Καστανια Αγωνιστες

 

Αγωνιστές 1821 Καστανιά Υπάτης

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

Καταγράφτηκαν  106 Αγωνιστές  που πήραν μέρος στη επανάσταση του 1821, από  του χωριό, εκ των οποίων:

► 9   τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο, εκ των οποίων 6 ως Δημογέροντες και προύχοντες  του χωριού και 3 ως αξιωματικοί

► 32 τιμήθηκαν με χάλκινο, ως υπαξιωματικοί.

► 59  τιμήθηκαν με σιδερένιο  ως στρατιώτες και 6 δεν προσδιορίστηκαν ή δεν το έλαβαν .  

Η παρούσα  έρευνα, για τα αριστεία τιμής στους Αγωνιστές του 1821, έρχεται σαν συμπλήρωμα στην πληθώρα των ιστορικών βιβλίων[1]  παλαιοτέρων συμπατριωτών μας. Ιστορικά βιβλία που εκδόθηκαν πριν από πολλά χρόνια και σήμερα  θεωρούνται, από τα σπανίζοντα στην αγορά του Βιβλίου. Για το σκοπό της έρευνάς μου, στην αρχή απευθύνθηκα στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους» με καθημερινές επισκέψεις στο Αναγνωστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ. Α. Κ, και με τη βοήθεια του άρτια καταρτισμένου προσωπικού, κατάφερα να έχω ένα σημαντικό όγκο, από τα ψηφιοποιημένα σήμερα έγγραφα, σε φωτοαντίγραφα για διάφορα θέματα του αρχικού μου σκοπού.  «Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της Νέας Γιαννιτσούς».

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο, το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά, με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι για να θρέψουν προσωρινά  τα παιδιά τους, τους τα πήραν οι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.  

Αλφαβητικός και ονομαστικός  κατάλογος Αγωνιστών του 1821 Καστανιά Φθιώτιδας

[Αλεξίου Βασίλης του Δ. κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 176, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Αλεξίου  Γιάννης  κάτοικος Καστανιά /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 93 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Ανάγνου Αθαν.  Κ. κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 293   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξαν και υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της παραπάνω αναφερομένης  επαρχίας και τον διεύθυναν,  προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την επίδοση του αριστείου του.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

Ανάγνου Βασίλης κάτοικος Καστανιά. Στις 10 Ιανουαρίου 18444, υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδος αγώνα, διά μέσω του Δήμο Σπερχειάδος, προκειμένου αυτά να προωθηθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του  υπογράφεται από το Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 242] 

[Αναγνώστου Γεώργιος  κάτοικος Καστανιά/ χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 266 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται στον κατάλογο Νο 6836/28/4/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου  για χρήση της επίδοσης το προτεινόμενο χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ, 282].  

[Αναγνώστου Γιαννάκης   κάτοικος Καστανιά/xάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 261 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/28/4/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου  για χρήση της επίδοσης το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 282].

[Ανάγνου Ιω  Κ. κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 294  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξαν και υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της παραπάνω αναφερομένης  επαρχίας και τον διεύθυναν,  προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την επίδοση του αριστείου του.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Αναγνος Κ. Ιω  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 290   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξαν και υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της παραπάνω αναφερομένης  επαρχίας και τον διεύθυναν,  προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την επίδοση του αριστείου του.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

Αναγνωστοδημητρόπουλος Κώστας. ή Μητρόπουλος Αναγνώστου Κώστας κάτοικος Καστανιά. Στις 10 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό, συμμετοχής στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδος αγώνα. Το δε . Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο  Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη. Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Μητρόπουλος ή Αναγνωστοδημητρόπουλος Κώστας κάτοικος Καστανιάς Υπάτης της  Φθιώτιδας. Υπηρέτησε στρατιωτικά την πατρίδα από αρχή μέχρι τέλους υπό την οδηγία μας και πολέμησε ανδρείως στις μάχες: Υπάτης, Αετού  Γιαννιτσούς, Σέλιανης, Καλιακούδας, Αράχοβας και  Αθηνών, υπό την οδηγία του Καραϊσκάκη και σε  άλλες πολλές χάριν συντομίας παραλείπομεν [….] Εν Αγά την 10 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 242] 

[Αναγνωκωσταντίνου Αθαν  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 283 μαζί με άλλους 490 αγωνιστές σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844, τον οποίον συνέταξαν και υπέβαλαν οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας   Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης.  Προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών  για έκκριση. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ, 284, Φ. 286]

[Αναγνωκώστας Γιαννης κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 285 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται, ως Αναγνωστοκώστα Γιάννης, στον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς το  Δ. Χατζήσκο,  για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272]

Αναγνωστοκωνσταντίνου Κώστας κάτοικος Καστανιά Στις 10 Ιανουαρίου 18444, υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδος αγώνα, διά μέσω του Δήμο Σπερχειάδος, προκειμένου αυτά να προωθηθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του  υπογράφεται από το Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 242] 

[Αργυρόπουλον Αθανάσιον  εκ Καστανιάς/Αργυρό, προύχων-Δημογέρων. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 19 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μα ζί με άλλα 44 άτομα (προύχοντες -Δημογέροντες) από διάφορα χωριά και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επι την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον,  έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επι  κεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277]

[Αυγερόπουλος Αθανάσιος  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 282 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξαν και υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της παραπάνω αναφερομένης  επαρχίας και τον διεύθυναν,  προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την επίδοση του αριστείου του.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

 [Αυγερόπουλος Μήτρος κάτοικος Καστανιά. . Στις 10 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομικό αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας, προς το Υπουργείο Στρατιωτικών μέσου του Δήμου του, προκειμένου αυτά, να προωθηθούν αρμοδίως, για την έκδοσή του αριστείου του. Το δε πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του, το υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά 10 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 242]

[Βασιλόπουλος Θανάσης  κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 50 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Βλέπε την εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών στη μερίδα του αγωνιστή Γούζιου  Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Γεωργακόπουλο Αγγελή κάτοικος Καστανιά. Στις 10 Ιανουαρίου 18444, υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδος αγώνα, διά μέσω του Δήμο Σπερχειάδος, προκειμένου αυτά να προωθηθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του  υπογράφεται από το Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Επίσης Αναφέρεται με α/α 287 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξαν και υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της παραπάνω αναφερομένης  επαρχίας και τον διεύθυναν,  προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την επίδοση του αριστείου του.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 242, Φ. 286]

[Γεωργακόπουλο Γιαννάκη κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο.  Στις 10 Ιανουαρίου 18444, υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδος αγώνα, διά μέσω του Δήμο Σπερχειάδος, προκειμένου αυτά να προωθηθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του  υπογράφεται από το Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη.  Επίσης ο Ιωάννης Γεωργακόπουλος, αναφέρεται με α/α 288  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξαν και υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της παραπάνω αναφερομένης  επαρχίας και τον διεύθυναν,  προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την επίδοση του αριστείου του.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 242. Φ. 286]

[Γούζιoς Δημήτριος Κ. κάτοικος Καστανιά/Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 12 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 τον οποίο συνέταξαν οι  των οπλαρχηγοί: Χ, Περραιβό, Χριστόδουλο  Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Βασιλική. Γραμματεία των Στρατιωτικών και τον πρότειναν να τιμηθεί με  το αργυρό  αριστείο. Η εισήγησή τους, έχει ως εξής: «Οι υποφαινόμενοι λαμβάνομεν την τιμήν συστήσωμεν  ενώπιον της Β./ ταύτης Γραμματείας τους παραπόδας σημειούμενους αξιωματικούς και μη, κατοίκους διαφόρων χωριών της Φθιώτιδος, οι οποίοι εισίν μέχρι τούδε  παραγκωνισμένοι χωρίς να λάβωσι τα ανήκοντα Εθνόσημα, μ’ όλον  που άπαντες ούτοι διεύθυναν προ χρόνων τα πιστοποιητικά των και ως εκ της πολυκαιρίας φαίνεται δεν ελήφθησαν  αλλά και μη εις τας  Τοπικάς Αρχάς, και άλλα αλλαχού.

            Ως εκ τούτω γνωρίζοντες οι υποφαινόμενοι, εκ του πλησίον τους περί ου ο λόγος ως χαίροντες τα προσόντα των αριστείων, να δωθώσι τα Εθνόσημα ως εφεξής.»

Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]  

[Γιούτρας Κώστας  κάτοικος Καστανιά/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 202 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Γιούτρας Αναστάσης  κάτοικος Καστανιά/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 203 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Διαμαντόπουλος ή Διαμαντοχρήστου Πανταζής κάτοικος Καστανιά/ χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 256 στον κατάλογο, προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται στον κατάλογο Νο 6836/28/4/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου  για χρήση της επίδοσης αντί το προτεινόμενο σιδερένιο το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 282].

[Ζυγογιάννης Αποστόλης κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 272 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Αθανασίου Ευθυμίου Κατάγεται  από Μακεδονία, κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 10 Ιανουαρίου 18444, υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδος αγώνα, διά μέσω του Δήμο Σπερχειάδος, προκειμένου αυτά να προωθηθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του  υπογράφεται από το Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 242]

[Ζυγογιάννης Γούλας κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 272 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/28/4/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου  για χρήση της επίδοσης το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 282] 

[Ζυγογιάννης Νάιλας ή Νταζιος κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 271 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται στον κατάλογο Νο 6836/28/4/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου  για χρήση της επίδοσης το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 282].

[Ζυγογιάνης  ή ζυγοριανόςΑποστόλης κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται me a/a 52 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Ζυγορακος  Γιάννης Κ κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κακογιάννης Αθ. κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται me α/α 300  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Καρβέλης Γεωργάκης Τζικούρης  κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 36 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη  Xριστόδουλο  Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Καργιοκώστας κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 277 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο.  Ενώ με τον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς το  Δ. Χατζήσκο, του επιδόθηκε το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272/]  

[Κασβίκης Γιαννάκης κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 264 στον κατάλογο, προτάθηκε για το χάλκινο  Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

 [Κατορλής Θανάσης κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 49 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Βλέπε την εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών στη μερίδα του αγωνιστή Γούζιου  Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Κούτρας Αναστάσιος  κάτοικος Καστανιά /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 90, σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Κούτρας Γόγας  κάτοικος Καστανιά/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 205 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται στον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς το  Δ. Χατζήσκο,  για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272].

[Κούτρας Ιωάννης  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλο Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 204 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται στον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς το  Δ. Χατζήσκο,  για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245]

[Κούτρας Κώστας  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 89 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Κύργιος Γεώργιος κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 278 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται στον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς το  Δ. Χατζήσκο,  για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272].

[Κύργιος Κατζιόγιαννος κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 279 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται στον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς το  Δ. Χατζήσκο,  για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272].

[Κύργιος Τριαντάφυλλος  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 278 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Ενώ ο ίδιος περιλαμβάνεται στον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς το  Δ. Χατζήσκο,  για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 245, Φ. 272/96]  

[Λάγιος  Ν. κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 296  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξαν και υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της παραπάνω αναφερομένης  επαρχίας και τον διεύθυναν,  προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την επίδοση του αριστείου του.. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Λέλης Γιάννης κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 253 στον κατάλογο, προτάθηκε για το χάλκινο   Αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται στον κατάλογο Νο 6836/28/4/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου  για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων χάλκινων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 282  

[Μακρύς  Γεωργάκης κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια Ενώ περιλαμβάνεται στον κατάλογο Νο 6836/28/4/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου  για χρήση της επίδοσης του χάλκινου αριστείου αντί το σιδερένιο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Μπακοδήμος κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο  Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Μπατζιόπουλος Αθανάσιος κάτοικος Καστανιά /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Μπατζιόπουλος Κώστας  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Μπάτσιος Μήτρος κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 47 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Βλέπε την εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών στη μερίδα του αγωνιστή Γούζιου  Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Μπάτζιος Σπύρος κάτοικος Καστανιά/Αργυρό.  Στις 8 Μαρίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, με τον υπό αριθμό Νο 606 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων- προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, πρότειναν για τον προαναφερόμενο το Αργυρό αριστείο, αφού μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκε να το λάβει. Ενώ στις 31 Αυγούστου 1844, τον συναντάμε με α/α 16 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 44 άτομα, προύχοντες -Δημογέροντες, από διάφορα χωριά και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230, Φ. 277, Φ, 281] 

[Νικολάου Ντινος  κάτοικος Καστανιά /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Νταλογιάννης  κάτοικος Καστανιά /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Νταλιάνης Αθανάσιος  κάτοικος Καστανιά /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 99 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Ντελός Δημήτριος κάτοικος Καστανιά/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 196 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Ντριβαλάς Γεώργιος Μ κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 297  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξαν και υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της παραπάνω αναφερομένης  επαρχίας και τον διεύθυναν,  προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την επίδοση του αριστείου του. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Ντριβαλάς Ν. κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 295  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844 και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξαν και υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της παραπάνω αναφερομένης  επαρχίας και τον διεύθυναν,  προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την επίδοση του αριστείου του. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Ντριλογιάννος (Με επιφύλαξη, δυσανάγνωστο το επώνυμο) κάτοικος Καστανιά/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 280 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Ξηροτύρης Ηλίας κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «[…] ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 38 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Ενώ, στον ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, που διευθύνθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία, του απονέμεται το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245/259, Φ. 282/38]

[Ξηροτύρης Γιαννης κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Τον πρότειναν για το σιδερένιο αριστείο. Στις 10-3-1844 το υπουργείο των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, διεύθυνε ονομαστικό κατάλογο 3466, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα σε 100 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο προτεινόμενος Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245/283, Φ. 272/1]

[Ξηροτύρης Μήτρος κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Τον υποφαινόμενο τον πρότειναν για σιδερένιο. Ενώ, στις 10-3-1844 το υπουργείο των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, διεύθυνε ονομαστικό κατάλογο 3466, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα σε 100 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο προτεινόμενος Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 272/2]

[Ξηροτύρης Κώστας κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο/ χάλκινο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 103/14/7βρίου 1841, προς Διοίκηση Φθιώτιδος και τον έχει με σιδερένιο αριστείο.  Ενώ ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε, από το Υπουργείο των  Στρατιωτικών,  προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, φαίνεται τελικά να τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Δεν αποκλείεται, να διαμαρτυρήθηκε ή να έκανε προσφυγή ξανά στις εξεταστικές επιτροπές  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 79, Φ. 282]  

[[Ξηροτύρης Νικόλαος κάτοικος Καστανιά/Αργυρό;  Στις 8 Μαρίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, με τον υπό αριθμό Νο 606 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων- προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, πρότειναν για τον προαναφερόμενο με α/α στον κατάλογο 15, το Αργυρό αριστείο, αφού μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκε να το λάβει. Χρήζει περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε του στάλθηκε. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230]

[Ξηροτύρης Παναγιώτης κάτοικος Καστανιά/Αργυρό  Στις 8 Μαρίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ. Χατζήσκος, με τον υπό αριθμό Νο 606 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων- προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, πρότειναν για τον προαναφερόμενο το Αργυρό αριστείο.  Ο ίδιος  περιλαμβάνεται με α/α 17 μαζί με άλλους 44 άτομα ως Δημογέροντες-προύχοντες των χωριών τους και με απόφαση του Υπουργείου  των Στρατιωτικών:  «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενεργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230, Φ. 277,  Φ. 281]

[Παναγιώτου Αναγνώστης  κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  Α. Π με α/α 26 στον κατάλογο προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245]

[Παπαδήμος  κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 263 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Παπαναστάσης κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 260 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο. Ενώ με τον ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το  Υπουργείο  των Στρατιωτικών, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους. Τιμήθηκε τελικά με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282, Φ. 245]

[Παπαναστάσης Κώστας κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 262 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδρένιο αριστείο.  Ενώ με τον ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το  Υπουργείο  των Στρατιωτικών, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους. Τελικά τιμήθηκε  με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ. 282]   

[Παπασταμούλης Δήμος κάτοικος Καστανιά/Αργυρό; Στις 8 Μαρίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, με τον υπό αριθμό Νο 606 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων- προς τη Βασιλική  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, πρότειναν για τον προαναφερόμενο με α/α 16 στον κατάλογο , το Αργυρό αριστείο, «…αφού μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκε να το λάβει». Ενώ σύμφωνα με τη παραπάνω πρόταση, το Υπουργείο των Στρατιωτικών  τον περιλαμβάνει  με α/α 18 σε κατάλογο μαζί με άλλα 44 άτομα, προύχοντες -Δημογέροντες, από διάφορα χωριά και: «…Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί  των Στρατιωτικών Γραμματείας της Επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»    Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230, Φ. 277, Φ. 281]

[Παπασταμάτης Θεόδωρος  κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 267 στον κατάλογο, προτάθηκε για το χάλκινο   Αριστείο. Ενώ με τον ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το  Υπουργείο  των Στρατιωτικών, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 282/46]

[Παπατζιόπουλος ή Πανατζιόπουλος;;; Κώστας  κάτοικος Καστανιά/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 198 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Παπατζιόπουλος ή Πανατζιόπουλος;;; Αθανάσιος  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 199 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Παπαυγέριος Αναστάσης κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ενώ, στις 10-3-1844 το υπουργείο των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, διεύθυνε ονομαστικό κατάλογο 3466, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα σε 100 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο προτεινόμενος Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 272/2]

[Πασιά Αναγνώστη  κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και ο Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  Α. Π. με α/α 27 στον κατάλογο, προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245]

[ΠολίτηνΔημήτριον κάτοικος Καστανιά/Αργυρό, προύχοντας Δημογέροντας. Περιλαμβάνεται με α/α 21 σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 44 αξιωματούχους: προύχοντες-Δημογέροντες από διάφορα χωριά,  οι οποίοι τιμήθηκαν με το Αργυρό Αριστείο. ΄Ήτοι: «Γραμματεία Στρατιωτικών. Απόφασις/11 Μαρτίου 1844

            Επί τη προτάσσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος  επί κεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 281]

Ρούσκα Αναστάσιος κάτοικος Καστανιά Στις 10 Ιανουαρίου 18444, υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδος αγώνα, διά μέσω του Δήμο Σπερχειάδος, προκειμένου αυτά να προωθηθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του  υπογράφεται από το Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 242]

[Ρούσκας Μήτρος  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 10 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομικό αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας, προς το Υπουργείο Στρατιωτικών μέσου του Δήμου του, προκειμένου αυτά, να προωθηθούν αρμοδίως, για την έκδοσή του αριστείου του.   Ο ίδιος, αναφέρεται με α/α 286  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844, τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές και προτάθηκε για σιδερένιο.  Ο κατάλογος διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση. Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε το έγγραφο της επίδοσης του προτεινόμενου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 242, Φ. 286]

[Ρούσκας  Ιω  Κ. κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 291 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε το έγγραφο της επίδοσης του προτεινόμενου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Ρούσκας Κωστής κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 10 Ιανουαρίου 18444, υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδος αγώνα, διά μέσω του Δήμο Σπερχειάδος, προκειμένου αυτά να προωθηθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του  υπογράφεται από το Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Κωστής Ρούσκας κάτοικος[…] έλαβε μέρος  σε διάφορες κατά των εχθρών μάχας: εις την της  Υπάτης, εις του Αετού, εις της Σέλιανης, Γιαννιτσούς,  Καλιακούδας και εις την  έξοδο του Μεσολογγίου και σε άλλες υπό την οδηγία ημών και του αείμνηστου Γ. Καραϊσκάκη […]. Εν Αγά 10 Ιανουαρίου 1844». Επίσης  αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8-3-1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά και τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο Τον κατάλογο τον  διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, για έγκριση. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 242, Φ. 286] 

[Σακουλάς;;;Ντίνος  κάτοικος Κατανιά/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 201 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Δεν βρέθηκε έγγραφο επίδοσης του αριστείου του. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Σπαθαρός Κώστας κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος σε στρατιωτικό κατάλογο με α/α 19, ως λοχίας  του 6ου τάγματος, μαζί με άλλους 56 αγωνιστές και ως υπαξιωματικός του απονέμεται το χάλκινο αριστείο . Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 163]

[Σταμελόπουλος Γιάννης κάτοικος Καστανιά του Δήμου Υπάτης της Φθιώτιδας. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του, υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κ: Σταμελόπουλος Γιάννης κάτοικος καστανιάς Υπάτης της επαρχίας Φθιώτιδος, υπηρέτησε στρατιωτικός την πατρίδα[…..]  Παρευρέθη εις διαφόρους κατά εχθρών μάχες υπό την οδηγία μας , πολέμησε  εις  δυο προσβολές της Υπάτης, του Αετού, της Γιαννιτσούς και σε άλλες γενόμενες επί της Επαρχίας κατά των εχθρών[…]. Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844». Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 242]

 [Σταμέλος Ταξιάρχης ή Ταξιάρχης Σταμoύλος κάτοικος Καστανιά/Αργυρό. Στις 10 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομικό αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας, προς την Γενική Γραμματεία της Επικρατείας, δια μέσου του Δήμου του, προκειμένου αυτά να προωθηθούν αρμοδίως. Ενώ είναι καταχωρημένος με α/α 21 σε Διάταγμα του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλα 31  άτομα, όπου το: «..Υπουργείο Στρατιωτικών Αθήνα τη 3 Ιουλίου 1844. 

“Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου ες 31 άτομα. Απόφασις 5/ Ιουλίου 1844

            Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίσαμεν και δατάττομεν τα εξής.

            Αον ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών έλαβον μέρος ενεργητικόν ει τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου.

            Βον Επί του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα 5 Ιουλίου 1844”  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 242]1235217 

 [Στεργιότης Γεώργιος κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 48 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Βλέπε την εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών στη μερίδα του αγωνιστή Γούζιου  Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Σκιαδάς Κώστας  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε για σιδερένιο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις 10-3-1844 το υπουργείο των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, διεύθυνε ονομαστικό κατάλογο 3466, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα σε 100 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο προτεινόμενος Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 272/2]

[Σουγιόπουλος ή Σουλόπουλος Ηλίας  κάτοικος Καστανιά/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο υποφαινόμενος  με α/α 200 προτάθηκε για σιδερένιο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις 10-3-1844 το υπουργείο των στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, διεύθυνε ονομαστικό κατάλογο 3466, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα σε 100 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο προτεινόμενος Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 272/2]

 [Σουλόγιαννος κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 254 στον κατάλογο, προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].Φ. 272/87 ;;;;;;; για το αριστείο έρευνα

[Στούμπος ή Σούμος Γεώργιος  κάτοικος Καστανιά /σιδερένιο.  Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 271 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο. Στη συνέχεια το Υπουργείο των Στρατιωτικών, διαβίβασε  σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών, Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζίσκο ,για χρήση της διανομής, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Ο υποφαινόμενος είναι με α/α 94 στον κατάλογο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Σφύκας Γεωργάκης  κάτοικος Καστανιάς   Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 265 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο. Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κανένα έγγραφο που να φανερώνει την επίδοση.  Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245

[Ταξιάρχης Σταμέλος ή Σταμέλος Ταξιάρχης; κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 175, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Ταξιάρχης  Γ. Ι. κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 299  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν και υπέγραψαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Ταξιάρχου Ι. Στ.  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 289 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας, τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.

[Ταξιάρχης Νικόλ. Σπ κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας, τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Τέλης Ιωάννης κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Φαίνεται  ως στρατιώτης  του 3ου τάγματος της οροφυλακής, μαζί με άλλους 56 αγωνιστές  στο Αρχηγείου της Διοίκησης Ευρυτανίας και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 163]

[Τζικούρης Γεωργάκης Καρβέλη κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 257 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Τζιαμπάσης ή Τζιαμπάνης;;Κωνσταντής  κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 269 στον κατάλογο, προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Ενώ με τον ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το  Υπουργείο  των Στρατιωτικών, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 282]   

[Τζικόπουλος Γιάννης κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 4ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Τζικόπουλος Νικολός κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 288 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[ΤζικουρόπουλοςΑθανάσιος  κάτοικος  Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 270 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 245, Φ. 282]  

[Τσικούρας Γ. Α. κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 292   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844, τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προτείνοντας των για σιδερένιο. Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν βρέθηκε το έγγραφο της επίδοσης. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

 [Τζιμπίδας  Γιάννης κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 287 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, διεύθυνε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα σε 100 άτομα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 272]  

[Τζίρος (Τσίρος) Γεώργιος κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 286 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, διεύθυνε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272/4]  

[Φούρλας Μιχαήλ  κάτοικος Καστανιά/χάλκινο/ Αργυρό. Στις 21-1-1843, ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Μ. Φούρλας,  προτάθηκε για το Αργυρό αριστείο. Ο ίδιος βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 25 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 44 άτομα-προύχοντες -Δημογέροντες, από διάφορα χωριά και το Υπουργείο των Στρατιωτικών:   «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενεργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 277, Φ. 281]/25]

[Φούρλας Χρήστος κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 83 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πιθανόν ο ίδιος να διαφώνησε με το χορηγούμενο σιδερένιο και απευθύνθηκε στο  Χριστόδουλο Χατζηπέτρου και συμπεριλήφθηκε στον   ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε, από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, προς τον Χ. Χ., με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 272, Φ. 282]  

Φούρλας Χρήστος  κάτοικος Καστανιά/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 194 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Χρήστου Μήτρος κάτοικος Καστανιά/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 268 στον κατάλογο, προτάθηκε για το χάλκινο   Αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, διαβίβασε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 6836/28/4/1844, προς τον Συνταγματάρχη  Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282,  Φ. 245]

Φ. 245/(Επώνυμο δυσανάγνωστο) Αθανάσιος  κάτοικος Καστανιά/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 281 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, για κάθε παρατήρηση, διόρθωση ή συμπλήρωση, επικοινωνήστε μαζί μου. Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας

Δείτε και συγκρίνετε τους εκλογικούς καταλόγους του 1843 με αυτούς των αγωνιστών →Εδώ

 

[1]     «Ν. Αντωνόπουλος «Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του 21» Αθήνα 1989».

               «Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1821».  Κ. Κλεφτοδήμος

               «Φθιώτες Αγωνιστές του 1821 κατά χωριά». Γιώργου Σκούρα

                «Κατάλογος Αγωνιστών Π. Βασιλείου

               «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές στην επανάσταση τοι 1821. Κώστας Ζήσης».