Εκλογικα συμβάντα στη Καρυά 1843

 

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Καρυά Υπάτης κατά το 1843

Διοικητικές και πληθυσμιακές μεταβολές

Στην απογραφή του 1835, η οποία διήρκησε δύο χρόνια, και επίσημα δεν ανακοινώθηκε ποτέ είχε 62 κατοίκους με 15 οικογένειες[1]  

“Καρυά Φθιώτιδος: Λέγονταν και “Καρυά Υπάτης”αναφέρεται και ως “Τουρκοκαρυά”. Ο Πούκεβίλ την τοποθετεί στο τμήμα “Βλαχοχώρια” του κτηματολογίου ως “Πουλοκαρυά” με 20 σπίτια. Χωρίζονταν στην Πέρα και την Εδώθε Καρυά. Μετεπαναστατικά αποτέλεσε ιδιοκτησία του Χριστόδουλου Αινιανα. Συνοικισμός Δήμου Υπάτης από το 1836 έως το 1912. Το 1912 συνοικισμός της Κοινότητας Υπάτης. Μετέπειτα συνοικισμός Δ.Δ. Ροδωνιάς Δήμου Υπάτης[2]

Εισήγηση περίληψη Αρχειακών εγγραφών

Στο χωριό Καρυά της Υπάτης με την προκήρυξη των εκλογών του 1843,σύμφωνα με το υπάρχον ψηφιακό πρακτικό, έγινε μια εκλογική διαδικασία και έλαβε χώρα στη εκκλησία του χωριού. Στον κατάλογο τον οποίον σύμφωνα με το Νόμο τον συνέταξε ο παπαποστόλης, αναφέρονται 17 ονόματα εκλογέων από τα 22 που είχε τότε το χωριό Καρυά Υπάτης. Προεδρεύων πάρεδρος της συνέλευσης μετείχε ο Τριαντάφυλλος Τσακνιάς. Εκλογέας ή εκπρόσωπος του χωριού εκλέχθηκε ο Χρηστόδουλος Αινιάν[3]

Περισσότερες  λεπτομέρειες στο αμέσως μετά ψηφιακό πρακτικό

“Σήμερον την δεκάτην του μηνός οκτωβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους ημέραν κυριακήν ο  υποφαινόμενος ιερεύς εν τω ναώ του Αγίου Βασιλείου εις χωρίον Καρυά μέλλων να ενεργήσω την εκλογήν του εκλογέως του και από το ίδιον χωρίον συνέταξα του εξής καταλόγου.

 1. θύμιος τζουλακης
 2. μήτρος παπαδόπουλος
 3. κόστας τζιροπουλος;
 4. γλιγόρις Κοντουγιόργου
 5. αναστάσης μπαλτζακα(η)ς;
 6. γιάννης μιχογαμπρός
 7. θεοδωρίς καραπλιδης;;;
 8. Νίκος (δυσανάγνωστο ή δεδούσις;;)
 9. γιόργος αναγνοστόπουλος
 10. μίτρος (δυσανάγνωστο)
 11. γιανακος ευγινηκοπουλος;;;
 12. κόστας σπαης;;;
 13. ιωάννης ζομπου (ή τζομου)
 14. θανάσης κραβαρίτης
 15. φοτης ηουανου καρυοτις
 16. αναστασις τζολακης
 17. σπήρος κοκουτης

Ανεγνώσθη ο κατάλογος και ευρέθησαν όλοι οι παρόντος το αριθμον δεκαεφτά επικυρωθέντος δε του καταλόγου παμψηφί προέβηκα εις τας ακλούθος εργασίας ομού με τον προεδρεύοντα την συνέλευσιν παρέδρου Κ. Τριαντάφυλλον τζακνιαν.  Ενεφανίσθην εις το μέσον της συνελεύσεως κρατών εις χείρας το ιερόν ευαγγέλιον και εγένετο ο όρκος κατά τ αρθ. 5  των οδηγιών του ποτέ Κυβερνήτου της Ελλάδος: επομένως ανεγνωσθησαν τα ψηφίσματα, οι οδηγίαι, ο δε προεδρεύων την συνέλευσιν πάρεδρος να εκλεχθή επιτροπή  εκ των γεροντοτέρων και διορίσθησαν οι εξης γιανης ζοπου, θανάσις κραβαριτης, φοτηη ηοαννου::, αναστασις τζουλακης, σπήρος κοκοτης, οίτινες συνέταξαν  κατάλογον υποψηφίων από τέσσαρα ονόματα,διότι το χωρίον έχον εικοσιδύο εκλογείς έχει δικαίωμα δι’ έναν εκλογέαν, είναι δε ούτοι,  Χρηστόδουλος Αιναιάν, θ. Ζομπος, Φώτης Ιωάννου, Αναστασιος τζολάκης.

            Κααι γενομένς της ψηφοφορίας (4 λέξεις διορθωμένες δυσανάγνωστες) ιά τον Χρηστόδουλον Αινιαάνα εξελέχθη παμψηφί εκλογεύς του χωρίου καρυάς. Εις βεβαίωσιν τούτου συνετάχθη η παρούσα έκθεσις ήτις υπεγράφη παρά του ιερέως του προεδρεύοντος την συνέλευσιν παρέδρου και της επιτροπής των γεροντοτέρων

Ο ιερεύς                                  ο Πάρεδρος                 οι γέροντες

Παπαποστολις                         τριανταφιλος               γιανης ζόμπου

                                                τζακνιάς                       φοτις ηουανο  

                                                                                    σπήρος κοκοτης          

                                                                                    θανασις κραβαριτης”

1846814 επισύναψη

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία  Εκλογικά “Συλλογή Λαδά Φ.47

 Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία κατά την μετάφραση των  ψηφιακών  εγγράφων, τα οποία είναι στη διάθεση του αιτούντα. 

 Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν λάθη  και παραλήψεις μας. Σε πολλά ονόματα υπάρχουν ερωτηματικά, πιθανόν να μην αποδίδονται σωστά.

►Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε  απάντησή μας

 

[1]             Πηγή: “Γ.Α.Κ Φ 122 “Οθωνικά Υπ.  Εσωτερικών” αριθμός. εγγράφου  (ΓΑΚ)  009,

[2]              Πηγή:Γ. Δημητρίου, “Πόλεις κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί  στη Φθιώτιδα”,  (13ος -20ος αι.)  “Φθιωτικά    Χρονικά 2006” Λαμία)

[3]Σύμφωνα με τα πρακτικά της Βουλής, στην Εθνική Γενική Συνέλευση. Ο  Χρηστόδουλος Αινιάν μετείχε σε αυτή ως εκπρόσωπος της πρώην επαρχίας Πατρτζικίου μαζί με τον Ε.Κοντογιάννη