Καστανια Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα 1843 στο χωριό Καστανιά του Δήμου Υπάτης Φθιώτιδος

Καστανιά Φθιώτιδας. Λεγόταν και “Πασπαλάς”. Ο Πούκεβίλ την τοποθετεί στα “Βλαχοχώρια” του κτηματολογίου του Πατρατζίκ με 30 σπίτια. Συνοικισμός Υπάτης από το 1836 έως το 1912. Κοινότητα το 1912 με συνοικισμό το Καπνοχώρι, αργότερα 2006 Δ.Δ.Δ Υπάτης με 265 κατοίκους1”. Σε μια ανεπίσημη απογραφή που έγινε από Γάλλους το 1835, είχε 98 κατοίκους με 33 οικογένειες2 .

Επεξηγηματική Περίληψη των Αρχειακών εγγραφών

Με την προκήρυξη των συνταγματικών εκλογών το 1843, δεν έχουμε ακριβή αριθμό οικογενειαρχών που πήραν μέρος στις εκλογές και τούτο διότι, οι κάτοικοι του χωριού, όπως θα δούμε πιο κάτω 29 τον αριθμό στις 3 Οκτωβρίου του 1843 συνήλθαν σε συνέλευση στην εκκλησία του Νεοχωρίου, Άγιος Αθανάσιος , προκειμένου να εκλέξουν τους εκλογείς των.

Όμως, επειδή ο πάρεδρος του χωριού Καστανιάς, Δ. Σταμούλης, ο παπάς του ιδίου χωριού Παπαναστασίου και καποιοι ακόμη, διαφώνησαν με την πλειοψηφία των παραπάνω αναφερομένων (29) του καταλόγου, δεν συμμετείχαν. Έτσι οι 29 κάτοικοι του χωριού, έχοντας την πλειοψηφία, έκαναν την δική τους συνάθροιση και για να είναι νόμιμοι , προσκάλεσαν τον πάρεδρο του χωριού Νεοχώρι, Αθαν. Τσούμα, να προεδρεύσει στην εκλογική διαδικασία και για ιερέα κάλεσαν τον Παπαδημήτρη Τριαντάφυλλο, για να συντάξει τον παρακάτω σημειούμενο κατάλογο, να τελέσει τη λειτουργία, να ορκίσει τους μετέχοντες και να υπογράψει τα πρακτικά.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του παρακάτω παρατιθέμενου πρακτικού της συνάθροισης, οι κάτοικοι του χωριού ξεπερνούσαν τους 50 και ως νόμιμοι εκλογείς του χωριού Καστανιάς εξέλεξαν τους: Βασίλειο Αδάμο και Σταμέλο Ταξιάρχη, οι οποίοι στην Τοπική Επαρχιακή Συνέλευση συντάχθηκαν με την ομάδα του Αινιάνα, Κοντογιάννη.

Η άλλη τώρα ομάδα, δηλαδή αυτή των Χατζίσκου Ζωγραφίδη, ενέταξε το όνομα του Π. Ξηροτύρη ως εκπρόσωπο Καστανιάς, πράγμα το οποίο μέχρι αυτής της στιγμής από την έρευνά μας δεν προκύπτει από κάποιο Πρακτικό.

Αντίθετα και όπως προκύπτει από τα πρακτικά των εκλογικών διαδικασιών που έγιναν στο Νεοχώρι του Δήμου Καλλιαίων. Ο πάρεδρος της Καστανιάς Δ. Σταμούλης συγκάλεσε ξεχωριστή συνάθροιση διαφωνούντων κατοίκων από Νεοχώρι και Καστανιά και εξέλεξαν ως παραστάτες του Νεοχωρίου τους Δ. Πολίτη και Γ. Τζιακατίκα,τους οποίους οι κάτοικοι του Νεοχωρίου με επιστολή τους προς την Τοπική Συνέλευση των πληρεξουσίων, δεν τους αναγνωρίζουν ως νόμιμο.

Ψηφιακό Πρακτικό χωρίου Καστανιάς (184799)έως 1846802

Σήμερον την τρίτην 8βρίου του 1843, τεσσαρακοστού τρίτου έτους ο υποφαινόμενος Ιερεύς Παπαδημήτρης Τριαντάφυλλός ομού με τον Πάρεδρο Νεοχωρίου Κ. Αθαν. Τσούμα, προσκαλεσμένοι από τους κατοίκους Καστανιάς διά να ενεργήσωμεν την εκλογήν αυτών διότι ο ιερεύς και ο πάρεδρος του χωρίου ηρνήθησαν αυτήν ενεργήσωσι μετέβημεν εις το ειρρημένον χωρίον εις την εκκλησίαν του Αγίου Αθανασίου όπου εύρωμεν τους κατοίκους συναγμένους επί τω σκοπώ της εκλογής. Συνετάχθη λοιπόν ο κατάλογος ως εξής,

1. Βασίλειος Ανάγνος

2. Σταμέλος Ταξιάρχης

3. Αναστάσιος Ρούσκας

4. Ιωάννης Καραπλής

5. Θανάσης Ταξιάρχης

6. Γεώργιος Τσικούρας

7. Νικολός Σταμουλόπουλος

8. Νικολός Κωνσταντόπουλος

9. Μήτρος Αυγέρης

10. Μήτρος Ρούσκας

11. Κώστας φουρλάκης

12, Αγγελής Γεωργακόπουλος

13. Κώστας Ρούσκας

14. Κώστας Ανάγνος

15. Μήτρος Κουρέλιας

16. Θανάσης Κωνσταντόπουλος

17. Θανάσης Κουκουγιάννης

18, Δημήτριος Ανάγνος

19. Αυγέρης Τσιμποκώστας

20. Ταξιάρχης

21. Ιωάννης Ρούσκας

22. Γεώργιος Σχίζας

23. Γεώργιος Αμπλιανίτης

24. Γεώργιος Μωριανος;; (δυσανάγνωστο)

25. Γιάννης Γεωργακόπούλος

26. Γεώργιος Σταμελόπουλος

27. Κώστας Γεωργακόπουλος

28. απόστολος Μαντζανίκας

29. Θανάσης Σταθοδημητρόπουλος

Ο παρών Κατάλογος συνιστάμενος εξ είκοσι εννέα οικογενείας αναγνώσθη μεγαλοφώνως και επικυρώθη δια της συγκαταθέσεως παμψηφεί των συνελθόντων πολιτών επομένως ο ιερεύς Κύριος Παπα Δημήτριος Τριανταφύλλου επαρουσίασθη εις το μέσον κρατών εις χείρας του το ιερόν ευαγγέλιον και εις των γεροντοτέρων ο Κύριος Βασίλειος Ανάγνος Ανέγνωσε τον όρκον κατά το αθρ, 5 των υπαρίθ. 10050 της τετάρτης Μαρτίου 1829 οδιγιών αφού προηγουμένως ο Ιερεύς Ανέγνωσε τας διαφόρους οδιγίας κλπ, περί εκλογής, επομένως ο Παριστάμενος Πάρεδρος του χωρίου Νεοχωρίου Κύριος Αθανάσιος Τσούμας επρότεινεν εις την συνάθροισιν να εκλεχθή επιτροπή πενταμελής εκ των γερονττέρων και παμψηφεί εκλέχθησαν οι Κύριοι Σταμέλος Ταξιάρχης, Δημήτριος Ανάγνος, Αναστάσιος Ρούσκας, Αγγελής Γεωργακόπουλος, Αυγερης Τσιμποκώστας, οίτινες μετά του προεδρεύοντος την επιτροπήν Αθανασίου Τσούμα συνέταξαν ιδιαιτέρως τον Κατάλογον εξ οκτώ ονομάτων διότι τόσοι αναλογούν εις το χωρίον Καστανιάς έχουσα οικογενείας υπέρ των πεντήκοντα.

1. Βασίλειος Ανάγνος

2 Σταμέλος Ταξιάρχης

3. Αναστάσιος Ρούσκας

4. Αγγελής Γεωργακόπουλος

5. Γεώργιος Τσικούρας

6. Μήτρος Αυγέρης

7. Μήτρος Κουρέλιας

8. Μήτρος Ρούσκας

Εψηφοφορίθη ο Σταμέλος Ταξιάρης και έλαβεν υπέρ αυτού ψήφους λευκούς είκοσι οκτώ.

Εψηφοφορίθη ο Βασίλειος Ανάγνος και έλαβεν υπέρ αυτού ψήφους λευκούς είκοσι οκτώ.

Εψηφοφορίθη ο Αναστάσιος Ρούσκας και έλαβεν υπέρ αυτού ψήφους λευκούς είκοσι μία και κατά 7 επτά.

Εψηφοφορίθη ο Αγγελής Γεωργακόπουλος και έλαβεν υπέρ αυτού ψήφους λευκούς είκοσι επτά και κατά μια.

Εψηφοφορίθη ο Γεώργιος Τσικούρας και έλαβεν υπέρ αυτού ψήφους λευκούς δέκα πέντε και κατά δέκατρεις 13 .

Εψηφοφορίθη ο Μήτρος Αυγέρης και έλαβεν υπέρ αυτού ψήφους λευκούς δέκα εννέα και κατά μελανούς εννέα .

Εψηφοφορίθη ο Μήτρος Κουρέλιαςκαι έλαβεν υπέρ αυτού ψήφους λευκούς δέκα τέσσαρες κατά μέλανους δέκα τέσσαρες.

Εψηφοφορίθη ο Μήτρος Ρούσκας και έλαβεν υπέρ αυτού ψήφους λευκούς είκοσι πέντε και κατά μελανούς τρεις .

Κατά συνέπειαν έλαβεν τους πλειοτέρους ψήφους Βασίλειος Αδάμος 28 Σταμέλος Ταξιάρχης 28 οίτινες θεωρούνται ως εκλέκτορες του χωρίου Καστανιάς επί τούτοις εγένετο η παρούσα έκθεσις σήμερον την τρίτην οκτωμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους εν τω ναώ του Αγίου Αθανασίου και υπεγράφη παρά του Ιερέως του προεδρεύοντος Παρέδρου και της επιτροπής

Ο ιερεύς                               ο Πάρεδρος

Παπαδημήτριος Τριανταφύλλου         Διά τον αγράμματος Αθαν Τσούμαν

                           Παρεδρον του Νεοχωρίου υπογράφω εγώ Κ.Κυριαζόπουλος

Η επιτροπή των πέντε μελών

Σταμέλος Ταξιάρχης

Δημ. Ανάγνος

Αναστ. Ρούσκας

Αυγέρης Τσιμποκώστας

Αγγελη Γεωργακόπουλος

Συνημμένο στο παραπάνω πρακτικό,βρίσκεται το εξής παρατιθέμενο έγγραφο καθαρογραμμένο.

Γίνεται μνεία, ότι οι υπογεγραμμένοι δεν ευρέθησαν παρόντες εις την εκλογήν, αλλά επαρουσιάσθησαν εις το τέλος αυτής, ως βεβαιούν ότο αποδέχονται καθ’ όλοκληρίαν την Γενομένην εκλογήν

την αυτήν ημέραν

Διά τον αγράμματον Γεώργιον κολομπρίνον κατ’ αίτησίν του υπογράφη παρ εμού θ. κοστόπουλου

Διά τον αράμματον Νικόλαον Κραβαρίτην υπογράφω εγώ κατ’ αίτησίντου Γ. Κ. Κυριαζόπουλος

Διά τον αγράμματον ιαάννην Δημητρόπουλον κατ’ αίτησίν του υπογράφω εγώ Γ. Κ κυριαζόπουλος.

Διά τον αγράμματον Νικόλαον τριβαλόουλον κατ΄αίτησίν του υπογράφω Γ. Κ. Κυριαζόπουλος

Διά τον αγράμματον Αθ. Αυγέρην Ιωάννης Κορομπίλης

ίσον απαράλλακτον τω πρωτοτύπω

Εν Υπάτη τη 3 8βρίου 1843

Ο Προεδρεύων την Συνέλευσιν Αθ. Τσούμας πάρεδρο του Νεοχωρίου

και αντ’ αυτού υπογράφω κατ΄αίτησίν του

Θεόδωρος Χρηστίδης”

Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία κατά την μετάφραση των ψηφιακών εγγράφων, τα οποία είναι στη διάθεση του αιτούντα.

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν λάθη και παραλήψεις μας. Σε πολλά ονόματα υπάρχουν ερωτηματικά, πιθανόν να μην αποδίδονται σωστά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε απάντησή μας

1Πηγή:Γ. Δημητρίου, “Πόλεις κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα”, (13ος -20ος αι.) “Φθιωτικά Χρονικά 2006” Λαμία)

2 Πηγή: “Γ.Α.Κ Φ 122 “Οθωνικά Υπ. Εσωτερικών” αριθμός. εγγράφου (ΓΑΚ) 009,