Λιασκοβο-Μεσοχωρι εκλογικα 1843

 

 Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Λιάσκοβο του Δήμου Υπάτης κατά το 1843

Αρχειακές εγγραφές περιληπτικά

Το Λίασκοβο, σήμερα Μεσοχώρι, σύμφωνα με τον το Γεώργιο Δημητρίου “ο Πούκεβίλ το τοποθετεί στα “Βλαχοχώρια” του Κτηματολογίου του Πατρατζίκ με 15 σπίτια. Συνοικισμός Υπάτης από το 1836-1912.Λεγόταν και Μεσοχώρι Υπάτης

 Με την μετονομασία το χωριών  Φ. Ε.Κ 207 /9/9/1927 μετονομάσθηκε σε Μεσοχώρι[1]”.

Σε μια ανεπίσημη υπογραφή που έγινε το 1835, είχε 96 κατοίκους   21 οικογένειες[2].

Με τον Νόμο της πρόσφατης διοικητική διαίρεσης που φέρει την ονομασία “Καλλικρατης” ανήκει στο Δήμο Λαμίας.

Το 1843 με την προκήρυξη των Συνταγματικών εκλογών,  οι κάτοικοι του χωριού,  καταγράφτηκαν 23 πολίτες που είχαν δικαίωμα ψήφου, συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του χωριού με το όνομα “Άγιος Νικόλαος”, για την ανάδειξη εκλεκτόρων ή παραστατών για την εκλογή πληρεξουσίων της παραπάνω επαρχίας. Προέδρευσε στη συνάθροιση  ο πάρεδρος του χωριού Κατζόγιαννος Ζαχαρόπουλος και την τέλεση της λειτουργίας, την ορκωμοσία των παρόντων και την σύνταξη του καταλόγου των εκλογέων, σύμφωνα με το Νόμο του 1829 που ψηφίστηκε επί Καποδίστρια, ανέλαβε ο Ιερέας Παπακωνσταντίνου.

Από τους τέσσερες προταθέντες υποψηφίους για την εκλογή  του εκλέκτορα, εξελέγη ο Κατζόγιαννος Ζαχαρόπουλος, ο οποίος στην Τοπική-Επαρχιακή Συνέλευση, για την ανάδειξη των πληρεξουσίων που έγινε στη Υπάτη, προέδρευσε στην μια από τις δυο συναθροίσεις που έλαβαν χώρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο αμέσως μετά παρατιθέμενο ψηφιακό πρακτικό μεταφρασμένο

          “Σήμερον την 26 του μηνός 7βρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου οι εν τω χωρίω Λιάσκοβω του Δήμου υπάτης της επαρχίας πρώϊν Νέων Πατρών κάατοικοι συνελθόντες εις την Εκκλησίαν Αγίου Νικολάου περί ώραν 4 Μ. Μ. Επί παρουσία του Παρέδρου Κατζογιάννου ζαχαρόπουλου προεδρεύοντος, και του Ιερέως Παπακωνσταντίνου, διά να εκλέξωσι τους εκλογείς των κατά τας διατάξεις  του από 4 Μαρτίου 1829 ΚΓ΄ψυφίσματος και του υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ. 10050 οδηγιών του ποτέ Κυβερνήτου της Ελλάδος και συμφώνος  με την από 12 7βρίου 22 υπ’ αριθ. 4966 διακύριξιν του Διοικητού Φθιώτιδος, προέβησαν εις τα ακολούθου εργασίας

            ο Ιερουργήσας Ιερεύς   ανέγνωσεν μεγαλοφώνως

α΄ ) την από 7 Σεπτεμβρίου 1843 προκηρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας

 β΄ την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς,

 γ΄ το από 4 μαρτίου 1829 υπ’ αριθ 10049 ΚΓ΄ ψήφισμα.

δ΄) τας υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ.10050 οδηγίας του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος και

ε΄τον από 9 Νοεμβρίου 1822 υπό αριθ. 17 νόμον περί εκλογής παραστατών.

          Μετά ταύτα ο αύτος Ιερεύς κατέστρωσεν τον Κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών. Ο κατάλογος ανεγνώσθη μεγαλοφώνως. 

Κατζόγιαννος Ζαχαρόπουλος

Νικόλαος Στρουμπουλος

Καντζαντιώνης

Κ. Βλάχος

Δημήτριος Ζυγούρης

Γεωρ. Ζυγούρης

Χρήστος ακεξανδρής

Βασίλειος μακρής

Πολυζώης Γεωργίου

μήτρος Πουδάρας

Νικόλαος Καμπάς

Μήτρος τζιάνας

Καραγιώργος Καμπάς

Νάσος ανδριτζόπουλος

Νικόλαος μαγκλάρας

Κώστας καστάνης

Γιάννος Καμπάς

Τριανταφυλ. Πατζουρόπουλος

Παναγιώτης μακρύς

Καραγιώργος Ζαχαρόπουλος

Αθανάσιος μακρύς

θεόδωρος Καραγεωργόπουλος

                    ‘Ολοι οι πολίται έχοντες δικαίωμα ψήφου εικοσι τέσσερες, οίτινες  και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μετά του προεδρεύοντος την συνάθροισιν Παρέδρου και του Ιερέως  Μετά ταύτα επαρουσιάσθη εν τω μέσω ο Ιερεύς κρατών εις τας χείρας το Ιερόν ευαγγέλιον και εις εκ των γεροντοτέρων της συναθροίσεως ανάγνωσεν  μεγαλοφώνος τον ακόλουθον όρκον  “ορκίζομαι εν ονόματι της Παναγίας  και αδιαιρέτου τριάδος ενώπιον του θυσιαστηρίου του θεού της αληθείας να μην δώσω την ψήφον μου ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον, ούτε διά ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν  μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

 Τον όρκον τούτον  επανέλαβον  όλοι οι πολίται υψόνοντες την δεξιάν χείρα.

           ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γερωντοτέρων μελών της συναθροίσεως οι Κ. Κ. Π. Μακρύς, Παναγιώτης μαγκλάρας, Δημήτριος Ζυγούρης, Καραγεωργος Ζαχαρόπουλος και Ιωάννης Κατζαντώνης.

          Επειδή δε οι εν τω χωρίω τούτω οικογενειάρχαι αριθμούνται (δέκαεπτά) και ο κατάλογος πρέπει να περιέχει αριθμόν ονομάτων τετραπλάσιον των εκλογέων αναγράφησαν ονόματα τέσερα των εξής κυρίων κατοικούντων εις το Λιάσκοβον του Παναγιώτου μαγκλαρα, Κατζογιάνου Ζαχαρόπουλου, Γιάννη Κατζαντώνη και Κώστα Καστάνη.

          Αναγνωσθέντος του Καταλόγου εψηφοφορήθη έκαστον όνομα ιδιαιτέρως το εν μετά το άλλο και έλαβον ψήφους ως ακολούθως.

          ο Κύριος Παναγιώτης μαγκλάρας ψήφους 9

          ο Κύριος Κατζόγιαννος Ζαχαρόπουλος ψήφους  22

          ο Κύριος Γιάννης Κατζάντώνης     ψήφους 6

          ο Κύριος  Κώστας Καστάνης ψήφους  5 

          Πρωτ: των εκλογέων λιάσκοβου    αριθ. 18

          Ούτως ο Κύριος Κατζογιανος Ζαχαρόπουλος[3] κηρύχθη νόμιμος εκλογεύς των εν χωρίω  Λιάσκοβω της επαρχίας Νέων Πατρών.

          Προς πίστιν τούτων κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς, του Ιερέως του προεδρεύοντος την συνάθροισιν παρέδρου και των πέντε μελών των κατεστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων

Ο Ιερεύς                           ο πάρεδρος

Κωνσταντίνος          Κατζόγιανος Ζαχαρόπουλος  

 

                                                            τα καταστρώσαντα τον κατάλογος

                                                                      των υποψηφίων

                                                            Γιαννης Κατζαντώνης

                                                            Παναγιώτης μαγκλάρας

                                                            Παναγιώτης μακρύς

                                                            Καραγιώργος Ζαχαρόπουλος

                                                            Δημήτιος Ζυγούρης

 

Ο τι απαράλλακτον τω πρωτοτύπω

Εν υπάτητην 9 Οκτωμβρίου 1843

Ο Δήμαρχος υπάτης

Τ. Σ Πέτρ. Χ”Πέτρου”

 Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία κατά την μετάφραση των  ψηφιακών  εγγράφων, τα οποία είναι στη διάθεση του αιτούντα

 Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν λάθη και παραλήψεις μας. Σε πολλά ονόματα υπάρχουν ερωτηματικά, πιθανόν να μην αποδίδονται σωστά.

►Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε  απάντησή μας

[1]Πόλεις Κωμοπόλεις, χωρία και οικισμοί στη Φθιώτιδα του Γ. Δημητρίου “Φθιωτικά Χρονικά”  Λαμία 2006

[2] Πηγή: “Γ.Α.Κ Φ 122 “Οθωνικά Υπ.  Εσωτερικών” αριθμός. εγγράφου  (ΓΑΚ)  009,

[3]Στην Τοπική Συνέλευση  της επαρχίας,   φέρεται να προεδρεύει σε αυτήν που εξελέγησαν ως πληρεξούσιοι: Χ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.