Καστανιά Υπάτης αγορά-πώληση χωριού 1843  

          Καστανιά Υπάτης αγορά-πώληση χωριού        

Ταπία- Συμβόλαια καθαρογραμμένα-μεταφρασμένα τα οποία αφορούν το χωριό Καστανιά Υπάτης 1836-1843

Μετά την επικράτηση της επανάστασης και την εθνικοποίηση των όσων μερών της επικράτειας αποκτήθηκαν διά των όπλων, η ελληνική Κυβέρνηση βρέθηκε μπροστά σε ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, διότι, κάποιοι πρώην ιδιοκτήτες γης Οθωμανοί, πρόλαβαν και πούλησαν τη γη τους σε διάφορα αρπακτικά που κράτησαν τις τσέπες τους άθικτες κατά διάρκεια του αγώνα. Τέτοια συμβόλαια όπως  είναι πάρα πολλά και κάποια χωριά με πλούσια γη,  μεταβιβάστηκαν σε Έλληνες παραλήδες. Τα παρακάτω καθαρογραμμένα συμβόλαια είναι μικρό δείγμα της επικρατούσας κατάστασης με τα Εθνικά κτήματα στην περιοχή της Φθιώτιδας. Σε άλλη σελίδα θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε περισσότερα για αρπαγές και διεκδικήσεις εθνικής γης,  με δίκαια ή έωλα επιχειρήματα.

1ον [Δραχμή

Αίτιον του παρόντος εγγράφου είναι το εξής:

Ο Απδούλ μπακηζαδέ Χασάν Αγάς κάτοικος των Νέων Πατρών έχων υπό την κατοχήν του χωρίου οναμαζόμενον Καστανιά κειμένου εν τη επαρχία Νέων Πατρών γαίας εννέα ζευγαρίων γεωργησίμους και μη γεωργησίμους καλουμένας μπαστάνια γνωστάς τοις πάσι, προσοδ/κά κτήματα, δένδρα, και άλλα τοιαύτα παρεχώρησε το δικαίωμα της διαμονής και κατοχής αυτών εις τον επιφέροντα το παρόν έγγραφον ζαδζά Δάμζα αλβανόν δια γρόσια τέσσαρας χιλιάδας και εξακόσια επί συμφωνία του να λαμβάνη από τους ριαγιάδες το γνωστόν κατά το εκπάλαι κεκομμένον ετήσιον, και αυτός εδέχθη και τα παρέλαβε και έμεινε χρεώστης της ρηθείσης ποσότητος της τιμής  παραχωρήσεως εις τον ειρημένον δούς αυτώ ομολογίας χρεωστικάς και επειδή τώρα διεσχίσθησαν αι ομολογίαι, και έγεινεν η παραχώρησις και η παράληψις και ημείς ευρεθέντες κύριοι της γης διά το ότι το ρηθέν χωρίον είναι εντός  του τιμαρίου το οποίον έχομεν υπό την κατοχήν μας με βασιλικόν μπεράτιον διά το ενεστός χιλιοστόν διακοσιοστόν  τεσσαρακοστόν πρώτον έτος, ενεκρίναμεν αυτήν την παραχώρησιν,  και αφού κατά το κανούνιον ελάβομεν το δικαίωμα της γης, εδώκαμεν εις τον ειρημένον ζαδζά αλβανόν το παρόν ταπίο ενδεικτικόν της κατοχής  των ειρημένων γαιών υπ’ αυτού, και της αδείας του λαμβάνη  το κεκομμένον  κατά το εκπάλαι χωρίς να εμποδίζηται υπ’ ουδενός εν των ρηθέντι

Εν έτη 1241.

                                                                                                       Μάρτυρες, (ακολουθούν οι υπογραφές υπογραφές)

δυσαναγνωστη,   Δερβίςχασανζαδε,       Ζαδες τοποτηρητής             Σεϊχ μεχμέδ  Κονδο     μουεζζιν

υπογραφή       μεχμέτ εξουσιαστής   του Ιμπαλή εξουσιαστή        χάρμπα     μαχμούτ   μολλα μεχμετ

                      του ρηθέντος τιμαρίου     του ρηθέντος  χωρίου

 

μουεζζίν             Δερβίς ογλού     Κουρουμελού    μπελορέδε

μολλα μεχμέδ        ζαλήχ               ζαλήχ               μουσταφά

*

2ον

[1 Δραχμή

 Αίτιον του παρόντος εγγράφου είναι το εξής:

Ο ζεϊδ αχμέτ αγάς Βαϊζζαδέ έχων υπό την κατοχήν του εις το χωρίον Καστανιά/ το οποίον υπόκειται εις το ξιγιαμέτι το οποίον οι υποφαινόμενοι έχομεν υπό την κατοχήν μας με βασιλικόν μπεράτιον διά το ενεστός  χιλιοστόν διακοσιοστόν δέκατον πέμπτον έτος/ διαφόρους γαίας, αγρούς, λαχανόκηπους και αλωνότοπους,  οικεία βουλή, και προαίρεση περεχώρησε το δικαίωμα της διαμονής και κατοχής όλων αυτών εις τον επιφέροντα το παρόν έγγραφον μολλά Ιδρίση Χατζή χασάν ογλού διά Γρόσια πεντακόσια, και αυτός τα εδέχθη και παρελαβε καταβαλών την ρηθείσαν ποσότητα εις τον ειρημένον ζεϊδ αχμέδ αγά ολόκληρον και ανελλιπή. αλλά επειδή εις τας παραχωρήσεις  είναι αναγκαία και άφτικτος η άδεια του Κυρίου της γης αυτής, αφού κατά το βασιλικόν κανούνιον ελάβομεν του ταπίου, εγκριθέντος την παραχώρησιν ταύτην εδώκαμεν εις χείρας του ρηθέντος Ιδρίση χατζή χασάν το παρόν έγγραφον, ώστε πληρώνων  αυτός  κατ’ έτος εις τους κατά καιρόν Κυρίους της γης τα νόμιμα δέκατα να μην εμποδίζεται ούτε παρ’ ημών ούτε παρ’  άλλου τινός εις την κατοχήν αυτών των γαιών.

Εν έτη 1215                                                   Μάρτυρες

                    ζεϊδ αχμετ  σφραγίδα

                              Ζαϊμης του                Γιουσούφ                 μουλλά μουσταφάς  Ομέρζηπολής

                              γαρδικιου                  αχμέτ                              κάμου                   καρά αχμετ

μουσταφα αγά

χατζή αγα ζαδες    ζαλήχ αγάς             ζεϊδ χουσεϊν αγάς              μοσταφά απδή                μουλά εμίνης

                              μουσα αγαζαδες     ρουστέμ αγαζαδες             αγάζαδες                             απδή ογλο

Με βάση τα παραπάνω ταπία των αγάδων του Πατρατζικίου φαίνεται, πως ο φέρων αυτά (τα ταπία) ήταν κάποιος Ιωάννης  Αγαλίδης από Αθήνα ο οποίος, από όσα αναφέρονται από την εν συνεχεία παράθεση των εγγράφων, προκύπτει, ότι το 1836 υπέβαλε για θεώρηση τα παραπάνω τουρκικά συμβόλαια και το 1843  ζητάει από την επιτροπή Οθωμανικών κτημάτων να του δοθούν αυτά τα έγγραφα επικυρωμένα. Ήτοι:

*

Αριθ. 836                    97

Αθήνα Ιούνιος 1843                 Προς την εξεταστικήν επιτροπήν

                                                 των   Οθωμανικών κτημάτων

              Παρακαλώ την Σεβ. ταύτην επιτρπήν όπως ευαρεστηθή  και μου δοθή αντίγραφον επικυρωμένον της αναφοράς μου με την πιστοποίησίν της, δια της οποίας αναφοράς μου εκαθυπέβαλα ενώπιον της επιτροπής Σας τα Χοτζέτια και ταπία με τις μεταφράσεις των κατά το έτος 1836. αφορόν τα την παρ’ εμού αγοράν του χωρίου Καστανιάς, ζητώντας την επικύρωσιν.

Εν Αθάναις τη

10 Ιουνίου 1843

                               Υποσημειούμαι ευσεβάστως

                                   Ο ευπειθείς

                                   Ι . Αγαλλίδης]    

*

Ακολουθεί το συμβόλαιο πώλησης των κτημάτων από τον κ. Ι Αγαλλίδη προς την κοινότητα του χωρίου Καστανιάς.

Η ημερομηνία του Συμβολαίου, αν είναι  το 1837 δεν συμβαδίζει με την ημερομηνία  10 Ιουνίου 1843 της αίτησης του Αγαλλίδη που ζητάει να του δοθούν επικυρωμένα τα μεταφρασμένα τα Ταπία. Λογω της δυσκολίας ανάγνωσης της ημερομηνίας, με βάση τα παραπάνω πιθανολογείται  ότι η πώληση- μεταβίβαση έγινε το 1847 και όχι το 1837. Τελικά δεν γνωρίζουμε αν τα κτήματα του χωριού περιήλθαν στους  κατοίκους της Καστανιάς

*

[Αριθ. ευρ. 1401                 

Το Συμβολαιογραφείον    Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών Δ. Σουρμελής

επί της οδού Ερμής 122           Δηλοποιεί ότι

Εμφανισθέντες  ενταύθα αφ’ ενός μέρους ο Κος Ιωάννης Αγαλίδης, έμπορος κάτοικος Αθηνών, και αφ’ ετέρου  ο κ. Αναγνώστης Πάπ. Σταμούλης, γεωργός, κάτοικος Καστανιάς χωρίου της επαρχίας Φθιώτιδος,  γνωστοί μοι αμφότεροι, ωμολόγησαν ότι,  επειδή  ο Κος Ιωάννης Αγαλίδης έχει εις ιδιοκτησίαν του είκοσι Μπάστενας/ακίνητα κτήματα/ ούτω καλουμένας κατά την επιτόπιον φωνήν κειμένας, εντός του ειρημένου χωρίου Καστανιάς, αγοράσαντα  από Οθωμανούς της Υπάτης κατά τα ανά χείρας του έγγραφα της ιδιοκτησίας, και τα οποία ταύτα κτήματα διακρίνονται κατά τε το ποσόν έκτασιν και ορίων εξ’ αυτών των εγγράφων και επειδή απεφάσισεν ο ιδιοκτήτης ούτος να εκποιήση την διαληφθείσαν ταύτην ιδιοκτησίαν του, εσυμφώνησεν μετά του Αναγνώστου Πάπ. Σταμούλη πληρεξουσίου αντιπροσώπου της κοινότητος  του χωρίου Καστανιάς κατά το παραρτώμενον Συμβολαιογραγικόν έγγραφον και επώλησεν οικειοθελώς τας ρηθείσας είκοσι Μπάστενας με όλα τα δικαιώματα αυτών όσα αφορώσι το μέλλον προς την κοινότητα του χωρίου Καστανιά της Φθιώτιδος επί τιμήματι δραχμών επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήκοντα οκτώ, και λεπτών πεντήκοντα επτά. Αριθ.7578,57 τα οποία ταύτα χρήματα θέλει πληρωθώση εις δύω δόσεις, την μίαν Δραχμάς τρείς χιλιάδας. Αριθ.3000 εντός ένδεκα ημερών από της σήμερον αριθμηθησόμενη εις Λαμίαν επί χείρας του  ιδίου πωλητού ανυπερθέτως,  την ετέραν δε  δόσιν ήτοι δραχμάς 4578,57 θέλει πληρωθώση εις τας είκοσι πέντε  Αυγούστου τρέχοντος έτους ανυπερθέτως.

Γενομένης δε της εντελούς αναπληρώσεως του συμφωνημένου τούτου τιμήματος, εις τας ρηθείσας προθεσμίας των δύω δόσεων αμέσως αποκαθίστανται κύριοι και εξουσιασταί των πωληθέντων τούτων κτημάτων η ρηθείσα κοινότης  του χωρίου Καστανιάς ακαταζήτητος και αδιάσειστος αποξενωθέντος παντελώς απ’ αυτών των κτημάτων του Κου Αγαλλίδη. Αν όμως οι αγορασταί ήτοι η κοινότης Καστανιάς δεν εκπληρώσωσιν εντελώς τας ενδιαλαμβανομένας υποχρεώσεις των, ο Κος Ιω.Αγαλλίδης εις τοιαύτην περίπτωσιν έχει το δικαίωμα να καταργήση το παρόν Συμβόλαιον και να κηρύξη αυτό άκυρον απαιτών εντοσούτω  τας αποζημιώσεις του παρά των αθετησάντων το παρόν.

Η δε κοινότης Καστανιά χάνει του λοιπού παν δικαίωμα αγοράς ή προτιμήσεως επ’ αυτών των κτημάτων,  ο δε Κος Ιω. Αγαλλίδης  εισί ελεύθερος να διαθέση την ιδιοκτησίαν του αυτήν όπως θεληση  και όπως τον οδηγήσωσι τα συμφέροντά του.  Ούτως  εσυμφώνησαν τα ειρημένα μέρη αμεταθέτως και αμετακλήτως  και προς βεβαίωσιν των συμφωνηθέντων, συνετάχθη το παρόν υπογραφόμενον υπό των συμφωνησάντων μερών επί παρουσία και των προσυπογραφομένων μαρτύρων Δημητρίου Χατζίσκου κτηματίου κατοίκου Λαμίας και Κωνταντίνου Α. Τζουκαλά κτηματίου κατοίκου Υπάτης γνωστών μοι.

 Εγένετο δε εν Αθήναις εν τω Συμβολαιογραφείω την έκτην Ιουνίου 1837 τριάκοντα επτά ημέραν Κυριακή , ανεγνώσθη δε

 Ιωάννης Αγαλλίδης                                                  Μαρτύρων

Αναγνώστης Παπ. Σαμούλης                          Δημήτριος Χατζίσκος

Ο Συμβολαιογράφος                                       Κ.Α. Τζουκαλάς

Διονύσιος Σουρμελής

                  Ίσον τω πρωτοτύπω

     Τ.Σ       Ο Συμβολαιογράφος

                 Διονύσιος Σουρμελής]

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία «Εθνικά Κτήματα Μικτής Επιτροπής» Φ. 72/εγγρ.27 και 28