Λιτοσιλο Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Λιτόσιλο 1843

Αρχειακά περίληψη

Οι πρώτες εκλογές του 1843 προκηρύχθηκαν για την παραχώρηση Συντάγματος, ύστερα από καθολικό αίτημα του λαού με το αναίμακτο πραξικόπημα της 3ης Σεπτεμβρίου υπό τον Δ. Καλλέργη και τον αποκλεισμό των ανακτόρων, από το στρατό και το λαό.

Η προκήρυξη των παραπάνω αναφερομένων εκλογών έγινε με Νόμο που ψηφίστηκε επί Καποδίστρια, προκειμένου οι κάτοικοι να εκλέξουν τους εκλέκτορες ή παραστάτες των χωριών τους, οι οποίοι θα τους εκπροσωπούσαν στην τοπική Γενική συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων της επαρχίας Ν. Πατρών, σήμερα Φθιώτιδας.

Την πληρεξουσιότητα της επαρχίας Φθιώτιδας, διεκδίκησαν δυο αντίπαλες παρατάξεις μεταξύ τους: α) Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάνα, β) Δημητρίου Χατζίσκου και Χρ. Ζωγραφίδη

Στο Λιτόσιλο είναι από τα χωριά του Δήμου Μακρακώμης που έγινε μια εκλογική διαδικασία των κατοίκων για την εκλογή παραστατών ή εκλογέων του.

Η συνάθροιση έγινε στην εκκλησία του χωριού του Αγίου Γεωργίου στις 26 Σεπτεμβρίου του 1843 ημέρα Κυριακή. Πρόεδρος της συνέλευσης ορίσθηκε ο πάρεδρος του χωριού Νικόλαος Τζιρόπουλος. Ιερέας για τη λειτουργία και την ορκωμοσία και τη σύνταξη του ονομαστικού καταλόγου των εκλογέων, ο Γεώργιος παπαϊωάννης .

Εκλέκτορας του χωριού από την ψηφοφορία ανεδείχθη ο Χρήστος Στεφανής.

Στην τοπική Γενικά Συνέλευσή που έγινε στην Υπάτη για την εκλογή πληρεξούσιου παρέμεινε στην παράταξη του Δημητρίου Χατζίσκου και Χρηστόδουλου Ζωγραφίδη.

Για την μετάφραση των ψηφιακών χειρογράφων πρακτικών1 προκειμένου ο αναγνώστης να βρίσκεται με την αμεσότητα των συμβάντων, έγινε προσπάθεια το κείμενο να μεταφερθεί στο μέτρο του δυνατού, αυτούσιο, δηλαδή να τηρηθεί το ύφος, η ορθογραφία και η σύνταξη του ψηφιακού χειρόγραφου εγγράφου.

Περισσότερες Λεπτομέρειες: Στο καθαρογραμμένο ψηφιακό έγγραφο που ακολουθεί

Αριθ 21Πρακτικά διά την εκλογήν του εκλογέως του χωριού Λυτόσιλο του Δήμου Μακρακώμης   1846715-1846717

Σήμερον την 26ην του μηνός 7βρίου του έτους 1843 ημέραν κυριακήν Π.Μ. Συνελθόντες οι εν των χωρίω Λυτόσιλω Ν. Πατρών ήδη δε Φθιώτιδος Κάτοικοι, διά να εκλέξουν τους εκλογέας εντός εκκλησίας των αγίου Γεωργίου και επί του προεδρεύοντος παρέδρου Νικολάου Τζιρoπούλου και του Ιερέως Γεωργίου παπαιωάννη, κατά τας διατάξεις των από 4 Μαρτίου 1829 ΚΓ ψηφίσματος και των υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπαριθ. 10050 οδηγιών, του (αυτού;;;) Κυβερνήτου της ελλαδος, και συμφώνως με την περί τούτω διακήρυξιν του Δημάρχου Μακρακώμης, προέβημεν εις ακολούθους εργασίας, ο Ιερουργήσας Ιερεύς ανάγνωσεν, μεγαλοφώνως όλας τας οδηγίας και διατάγματα, και μετά ταύτα ο αυτός ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και των εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών και αναγνωσθείς μεγαλοφώνως επικυρώθη τη

συγκαταθέσει των συνκληθέντων .

1. Γ. Μακρυγιάννης

2. Γ, Ντούμας

3. Γ. Στεφανής

4. Ιω. Μπλατζούκας

5. Κώστας Μπλτζούκας

6. μήτρος τζιρόπουλος

7. Γεώργιος θυμανιακης;;; (δυσανάγνωστο)

8. Αντόνης θυμανιάκης;; “

9. Σταύρις μανώλης

10.Ν. τζιρόπουλος

11. Κ.τζιρόπουλος

12. Δημ. Καλιόρας

13. Γριγ. Τζιρόπουλος

14. Νικολ. Στεφανής

15. Χρήστος στεφανής

16. Δημητ.στεφανής

17. Ιω. Στεφανής

18. Αθ, γιαννόπουλος

19. Γ. Κωνσταντής

20. Δημήτ. Κωνσταντής

21. Βασίλειος στεφανής

22. Ιω. Τζιρόπουλος

23.Δημήτ. ( δυσανάγνωστο επώνυμο)πιθανόν Καραδήμας;;;

Οίτινες και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του Ιερέως μετά ταύτα παρουσιασθείς εν των μέσω συτών ο ιερεύς κρατών εις χείρας του το ευαγγέλιον, και εκ των γεροντοτέρων της συναθροίσεως Δημήτριος Καλιόρας ανέγνωσεν μεγαλοφόνως τον ακόλουθον όρκον.-

“Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

Τον ‘όρκον τούτον επαναλαβόντες όλοι οι πολίτες υψόνοντες την δεξιάν των χείραν. ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συνάθροισης οι Κ.Κ Γεώργιος Θύμνιτης, Γεώργιος στεφανής, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Γέρομπλατζούκας, και αντώνιος θίμνιτης, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων,

Επειδή δε οι εν των χωρίω τούτω οικογενειάρχαι αριθμουμούνται εις 23, οφείλει να περιέχει αριθμόν τετραπλάσι ήτοι τέσσερα κατέγραψεν τα εξής ονόματα. Μακριγιάννης, Χρήστον στεφανή, μήτρον Καλιόρα, και Κώσταν μπλατζούκαν Αναγνωσθέντος του καταλόγου των υποψηφίων, ήρχισαν την ψηφοφορίαν.-

ο μακριγιάννης έλαβεν ψήφους 9

ο Χρήστος στεφανής έλαβεν ψήφους 12

ο μήτρος Καλιόρας έλαβεν ψήφους 8

ο Κ. Μπάτζούκας έλαβεν ψήφους 4

Εκ του ανωτέρου αποτελέσματος εξελέχθη ως νόμιμος εκλογεύς του χωριού λυτόσιλο ο χρήστος στεφανής λαβών τους περισσοτέρους ψήφους.

Προς πίστιν τούτων απάντων συνετάχθησαν τα παρόντα πρακτικά υπογραφέντα, παρά του προεδρεύοντος παρέδρου, του Ιερέως, και των πέντε γερντοτέρων μελών των καταστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων. Το πρωτότυπον δε τούτων θέλει παρακατατεθει εις τα αρχεία της Δημαρχίας μακρακώμης, και αντίγραφον επικυρωμένον με την σφραγίδα της Δημαρχίας θέλει δωθή εις τον εκλογέα, διά τα περαιτέρω.

Τα πέντε μέλη

γιοργιος θιμιος

γιανος μπλατζούκας

αντονης θημηου

θανασης κωσταντίνου

για τον αγράμματον γηοργιον στεφανί ( δυσανάγνωστες δυο λέξεις) διά του σημείου του σταβρού +

ό τι ακριβές αντίγραφον

Εν βαρυμπόπη τη 10 8βρίου 1843

ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Τ. Σ Κ. Α τζουκαλάς

Ό, τι ακριβές αντίγραφον

Εν Βαρυμπόπητην 10ην 8βρίου 1843

Τ. Σ. Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Κ. Α. Τζουκαλάς”

Τα ψηφιακά έγγραφα των Γ. Α. Κ είναι στη διάθεση του αιτούντα

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

1“Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47