Κουρνοβο-Τριλοφο Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα στο Κούρνοβο 1843
Το Κούρνοβο με την μετονομασία των χωριών το 1957, μετονομάστηκε σε Τρίλοφο

 Το παρόν ευελπιστεί να  επικοινωνήσει τον αναγνώστη με  ονόματα  οικογενειών εκείνης της εποχής στις πόλεις και χωριά, 10 μόλις χρόνια από την αναγνώρισει των συνόρων της Ελλάδος στο φρύδι της Όρθρυς.

Με την προκήρυξη συνταγματικών εκλογών το 1843, ύστερα από απαίτησή τους για παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, άφησαν κατά μέρος την καλλιέργεια της γης και μαζικά, έλαβαν μέρος για ένα κορυφαίο Δημοκρατικό δικαίωμα στις παραπάνω εκλογές για την παραχώρηση Συντάγματος.
Αρχειακό ιστορικό- κατάλογοι
Στις εκλογές του 1843, σε κάποια χωριά για την ανάδειξη των εκλογέων ή παραστατών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα έπαιρναν μέρος στην εκλογή πληρεξουσίων, οι κάτοικοι διαφώνησαν μεταξύ των ή παρακινούμενοι από κάποιους, με αποτέλεσμα σε πολλά από αυτά έγιναν δύο ή και τρεις εκλογές, προκειμένου να εκλέξουν τους εκλογείς τους ή παραστάτες που θα τους εκπροσωπούσαν στην τοπική Γενική Συνέλευση.
Τον πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους στη επαρχία Φθιώτιδας, διεκδίκησαν δύο ενάντιες ομάδες2 : Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάν και Δ. Χατζίσκος ,Χ. Ζωγραφίδης
Οι εκλογές του 1843 στο χωριό Κούρνοβο-Τρίλοφο πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου 1843 στην εκκλησία Άγιος Αθανάσιος παρουσία του Παπά Αλεξίου από το Αρχάνι και με προεδρεύοντα τον πάρεδρο του χωριού Κ. Κε(ι)χρινιώτη.
Ως παραστάτης ή εκλέκτορας εξελέγη, ο Δημήτριος Κουτσομπέλης.
Στην παραπάνω αναφερόμενη Τοπική Γ. Σ , ο εκλογέας του χωριού Κούρνοβου-Τρίλοφου συντάχθηκε με την ομάδα του Δ. Χατζίσκου και Χρ. Ζωγραφίδη.
Έγινε προσπάθεια να γίνει πιστή αντιγραφή των ψηφιακών εγγράφων των Γ. Α. Κ, κρατώντας την σύνταξη , το ύφος και την ορθογραφία. Σε κάποια ονόματα που υπάρχουν ερωτηματικά μπορεί να μην έχουν σωστά αποδοθεί. Ζητάμε την επιείκειά σας για τυχόν και άλλα λάθη.
Περισσότερες λεπτομέρειες στο παρακάτω πρακτικό3 της εκλογικής διαδικασίας του χωριού, καθαρογραμμένο για την διευκόλυνση του μη εξοικειωμένου αναγνώστη στα χειρόγραφα.
*

Αριθ. 46/ Σήμερον την 27ην του μηνός 7βρίου του έτους 1843 συνελθόντες οι εν τω χωρίω Κούρνοβον κάτοικοι της επαρχίας Ν. Πατρών ήδη δε Φθιώτιδος, εις την εκκλησίαν Αγιος Αθανάσιος περί την ώραν 11 Π. Μ επί παρουσία του παρέδρου Κώστ. Κιχρινιότου προεδρεύοντος και του Ιερέως Παπα αλεξίου, κατοίκου του χωρίου Αρχάνι/ μη υπάρχοντος εις το χωρίον μας/ διά να εκλέξουσιν τους εκλογείς κατά τας διατάξεις των από 4 Μαρτίου 1829 ΚΓ ψηφίσματος, και των υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπαριθ. 10050 οδηγιών, του πότε Κυβερνήτου της ελλαδος, και συμφώνως με την υπό 9 ε. μηνός και υπό αριθ. 4951 διακήρυξιν του Διοικητού Φθιώτιδος, προέβημεν εις ακολούθους εργασίας,

ο Ιερεύς ανάγνωσε,

α. Την από 7 7βρίου ε,ε προκήρυξιν του Υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας.

Β΄ την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς.

Γ΄ το μνημ0νευθέν ΚΓ’ ψήφισμα

Δ΄ τας μνημονευθείσας οδηγίας του Κυβερνήτου και Ε΄ τον από 9 Νοεμβρίου 1822 υπαρίθ. 17 περί εκλογής παραστατών Νόμου.

Ακολούθως ο αυτός Ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών και αναγνωσθείς μεγαλοφώνως επικυρώθη τη συγκαταθέσει των ακολουθούντων ως εξής .

1. Κ. Κυχρηνιότης ετών 37

2 . Μ. Σκρέκας ετών 50

3. Αθ, τζούμ(ρ)ας ετών 32

4. Μ. Κουτζιομπέλης ετών 39

5. Γ. Κουτζιουμπέλης ετών 28

6. Αθ. Κωσταλας;;;; ετών 27

7. Κ. τζιαβά(ρ)δας; ετών 35 πιθανόν τζιαβίδας

8. Γιαν. Τζιαβάρ(δ)ας ετών 29

9. Κώστας Περεντές ετών 50

10. Αλέξιος Βάρσος ετών 30

11. Νικ. Κααντζιάς ετών 31

12. Γεώργ. Μπάκας ετών 45

13. Στέριος Βλάχου ετών 40

14. Μήτρος Καλτζάς ετών 39

15. Γιαν. Γρίβας ετών 70

16. Μήτρος Βούλγαρης ετών 60

17. Νίκος μ(π)ούντζες; ετών 26

18. Αθαν. Μουστάκας ετών 40

Οίτινες και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του Ιερέως, ο Ιερεύς παρουσιασθείς εν των μέσω αυτών κρατών εις χείρας του το ευαγγέλιον ο πάρεδρος ανάγνωσεν μεγαλοφόνως τον ακόλουθον όρκον.-

Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

Τον οποίον επαναλαβόν όλοι οι πολίτες υψόνοντες την δεξιάν των χείραν.

Μετά δε τούτο εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συνάθροισης οι Κ. Κ. Μήτρος Σκρέκας, Μήτρος Κουτζιομπέλης , Κώστας Τζιαβάδ(ρ)ας, Μήτρος Καλτζάς και Γιάννης γρίβας, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων, και αριθμουμένων των οικογενειαρχών του χωρίου τούτου τους δέκα επτά εξελέξατο τέσσαρες υποψηφίους σύμφωνα με το ΚΓ ΄ψήφισμα οίτι εισίν οι ακόλουθοι

1. Δημ. Κουτζιομπέλης ηλικία 39

2. Κώστας Περεντές ηλικία 50

3. Γιάννης Γρίβας ηλικία 70

4. Κώστας κιχρινιότης ηλικία 37

Αρξαμένης όθεν της εκλογής ήρξατο η ψηφοφορία των υποψηφίων ενα μετά τοΒν άλλον και εξελέχθη το εξής αποτέλεσμα

1. Δημ. Κουτζιομπέλης ‘ελαβεν ψήφους δέκα εξ 16

2. Κώστας Περεντές ‘ελαβεν ψήφους πέντε 5

3. Γιάννης Γρίβας έλαβεν ψήφους ένδεκα 11

4. Κώστας Κεχρινιότης έλαβεν ψήφους δέκατρεις 13

Εκ του ανωτέρου αποτελέσματος θεωρείται Νόμιμος εκλογεύς ο Μήτρος Κουτζιομπέλης λαχών την πλειοψηφίαν.

Προς πίστιν τούτων απάντων συνετάχθησαν τα παρόντα πρακτικά υπογραφέντα, παρά του προεδρεύοντος παρέδρου, του Ιερέως, και των πέντε γερντοτέρων μελών των καταστρωσάντων τον κατάλογον διά την θέσιν του εκλογέως υποψηφίου.

άτινα θέλουν παρακατατεθεί εις τα αρχεία της Δημαρχίας Μακρακώμης δια τα περαιτέρω.

Τα πέντε μέλη ο Ιερεύς ο πάρεδρος

Δημητ σκρέκας Παπαλέξης Παπαγεωργίου Κωστ. Κεχρηνιότης

μήτρος Κουτζιομπέλης

Κώστας τζιαβίδας

Δημητ. Καλτζάς

Γιανν. Γρίβας

Ό τι ακριβές αντίγραφον

Εν βαρυμπόπη τη 12 8βρίου 1843

ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Τ. Σ Κ. Α τζουκαλάς”

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Τα ψηφιακά έγγραφα των Γ. Α. Κ, είναι στη διάθεση του αιτούντα.

Θωμάς Ζέρβας

2Περισσότερα στα “Εκλογικά παρασκήνια” θα αναρτηθούν σύντομα

3Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47 λήψεις 1846642 έως 1846644