Μάκρισης Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα Μάκρυσης-Μάκρη 1843
Ιστορικό
Στις εκλογές του 1843 που προκηρύχθηκαν, με σκοπό να εκλεγούν οι πληρεξούσιοι των επαρχιών , οι οποίοι θα έπαιρναν μέρος στην Γενική Εθνική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος, ύστερα από το καθολικό αίτημα του λαού και τον αποκλεισμό των ανακτόρων. Λογίζονται ως οι πρώτες εκλογές στη χώρα.
Στην επαρχία Νέων Πατρών (Πατρατζικίου) σήμερα Φθιώτιδας, την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύο αντίπαλες ομάδες: α) Ε. Κοντογιάννης, Αινιάνα και β)Δ. Χατζίσκος Χρ. Ζωγραφίδης.
Αυτό φαίνεται είχε σαν αποτέλεσμα σε πολλά από τα χωριά ή στις πόλεις, δημιουργήθηκαν ομάδες πολιτών συμπαθούντων την μία ή την άλλη ομάδα. Έτσι οι κάτοικοι πιστεύοντας ότι είχαν την πλειοψηφία ή υποβοηθούμενοι από κάποιους από τους παραπάνω ενδιαφερομένους, οι διαφωνούντες τηρώντας τις διαδικασίες του Νόμου και τις οδηγίες συναθροίζονταν σε ξεχωριστές συνελεύσεις για να εκλέξουν τους δικό τους αντιπροσώπους στην τοπική Γ. Συνέλευση.
Έτσι σε κάποια από τα χωριά  έχουμε δύο ή τρία πρακτικά συνεδριάσεων με διαφορετικά ονόματα καταλόγου.
Στο χωριό Μάκρυσης, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, έγιναν δύο εκλογικές διαδικασίες και μάλιστα την ίδια ημέρα με διαφορά μιας ώρας, με διαφορετικό κάπως κατάλογο εκλογέων, αλλά με άλλον προεδρεύοντα πάρεδρο1 και ιερέα, τον Παπαποστόλη από το ίδιο χωριό για δώσουν τον όρκο τους οι εκλογείς ενώπιόν του.
Σύμφωνα με τα ψηφιακά έγγραφα των πρακτικών η συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με την παραπάνω σύνθεση είχε την πλειοψηφία των 3/4 από τους εκλέκτορες του χωριού και εκλέγονται δύο παραστάτες: ο Αναγνώστης Γκαραβέλης και ο Γεώργιος Τζαγγάρης. Το δε καθαρογραμμένο ψηφιακό πρακτικό2 βρίσκεται σε δύο αντίγραφα και είναι συνημμένο στα πρακτικά της α΄ ομάδας
Ενώ αντίθετα στο δεύτερο τετρασέλιδο “καθαρογραμμένο” πρακτικό3, προεδρεύων πάρεδρος της συνάθροισης, είναι ο Δημήτιος Βαριάς πάρεδρος του ιδίου χωριού. Ιερέας στην δεύτερη εκλογική διαδικασία είναι ο Παπαναστάσης Τσιόνος.
Οπότε από αυτό το πρακτικό, σύμφωνα με τα συμβάντα στην εκλογική διαδικασία της δεύτερης συνάθροισης, εκλέκτορες, φαίνεται να εκλέγονται, ο Δημήτριος Βαριάς και ο Δημήτριος Βελής.
Τα πρακτικά της παρούσης συνάθροισης είναι επισυνημμένα στα πρακτικά της β΄ομάδας.
Η μετάφραση των ψηφιακών χειρογράφων έγινε για την διευκόλυνση του μη εξοικειωμένου αναγνώστη, κρατώντας το ύφος, την ορθογραφία και τη σύνταξη του πρωτοτύπου εγγράφου.
Δεν αποκλείεται κατά την μετάφραση να υπάρχουν και δικές μας παραλήψεις και λάθη.
Ζητάμε την κατανόησή σας.
1. Πρακτικό 1ης εκλογικής διαδικασίας
Κατάλογος των εκλογαίων Δημοτών διά τους  εκλεξίμους του χωρίου Μάκρισις του Δήμου Μακρακώμης καταστρωθείς δια του Ιερέως Παπαποστόλη εκ Μάκρισις την 30 7βρίου 1843
1 Γ τζαγγάρης 30 Βησάριος Αντωνίου
2 Αναγν. Γκαραβέλης 31 Γ. κορομπίλης
3 Γιαννακός τζαγγάρης 32 Ι. Παπαδήμας
4 Κ. Γκαραβέλης 33 Ν. Παπαδήμας
5 Κ τζαγκάρης 34 Γ. ράμος
6 Ν. Γκαραβέλης 35 Θανάσης ράμος
7 Μ. Τουμαράς 36 Αναγνώστης ράμος
8 Δ. Τουμαρας 37 Ν. κολετας
9 Δ. λιόπουλος 38 Γ. ψωμάς
10 Γ. τζαγκαράκης 39 Κώστ. σημήνας
11 Ευθύμιος τζαγκαράκης 40 θανάσης κουτζοχρίστου
12 Λάμπρος ντότης 41 θανάσης κουτλής
13 Κ. Κραβαρίτης 42 κ. κουδούνας
14 Ν. τζικλιτήρας 43 Γιαννακός τζαγκάρης
15 Ζάχος Γεροντόπουλος 44 Δ. λύτης
16 Γ. κατζός 45 Χαράλαμπος Αναστασίου
17 Ιω. κατζός 46 Γ, φέκας
18 Ν. κατζός 47 Αλέξης φέκας
19 σύβος 48 Δ. καλόγιρος
20 Αντώνης νταουκλιώτης 49 Θανάσης τλούπης
21 Ν. μανούκης 50 Αλέξης μαστορογιάνης
22 Τριαντάφιλος Αργίρου 51 μαστορογιάνης
23 Αθανάσιος Δημητρίου 52 Ιω¨ Γιραφέντης
24 Ν. ζαχαρόπουλος 53 Δ. (δυσανάγνωστο)
25 Δ. μαλάμος
26 Δ. Γκουνέτος
27 Αθανάσιος Ανθούλης
28 Γεώργ. δάσκαλος
29 Κ. Αντωνίου
Ο Ιερεύς Ο πάρεδρος
Παπαποστόλις Γιοργιος καραγγούνης
Την σήμερον την τριακοστήν του μηνός 7βρίου του έτους 1843 ημέραν πέμπτην όραν δεκάτην π.Μ εν Μάκρισιν του Δήμου Μακρκώμης εν τι εκλισία, του αυτού χωρίου καλούμενην Άγιον Αθανάσιον μετά την θείαν ερουργίαν και ερουργούντος του ιερέως Παπαποστόλη.
Αναγνωσθείς παραυτού ο κατάλογος των εκλοΓαίων Δημοτών καταστροθείς ομόφονα με το περί εκλογών ψίφισμα, και συνεπεία της υπαριθ. Της διαταγής του Δημάρχου Μακρακώμης. Αναγνώσθη παρά του Ιερέως μεγαλοφόνος εις τους συνεβριθέντας επικηρόθει παρά των παραβριθέντων δια της υπογραφής απάντων.
ο πάρεδρος                                  ο ιερεύς
γιοργιος καραγγούνης                 Παπαποστόλις
οι παραβριθέντες εκλέκτους4
Αναγ. Γκαραβέλης
Γ. τζαγγάρης
Δημήτριος λύτης
Γεώρ. Ράμος
Κώστας καντζος
Κατά την ένοιαν του αυτού ψιφίσματος αριθμόν 5 των οδηγιών ο ιερεύς παρεστάμενος ενόποιον πάντων Ανέγνωσεν το αυτό αρθρον 5 οδηγιών τον προβλεπόμενον όρκον μι γιγνοσκόντον των γεροντοτέρων Γράμματα οι δε εκλέκτορες πολίται ιψωσαν την δεξιάν αυτών χείραν εν ονόματη της παναγίας και αδιερέτου τριάδος -ορκίζομαι ενόποιον του θισιαστιρίου του θεού της αλιθείας να μι δόσωμεν την ψίφων μας ούτε διά φιλίαν ούτε δια μίσους ούτε δια φόβον ζημίας ούτε δι’ ελπίδα προσωπικού κέρδους αλλά κατά την σινιδηση μου και χωρίς καμμίαν προσωπολιψίαν-’
εκλεγομένων πέντε εκ των γεροντοτέρων μελων της συναθρίσεως και εκλεγομεν Κ.Κ. Αναγν. Γκαραβέλην, Γ. Τζαγκάρης, Δ. Λύτης, Γ. Ράμος και Κ καντζός.
Κατασττρόθει ο κατάλογος των εκλογαίων προβλιθισομένων υποψιφίων ει τα ακόλουθα ονόματα διότι η κοινότης του χωρίου Μάκρυση έχει περισότερον των πεντίκοντα οικογενοιών και υποψιφίους ως εκλεξίμους οκτώ τους Κυρίους, Αναγνώστην Καραβέλην, Γ. Τζαγγάρην, Δ. Λύτην, Γ. Ράμον, Κ. Κουδούνα, Γ. Τζαγκαράκην, Ιω. παπαδήμαν,
Επί Αρξάσης της εκλογής των εκλεξίμων και ονομασθέντος (μια δυσαναγνωστη λέξη)της ψηφοφορίας γενομένης εξελέχθη εκ του αποτελέσματος.
Α). Αναγν. Γκαραβέλης έλαβεν ψίφουςλευκούς φασόλια 52 μελανά ή καλαμπόκια 1
Β). Γ. Τζαγγάρης έλαβεν ψίφους λευκούς ή φασόλια 43 μελανά ή καλαμπόκια 10
Γ). Δ. Λύτης έλαβεν ψίφους λευκούς ή φασόλια 39, μελανα ή καλαμπόκια 14
Δ). Γ. Ράμος έλαβεν ψίφους λευκούς φασόλια 40 μελανά ή καλαμπόκια 13
Ε). Κ. Κουδούνας έλαβεν ψίφους λευκούς φασόλια 19 μελανά ή καλαμπόκια 34
6). Κ. Κατζός έλαβεν ψίφους λευκούς φασόλια 29 μελανά ή καλαμπόκια 24
7) Γ. Τζαγκαράκης έλαβεν ψίφους λευκούς φασόλια 30 μελανά ή καλαμπόκια 23
8). Ιω. Παπαδήμας έλαβεν ψίφους λευκούς φασόλια 41 μελανά ή καλαμπόκια 12
ο πάρεδρος της εκλεκτικής συνελεύσεως του χωρίου Μάκρισις ειδοποιείστε Κύριοι, ότι είστε από τους εκλεξίμους γενομένης ψιφοφορίας εξελεχθι της εκλογής τους εκλέκτορας του χωρίου Μάκρισης, ο αναγνώστης Γκαραβέλης έλαβεν ψίφους φασόλια λευκά πεντήκοντα δύο, ο Γεώργιος τζαγκάρης έλαβεν ψίφους φασόλια λευκά τεσσράκοντα τρία.
Προσκαλείσθε δυνάμει της παρούσης εκλογής να μεταβήται εις την επαρχιακήν συνέλευσιν οσάκις προσκαλεσθείται διά να εκλέξιται τους πληρουξουσίους της επαρχίας νέον πατρόν.
Ο προεδρεύον πάρεδρος
ο παρεδρος γιοργιος καραγγούνης
οι εκλεγμένοι γεροντότεροι
Αναγν. Γκαραβέλης
Γ. τζαγγαρης
δημητριος λύτη
Γεώργιος ράμος
Κώστας κατζος
ο πάρεδρος του χωρίου Καστρί
Επικιρούται γνησιότητα των όπισθεν υπογραφών και τα ενδιαλαμβανόμενα την αυτήν ημέραν
Ο πάρεδρος γιοργιος καραγγούνης”
Οι παραπάνω ομάδα του χωριού έχει συνημμένο και έναν κατάλογο των απόντων ή διαφωνούντων συγχωριανών των, οι οποίοι είναι οι εξής 19:
“δεν ήτο παρών
1. Παπαναστασίου ιερεύς
2. βλαστός αναστασίου
3. Ιωάννης αθανασίου
4. Δημήτριος βαργιάς
5. Γεώργιος βαργιάς
6.Ζήσης παπαχρήστου
7. Γεώργιος ζήσης
8. Κώστας παπιώτης
9. Γιανακος παπιότης
10. Γεωργάκης παπιότης
11. Αποστόλης κουρνοβίτης
12. Γεώργιος μήρης
13. Γιαννάκης παπάς
14. Κώστας βελής
15. Δημήτριος βελής
16. γκλαβογιώργος
17. ευθύμιος Νικολάου
18. Δημήτιος σίβος
19. Δημήτριος ζήσης”
2. Πρακτικό 2ης εκλογικής διαδικασίας με προεδρεύοντα της διαδικασίας τον Δημήτριο Βαριά
αριθ,11
Σήμερον την 30ην του μηνός 7βρίου του έτους 1843 ημέραν πέμπτην της εβδομάδος συνελθόντες οι εν τω χωρίω Μάκρησις της επαρχίας Νέων Πατρών ήδη δε Φθιώτιδος κάτοικοι εις την εκκλησίας άγιος Αθανάσιος περί ώραν 9ην π. Μ.επί παρουσία του Δημαρχιακού δευτέρου παρέδρου Δημητρίου Βαριά προεδρεύοντος, και του Ιερέως Παπναστασίου τζιόνου, διά να εκλέξωσει τους εκλογείς των, κατά τας διατάξεις των από 4 Μαρτίου 1829 ΚΓ΄ψηφίσματος και των υπό τη αυτήν ημερομηνίαν υπαριθ. 10050 οδηγιών, του αυτού Κυβερνήτου5 της ελλαδος, και συμφώνως με την από 9 ε. μηνός και υπαρ. 4951 διακήρυξιν του Διοικητού Φθιώτιδος προέβησαν εις ακολούθους εργασίας, ο Ιερουργών Ιερεύς ανάγνωσε,
Αον. την από 7 ε.ε προκήρυξιν τουΥπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας
Βον. την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς ο αυτός ιερεύς τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου
Γον. το μνημονευθέν ΚΓ΄ψήφισμα,
Δον. τας μνημονευθείσας οδηγίας του Κυβερνήτου, και.
Εον. την από 9 Νοεμβρίου 1822 υπαριθ. 17’ περί εκλογής παραστατών Νόμου.-
Ακολούθως ο αυτός ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμαα ψήφου πολιτών, και αναγνώθει μεγαλοφώνως και επικηρώθη τη συγκαταθέσει των συνελθόντων ως εξής

 

1. Παπαναστάσης Τσιόνος

28. Ιωαν. Παπιότης

2. Βλαστός Παπαναστασίου

29. Γ. Παπιότης

3. Γιαν. Παπαναστασίου 30. Δημ
4. Γεωργ. Τζαγκαράκης 31. Γεωργ Βαριάς
5. Μήτρος τρομάρας 32. Κ. Τομαράς
6. Μήτρος λιόπουλος 33. αναγν. Καραβέλης
7. Γεώρ. Τζαγγάρης

34. Νικ. Καραβέλης

8. Κ. Κουδούνας

35. Κ. Καραβέλης

9. Αθ, Κωντελής 36. Γιαν παππας
10. Αθ, Κοντοχρηστόπουλος

37. Δημητ σίβος

11. Αθ. Τουλούπας

38. Κ. Σίβος

12. Δημητ. Λύτης 39. Αποστ. Κορνοβίτης
13. Γ. Φέκας 40. Γεωρ. μύρης
14. Γεώργ ράμος 41. Τρ. αργύρης
15. Αθ. Ράμος

42. Μ. Ζαχαρόπουλος

16. αναγν. Ράμος 43. Γ. τζιόνος
17. Δημήτ. Βελής

44. Αθ. ανθούλης

18. Κ βελής

45. Ιω. Γιραφέντης

19. Ζ. Παπαχρήστου 46. Δημ.Κυγκύμης;;;;
20. Γ. Ζήσης

47. Δημ. μαλάμος

21. Λάμπρος Ντελής

48. Δημ. Λοις

22. Κ. Κραβαρίτης

49. Γεώρ, δάσκαλος

23. Ιω Χαλκεύς

50. Κ. Αντωνίου

24. Γεωρ. Κωνσταντίνου

51. Βήσσαρης Αντωνίου

25. Κ. Δεσποτόπουλος

52. Ζάχος Γεροντόπουλος

26. αλεξ. Ιωάννου

53. Γιαν. Κουδούνας

27. Κ. Καντζός

54. Πύρ. Κιντας

Οίτινες και έμειναν μόνοι των εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του Ιερέως, ο Ιερεύς παρουσιασθείς εν των μέσω κρατών εις χείρας το ευαγγέλιον, και ο Γιαν. Παππάς εκ των Γεροντοτέρων της συναθροίσεως ανέγνωσεν μεγαλοφώνως τον ακόλουθον όρκον.-
“Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”
Τον οποίον επεναλαβόντες όλοι οι πολίτες υψόνοντες την δεξιάν των χείραν.
Μετά δε ταύτα εξελέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συνάθροισης οι Κ.Κοι Ιωάννης παπιότης, Ζήσης Παπαχρήστου, Ιωάννης Τσιόνος, αποστόλης κουρνοβίτης, και Γιαννάκης παπάς, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων και αριθμουμένων των οικογενειαρχών του χωρίου τούτου εις 55, οκτώ υποψηφίους σύμφωνα με το ΚΓ΄ψήφισμα οίτινες εισίν οι ακόλουθοι.-
1. Δημήτριος Βαριάς ετών 48
2. Δημήτριος Σίβος ετών 42
3. Δημ. Βελής ετών 35
4 Ιωάν. Παπιότης ετών 65
5. Βλαστός Παπαναστασίου 33
6. Αναγν καραβέλης 40 πιθανόν Γκαραβέλης
7. Γεώρρ. Ράμος 45
8, ΖήσηςΠαπαχρίστου 48
Αρξαμένης όθεν της εκλογής ήρξατο η ψηφοφορία των υποψηφίων έναν μετά τον άλλον και εξελέχθη το εξής αποτέλεσμα.
1. Δημήτριος Βαριάς έλαβεν ψήφους 38
2. Δημήτριος Σίβος έλαβεν ψήφους 30
3. Δημ. Βελής έλαβεν ψήφους 35
4 Ιωάν. Παπιότης έλαβεν ψήφους 28
5. Βλαστός Παπαναστασίου έλαβεν ψήφους 26
6 Αναγν καραβέλης έλαβεν ψήφους 33
7. Γεώρρ. Ράμος έλαβεν ψήφους 30
8, ΖήσηςΠαπαχρίστου έλαβεν ψήφους 26
Εκ του ανωτέρω αποτελέσματος θεωρούνται ως Νόμιμοι εκλογείς Ο Δημήτριος Βαριάς και Δημήτριος Βελής ως λαβόντες την πλειοψηφίαν.-
Προς πίστοσιν τούτων απάντων συνετάχθησαν τα παρόντα πρακτικά υπογραφέντα παρά του προεδρεύοντος παρέδρου Δημητ. Βαριά, του Ιερέως, και των τεσσάρων Γεροντοτέρων μελών του δε αποστολη Κουρνοβίτου μη γνωρίζοντος Γράμματα.
γίνεται μνεία δε ότι θέλουν παρακατατεθεί εις τα αρχεία της Δημαρχίας Μακρακώμης, αντίγραφον των οποίων θέλει χορηγηθεί επικηρωμένον από τον Δήμαρχον και εσφραγισμένον με την σφραγίδαν της Δημαρχίας εις τους ανωτέρω εκλέκτωρας, δυνάμει του οποίου θέλουν παρουσιασθεί, εις την (δυσανάγνωστη μια λέξη) συνάθροισιν των εκλογέων διά την εκλογήν των πληρεξουσίων υπάτης

 

                                  Ο Ιερεύς                      ο προεδρεύων πάρεδρος

               Παπαναστάσηςσιόνος Τσιόνος          Δημήτ Βαριάς                                                       
Τα μέλη των Γερόντων 
Ιωάννης παπιότης
Ζήσης  Πα¨χρίστου
Ιωάννης Παππάς
Ό, τι ακριβές αντίγραφον
Εν Βαρυμπόπητην 7ην 7βρίου 1843
Τ.Σ. Ο Δημαρχιακός α΄πάρεδρος
Γ. Ρίζου”.
Για κάθε παρατήρηση διόρθωση επικοινωνείτε μαζί μας
Τα ψηφιακά έγγραφα είναι στη διάθεση του αιτούντα
1  Τον πάρεδρο Γεώργιο Καραγκούνη από το Καστρί, επειδή ο πάρεδρος του χωριού Δ. Βαριάς διαφώνησε με την πρώτη συνάθροιση
2   Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47, λήψεις 1846817 έως…820
3.   Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47, λήψεις 1846747 έως 1845750
Οι πέντε γεροντότεροι εκλεγέντες
5  Ιω. Καποδίστρια