθη παράτυπος ως ενεργηθείσα από μη αρμόδιον πάρεδρον, εις την δευτέραν έγεινε δολιότης, (αμέσως;) την διέλυσαν άμα έγεινε γνωστός ο δόλος, κατά συνέπειαν η τρίτη ενεργηθείσα,( ήτις) είναι η παρούσα θεωρείται νόμιμος.

Ψηφιακό πρακτικό, καθαρογραμμένο με τους ονομαστικούς καταλόγους

1846834-37σήμερον την δεκάτην πέμπτην 8βρίου του 1843 τρίτου έtους ημέραν παρασκεβή η εν χωρίον της πρότερον επαρχίας, νέον πατρόν καψη κατίκων συνήλθών εις την εβρυχορωτέραν εκλησίαν του αγίου δημητρίου διά να επαναλάβουν την ένεκα θωρύβων και εμβαίνος(;;)του χριστόδουλου ζωγραφίδου και Ιωάνου γεωργίου προσπαθούντων δια ραδιουργίαν να εξαπατήσουν τους πολήτας και επηρεασθή αναβληθήσαν εις την δεκάτην του τρέχοντος μηνός εκλογήν των εκλεκτορον του χωρίου τούτου απόντος του παρέδρου του χωρίου τούτου θ. δηπλάρι προσεκλήθη όμοιος ο του πλησιεσρέρου χωρίου Κοσταντίνος θ: κοτζιόνης χωριου ζιόψη, διά να προεδρεύσι την συνάθρησιν, ο δε ηερεύς εφιμέριος του χωρίου κάψης Παπα Δ: κόστας συντάξας τον κατάλογον τον εχόντον δηκαίομα ψήφου ήτινες είναι η ακόλουθη

α/α

Όνομα Επώνυμο

α/α

Όνομα επώνυμο

1

Γ.Πα: δενδούσης;;;

38

γηόργος χαραβίας

2

Τριανταφιλος Πα:δενδούσης

39

πάνος ντιχάλης

3

Ιωάνης Πα: δενδούσης

40

Γηόργος καλαντζής

4

Ιωάνης Μ. δενδούσης

41

νηκόλαος τζικιότης

5

Κόστας Σκαμπαρδόνης

42

γηόργος παληούρας

6

Γιόργος καλαντζάκος

43

γηόργος κατζαδηότης

7

γιάνος καραδήμας

44

γηόγος σηψής

8

γιάνης μοσκούτης

45

δημήτριος φίκας

9

σπύρος μουσκούητς

46

γιάνης μπάτζιος

10

γιάνης κραβαρίτης

47

δίμος παναγιότου

11

Κόστας κραβαρίτης

48

γηόργος ευθιμίου

12

Κοσταντης Ιω δενδούσης

49

γηόργος βασιλίου

13

Γεωργιος. Ιω. δενδούσης

50

γιανης μιχαλιου;

14

δημήτριος ιω δενδούσης

51

δημητρις μιχάλιου;

15

γιάνης μποσκλαβίτης

52

δημητρις ποληζος

16

βαγκέλης τζιάμης

53

γηοργος πολήζου

17

δημητριος μούκας

54

δημήτρης μαραντανης;;

18

πάνος κοσταντίνος

55

παπά κόστας

19

δημήτριος γαητάνης

56

χαράλαμπος παπα κοστα

20

βασίλης μηρμανκυόλη;;

57

ιωάνης παπά κόστα

21

δημητριος πλήτας;;

58

Ιωάνης καραμπέγις

22

δημήτριος κατζαρός

59

γληγόρης καραμπέης

23

αλέξης γεροπάνου

60

γιανης σουφλερός

24

κόστας μακρηνητζας

61

θανάσης σουφλερός

25

δημήτριος γούλας

62

χρίστος σουφερός

26

γιότης ντουβάρας

63

γιοργος βασιλι

27

μητροκαραντζιούνης

64

γιόργος μαλάμος

28

κόστα ξαγάρα

65

νηκος φορτέτος;;

29

νήκο ξαγάρα;

66

Ιωάνης δενδούσης

30

χρίστος ληανγκο(α)ς

67

κόστας καραδήμας

31

γιόργος καραντζιούνης

68

δημήτρης παπακοστάκου

32

κοστας καραντζιούνης

69

κόστας φλέσιας

33

γούλας κόκαλης

70

Χρίστος λιανγκάς

34

μήτρος χαραβιάς

71

Κοσταντί θ: γεροδήμου

35

κοσταντί σωτήρης

72

τ(δ)ράκος θ: γεροδήμου

36

νηκολός μπούρχας

73

Δμητράκος Ιωάνου

37

θανάσης τζιόπλης

*Κάποια από τα ονόματα ήταν δύσκολο να αποδοθούν σωστά, ένας καψιώτης όμως, μπορεί εύκολα να τα διακρίνει

“Και εβρέθισαν όλη τον αριθμόν εβδομήντατρής αρ. 73: ο κατάλογος ούτος αναγνόσθής ενεκρήθη και της συνκαταθέση τον συνελθόντον ακολούθος ο Ιερεύς αναγνόσας το ΚΓ’ ψήφισμα τας οδηγίας του κυβερνήτου της ελλάδος το περί της εθνοσυνελεύσεος διάταγμα και τας ενκυκλίους του οιποργηκού συμβουλοιου και της γραματίας τον (δυσανάγνωστη μια λέξη) έλαβε τo ηερόν ευαγγέλιον ανα χίρας και παρεστάθη εν το μέσο της εκλησίας, εις τον γεροντοτέρον, της συναθρήσεος Γ.Πυ δενδούσης ανέγνοσεν τον ακόλουθον όρκον.
“ εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτο τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του Θυσιαστηρίου του θεού της αληθείας, να μην δόσο την ψήφον μου, ούτε δια φιλίαν ούτε δια μίσους ούτε δια φόβον ζιμήας, ούτε διά ελπίδα προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνειδησιν και χορίς καμίαν προσωποληψήαν”
τον όρκον τούτον επανέλαβων η παρόντες και σημειούμενοι εις τον κατάλογον πολοίτται ηψόσαντες την δεξιάν χήραν των.
Επηδή οληγη τινές ηπακούσαντες εις την ραδιουργίαν του ζογραφίδου και γιοργιαδου, και γλιγοράκο και όχι εις την φονήν της συνηδεισεός των τον οποίον τα ονόματα έπονται”
οι Κ. Κ: Γ κοστορήζος,
δ. Κοντζονίκας,
δημήτριος καστρίνης,
δ: ρήγας,
Κ. Ρήγας,
Κ. Καραγιάνης,
θ. Μιχάλης,
Γ. Φίκας,
σπύρος παπανέτζος,
Γ: μιλιορήτζας,
Ιω. Μποζάκος,
δ. Πανέτζο,
θύ: παναγιοτόπουλος,
Κ:τζιράκης,
Γ: σακυλάρης,
Γ:Χριστόπουλος,
Ιω: αναγνόστου,
ζαχαρίας κορκόβελος,
Κ: κοτζιωκης,
δ: παπαρούπα,
Γ: μπλατζούκας,
Ιω: κολιτζίδας,
παπαγιανάκος,
ζαχαρίς παπαγιανάκος,
Κ: παπαγιανάκος,
σπύρος παπαγιανάκου,
δ: διπλάρης,
ζαχαρίς διπλάρης ,
δ: ζιγούρης,
Γ; ποντίκης,
σπύρος ποντίκης,
Ν: τζακτάνης,
Κ: θανασις,
βασίλις Ιωάνου σιδηρουργός,
χρίστος Ιωάνου ομίος,
μη θέλοντες να εξασκύσοση το δικεομά τον απεχώρησαν οι επίλληπη σχηματίζοντες την νόμιμον πληονοψηφίαν, εξέλεξαντο τους Κ.Κ : Γ. Πυ:δενδούσης, Ιω: μοσκότης, δ: φίκας, βαγγέλης τζιάμης, ιωάνης καραμπέης γεροντοτέρους ήτινες επί παρουσία του προερευσαντος παρέδρο Κ: κοσταντή θεοδορόπουλον συνέταξαν τον κατάλογον τον ηποψιφίον εκλογέον, και επειδή το χωρίον τούτο συνησταται από πλέον τους εκατόν οικογενιόν δια έκαστον εκλογέαν προτείνεται τετραπλασίος αριθμός εσιμιόθησαν δώδεκα υποψήφιοι οι Κ:.Κ: Παπαδημήτριος Φίκα, Κόστας σκαμπαρδώνης, Γ: Πυ:δενδούσης, Ιω. Μοσκούτις, τριαντάφιλος Πυ: δενδούσης, Ιω: Μ: δενδούσης, χαράλαμπος Παπακόστα, Ιω:κραβαρίτης, Ιω: καραμπέης, κόστα ξαγάρας,Κοσταντίς Φ: δενδούσης, Ιω: καραδήμας, μετά τούτο εγένετο έναρξης της εκλογής ψηφηφωρομένου ενός εκάστου ηδιαιτέρως καταμετρημένον τον υπέρ και κατά ψήφον εξάχθη ότι.
Ο μεν δημήτριος φίκας έλαβε ψίφους υπέρ 26 και κατά 47
ο δε Κόστας σκαμπαρδόνης ψήφους υπέρ 29 και κατά 44
ο δε Γ:Πν: δενδούσης έλαβε ψήφους υπέρ 31 και κατά 42
ο δε Ιω μοσκούτης έλαβε ψήφους επέρ 24 και κατά 49
ο δε τριαντάφιλος Πν: δενδούσης ψήφου πέρ 28 και κατά 45
ο δε Ιω Μ: δενδούσης ψήφους υπέρ 39 και κατά 34
ο δε χαράλαμπος Παπακόστα ψήφους υπέρ 38 και κατά 35
ο δε Ιω κραβαρίτης έλαβε ψήφους υπέρ 22 και κατά 51
ο δε Ιω καραμπέης έλαβε ψήφους υπέρ 36 και κατά 37
ο δε κόστας ξαγάρας έλαβε ψήφους υπέρ 19 και κατά 54
ο δε κοσταντής Ιω: δενδούσης έλαβε ψήφους υπέρ 21 και ακτά 52
ο δε Ιω: καραδήμας έλαβε ψήφους υπέρ 17 και κατά 56
¨Οστε η Κύριη Ιωάννης Μ:δενδούσης, χαράλαμπος Παπακοστα και Ιωάνης καραμπέης λαβόντες την σχετικήν πληοψυφίαν εξελέχθησαν εκλογης της κυνότητος κάψης
προς πίστοσιν τούον πάντον συνετάχθη η παρούσα άκθεσις ήτις υπεγράφη παρά του προεδρευσαντος παρέδρου του Ιερέος και τον πέντε μελόν τον κατεστροσάντων τον κατάλογον τον υποψυφήων
ο προεδρευον πάρεδρος                                    ο Ιερευς                               η επητροπή
Κονσταντ θεοδορόπουλον                            Κ: Γρ:Παπακονστας;;;           Γ:Πν: δενδούσης
                                                                                                                 Γιάνηςμοσκότης,

                                                                                                                διμήτριος φίκας,

                                                                                                                Βαγγελης τζιάμ

                                                                                                                Ιω: Α Καραμπέης

*

                                                            Αποδεικτικό της εκλογής προς τους εκλέκτορες

1846838

  1. Εν Κάψη την 15 8βρίου 1843 Οι εκλεχθέντες Γέροντες

                                                            Επί της εκλογής των εκλεξήμων του χωρίου κάψη

Πρός

τους κυρίουςΓιανάκην Δημ. Δενδούσην χαράλαμπον παπακώσταν και Ιωάννην καραμπέην,

εκ του αποτελέσματος, της γενομένης ψηφοφορίας, εν τω ναώ του αγίου Δημητρίου του χωρίου κάψης εκλέχθητε εκλογής Διά ψήφους- ΓιανάκηςΔημ. Δενδούσης ψήφους 39: τριάκοντα εννέα, ο δε χαράλαμπος παππακώσταντίνου Διά ψήφους, τριάκοντα οκτώ: 38, ο δε Ιωάννης καραμπέγης, διά ψήφους τριάκοντα έξι, 36 προσκαλούντε;; όθεν, να μεταβήτε εις την Γεν: της επαρχίας συνέλευσιν νέων πατρών κατά την δεκάτην εβδόμην του τρέχοντος μηνός δια να εκλέξητε τους πληρεξουσίους της επαρχίας μας. Διά την εθνικήν των ελλήνων συνέλευσιν

Οι Γέρωντες                                         Ο προεδρεύον πάρεδρος

Γ:Πυ: δενδούσης                                  Κονσταντ θεοδορόπουλος

Γιάνηςμοσκότης,
διμήτριος φίκας,
Βαγγελης τζιάμ;

Ιω: Α Καραμπέης

1846839-32

Διαμαρτυρία-Ενημέρωση για την νομιμότητα των εκλεκτόρων του χωριού

“Εν κάψη την 15: 8:βρίου 1843

Προς τον πρόεδρον και λοιπών μελών Της επιτροπής των εν Υπάτη εκλεκτόρων

Επειδή ο Χρηστόδουλος Ζωγραφήδης συνοδευόμενος από τινών, Ιωανην Γεωργιάδην, και άλλους τινάς μεταβάς εις το χωρίον μας την 10ην τρέχοντος μηνός ημέραν. καθ΄ην ενεργείτο.εκλογή του χωρίου μας επειδή ήρχησε και ραδιουργεί τους πολίτας, και διά τας παρανόμους επεμβάσεως του να καθιστά όχι ελευθέραν την ψιφοφορίαν, διελίθη.- η συνάθροισης σήμερον συνελθόντες άπαντες, οι υποφαινόμενοι κατοίκων του χωρίον κάψης και εκλέξαμεν κατά τους νομίμους διατάξεις εκλέκτορας της κοινότητας μας, τους κυρίους, Γιανάκη Δημ. Δενδούση, Χ. Παπακώστα, ιωάνην Καραμπέη, επειδή τινές των συνχωρίων μας, υποκινηθέντες από τους ανωτέρω δεν ηθέλησαν να λάβουν μέρος και επειδή ενδέχεται να συντάξουν ιδίας παρανομίας πρακτικά εκλογής και ημων ως παρόντες.

Διά τούτο σπεύδομεν, να αναφέρωμεν προς γνώσι σας διά του παρόντος ότι η νομημος εκλογή του χωρίου μας ενεργηθήσα ελευθέρως και ακτά συνείδησιν, αναγνωρίζομεν αι σημερινων ως εκλέκτορας της κοινότητας τους κυρίους, Γιανάκην Δημ. Δενδούσην, χαράλαμπον παπακώστα και Iωάνην καραμπέην.και διά ταύτης εκλεχθέντας κυρήτοντες παράνομον και μη υπάρχουσιν εν τινά άλλην, η ραδιουργία ήθελεν φέρη ασυστόλες εις φως και υποσυμειούμεθα

οι εύπειθως

κάτοικοι του χωρίου κάψης”

Ακολουθούν 63 υπογραφές ή σταυρό δίπλα το όνομά τους

Έγινε προσπάθεια να κρατηθεί το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία του ψηφιακού χειρογράφου.

Για λάθη και παραλήψεις από την πλευρά μου, ζητώ την κατανόησή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Τα ψηφιακά έγγραφα είναι στη διάθεση του αιτούντα

1Δημοσιογράφος-ερευνητής, “Πόλεις ,κωμοπόλεις και οικισμοί στη Φθιώτιδα (13ος-20ος αι “Φθιωτικά Χρονικά Λαμία 2006”

Γίνεται προσπάθεια για την ανάρτηση του καταλόγου των αγωνιστών του ’21