Πλατυστομο Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα Πλατύστομου 1843
Στις εκλογές του 1843, οι οποίες προκηρύχθηκαν με σκοπό να εκλεγούν οι πληρεξούσιοι των επαρχιών. Οι εκλεγέντες θα έπαιρναν μέρος στην Γενική Εθνική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος, το οποίο δόθηκε ύστερα από το καθολικό αίτημα του λαού και τον αποκλεισμό των ανακτόρων στις 3 Σεπτεμβρίου 1843. Είναι και οι πρώτες εκλογές στη χώρα.
Αρχειακά Ιστορικά
Το παρόν έχει σαν σκοπό να αναδείξει τα διατρέξαντα συμβάντα κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας του 1843 στο χωριό Πλατύστομο του Δήμου Μακρακώμης, προκειμένου να εκλεγούν οι εκλέκτορες ή παραστάτες του χωριού σύμφωνα με Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε επί Κυβερνήσεως Ι. Καποδίστρια. Οι εκλέκτορες ή παραστάτες ή εκλογείς θα μετείχαν στην Τοπική Γενική Συνέλευση για να εκλέξουν τους πληρεξουσίους της επαρχίας και στην προκειμένη περίπτωση της επαρχίας του Πατρατζικίου ή Ν. Πατρών. Οι πληρεξούσιοι με τη σειρά τους, μετά την εκλογή τους θα μετείχαν στην Εθνική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος Συντάγματος.
Στην επαρχία Νέων Πατρών (Πατρατζικίου) σήμερα Φθιώτιδας, την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύο αντίπαλες παρατάξεις: α) Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάνα και β)Δ. Χατζίσκος Χρ. Ζωγραφίδης.
Αυτό όπως φαίνεται, σε πολλά από τα χωριά ή στις πόλεις, δημιουργήθηκαν ομάδες πολιτών συμπαθούντων την μία ή την άλλη ομάδα. Με αποτέλεσμα σε κάποια από τα χωριά να έχουμε δύο ή τρία πρακτικά συνεδριάσεων με διαφορετικά ονόματα καταλόγου μεταξύ των, εκλέγοντας τον δικόν τους εκλέκτορα ή εκλέκτορες.
Στο χωριό Πλατύστομο έχουμε δύο εκλογικές διαδικασίες, τα καθαρογραμμένα πρακτικά των οποίων θα παραθέσουμε αμέσως μετά.
1) Στις 27 Σεπτεμβρίου 1843 οι αυτόχθονες κάτοικοι του χωριού Πλατύστομο1 συνήλθαν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου υπό την προεδρία του παρέδρου του χωριού Κώστα Κολοκίθα και του ιερέως Γ. Καρανίκα και εξέλεξαν ως εκλέκτορα τους, τον αδερφό του Δημάρχου τον Γεώργιο Τσουκαλά! Από Βαρυμπόπη.
2) Οι εγκαταστημένοι 22 οικογενειάρχη Γιαννιτσώτες2 στο χωριό συνήλθαν σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία, πιθανόν όχι από διαφωνία, αλλά από παρότρυνση κάποιων από τους παραπάνω διεκδικητές της πληρεξουσιότητας, υπό την προεδρία του παρέδρου Γιαννιτσούς Α. Κοτσολέλου και του ιδίου ιερέως Καρανίκα και στη ίδια εκκλησία και εξέλεξαν τον δικό τους εκλέκτορα για την τοπική επαρχιακή Συνέλευση, τον Απόστολο Μπίκο.
Τα δε παραπάνω αναφερόμενα καθαρογραμμένα ψηφιακά των εκλογικών διαδικασιών βρίσκονται συνημμένα στα πρακτικά της β΄ παράταξης: Δ. Χατζίσκου, Χρ. Ζωγραφίδη.
Για την διευκόλυνση του μη εξοικειωμένου αναγνώστη, μεταφράστηκαν τα παρακάτω ψηφιακά πρακτικά.  Έγινε επί πλέον προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η ορθογραφία και η σύνταξη του πρωτοτύπου ψηφιακού εγγράφου. Δεν αποκλείεται κατά την μετάφραση να υπάρχουν και δικές μας παραλήψεις και λάθη.
Ζητάμε την κατανόησή σας
Λεπτομέρειες: Στα παρακάτω καθαρογραμμένα ψηφιακά χειρόγραφα πρακτικά
1. Πρακτικό των κατοίκων Πλατυστόμου
41/Πρακτικά της εκλογής του εκλογέως του χωρίου Πλατύστομου του Δήμου Μακρακώμης
Την εικοστήν ευδόμην του μηνός7βρίου του έτους 1843. Συνελθόντες οι εν τω χωρίω Πλατύστομου της επαρχίας νέων Πατρών ήδη στην Φθιώτιδαν Κάτοικοι του εις την εκκλησίαν του αγίου Νικολάου, περί την ώραν 10 Π.Μ. επί παρουσίαν του προρδρεύοντος παρέδρου του χωρίου αυτού και του Ιερέως Γεωργίου Κ. Καρανίκα διά να εκλέξωσι τους εκλογείς των κατά τας διατάξεις του από 4 μαρτίου του 1829 ΚΓ΄ψηφίσματος και την υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ.10050 και των οδηγιών (του πότε; δυσανάγνωστο) Κυβερνήτου της ελλάδος
Συμφώνως με την από 9 ε3. μηνός και υπό αριθ.4951 διακήριξιν του Διοικητού φθιώτιδος, προέβησαν εις τας εργασίας.
Ο Ιερουργήσας Ιερεύς ανέγνωσεν
Αον την από 7 7μβρίου ε.ε. προκήρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας
Βον την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγγύκλιον του ιδίου προς τουε Διοικητάς της επικρατείας.
Γον το μνημονευθέν ΚΓ΄ ψήφισμα.
Δον τας μνημονευθείσας οδηγίας του Κυβερνήτου. Και την από 9 9βρίου 1822. υπ’ αριθ.17 περί εκλογής παραστατών Νόμου. Ακολούθως ο αυτός Ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου Πολιτών, όστις αναγνωσθείς μεγαλοφώνως επικυρώθη τη συγκαταθέσει των συνκληθέντων ως εξής

Όνομα επώνυμο

Όνομα επώνυμο

1. Α. Κολοκίθας

16. ευθ. Βουρλάκης

2. Κ .Κολοκίθας

17.Ν. Κολέτζης

3. Γ. Κολοκίθας

18. Τρ. ανδρέας

4. Γ. Κουλούρης

19. Ιω. Δημητρίου

5. Θ κυργιανής

20. Θ. τριανταφύλλου

6. Ιω. Γράψας;;;

21. Αθ. Καραματζούκης

7. Γ. Κουκογιάννης

22. Γ. σκούρας

8. Κ. Κουκογιάννης

23. Ευθ. τραχανάς

9. Απ. Ρενδίνας

24. Γ. (δυσανάγνωστο)

10 Αθ. ρι(ε)πανάς

25. Δημ. Βες

11 Κ. Χαμμχούγιας

26. Ιωάννης Κολοκίθας

12. Ιω. Βριλάκης

27. Ιωάννης τζιάννης

13. Κ. Γεωργίου

28. Κ. μυλωνάς

14. Γ. Ζαζάς

29, Γ, μυλωνάς

15. Ν. Αθανασίου

Οίτινες και έμειναν μόνοι τουςεις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του Ιερέως, ο Ιερεύς παρουσιασθείς εν τω μέσω κρατών εις χείρας του το ευαγγέλιον, και τριανταφίλλου Θεοδ, μέλος της συναθροίσεως ανέγνωσεν μεγαλοφώνως τον ακόλουθον όρκον όστις είναι ο εξής. “ορκίζομαι εν ονόματι της αγίας και αδιαιρέτου τριάδος ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου της αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον, ούτε διά ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν” και αυτά;; επανέλαβαν όλοι οι πολίται υψώνοντας την δεξιάν των χείραν.
μετά δε τούτο εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντέρων μελών της συναθροίσεως, οι Κ.Κ αναγνώστης Κολοκίθας, Αθ. Καραματζούκης, Δημ. Βές, Ιω. Κολοκίθας, και Γ. Κοκογιάννης. Οίτινες και επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων εις αριθμούντων των οικογενειαρχών του χωρίου τούτου εις 29 εξελέξατο τους υποψηφίους Σύμφωνα με το ΚΓ΄ψήφισμα οίτινες είναι, Ο Αθ, καραματζούκης, ο Κώστας Κολοκίθας, ο Γεώργιος τζουκαλάς και ο Δημητριος Βές.και αρξαμένης της εκλογής, ήρξατο ψηφοφορίαν των υποψηφίων έναν μετά τον άλλον και εξίχθη το εξής αποτέλεσμα.
Ο Αθαν. Καραματζούκης έλαβεν ψήφους 13
Ο Κώστας Κολοκίθας έλαβεν ψήφους 14
Ο Γεώργιος τζουκαλάς έλαβεν ψήφους 23
Ο Δημητ. Βές έλαβεν ψήφους 8
Εκ των ανωτέρου αποτελεσμάτων θεωρείται ως νόμιμος εκλογεύς τρυ χωρίου πλατύστομουο Γεώρ. Τζουκαλάς λαβών τους πλειοτέρους ψήφους.
Προς πίστωσιν τούτων απάντων Συνετάχθησαν τα παρόντα πρακτικά θεωρηθέντα παρά του προεδρεύοντος παρέδρου, και του Ιερέως Γεωργίου Κ. Καρανίκα και παρά των Γεροντοτέρων μελών των κατεστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων διά την θέσιν εκλέκτορος. άτινα θέλουν παρακατατεθή εις τα αρχεία της Δημαρχίας Μακρακώμης, και αντίγραφον αυτών επι κυρωμένων με την σφραγίδα της Δημαρχίας θέλει δοθή εις τον εκλέκτορα του χωρίου Πλατύστομου Γεωργίου τζουκαλά, δυνάμει των οποίων θέλει αναγνωρισθή ο εκλέκτορ ούτος ως νόμιμος παρά της επαρχιακής Συνελεύσεως Νέων Πατρών.
Τα γεροντότερα πέντε μέλη ο Ιερεύς ο πάρεδρος
Α. Κολοκίθας παπαγιώργης Κώστας Κολοκίθας
Ιω Κολοκίθας
Για τον αγράμματο
Γ.Κουκογιάννης ο Κ
Κολοκίθας.
Για τον αγράμματο
Δημήτριο Βε ο Κώστας
Καργιαμπάς
ό,τι ακριβές αντίγραφο
Εν βαρυμπόπη την 14 8βρίου 1843
Ο Δήμαρχος Μακρακώμης
Τ. Σ Κ.Α τζουκαλάς
2. Πρακτικό Γιαννιτσιωτών στο Πλατύστομο
12/ “Πρακτικόν της εκλογής των εκλογέων των κατοίκων Γιαννιτσούς διαμενόντων εις το χωρίον Πλατύστομο του Δήμου Μακρακώμης
Σήμερον την εβδόμην του μηνός 7μβρίουτου έτους 1843 συνελθόντες οι εν τω χωρίω τούτω Πλατυστόμω της επαρχίας Νέων Πατρών, ήδη δε της Φθιώτιδος κάτοικοι Γιαννιτσούς του εις την εκκλησίαν του αγίου Νικολάου, περί την ώραν 11 Π.Μ. επί παρουσία του προρδρεύοντος παρέδρου της Γιαννιτσούς και του Ιερέως Γεωργίου Καρανίκα διά να εκλέξωσι τον εκλογέα των κατά τας διατάξεις του από 4 Μαρτίου του 1829 ΚΓ΄ ψηφίσματος και την υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ.10050 οδηγιών (του πότε δυσανάγνωστο) Κυβερνήτου της ελλάδος, και συμφώνως με την από 9 του ενεστώτος μηνός και την υπό αριθ.4951 Διακήριξιν του Διοικητού φθιώτιδος, προέβησαν εις τας εργασίας.
Ο Ιερουργήσας Ιερεύς ανέγνωσεν
Αον την από 7 7μβρίου ε.ε. προκήρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας του κράτους
Βον την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγγύκλιον του ιδίου προς τους Διοικητάς της επικρατείας.
Γον το μνημονευθέν Κγ΄ ψήφισμα.
Δον τας μνημονευθείσας οδηγίας του Κυβερνήτου της Ε. και την από 9 9βρίου 1822. υπ’ αριθ.17 περί εκλογής παραστατών Νόμου. Ακολούθως ο αυτός Ιερεύς κατέστρωσεν τον περί εκλογής παραστατών κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών, όστις αναγνωσθείς μεγαλοφώνως επικυρώθη τη συγκαταθέσει των συνελθόντων ως εξής

α/α

Όνομα επώνυμο

ηλικία

α/α

Όνομα επώνυμο

ηλικία

1

Αθ.τζιακαρδώνης

37

13

Ιω. Σαμαράς

40

2

Αποστ Μπίκος

40

14

Γ. τζόνος

40

3

Κ. Καριαμπάς

40

15

Ιω. Μπίκος

39

4

Αθ. Καριαμπάς

28

16

Αθ. τζάνης

39

5

Δημ. Καριαμπάς

41

17

Βασ. Τρίγκος

33

6

Δημ. Πατρώνης

37

18

Ιω Λαμαρόγιαννος

65

7-8

Γεωρ. Πριμέτης

42

19

Κ. Κουτζιμπός

50

9

Αν. Οικονόμου

50

20

Ιω.Λαρσάς

50

10

Αθ. τζόνος

30

21

Παλιογεώργος

65

11

Δημ. τζαβολής

30

22

Γ. τζιόνος

40

12

Κ. Λιμνίτης

40

Οίτινες και έμειναν μόνοι τους εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του Ιερέως, ο Ιερεύς παρουσιασθείς εν τω μέσω Κρατών εις χείρας του το ευαγγέλιον, και ο Αθα. τζιακαρδώνης , μέλος της συναθροίσεως ανέγνωσεν μεγαλοφώνως τον ακόλουθον όρκον όστις είναι ο εξής. “ορκίζομαι εν ονόματι της αγίας και αδιαιρέτου τριάδος ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου της αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον, ούτε διά ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν μου και χωρίς καμίαν προσωποληψίαν” και τ0ν οποίο επανέλαμβανον όλοι οι πολίται υψώνοντας την δεξιάν των χείραν”.
Μετά δε τούτο εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντέρων μελών της συναθροίσεως, οι Κ.Κ Ο Απόστολος Μπίκος,Δ. Καριαμπάς, Γ. Πριμέτης, Δ. τζιβολής και Βασίλης τρίγκος. Οίτινες και επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων εις αριθμούντων των οικογενειαρχών των κατοικούντων εις το χωρίον τούτου Γιαννιτσωτών εις 22 εξελέξατο τους υποψηφίους σύμφωνα με το Κγ΄ ψήφισμα οίτινες εισίν, Αποστ. Μπίκος, Δ. Καριαμπάς, Δημ. Πατρώνης, και Αθ. Τζιακαρδώνης. και αρξαμένης της εκλογής, ήρξατο ψηφοφορίαν των υποψηφίων έναν μετά τον άλλον και εξήχθη το εξής αποτέλεσμα.
Ο Απόστολος Μίκος έλαβεν ψήφους 19
Ο Δ. Καριαμπάς έλαβεν ψήφους 6
Ο Δημητ. Πατρώνης έλαβεν ψήφους 8
Ο Αθ. τζιακαρδώνης έλαβεν ψήφους 12
Εκ του ανωτέρω αποτελεσμάτος θεωρείται ως νόμιμος εκλογεύς των κατοικούντωνεις το Πλατύστομον Γιαννιτσωτώνο Αποστόλης Μπίκος λαβών τους πλειοτέρους ψήφους.
Προς πίστωσιν δε τούτων απάντων συνετάχθησαν τα παρόντα πρακτικά υπογραφέντα παρά του προεδρεύοντος παρέδρου, και του Ιερέως και παρά των πέντε γεροντοτέρων μελών των κατεστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων διά την θέσιν του εκλέκτορος. άτινα θέλουν παρακατατεθή εις τα αρχεία της Δημαρχίας Μακρακώμης, και αντίγραφον αυτών επι κυρωμένων με την σφραγίδα της Δημαρχίας θέλει δοθή εις τον εκλέκτορα του Αποστόλην Μπίκον, δυνάμει του οποίου θέλει αναγνωρισθή ο εκλέκτορ ούτος ως νόμιμος παρά της επαρχίας Νέων Πατρών.
Τα γεροντότερα πέντε μέλη ο Ιερεύς ο προεδρ.πάρεδρος
1. Αποστόλης Μπίκος παπαγεωργιος Αν. Κουτζολέλος
2, Βασίλης Τρίγκος κατ’ αίτησίν του Καρανίκας
Α.τζιακαρδώνης
3. Δ. Καργιαμπάς
4. Γ. Πριμέτης κατ’ αιτησίν του
Κ. Καριαμπάς
5. Δ. Τιτος κατ’ αιτησίν του
Αθ. τζιακαρδώνης
ό,τι ακριβής η αντίγραφή
Εν Βαρυμπόπη την 12 8βρίου 1843
Ο Δήμαρχος Μακρακώμης
Τ. Σ Κ.Α. τζουκαλάς”
Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.
Σύντομα θα λάβετε απάντηση.
Τα ψηφιακά έγγραφα, είναι στη διάθεση του αιτούντα

1Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47ήψεις 1846659 έως ….661

2Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47” λήψεις 1846745 έως ….746

3 ενεστώτος

[contact-form][contact-field label=”Όνομα” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Ιστοσελίδα” type=”url” /][contact-field label=”Μήνυμα” type=”textarea” /][/contact-form]