Καστρί Εκλογικά 1843

Εκλογές και εκλογικά συμβάντα στο χωριό Καστρί Μακρακώμης

  Η προκήρυξη των παραπάνω αναφερομένων εκλογών έγινε με Νόμο που ψηφίστηκε επί  Καποδίστρια, προκειμένου οι κάτοικοι να εκλέξουν τους εκλέκτορες ή παραστάτες των χωριών τους, οι οποίοι  θα τους εκπροσωπούσαν στην τοπική Γενική  συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων της επαρχίας Ν. Πατρών, σήμερα Φθιώτιδας.

Την πληρεξουσιότητα της επαρχίας Φθιώτιδας, διεκδίκησαν δυο αντίπαλες παρατάξεις μεταξύ τους: α) Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάνα, β) Δημητρίου Χατζίσκου και Χρ. Ζωγραφίδη

Στο Καστρί, είναι  από τα  χωριά του Δήμου Μακρακώμης, που έγινε μια εκλογική διαδικασία των κατοίκων για την εκλογή παραστατών  ή εκλογέων του.

Η συνάθροιση των κατοίκων έγινε στην εκκλησία του χωριού  «Άγιος Γεώργιος» στις 26 Σεπτεμβρίου του 1843 ημέρα Κυριακή. Πρόεδρος της συνέλευσης ορίσθηκε ο πάρεδρος του χωριού Γεώργιος Καραγκούνης Ιερέας για τη λειτουργία και την ορκωμοσία και τη σύνταξη του ονομαστικού καταλόγου των εκλογέων, ο  Παππά Αποστόλης.

Εκλέκτορας  του χωριού από την ψηφοφορία ανεδείχθη ο Αναγνώστης Ντούβλης.

Για την μετάφραση  των ψηφιακών χειρόγραφων πρακτικών[1]   προκειμένου ο αναγνώστης να βρίσκεται με την αμεσότητα των συμβάντων, έγινε προσπάθεια το κείμενο να μεταφερθεί στο μέτρο του δυνατού, αυτούσιο.

Περισσότερες Λεπτομέρειες: Στο καθαρογραμμένο ψηφιακό έγγραφο που ακολουθεί

«Σήμερον την εικοστήν έκτην Νοεμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους ημέραν Κυριακήν ο ιερεύς Παππά Αποστόλης εφημερεύων εις το χωρίον Καστρί του Δήμου Μακρακώμης μετά την θείαν λειτουργίαν εν τω Ναώ του Αγίου Γεωργίου, μέλλων να ενεργήσω την εκλογήν του εκλογέως κατά το ίδιον χωρίον και συνελθόντων των κατοίκων συνέταξα τον εξής κατάλογον.

 1. Γεώγιος Καραγκούνης
 2. Κώστας Γεώργίου
 3. Σπύρος Γεωργίου
 4. Κώστας Σαλαμίγκας
 5. Αναγνώστης Ντούβλης
 6. Κώστας Ντούβλης
 7. Γεώργιος Π(Σ)ανίδας
 8. Ιωάννης Τσακνής
 9. Παναγιώτης Νικολάου
 10. Γεώργιος Παππά Ιωάννου
 11. Ιωάννης Μπουριάλος
 12. Ιωάννης Δημητρίου
 13. Νικόλαος Μαυρίκας
 14. Κώστας Αντωνίου
 15. Κώστας Καφρίτζας
 16. Ευθύμιος Πλιάτζικας (Πλιάτσικας)
 17. Αθανάσιος Πλιάτζικας
 18. Χρήστος Γεωργίου
 19. Γεώργιος Χρήστου
 20. Αθανάσιος Ντούβλης
 21. Κώστας Μακριγιάννης
 22. Αθανάσιος Τζιάντος
 23. Δημήτριος Αθανασίου Τζιάντος
 24. Ιωάννης Θεοδώρου
 25. Απαστόλης Πανάγος
 26. Ιωάννης Αποστόλης(ου)
 27. Τριαντάφυλλος Αθανασίου
 28. Κώστας Τζουραμάνης
 29. Νάκος Τζουραμάνης
 30. Δημήτριος Νικολάου
 31. Νάσιος Αποστόλου
 32. Κωστάκης Αποστόλου
 33. Ιωάννης Μαργαρίτης
 34. Βάϊος Ιωάννου
 35. Γεωργούλας Ιωάννου
 36. Πολύμερος Γεωργίου
 37. Νάκος Κανίδας (Σανίσας)
 38. Δημήτριος Ιωάννου
 39. Γεώρφιος Μαργαρίτης
 40. Ιακοβής Ιωάννου
 41. Γούλας Ιωάννου
 42. Ζάχος Δημητρίου
 43. Βασίλειος Δημητρίου
 44. Κώστας Στέργιου
 45. Ιωάννης Μαυρίκας
 46. Θανάσης Δημόπουλος

 Αναγνωσθέντος του Καταλόγου και επιευρεθέντος παρά της συνελεύσεως προέβην εις τας ακολούθους εργασίας. ενεφανίσθεν εν τω μέσω της συνελεύσεως κρατών εις τας χείρας το ιερόν ευαγγέλιον και εγένετο όρκος

Κατά το άρθρο 5 την υπαρίθ. 10050 οδηγιών του Κυβερνήτου της ελλάδος. επομένως ο Ιερεύς ανέγωνσεν τα περί εκλογής ψηφίσματα και οδηγίας, ο δε προεδρεύων την συνέλευσιν πάρεδρος του ιδίου χωρίου επρότεινε να εκλεχθή επιτροπή και το γεροντοτέρων και διορίσθηκαν οι εξής

Αναγνώστης Ντούβλης, Ιωάννης Μπουριάλος, Αθανάσιος Πλιάτζικας, Χρήστος Γεωργίου, Βασίλειος Δημητρίου—

Οίτνες συνέταξαν κατάλογον υποψηφίων από τέσσαρα ονόματα, διότι αι οικογένειαι του χωριού μή υπερβαίνουσαι τον αριθμόν πεντήκοντα, θα διορίσουν έναν εκλογέα είναι δε τα ακόλουθα: Γεώργιος Καραγκούνης, Αναγνώστης Ντούβλης, Αθανάσιος Πλιάτζικας, Αθ. Τζιάντος

     Γενομένης δε της ψηφοφορίας ιδίως δ΄ έναν έκαστον΄

 1. Ο εν Γεώργιος Καραγκούνης έλαβε ψήφους υπέρ 18 κατά 28
 2. Ο δε Αναγνώστης Ντούβλης έλαβε ψήφους υπέρ 35 κατά 11
 3. Ο δε Αθανάσιος Πλιάτζικας έλαβε ψήφους υπέρ 15 κατά 31
 4. Ο δε Αθ. Τζιάντος έλαβε ψήφους υπέρ 17 κατά 29.

 Κατά συνέπειαν της ψηφοφορίας ταύτης ο Κύριος Αναγνώστης Ντούβλης έλαβε τας πλειοτέρας ψήφους, και ούτος εξελέχθη εκλογεύς του Καστρί, διό εγένετο η παρούσα έκθεσις υπεγράφη παρ΄ εμού, παρά του παρέδρου και από την επιτροπή των γεροντοτέρων

   Ο ιερεύς                                        Ο Πάρεδρος

Παπά Αποστόλης                              Γ. Καραγκούνης»

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σας απορία-πληροφορία και για διόρθωση. Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Θωμάς Ζέρβας

[1]“Πηγή:  Γενικά Αρχεία του  Κ.ράτους- Κεντρική Υπηρεσία Φ. 47 «Εκλογικά Συλλογής Λαδά»