Πουγκακια Αγωνιστες 1821

                         Πουγκάκια Αγωνιστές του 1821

Το Χωριό Πουγκάκια,  του πάλαι ποτέ Δήμου Τυμφρηστού, ύστερα από μια ενδελεχή και κοπιώδη προσπάθεια έρευνας, μέσα από μια πληθώρα  Φακέλων, των Γενικών  Αρχείων του  Κράτους, σχετικών με τα «Αριστεία», αλλά και τον όγκο των εγγράφων αλληλογραφίας σχετικής με την απονομή των αριστείων: 

Καταγράφτηκαν 109 αγωνιστές που πήραν μέρος στην επανάσταση του 1821, εκ των οποίων:

  ►7 τιμήθηκαν με Αργυρό Αριστείο, ως αξιωματικοί του αγώνα.

►12 τιμήθηκαν με το χάλκινο αριστείο, ως υπαξιωματικοί

►48 τιμήθηκαν με το σιδερένιο αριστείο, ως στρατιώτες

και τους υπόλοιπους δεν μπορέσαμε να τους προσδιορίσουμε, καθότι έχουμε μόνο τις αιτήσεις τους  και τα βεβαιωτικά   πιστοποιητικά συμμετοχής  στον αγώνα

 Οι Αγωνιστές του ‘21 κάτοικοι του χωριού, όταν μάταια  περίμεναν να τους σταλούν τα αναλογούντα αριστεία, παρ΄ όλο που από νωρίς έστειλαν τα δικαιολογητικά τους, απελπισμένοι πλέον, αναγκάσθηκαν και διαβιβάσαν  την παρακάτω ομαδική επιστολή-αίτηση προς τη Βασιλική Γραμματεία των Στρατιωτικών, την οποία και παραθέτουμε, με τις υπογραφές  30 κατοίκων

Αριθ 932/052

1238803 -…804 Εν Πουγκάκια τη 18 Ιανουαρίου 1844
Προς την επί των Στρατιωτικών Β, Γραμματείαν της Επικρατείας
            Σεβαστέ Γραμματεύ εις τας 20 10βρίου του έτους 1841εστάλθησαν εις υμάς τα πιστοποιηττκά των υποφαινομένων πιστών υπηκόων της Αυτού Μεγαλειότητος, από διαφόρων οπλαρχηγών, με τους οποίους συνεγωνισθημεν εις την Ηρωηκήν Προμάχην, και μέχρι Τούδε δεν εστάλησαν εις ημάς τα αιτούμενα αριστεία. Προς μνήμην της ρηθείσης Ηρωηκής Προμάχης.
Διά ταύτα πάντα παρακαλείται ενθέρμως η Σεβαστή Γραμματεία ίνα ευαρεστούμενη παντήσει εις ημάς τους  αναξιοπάσχονταις πιστούς υπηκόους, και ανταγωνιστάς της Αυτού Μεγαλειότητος τουλάχιστον την αιτίαν των μη σταλθέντων αρηστείων αιτουμένων Διότι όσοι των ανταγωνιστών και αν εστειλαν πιστοποιητικάέλαβον τα αρηστεία των, ημείς καίτοι Σεβαστέ Γραμματεύ εμείναμεν υξηρημένοι, ενώ τα πιστοποιητικά μας εστάλθησαν εις υμάς εγκαίρως.

            Εύελπες εις την αίτησίν μας και υποσημειούμεθα ευσεβάστως.

Οι ευπειθέστατοι κάτοικοι του χωρίου Πουγκάκια του Δήμου Τυμφρηστού της επαρχίας Φθιώτιδος

Γ. καλιτζης, νηκωλος ζερβας, κωστας παπαναγιώτι, γιάννους καλιτζης, Γ. ζέρβας, νικολαος διανέλι, κώστας δανιήλ. κώστας αργυρόποπουλος,  βασιλι γλιτσου, σπυριδωνος Γεωργίου, Γεργ Ηλία, δημου σελιβίστα, κώστας κούτης, τριανταφυλος κακούδης, Νικόλαος ;;;;;;;. Αθ. αντωνίου, δημητριος ζέρβας, νικόλαος τζημης, Ιαωάννης καλτσάς, κώστας μαυρικου, Ιωάννης κουτσούνης, κωστα ταμου, Γ. γιανέλου, γιαννακη γγουτιου;;;;, τριανταφυλου μαβρικου, Κώστα μπούρα, θανάσης παφιλις, Κόστας Βάρσου, τριαντάιλος Χατζής]

Πουγκάκια Κατάλογος Αγωνιστών του ‘21

[Αγγέλης Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Προτείνεται και λαμβάνει το  προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλου  Χατζηπέτρου. Κατάλογος  με αριθμό. 6836/2 Ιουλίου 1844. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Ανάγνος Κωνσταντίνος Πουγκάκια υπαξιωματικός χάλκινο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο No 6086/16/3/1844, μαζί με άλλους 53 αγωνιστές και λαμβάνει το  χάλκινο αριστείο αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 280]

[Αλέξης Γεώργιος  κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/ 7/5/ 1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για χρήση της διανομής στους δικαιούχους. Προτάθηκε και έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Αναγνωστόπουλο  Χ.  κάτοικος  Πουγκάκια/Αργυρό.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου Στρατιωτικών με ημερομηνία 16 Ιουνίου 1844  με άλλους 70 αξιωματικούς από τη Φθιώτιδα. Στους οποίους  χορηγείται  Αργυρό αριστείο, διότι  εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους  προς την πατρίδα,  έλαβαν μέρος στον αγώνα ως αξιωματικοί ήτοι : «Επί προτάσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον  Ευαριστούμεθα να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σμειούμενα άτομα, άτινα εκλπηρώσαντα καθήκοντα Αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας  του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργον ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος…». Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]

[Αντωνόπουλος Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια. Στις 4-2-184  κατέθεσε νέα επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως άλλοι συναγωνιστές του. Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφουν ο Μ. και Ν.  Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιοιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Ιωάννης Αντωνόπουλος εδούλευσεν την πατρίδαν  στρατιωτικός απαρχής του Ιερού αγώνος, του 1821 και Μέχρι του  1828 έτους παρευρέθη εις τας ακολούθους μάχας εις Καρπενήσι, εις Υπάτην  και εις Καλιακούδα με τον Νικολάκη Μήτζου Κοντογιάννη, εις Άμπλιανην με τον Νάκον Πανοριά, και εις Πέντε Όρνια με τον ίδιον, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου με τον Μήτζον Κοντογιάννη και εις Νεόκαστρον με τον ίδιον, εις τας οποίας έδειξε Γαιναιότητα  και πατριοτισμόν{…]» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Αντωνίου ή Αντωνόπουλος  Μήτζος κάτοικος Πουγκάκια. Στις 3-1-1844   κατέθεσε νέα επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι, δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως άλλοι συναγωνιστές του.Το δε πιστοποιητικό μεταξύ άλλων αναφέρει: Πιστοποιούμεν ότι ο Μήτζος Αντωνοπουλος εδούλευσεν την πατρίδα στρατιωτικώς απαρχής του Ιερού αγώνος Μέχρι του 1828 έτους Παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας εις Καρπενήσι και εις Υπάτη και εις Καλιακούδαν Με τον Μητζον Κοντογιάννην, και εις την Άμπλιανην  με τον Νάκο Πανοριά και ει πέντε όρνια με τον ίδιον και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου Με το Μ. Κοντογιάννη και εις Νεόκαστρον Με τον ίδιον εις τας οποίας έδειξε Γενεώτητα και πατριοτισμόν…Το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ε Κοντογιάννης και πιστοποιείται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Αντωνίου Αθαν. ή Ανωνόπουλος Αθαν. κάτοικος Μπουγγάκια/χάλκινο υπαξιωματικός. Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αριθ. 830 προς Διοίκηση Ευρυτανίας, χρήση της διανομής των αριστείων. Ο Αθ. Αντωνίου  Στις 4-2-1844  κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως άλλοι συναγωνιστές του. Το συνημμένο πιστοποιητικό το υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί: Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος. Πήρε μέρος στις μάχες:  εις καρπενησι και εις υπάτη και εις Καλιακούδαν Με τον Μητζον  Κοντογιάννην,  και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου Με το Μ. Κοντογιάννη και εις Νεόκαστρον Με τον ίδιον. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274, Φ. 261]                                   

[Αναγνώστου Κωνστ. κάτοικος  Μπουγγάκια υπαξιωματικός/χάλκινο.  Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αριθ. 830 με χάλκινο αριστείο, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ «Αριστεία» Φ. 274]

[Αργυρόπουλος Κώστας Κατάγεται  από  Άμπλιανη του Δήμου Καλλιδρομιτών, ετών 35 και κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Υπέβαλε  αίτημα απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στο αγώνα, προς το Δήμο Ομιλαίων και τα οποία ο Δήμος στις 10-10βρίου 1841 τα διαβίβασε προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για τα περαιτέρω. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι: Ε΅. Κοντογιάννης και Ζάχος Γιολδάσης και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Καλλιδρομιτών 7/7βρίου 1841, έχει ως εξής: « Πιστοποιούμεν εν συνειδήσει οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Κώστας Αργυρόπουλος κάτοικος του χωρίου Πουγκάκια του Δήμου Ομιλαίων απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος υπηρέτησεν στρατιωτικώς την Πατρίδα με ζήλον και Πατριωτισμόν Ενθέρμως παρευρεθείς καθόσον οι υποφαινόμενοι γνωρίζομεν προς τον άλλον και εις τας ακολούθως Μάχας, υπό την οδηγίαν των πρώην οπλαρχηγών Γιολδασαίων, εις Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου κατά του Σκόνδρα Πασά όπου εφονεύθη ο αοίδιμος Μάρκος Βότζιαρης, υπό των ιδίων, εις Καλιακούδα κατά του αυτού Σκόνδρα υπό την οδηγίαν του οπλαρχηγού Ευαγγέλη Κοντογιάννη, εις Καγγέλια κατά του Βελήμπεη Πριμετη, υπό του ιδίου, εις Διπόταμον, εις Κλονί Φθιώτιδος, υπό την οδηγίαν του οπλαρχηγού Μακρύ, εις Κεφαλόβρυσον του Αιτωλικού κατά του Ιμέρ Πασά, υπό την οδηγίαν του αοίδιμου αρχηγού Καραϊσκάκη έξωθεν του Μεσολογγίου κατά του Στρατοπέδου του Κιουταχή. Ταύτα γνωρίζοντες ακριβώς οι υποφαινόμενοι Πιστοποιούμεν διά του παρόντος το οποίο δίδομεν εις χείρας του ρηθέντος Κώστα Αργυρόπουλου, διά να τω χρησιμεύση όπου δεί. Εν Κρικέλω την 7/7βρίου 1841» Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με άλλους 20 από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, με σιδερένια αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 191]

[Αποστόλου Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/ 7/5/ 1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για χρήση της διανομής στους δικαιούχους. Προτάθηκε και έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Αγραφιώτης Βασίλειος κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/ 7 Μαΐου 1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και φαίνεται να του χορηγείται σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Βάρσος Κώστας κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/ 7/5/ 1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για χρήση της διανομής στους δικαιούχους. Προτάθηκε και έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282, Φ. 269]

[Βάρσος  Δ.  κάτοικος   Μπουγγάκια υπαξιωματικός/ χάλκινο. Μάλλον καταγωγή από Παλαιόκαστρο ,υπαξιωματικός. Ονομαστικός κατάλογος αριθ. 830, ο οποίος διευθύνθηκε προς την Διοίκηση  Ευρυτανίας, προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]

[Βλάχος Γεώργιος  κάτοικος Περίλεπτο/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Προτάθηκε και έλαβε χάλκινο αριστείο  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

 [Γεωργίου Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Προτάθηκε και έλαβε σιδερένιο αριστείο  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Γεωργίου Δημήτριος  κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο.  Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Προτάθηκε και έλαβε σιδερένιο αριστείο  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Γεωργίου κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο.  Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Προτάθηκε και έλαβε σιδερένιο αριστείο  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Γιανέλου Γεώργιος  κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. 30-1-1844,  υπέβαλε αίτηση ατομική επαναληπτική αίτηση και πιστοποιητικό απονομής αριστείου, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, διά μέσου του Δήμου του, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για τη χορήγηση του αριστείου του. Στις  28/4/1844, περιλαμβάνεται σε ονομαστικό  κατάλογο 6836/με 234 αγωνιστές , ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, για χρήση της επίδοσης του  σιδερένιο αριστείο του.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282, Φ. 261]

[Γιανέλου Κώστας κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο. Βρίσκεται στους ίδιους καταλόγους με τον Γεώργιο Γιαννέλο. Στις 30-1-1844.  κατέθεσε και αυτός νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Πήρε μέρος υπό τις οδηγίες των οπλαρχηγών: «….. Μήτζο και Νικολάκη Κοντογιάννη; εις Καρπενήσι, Υπάτη, Καλιακούδα και πολιορκία Μεσολογγίου  και με  Νάκο Πανουριά, εις Άμπλιανη και πέντε όρνια..» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  282, Φ. 261]

[Γιαννελόπουλος ή Γιαννέλος Γ. του Δημ. κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο.  Στις 3-2-1844 κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του.  Το Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων  του το υπογράφουν οι παρακάτω αναφερόμενοι οπλαρχηγοί. Μάχες που πήρε μέρος: Καρπενήσι, Υπάτη, Καλιακούδα με Νικολάκη Μ. Κοντογιάννη, στην πολιορκία του Μεσολογγίου με τον Μ. Κοντογιάννη. Είναι καταχωρημένος  στους ίδιους καταλόγους με τον Γεώργιο Γιαννέλο και του χορηγείται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  282, Φ. 261]   

[Γιαννόπουλος Δημήτριος  κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/ 7/5/ 1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για χρήση της διανομής στους δικαιούχους. Προτάθηκε και έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Γιοροπουλος Γεώργιος  Κώνσταντίνος. Κάτοικος Πουγκάκια. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο το πιστοποιητικό του, το οποίο υπέβαλε στις  4-2-1844, μεταξύ άλλων  αναφέρει:  «[…]πήρε μέρος, από την αρχή του Ιερού υπέρ ελευθερίας της πατρίδας Αγώνα, συμμετέχοντας σε διάφορες και σημαντικές μάχες κατά των Τούρκων, ήτοι: «… εις Καρπενήσι, εις Υπάτη, εις Άμπλιανη με τον Νάκον Πανοργιάν, εις Καλιακούδα με τον Μ. Κοντογιάννην, εις τας οποίας έδειξεν Γαινεώτητα και πατριοτισμόν….»  Υπογράφεται από  τον Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Γκλάβας Νικόλαος κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. 31/1/ 1844, κατέθεσε επαναληπτική ατομική αίτηση και πιστοποιητικό απονομής αριστείου. «Προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», αιτούμενος την απονομή του αριστείου του. Στην αίτησή του δηλώνει ότι, είχε υποβάλει αυτά και παλαιότερα (1836) αλλά ακόμη δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημά του. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν Κοντογιάννη  και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος γ. Ζουλούμη, αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: «[..]εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχάς του Ιερού αγώνος του έτους 1822 και Μέχρι το 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας, εις Καρπενήσι, εις Υπάτην, και εις Καλιακούδαν Με τον Μ. Κοντογιάννην και εις Άμπλιανην και τεις τα πέντε όρνια με τον Νάκο Πανουριά, εις την πολιορκίαν του μισολογγίου, με τον μοίτζον Κοντογιάννην, εις Αθήνας με καραϊσκάκην εις τας οποίας έδειξε Γαινεώτητα και πατριοτισμόν[…..]» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 269]

[Γκούζιος Γιάννης κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο με 234 αγωνιστές και με αριθμό 6836/7/5/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και του χορηγείται το προτεινόμενο σιδερένιο  Αριστείο. Δεν αποκλείεται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Ιωάννη Γουζιούτα. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία  «Αριστεία Φ. 282]

[Γκουζιούτας Ιωάννης   κάτοικος  Πουγκάκια. Προτάθηκε και έλαβε χάλκινο αριστείο. Πιθανόν καταγωγής από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και Φ. 286]

[Δανιήλ Νικόλαος κάτοικος Πουγκάκια. Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/7/5/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και του χορηγείται το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Δανίλης Κώστας ή Δανιήλ;; Κάτοικος Πουγκάκια. 4-2-1844 κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει […]εδιηύθηνα και άλλοτε τα αποδεικτικά μου διά μέσον τας συσταθήσας εξεταστικάς επιτροπάς   των οποίων ήχον παρά των τότε οπλαρχηγών, ίνα δυνάμει των οποίων δυνηθώ να ανταμειφθώ το ανίκον εις εμέ αριστείον  Σεβαστέ Γραμματεύ ελεεινολογώ την τύχην μου διότι ύστερον από τας τοιαύτας εκδουλεύσεις μου υστερούμαι το ανήκον εις εμέ αριστείον[……]» Το δε πιστοποιητικό του τον αναφέρει ως Κώστα  Δανιήλ, μεταξύ άλλων αναφέρει: «[….]παρευρέθη εις τα ς ακολούθως μάχας: εις καρπενήσι, εις Υπάτη εις Καλιακούδαν με Μ. και Ν Κοντογιάννη εις Άμπλιανη, με το Νάκο Πανοργιά, και εις πολιορκίαν Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη , εις Νεόκαστρον με τον ίδιον  και άλλας πολλάς[ …..]»  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία  «Αριστεία» Φ. 261]

 [Δανιήλ Γεώργιος του Κων/νου ή Δανίλης; Το ίδιο με τον με τον Κώστα Δανιήλ ή Δανίλη,  πιθανόν πατέρα του προ αναφερομένου Κώστα, από Πουγκάκια, Υπέβαλε και αυτός επαναληπτική αίτηση  απονομής αριστείου καθώς και το πιστοποιητικό του προς το Δήμο Τυμφρηστού, ζητώντας να του χορηγηθεί  το ανάλογο αριστείο   Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Δημητρίου Γεώργιος από Πουγκάκια σιδερένιο. υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό απονομής αριστείο, το δε πιστοποιητικό του αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι Ο Κύριος Γ. Δημητρίου έλαβε μέρος από την αρχή μέχρι το 1828 έτος και παρευρέθη εις τας ακολούθως μάχας: εις Καρπενήσι, εις Υπάτη, εις Καλιακούδαν με Μ. και Ν Κοντογιάννη εις Άμπλιανη, με το Νάκο Πανοργιά, και εις πολιορκίαν Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη , εις Νεόκαστρον με τον ίδιον  και άλλας πολλάς[ ….].» Υπογράφουν: ο Μ. και Ν. Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνει δια της υπογραφής του ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ. Ζουλούμης.  Με τον κατάλογο 6836/28/ 4/ 1844, ο οποίος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χατζηπέτρου, φαίνεται να λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Δημητρίου Δημήτριος του Αθανασίου. κάτοικος Πουγκάκια. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς τον Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου  αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Δημητρίου Κώστας ή Κωστής κάτοικος  Πουγκάκια. Στις 3-2-1844, υπέβαλε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου και τα πιστοποιητικά του  προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του. Την πρώτη αίτηση του, την κατέθεσε κατά το 1836 προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων χωρίς αποτέλεσμα. Το δε πιστοποιητικό του εκδόθηκε 4-2-1844 από τους τοπικούς οπλαρχηγούς  Μ. και Ν. Κοντογιάννη   και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος γ. ζουλούμη , αυθημερόν. Οι μάχες που πήρε μέρος, είναι όπως οι περισσότεροι αγωνιστές, κυρίως οι τοπικές. Τον συναντάμε και σε ονομαστικό κατάλογο με τον Δημήτριο Δημητρίου του  Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Δημητρίου Σπύρος κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Κατά το έτος 1836 φέρεται γραμμένος στους στρατιωτικούς καταλόγους να υπηρετεί ως στρατιώτης σε τάγμα της οροφυλακής. Του χορηγήθηκε το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “«Αριστεία» Φ 164]

Ζαγκλάρας Κώστας του Δημητρίου κάτοικος Πουγκάκια στρατιώτης. Ο  Κ. Ζαγκλάρας 5-2-1844, κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης, τον αναφέρει ως Κώστας Ιω. Ζαγκλάρα, ήτοι: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Κώστας Ιω. Ζαγκλάρας εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός[…..]και παρευρέθη εις τας ακολούθους μάχας εις Καρπενήσι, εις εις υπάτη, εις καλιακούδα Με τον Ν. Μ. Κοντογιάννη, εις Άμπλιανην με τον Νάκον Πανοριά, εις πολιορκίαν του μισολογγίου Με τον Μ Κοντογιάννην και εις Νεόκαστρον  με τον ίδιον, εις τας οποίας έδειξεν  Γαινεώτητα και πατριοτισμόν[…..]». Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261

[Ζέρβας Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/ 7/5/ 1844, ο οποίος στάλθηκε, από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για χρήση της διανομής στους δικαιούχους. Προτάθηκε και έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Ζέρβας  Νικόλαος από Μπουγγάκια υπαξιωματικός, χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε  ονομαστικός κατάλογο  αριθ. 830 προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Ο  Νικόλαος Ζέρβας 3-2-1844, κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του και καταλήγει « ελεηνολογώ την τύχην μου Διότι ύστερον από τας αυτάς  εκδουλεύσεις  μου και υπό τοιαύτην ( ) των συγκενών μου και από τοσαύτην απόλιαν  της καταστασεώς μου από τους Τούρκους Δεν είναι δίκαιον Νομίζω, να υστερούμαι και αυτού του μοικρού αριστίου. διά ταύτα Σεβαστέ Γραμματεύ ευαρεστούμενος να λάβης Ίκτον εις τα αναφαιρομενά μου και ενεργήσητε την έκδοσιν του ανίκοντος αριστίου μου. Πεπιθα εις την Δικαιωσύνην σας υποσημειούμαι με σέββας.- Όστις ήμουν λοχίας εις το 1833 εις το 7ον Τάγμα. Ο ευπειθέστατος   Νικολός  Ζέρβας». Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε το πιστοποιητικό του. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274, Φ. 261]

[Θέου Κώστας κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο, Είναι γραμμένος στον κατάλογο με 234 αγωνιστές και με αριθμό  6836/28/4/ 1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και του χορηγείται το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282].

[Ιωάννου Ζάχος Κάτοικος Πουγκάκια σιδερένιο. Κατά το έτος 1836 φέρεται γραμμένος στους στρατιωτικούς καταλόγους να υπηρετεί ως στρατιώτης σε διάφορα τάγματα της οροφυλακής  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 164]

[ΙβρόπουλοςΓεώργιος κάτοικος  Πουγκάκια. Προτάθηκε και έλαβε το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πιθανόν καταγωγής από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285, Φ. 286]

[Ιωαννίδης Νικόλαος κάτοικος Πουγκάκια ετών 45,  υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων για δεύτερη φορά, προς τον Δήμο Τυμφρηστού με την παράκληση αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως, προκειμένου να του χορηγηθεί το αριστείο αγώνα. Στο πιστοποιητικό του, αναφέρονται οι μάχες στις οποίες έλαβε μέρος, ήτοι: «[…]εις Καρπενήσι, εις Υπάτη και εις Αμπλίανην με τον Νάκον Πανοργίαν. Εις Καλιακούδα με τον Ν.Μ. Κοντογιάννη, εις πολιορκίαν του Μεσολογγίου και εις Νεόκαστρον με το  Μήτζον Κοντογιάννη[…]» Πηγή:  Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 261]

[Ιωαννίδης Κ. Κάτοικος Πουγκάκια. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων για δεύτερη φορά, προς τον Δήμο Τυμφρηστού με την παράκληση αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως, προκειμένου να του χορηγηθεί το αριστείο αγώνα. Στο πιστοποιητικό του, αναφέρονται οι μάχες στις οποίες έλαβε μέρος, ήτοι: «[…]εις Καρπενήσι, εις Υπάτη και εις Άμπλιανην με τον Νάκον Πανοργίαν. Εις Καλιακούδα με τον Ν. Μ. Κοντογιάννη, εις πολιορκίαν του Μεσολογγίου και εις Νεόκαστρον με το  Μήτζον Κοντογιάννη[…]» Πηγή:  Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 261]

[Ιωάννου Δημήτριος Κώστας κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο.  Είναι γραμμένος στον κατάλογο με 234 αγωνιστές και με αριθμό  6836/28/4/ 1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους και του χορηγείται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282].

[Καγκλαραν  Αθανάσιον Ν. κάτοικος Πουγκάκια. Σεπτέμβριος 1835  Δίπλωμα και σιδηρούν  παράσημο]       738352

[Καλτζά Γεώργιον από Πουγκάκια  Αργυρό αξιωματικός.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου Στρατιωτικών με ημερομηνία 16 Ιουνίου 1844  με άλλους 70 αξιωματικούς από τη Φθιώτιδα. Στους οποίους  χορηγείται  Αργυρό αριστείο, διότι  εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους  προς την πατρίδα,  έλαβαν μέρος στον αγώνα ως αξιωματικοί ήτοι : «Επί προτάσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:  Αον  Ευαριστούμεθα να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σμειούμενα άτομα, άτινα εκλπηρώσαντα καθήκοντα Αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας  του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργον ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος…».   Ο Γεώργιος Καλτσάς ετών 42, στις 25 Δεκεμβρίου 1844 απευθύνει  αναφορά-αίτηση προς τον Δήμαρχο Τυμφρηστού, ήτοι:

Περί χορήγησης Αριστείου

«Ο υποφαινόμενος, Επισυνάπτω εν τη παρούση μου πιστοποιητικόν τα εναντίον τν εχθρών  εκδουλεύσεων μου από τας αρχάς του υπέρ της ανεξαρτησίας του ιερού ημών αγώνος να λάβω τα όπλα της πατρίδος ακολουθών Στρατιώτης εις διαφόρους οπλαρχηγούς εις όσας μάχας επαρευρέθην μέχρι του 1832: εγκεικλίου της Β: γραμματείας των Στρατιωτικών, αναφέρθην ότι εδιεύθυνα όσα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεων μου είχον δια να λάβω και ο υποφαινόμενος το αριστείον μου αλλά παρ’ ελπίδα δεν εδυνήθην να λάβω την χάριν ταύτην  την οποίαν Η αυτού μεγαλιότης του Σ: ημών Βασιλέα  διένημε συμμορφούμενος δε με την υπαριθ. 10874: από 14 Αυγούστου ε.ε διαταγής της Β: Γραμματείας των Στρατιωτικών, επαναλαμβάνω και πάλιν αν αναφερθώ προς υμάς δια της παρούσης μου επισυνάπτω προς αυτήν και έτερον πιστοποιητικόν των  εκδουλεύσεων μου υπογεγραμμένον παρά των Κ.Κ  Αξιωματικών Μήτσου Κοντογιάννη Συνταγματάρχου, Ευαγγέλη Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου, όπως λάβω και ο υποφαινόμενος το ανήκον μου εθνόσημον των εκδουλεύσων μου (οστις κατεβρέθη κατά το 1832 λοχίας του  18ου  Ταγματος)

Ευσεβάστως  υποσιμιούμαι

Ο ευπειθείς Δημότης 

Γεωργιος Καλτσας»

Σημείωση: Το διαβιβαστικό της Δημαρχίας Τυμφρηστού 729/588 / 26/10βρίου/ 1841, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα έγγραφα προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, επιστρέφεται με την εξής παρατήρηση: Ειστρέφεται εις τον ίδιον  διότι κατά νεωτέραν διαταγήν της Βαιλ. Γραμματείας των Στρατιωτικών,  δίοτι δεν εδόθη εν καίρω

Ο Διοικητης: Π. Λοιδορίκης Εν Λαμία 8 Ιανουαρίου 1841. Ωσαύτως, είναι γραμμένος και σε κατάλογο των Ευρυτάνων.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική -Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 261]

[Καλτζάς Δημητριος ήταν κάτοικος Πουγκάκια  Για τον Δ. Καλτσά,  γίνεται αναφορά στο πιστοποιητικό του Γεωργίου Καλτζά, ότι σκοτώθηκε στην Αθήνα όταν πολεμούσε με τον Καραϊσκάκη].

[Καλτζάν Ιωάννην κάτοικος  Πουγκάκια, αργυρό ως  αξιωματικός. Στην αίτησή του που κατάθεσε προς το Δήμαρχο Τυμφρηστού, στις 25 10βρίου 1841, δηλώνει ότι είναι ετών 40. .  Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου Στρατιωτικών με ημερομηνία 16 Ιουνίου 1844  με άλλους 70 αξιωματικούς από τη Φθιώτιδα. Στους οποίους  χορηγείται  Αργυρό αριστείο, διότι  εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους  προς την πατρίδα,  έλαβαν μέρος στον αγώνα ως αξιωματικοί ήτοι : «Επί προτάσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής: Αον  Ευαριστούμεθα να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σμειούμενα άτομα, άτινα εκλπηρώσαντα καθήκοντα Αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας  του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργον ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος[…]».   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ.  261]

[Καλτσάς Νικολ κάτοικος Πουγκάκια. 1η/2/1844, υπέβαλε ατομική επαναληπτική   αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων. «Προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, αναφέροντας τη συμμετοχή του στον αγώνα απαρχής μέχρι τέλους και έλαβε μέρος στις σημαντικές μάχες  κατά των Τούρκων, μέχρι διαλύσεως των στρατευμάτων. Η πρώτη αίτηση του υπεβλήθη κατά το έτος 1836. Τα δε πιστοποιητικό συμετοχής του  το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάνης, αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Νικόλαος Καλτζάς εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός  απαρχής του Ιερού αγώνος…….  και παρευρέθη εις τα ς ακολούθως μάχας: εις καρπενήσι, εις Υπάτη εις Καλιακούδαν με Μ. και Ν. Κοντογιάννη εις αμπλιανη, με το Νάκο Πανοργιά, και εις πολιορκίαν Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη , εις Νεόκαστρον με τον ίδιον  και άλλας  πολλάς[….] Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Κολιόρας Τριαντάφυλλος  (με επιφύλαξη για το επώνυμο δυσανάγνωστο)κάτοικος Πουγκάκια. Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xριστόδουλου  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογος με 234 αγωνιστές και  με αριθμό. 6836/28/4/1844. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κολιόπουλος Δημητριος ετών 45  κάτοικος Πουγκάκια. 4 Φεβρουαρίου 1844, κατέθεσε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το  πιστοποιητικά εκδουλεύσεων του, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, αναφέροντας τη συμμετοχή του στον αγώνα απαρχής μέχρι τέλους και έλαβε μέρος στις σημαντικές μάχες  κατά των Τούρκων μέχρι διαλύσεως των στρατευμάτων. Η πρώτη αίτηση του υπεβλήθη κατά το έτος 1836. Τα δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης, αναφέρει: «Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι ο Δημήτριος Κολιόπουλος[…..]απαρχής του Ιερού Αγώνος, του 1821. Μέχρι του 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μαχας, εις Καρπενήσι, εις υπάτη, εις Άμπλιανη με τον Νάκον Πανοργιά και εις πέντε Όρνια με τον ίδιον, εις την πολιορκίαν του Μισολογγίου ασφαλισμένος(Μέσα) ολόκληρον έτος με τον Μίτζον Κοντογιάννη όστις ήτον μεγάλος ο αγώνας του, εις Νεόκασρον με τον ίδιον Μήτζον κοντογιάννη […]»   Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

Κολιόπουλος Τριαντάφυλλος κάτοικος Πουγκάκια. 3 Φεβρουαρίου 1844, κατέθεσε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το  πιστοποιητικά εκδουλεύσεων του, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, αναφέροντας τη συμμετοχή του στον αγώνα απαρχής μέχρι τέλους και έλαβε μέρος στις σημαντικές μάχες  κατά των Τούρκων μέχρι διαλύσεως των στρατευμάτων. Η πρώτη αίτηση του υπεβλήθη κατά το έτος 1836. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάνης, μεταξύ άλλων αναφέρει: « Πιστοποιούμεν ότι ο Κύριος Τριαντ, Κολιόπουλος ….]απαρχής του Ιερού αγώνος του 1821 Νέχρι του έτους 1828 επαρευρέθη εις τας τας ακολούθους μάχας: εις καρπενήσι, εις Υπάτη, εις Καλιακούδαν με τον Μ. Ν.  Κοντογιάννην και εις την πολορκίαν του Μεσολογγίου με τον Μήτζον Κοντιγιάννη [….]» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

 [Κουκλάρης Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια  στρατιώτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε στρατιωτικό κατάλογος ,με 20 αριστειούχους, ο οποίος στάλθηκε προς την Διοίκηση Φθιώτιδος για  την χρήση της διανομής των αριστείων. Ο υποφαινόμενος δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποια σχέση, με τον Καγκλάρα  Αθαν τουΝ, που αναφέρεται πιο πάνω. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 169]

[Κούτης ή Κούκης; Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια. Στις 3/2/1841 , κατέθεσε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το  πιστοποιητικά εκδουλεύσεων του, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, αναφέροντας τη συμμετοχή του στον αγώνα απαρχής μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων  και έλαβε μέρος στις σημαντικές μάχες  κατά των Τούρκων μέχρι διαλύσεως των στρατευμάτων. Η πρώτη αίτηση του υπεβλήθη κατά το έτος 1836. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης, μεταξύ άλλων αναφέρει:   «Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι ο Κύριος Αθανάσιος Κούτης εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός απαρχής του Ιερού Αγώνος, του 1821 μέχρι το 1828 έτος και παρευρέθη εις τα ς ακολούθως μάχας εις Καρπενήσι, εις Υπάτη εις Καλιακούδαν με  Ν, Μ Κοντογιάννη, εις Άμπλιανην, με το Νάκο Πανοργιά, και εις πολιορκίαν Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη , εις Νεόκαστρον με τον ίδιον  και άλλας πολλάς […..]Εν Αγά 3 Φεβρουαρίου 1841»  Επικυρώνεται δια της υπογραφής του  Δημάρχου Σπερχειάδος γ. Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Κούκης Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια. 4/2/1844, κατέθεσε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, δια μέσου το Δήμου του, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Στην αίτησή του μεταξύ άλλων αναφέρει:  «Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Πουγκάκια της επαρχίας Φθιώτιδος του Δήμου Τυμφρηστού αφ’ ης στιγμής ήρχισεν ο ιερός αγών, δράξας τα όπλα και υπηρέτησα απ’ αρχής  Μέχρι τέλους του Ιερού αγώνος Μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων[…]» υπογράφει  ως  Μήτζος Κούκης. Το δε πιστοποιητικό του, υπογράφουν ο Μ. και Ν. Κοντογιάννης, χωρίς επικύρωση και το οποίο αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Δημήτριος Κούκης κάτοικος[… ] Υπηρέτησε την πατρίδα  στρατιωτικος υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα, παρευρεθείς εις τας μάχας,  εις Υπάτην,  εις Καλιακούδαν,  εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου, με τον Μ. Ν. Κοντογιάννη, εις άμπλιανην με τον Νάκον Πανοργιά και εις Νεόκαστρον με τον ίδιον Μ. Κοντογιάννην εις τας οποίας έδειξε Γαινεότητα και υπακουήν εις τους ανωτέρους του….» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 261]          124548

[Κουτζούκης Ιωάννης του Τριαντάφυλλου κάτοικος Πουγκάκια στρατιώτης.  3-2-1844, κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Στο πιστοποιητικό του αναφέρει ότι μετείχε στον αγώνα από του έτους 1822 και έως το 1828.  Πήρε μέρος στις εξής μάχες: «Εις υπάτη, εις την Φοντάνα της Ρεντίνας, εις Καρπενήσι, εις Καλιακούδα και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου με τον Μ. Κοντογιάννη». Το υπογράφουν ο Μ και  Ε. Κοντογιάννης. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Κουτσονίκας Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Το ίδιο με τον Γ. Ζέρβα, Υπέβαλε και  ατομική αίτηση απονομής αριστείου καθώς και πιστοποιητικό προς το Δήμο Τυμφρηστού. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει: «Πιστοποιούμεν ότι ο   Ιωάννης Κουτζούκης Τριανταφυλου  Κουτζουνικάς  εδούλευσεν την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του αγώνος του 1821 Μέχρι τέλους [….] Παρευρέθη εις τας ακολούθους μάχας εις υπάτην, εις Φοντάνα. Εις Καλιακούδαν Με τον τον Μν. Κοντογιάννην…..” ‘οστις ευρέθη δεκανεύς εις το 18ο Τάγμα κατά το 1831» . Υπογράφουν Οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης.  Στις 28-4-1844, το Υπουργείο των  στρατιωτικών, διευθύνει προς τον Συνταγματάρχη  Χρ. Χατζηπέτρου, ονομαστικό κατάλογο, με 234 προτεινόμενα σιδερένια αριστεία, για χρήση της διανομής, αυτών στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο    Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική- Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 188, Φ. 261, Φ. 282]

[Κραβαρίτου Γεώργιος του Χ. κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο.  Είναι γραμμένος στον κατάλογο με 234 αγωνιστές και με αριθμό  6836/28/4/ 1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους και του χορηγείται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282].

[Μαλαί Δημήτριον κάτοικος Πουγκάκια.  Αργυρό. Φέρεται καταχωρημένος σε κατάλογο αγωνιστών, ως αξιωματικός, μαζί  τον Γεώργιο Καλτσά και με άλλους ακόμη 42 αξιωματικούς. Οι οποίοι με το παρακάτω  Διάταγμα το:  «Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος Αθήνα 24 Μαΐου 1844».  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

[Μαλούκος Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια. ο  Ι. Μαλούκος Στις 30-1-1844 κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Πήρε μέρος  στις ακόλουθες μάχες Με τον Νικολάκη Μ. Κοντογιάννη, Καρπενήσι, Υπάτη Καλιακούδα. Πολιορκία Μεσολογγίου και Νεόκαστρο με τον Μ. Κοντογιάννη. Εις την Άμπλιανη και πέντε Όρνια με τον Νάκο Πανουριά και  με τον Γ. Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Το υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, αυθημερόν, ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ. ζουλούμης Πηγή:  Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Ματζόλου; Νίκος  κάτοικος Πουγκάκια/χάλκινο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου των στρατιωτικών Νο 1806/21/2/1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Ο κατάλογος αυτός διαβιβάστηκε από τη Γραμματεία επί των Στρατιωτικών, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή:  Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 251]

[Μαυρίκος Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε, από το  Υπουργείο  των Στρατιωτικών, προς τον Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  282]

[Μαυρίκος Τριαντάφυλλος του Ιωάννη κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Στις 4-2-1844 κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του.  Πήρε μέρος στις σημαντικές μάχες  κατά των Τούρκων. Το δε πιστοποιητικό του, τον αναφέρει ως Τριαντάφυλλος Ιωάννου Μαυρίκος, το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης. Αναφέρει μάχες, λίγο πολύ, σχεδόν παρόμοιες με των άλλων συμπατριωτών-συναγωνιστών του.  Επίσης  είναι καταχωρημένος στον κατάλογο Νο 6836/28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου για επίδοση των προτεινομένων 234 σιδερένιων Αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261, Φ. 282]

[Μπουρόπουλος Κώστας ετών 38 στρατιώτης. Κάτοικος Πουγκάκια. Υπέβαλε επαναληπτική  αίτηση ατομική απονομής αριστείου  και πιστοποιητικό προς το Δήμαρχο Τυμφρηστού, την 20ην Δεκεμβρίου 1841, με σκοπό αυτά να προωθηθούν αρμοδίως προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων, για την έκδοση του αριστείου του. Στην αίτηση του,  μεταξύ άλλων αναφέρει: « Ο υποφαινόμενος επισυνάπτω εν τη παρούση μου πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεών μου δεν έλειψα από τας Αρχάς του υπέρ της ανεξαρτησίας του Ιερού ημών αγών να λάβω τα όπλα εναντίον των εχθρών της πατρίδος ακολουθών στρατιώτης εις διαφόρους οπλαρχηγούς εις όσας μάχας παρευρέθην μέχρι του 1832,…  Επαναλαμβάνω και πάλιν να αναφερθώ προς υμάς διά της παρούσης μου επισυνάπτων προς αυτήν έτερον πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεών μου υπογεγραμμένον παρά των Κ. Κ. Αξιωματικών Μυτσον Κοντογιάννην Συνταγματάρχην και Ευαγγέλην Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχην…» Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: « Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν […..] Πήρε μέρος εις τας ακολούθους Μάχας  Καρπενήσι Υπάτη, Καλιακούδα με Μ. Κοντογιάννη και πολιορκίαν του Μεσολογγίου με Νικολάκη  Κοντογιάννη  εις  Άμπλιανη και πέντε Όρνια με τον Νάκο Πανουριά, και εις Αθήνας με Καραϊσκάκην[…..]»  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ  269]

[Μιλιόπουλος* Τριαντάφυλλος κάτοικος Πουγκάκια. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων για δεύτερη φορά, προς τον Δήμο Τυμφρηστού με την παράκληση αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως, προκειμένου να του χορηγηθεί το ανάλογο αριστείο αγώνα. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει: «  Πιστοποιούμεν ότι ο Κύριος Τριαντ Κο(α)λιόπουλος εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός απαρχής του ιερού Αγώνος  του 1821 Μέχρι το 1828 έτους και παρευρέθη  εις τας ακολούθως μάχας, Καρπενησίου εις Υπάτην, εις καλιακούδαν, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου υπό την οδηγίαν του Μ. και Ν. Κοντογιάννη, έδειξε γενναιότητα και πατριωτισμόν[ …]Υπογράφουν ο Μ. και Ν. Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνει δια της υπογραφής του ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ. Ζουλούμης. Πηγή:  Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 261] *Δυσανάγνωστο, μπορεί να είναι  Κα(ο)λιόπουλος

[Μουτζον  Δημήτριον Γ.  κάτοικος  Πουγκάκια Βρέθηκε μόνο το Δίπλωμα του, το οποίο αντιπροσωπεύει  το σιδηρούν  παράσημο. Το οποίο αναφέρει: «Αφού η Αυτού Μεγαλειότης  ο Βασιλεύς επεφόρτισεν της επί των Στρατιωτικών Γραμματείαν να απονείμη εις τον Δημήτριον Γ. Μουτζον . Διαμονή Πουγκάκια Φθιώτιδος, ως εντίμως μεθέξαντα, του υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος ηρωϊκού αγώνος το συστηθέν την 18/30 Σεπτεμβρίου 1835 Σιδηρούν παράσημον, παραδίδεται τούτο  εις αυτόν με την άδεια του να το φέρη εις πάσαν περίστασιν και προς πιστοποίησιν τούτου τω εγχειρίσηται συγχρόνως  και το παρόν Δίπλωμα

Εν Αθήναιςτην 25 Απριλίου 1839

Η επί των Εσωτερικών

Γραμματεία του Βασιλείου Της Ελλάδος

Τ, Γ. Γλαράκης»

Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 49]

[Μπαρδάκας Κώστας κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Είναι γραμμένος, μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από διάφορα χωριά, σε ονομαστικό κατάλογο Νο   6836/28/4/1844, του Υπουργείου  των Στρατιωτικών.  Διαβιβάστηκε  προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου προς διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Τιμήθηκε με σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Μπαρδάκας Δημήτριος  Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Πουγκάκια/χάλκινο.    Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος διαβιβάστηκε στον Συνταγματάρχη  Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Ο ίδιος, όπως προκύπτει προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Νικολαΐδης Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια στρατιώτης Την ίδια ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 1844, με τον αγωνιστή Ν. Γαβαλά, υπέβαλε ατομική επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό . «Προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας».   Στην υποβληθείσα αίτησή του,  μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Πουγκάκια του Δήμου Τυμφρηστού της επαρχίας Φθιώτιδος αφής στιγμής ήρχισεν ο Ιερός αγών δράξας τα όπλα υπηρέτησα απαρχής μέχρι τέλους του Ιερού αγώνος, Μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων ως αυτό αποδεικνύεται από το εγκλειόμενον πιστοποιητικόν των οπλαρχηγών διεύθυνα και άλλοτε τα αποδεικτικά μου κατά το 1836 έτους εις τας συσταθείσας επιτροπάς τα οποία ήχον παρά τον τότε οπλαρχηγών ίνα δυνάμει τον οποίον δυνηθώ να ανταμειφθώ  το ανήκον εις εμέ Χαλκούν αριστείο, όστις εχρισίμευσα ως δικανέας εις το 8ο  τάγμα, κατά τας εποχάς τας οποίας σας εκφράζομαι διά μέσου των πιστοποιήσεων  τον οπλαρχηγών Σεβαστέ Γραμματεύ[….]» Το δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει: «Οι υποφαινόμενοι Πιστοποιούμεν ότι ο Γεώργιος Νικολαΐδης […] εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του ιερού αγώνος το 182Ι μέχρι το 1828 ΄τους  και παρευρέθη εις τα ακολούθους μάχας, εις καρπενήσι, εις Υπάτη, εις Καλιακούδαν, Με Νικολάκην Μ Κοντογιάννη, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου με τον Μ. Κοντογιάννην, όστις και παρευρέθη εις το 3ο έτος , ως δικανέας εις το 8ο τάγματος, όστις εις τας εποχάς του προμάχου και Ιροϊκού αγώνος έδειξε Μεγάλην Γαινεώτητα και Πατριοτισμόν […]» Το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και αυθημερόν το επικυρώνει ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ. Ζουλούμης Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 269]

[Νικολάου Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1844, κατέθεσε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  αιτούμενος, αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως στις εξεταστικές επιτροπές. Επίσης είναι γραμμένος και στον κατάλογο Νο 6836/28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου για την επίδοση του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282, Φ. 261]

[Νικολάου Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια. Στις 4 Φεβρουαρίου 1844 διευθύνει αίτηση απονομής αριστείου, ενώ την προηγούμενη την υπέβαλε το 1836. Δηλώνει δε ότι “έλαβε μέρος από αρχής του αγώνα κατά των Τούρκων σε διάφορες σημαντικές μάχες  κατά των τούρκων και μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων. Εκφράζει επί πλέον τα παράπονα του, διότι, δεν έχει λάβει ακόμα το αριστείο του, παρ’  όλο που έχει στείλει τα πιστοποιητικά του και παλιότερα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 269]

[Νταλίκ (π)ης Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια, χάλκινο. Αναφέρεται σε κατάλογο του Υπουργείου των στρατιωτικών Νο 1806/21/2/1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας,  ο οποίος διαβιβάζεται προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 251]

[Ντερνίκας Αθανάσιος  πατέρας του Κώστα, από Πουγκάκια, ομοίως ως άνω. Έπεσε μαχόμενος στην έξοδο Μεσολογγίου πήρε μέρος στις ίδιες μάχες με το γιο του. Αίτηση υπέβαλε η σύζυγός του την οποία υπέγραψε ο Παπαγιώργος Τριανταφυλλίδης και το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. & Νι. Κοντογιάννη 5 Οκτωβρίου 1846. Πηγή: Ν. Αντωνόπουλος]

[Ντερνίκας ή Ντερνικόπουλος Γεώργιος του Ιωάννου κάτοικος Πουγκάκια Στις 4-2-1844     κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Η αίτηση του μεταξύ άλλων αναφέρει […] Αφης στιγμής ήρχισεν ο Ιερός αγών  δράξας τα όπλα υπηρέτησα απαρχής Μέχρι τέλους του Ιερού αγώνος. Μέχρις διαλύσεως των στρατευμάτων- ως τούτο αποδεικνύεται   από το εγκλειόμενον αποδεικτικόν τον  οπλαρχηγών. εδυεύθυνα και άλοτε τα αποδεικτικά μου Κατά το 1836.. έτος. τα οποία ήχον παρά του τότες οπλαρχηγον δια μέσου τας τεθείσες εξεταστικάςς επιτροπές. Ινα δυνάμει  των οποίων να δυνηθώ να ανταμηφθώ το ανήκον εις εμέ αριστείον. Σεβαστέ Γραμματεύ ελεηνολογώ την τύχην μου διότι ύστερον από τας αυτάς εκδουλεύσεις από τοσαύτην απόλιαν της καταστάσεός μου δεν είναι δίκαιον Νομίζω Να ηστερούμαι και αυτού του μικρού αριστείου.  δια ταύτα Σεβαστέ Γραμματεύ ευαρεστούμενος να λάβης Ικτον εις τα αναφερόμενα μου και ενεργήσητε την έκδοσιν του ανήκοντος αριστείου. Πέπιθα. Εις την Δικαιωσύνην σου  υποσημειούμαι Με Σέβας.  Ο επειθέστατος  γηοργος Ντερνικας»  Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφεται από τους Μ και Ν. Κοντογιάννη  αναφέρει μεταξύ άλλων: «Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι ο [ …] Από αρχής του ιερού αγώνα 1821  μέχρι του 1828 έτους παρευρέθη εις τας ακολούθως Μάχας εις υπάτην, εις καλιακούδα Με Μ. και Ν. Κοντογιάννη εις άμπλιανη Με τον Νάκο Πανουργιά, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου Με τον Μ. Κοντογιάννη, όπου εις αυτήν την εποχήν εφονεύθη ο αδελφός του[….]» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Ντι (ε)ρνίκαν Μηντζον κάτοικος Πουγκάκια, ως αξιωματικός  Αργυρό.  Το ίδιο με τον Γεώργιο Καλτσά και τον Δημήτριο Μάλαι. Ενώ σε προγενέστερο κατάλογο των ευρυτάνων φαίνεται να του απονέμεται το Χάλκινο. Επίσης στον ονομαστικό κατάλογο 6836 βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 55 ως Δημήτριος Ντερνίκας για σιδερένιο. Πιθανόν να υπάρχει και άλλη αλληλογραφία   ή να έκανε προσφυγή στις δικαστικές αρχές για  το αργυρό, όπως και πολλοί άλλοι. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 274 και Φ. 282]

[Ντερνίκας Κώστας του Αθανασίου, κάτοικος Πουγκάκια Αργυρό «αξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ728. Ο πατέρας του Αθανάσιος, έπεσε και αυτός μαχόμενος στην έξοδο του Μεσολογγίου. Αίτηση υπέβαλε υ σύζυγός του, την οποία υπογράφει ο Παπαγιώργος Τριαντάφυλλος. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννης στις 5 Οκτωβρίου 1846. Πατέρας και γιος πήραν μέρος στις μάχες: Υπάτης, Καρπενησίου(1821), Καγκελίων, υπό τον Ν Κοντογιάννη. Αετού, υπό Σιαφάκα, Φοντάνας, και Βασιλικών υπό τον Μ. Κοντογιάννη. Αγάθωνος και Γιαννιτσούς κατά του Δράμαλη το 1822 . Διπόταμα κατά του Σούλτζα Σκόρτζα, υπό τον Ν Μ Κοντογιάννη. Βραχωρίου κατά του Ομέρ Βρυώνη πασά, Καλιακούδας και Άμπλιανης, υπό τον Α Σκαλτζά, Νεοκάστρου και Κρεμμυδιού». Πηγή: Ν. Αντωνόπουλος «Η Ρούμελη στη φωτιά του πολέμου.]

[Παλάσκας Γεώργιος του Αθανασίου  κάτοικος Πουγκάκια.  3/2/1844,   υπέβαλε επαναληπτική  αίτηση απονομής αριστείου αγώνα  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα: «Προς  την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του. Η πρώτη αίτηση κατατέθηκε το 1836.  Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι Μ και Ν Κοντογιάννης μεταξύ άλλων αναφέρει: «[…] απ’ αρχής  του Ιερού αγώνος του 1822 μέχρι του 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας εις καρπενήσι  με το Μ. Κοντογιάννη και εις αμπλιανη με τον νάκον Πανουριά, εις την πολιορκίαν του μισολογγίου  με Μιτζιον Κοντογιάννη εις τας οποίας έδειξε Γαινεότητα και πατριοτισμόν και ως καλό στρατιωτικός και άνθρωπος του αγώνος τον εφωδιάζομεν με το παρόν μας πιστοποιητικόν διά να λάβη το ανήκον εθνόσημον και υποφαινόμεθα….» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 269] /

[Παναγιώτου Βασίλης κάτοικος Πουγκάκια. 26/12/1841 έχουμε μόνο το πιστοποιητικό του, το οποίο βεβαιώνει τη  συμμετοχή του  στις μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας πολέμου που κατέθεσε προς το  Δήμο Τυμφρηστού και  το  υπογράφουν οι: Μ. και  Ε. Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα, το οποίο έχει ως εξής:  «Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι  ο Κύριος βασίλης Παναγιώτου εδούλευσεν την πατρίδα στρατιωτικός  απ’ αρχής  του Ιερού αγώνος του 1822 μέχρι το 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας εις Καρπενήσι  με το Μ.  Κοντογιάννη και εις άμπλιανην με τον νάκον Πανουριά και εις πέντε Όρνια με τον ίδιον εις την πολιορκίαν του μισολογγίου  με Μιτζιον Κοντογιάννη εις τας οποίας έδειξε Γαινεότητα και πατριοτισμόν και ως καλό στρατιωτικός και άνθρωπος του αγώνος τον εφωδιάζομεν με το παρόν μας πιστοποιητικόν διά να λαβη το ανήκον εθνόσημον και υποφαινόμεθα» Ακολουθούν οι υπογραφές   Πηγή: Γ. Α. Κ.-ΚεντρικήΥπηρεσία «Αριστεία”Φ.261

[Παπαγεωργίου Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 234 προτεινόμενων σιδερένιων  αριστείων. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Παπαγεωργίου Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με τον ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το  Υπουργείο  των Στρατιωτικών, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Παπαγεωργόπουλος Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια. Στις 31-1-1844  κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως άλλοι συναγωνιστές του. Η αίτησή του  μεταξύ άλλων αναφέρει: «[… ]ήνα  δυνάμει των οποίων δυνηθώ να ανταμειφθώ τον ανίκον εις εμέ αριστείον Σεβαστέ Γραμματεύ[….]» .Το δε πιστοποιητικό του αναφέρεται ότι έλαβε μέρος ως στρατιώτης στις εξής μάχες: Καρπενήσι, εις υπάτη , εις Καλιακούδα, Με Νικολάκη Κοντογιάννη εις Άμπλιανη και εις πέντε όρνια με Νάκον Πανουριά, εις την πολιορκίαν του μισολογγίου με Μοιτζον Κοντογιάννη και εις Αθήνας  με Καραϊσκάκη.[…]» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «|Αριστεία» Φ. 269]

[Παπαγιάννης Νίκος κάτοικος Πουγκάκια  στρατιώτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε στρατιωτικό κατάλογος ,με 20 αριστειούχους, ο οποίος στάλθηκε προς την Διοίκηση Φθιώτιδος για  την χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 169]

[Παπαδημητρίου Αντών. κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 234 προτεινόμενων σιδερένιων  αριστείων. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

 [Παπαδημητρίου Γεώργιος ή Γιοργούλας κάτοικος Πουγκάκια. Στις 2-2-1844, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του συμμετοχής στις μάχες του υπέρ της ελευθέριας της πατρίδας αγώνα, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, το οποίο   μέχρι στιγμής δεν του αποδόθηκε. Το δε συνημμένο πιστοποιητικό, φέρει  ημερομηνία 31-1-1844 και υπογράφεται από τους τοπικούς οπλαρχηγούς: Μ. Και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώθηκε από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος. αυθημερόν γ. ζουλούμη . Το δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει: « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Γεώργιος Παπαδημητρίου εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός απαρχής του Ιερού αγώνος του 1821 Μέχρι του 1828 έτους παρευρέθη εις τα ακολούθως Μάχας, εις Καρπενήσι, Υπάτη και Καλιακούδα, με τον Νικολάκη Κοντογιάννη, εις  Άμπλιανη και πέντε Όρνια με τον Νάκο Πανοριά. Εις πολιορκίαν του Μεσολογγίου και Νεόκαστρον με τον Μήτζον Κοντογιάννη[…..] Εν Αγά αυθημερόν»  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 261]

[Παπαναγιώτου Γεώργιος ή Γεωργούλας κάτοικος Μπουγγάκια υπαξιωματικός χάλκινο/Αργυρό. Ο  Γεώργιος ή Γιοργούλας Παπαναγιώτου 2-2-1844, κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν μπόρεσα να ανταμειφθω, τουλάχιστον ούτε με το χάλκινον εθνόσημον μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του, Σε άλλο σημείο για απώλεια όλης της περιουσίας του.  Το δε  πιστοποιητικό του αναφέρεται και ως Γεωργούλας  Παπαναγιώτου και το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι ο Κύριος Γεωργούλας Παπαναγιώτου εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός απαρχής του Ιερού αγώνος του 1822 Μέχρι του 1828 έτους, φύλο ήσυχος εντελώς στρατιωτικός, έδειξε Γαινaιότητα εις όλας τας κάτοθεν μάχας. Εις την υπάτην εις Φοντάνα, εις αϊτον, εις Καλιακούδαν Με ή Κωστής τον Νικολάκη Κοντογιάννη, εις Νεόκαστρον Πελοπονννήσου  και εις μοισολόγγιον ολόκληρο το έτος καθώς ήτον  και ο αδελφός   Ιωάννης Κοτζάκος, εις καρπενήσι και Καγγέλια και λοιπάς μάχας, απαρχής επαναστάσεως ως μέχρι της ελευθερίας, εφέρθη ευσχήμος και Γαιναίος εις όσας περιστάσεις επρομάχου και ως στρατιωτικό και άνθρωπος του αγώνος, τον εφοδιάζομεν με το παρόν μας πιστοποιητικόν διά να λάβη το ανήκον εθνόσημον και υποφαινόμεθα [. …]»  Δεν αποκλείεται, ο ίδιος να έκανε ένσταση και να δικαιώθηκε, αφού σε μεταγενέστερη ημερομηνία  τον συναντάμε καταχωρημένος σε κατάλογο αγωνιστών, ως αξιωματικό, μαζί  τον Γεώργιο Καλτσά και με άλλους ακόμη 42 αξιωματικούς. Οι οποίοι με το παρακάτω  Διάταγμα το:  «Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844.   Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ 274, Φ. 261]

[Παπαναγιώτου Κώστας κάτοικος Πουγκάκια. Στις 30 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το βεβαιωτικό πιστοποιητικό της  συμμετοχής του στις μάχες, του υπέρ της ελευθέριας της πατρίδας αγώνα, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, το οποίο   μέχρι στιγμής δεν του αποδόθηκε.  Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι πήρε μέρος στον αγώνα ως στρατιώτης από την αρχή μέχρι τέλους «[..]και επαρευρέθη εις τας κρισίμους μάχας, εις Καρπενήσι εις Υπάτη εις Καλιακούδαν Με νικολάκη Κοντογιάννη εις Αμπλιανην Με Νάκον Πανουριά εις πέντε όρνια Με τον ίδιον, εις την πολιορκίαν του Μοισολογγίου Με Μίτζον Κοντογιάννη και εις Νεόκαστρον με τον ίδιον[….]» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 269]

 [Παπαϊωάννου Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια ετών 40 στρατιώτης. 30 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομικά   επαναληπτική αίτηση  απονομής αριστείου, η πρώτη υπεβλήθη το 1836 και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες,  προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου  του αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, εκφράζοντας ταυτόχρονα τα παράπονά του  διότι δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί το αίτημά του. Στην αίτησή υπογράφει ως «γιοργος παπαγιουανιδης» Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους τοπικούς οπλαρχηγούς Μ και Ν Κοντογιάννης και επικυρώνεται αυθημερόν από το Δήμαρχο Σπερχειάδος «γ. Ζουλούμη», το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Γεώργιος Παπα‘Ιωάννιδης ετών 40 εδούλευσεν την πατρίδα στρατιωτικός απαρχής του Ιερού αγώνος του 1822, Μέχρι του 1828 έτους και παρερυρέθη εις τας ακολούθους μάχας, εις το Καρπενήσι εις υπάτη, και εις καλιακούδαν Με νικολάκην Κοντογιάννη εις την άμπλιανη με τον νάκον Πανοριά και εις πέντε όρνια Με τον ίδιον, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη και εις Νεόκαστρον Με τον ίδιονέδειξ γαιναιώτητα[…..]»Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 269

[Παπαϊωαννίδης  Κόντος κάτοικος Πουγκάκια Στις 3-2-1844  κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι, ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Στην αίτησή του  επί πλέον  αναφέρει: «[…] Αφής στιγμής ήρχισεν ο Ιερός αγών δράξας τα όπλα, υπηρέτησα απ’ αρχής μέχρι τέλους  του Ιερού αγώνος παρευρεθείς εις σημαντικάς και διαφόρους κατά των Τούρκων μάχας μέχρι διαλύσεως των Στρατευμάρτων[….]»  Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ  «Αριστεία» Φ. 261]

[Παπατζιάς Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με τον ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το  Υπουργείο  των Στρατιωτικών, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Παπατριαντάφυλλος κάτοικος Πουγκάκια .Χάλκινο ως υπαξιωματικός. Το ίδιο με τον Παπαδημήτρη Πουκγκακιώτη και Βασίλη  Πουγκακιώτη.   Υπέβαλε  ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του συμμετοχής στις μάχες, του υπέρ της ελευθέριας της πατρίδας αγώνα, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, μέσου του δήμου του, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, το οποίο   μέχρι στιγμής δεν του αποδόθηκε. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ.  26, Φ. 251]

[Παφίλης Αθανάσιος του Γεωργίου  κάτοικος Πουγκάκια, Βρέθηκε μόνο το πιστοποιητικό του, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι ο Κύριος Αθανάσιος Γεωργίου  Παφήλης  εδούλευσε την πατρίδα στρατιώτης απ’ αρχής  του ιερού αγώνος του 1822 μέχρι του 1828 έτους  και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας εις καρπενήσι εις υπάτην και εις Καλιακούδαν με νικολάκην Κοντογιάννη και εις άμπλιανην με Νάκον Πανοριά και εις πέντε ‘Όρνια με τον ίδιον εις την πολιορκίαν του Μισολογγίου με τον Μήτζον ΚοντοΓιάννην και εις Αθήνας Με τον Καραϊσκάκην Φ εις τα οποίας έδειξε γενναιότητα  και πατριοτισμόν «…..»  Υπογράφεται από τον Μ. και   Ε, Κοντογιάννη και επικυρώνεται για την γνησιότητα των υπογραφών από το Δήμαρχο Τυμφρηστού  εν Μαυρίλω 26 10βρίου 1841 Α: οικονόμου Χρ. Ο ίδιος βρίσκεται καταχωρημένος στον ίδιο κατάλογο με τον Αθανάσιο Παφίλη και έλαβε και αυτός το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 269. Φ. 282]

 [Παφίλης Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με τον ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το  Υπουργείο  των Στρατιωτικών, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Παφίλης ή Παφήλης Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια. 4/2/1844, κατέθεσε νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείου, ενώ την προηγούμενη  αίτηση και το βεβαιωτικό  πιστοποιητικό συμμετοχής του στις διάφορες , υπέρ ελευθερίας της πατρίδας μάχες, το υπέβαλε στις εξεταστικές επιτροπές κατά το 1836. Δηλώνει δε ότι έλαβε μέρος από αρχής του αγώνα κατά των Τούρκων σε διάφορες μάχες και μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων και επί πλέον δηλώνει: «… δεν είναι δίκαιον ύστερα από τοσαύτην απόλιαν της καταστάσεως μου από τους Τούρκους Νομίζω να Υστερούμαι και αυτό το μικρόν αριστείον[…..]». Το πιστοποιητικό του χορηγήθηκε από τον Ν και Μ. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Γεώργιος Παφύλης εδούλευσεν την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του Ιερού αγώνος μέχρι τέλους και  παρεβρέθει  εις τας ακολούθως Μάχας:  εις Καρπενήσι, εις Υπάτην και εις  Καλιακούδαν, με Νικολάκην Μήτζου Κοντογιάννη εις  Άμαπλιανη και στα Πέντε Όρνια, με τον  Νάκον Πανοριά,  εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και  το Νεόκαστρον υπό την οδηγία του Μήτζου. Κοντογιάννη, εις τα οποίας έδειξεν Γενναιότητα και πατριωτισμόν[…]Εν Αγά αυθημερόν  Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος , Γ. Ζουλούμης».Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]   /1245474 και 1245475

[Παφίλης Γρηγόρης κάτοικος Πουγκάκια.  Το ίδιο και αυτός όπως, ο Γεώργιος Παφίλης υπέβαλε τα δικά του δικαιολογητικά,   δια μέσου του Δήμου Τυμφρηστού, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής Γραμματείας της Επικρατείας. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Πουγκακιώτης Παπαδημήτρης κάτοικος Πουγκάκια, χάλκινο ως υπαξιωματικός. Αναφέρεται σε κατάλογο του Υπουργείου των στρατιωτικών Νο 1806/21/2/1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας,  ο οποίος διαβιβάζεται προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος προτάθηκε και έλαβε χάλκινο αριστείο. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 251]

[Πουγκακιότης Βασίλης του Παναγιώτου κάτοικος Πουγκάκια, Υπέβαλε αίτηση ατομική απονομής αριστείου προς τον Δήμαρχο Τυμφρηστού, αναφέροντας ότι,  ενώ έχε υποβάλει την αίτησή του και παλιότερα δεν αξιώθηκε να απολαύσει το αριστείο του, σε αντίθεση με άλλους συναγωνιστές του Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  261]

[ρο(υ)αντζα(ή)ς;;;;(Με επιφύλαξη το επώνυμο) Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια.  Είναι γραμμένος στον στρατιωτικό κατάλογο 6836/ 28/4/1844, με άλλος 234 αγωνιστές. Ο κατάλογος αυτός στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, για διανομή προς τους δικαιούχους τα σιδερένια αριστεία. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Σακελαρίδης Γεώργιος  Αίτηση-αναφορά  απονομής αριστείου: “Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Πουγκάκια του Δήμου Τυμφρηστού της Επαρχίας Φθιώτιδος  αφής ήρχισεν  ο Ιερός Αγών δράξας τα όπλα υπηρέτησα απ’ αρχής  μέχρι τέλους του Ιερού αγώνος παρευρεθείς εις διαφόρους σημαντικάς κατά των τούρκων μάχας μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων, ως τούτο αποδεικνύεται εις το εγκλειόμενα αποδεικτικά των οπλαρχηγών εδιεύθυνα τα αποδεικτικά μου Κατά το 1836 έτος δια μέσω ταις συσταθείσες εξεταστικάς επιτροπάς[….] Δεν είναι δίκαιον Νομίζω να Ιστερούμαι και έν τόσο Μοικρόν  αριστύον δια τούτο Σεβαστέ Γραμματεύ ευαρεστούμενος και λάβης έβοδον εις τα αναφερόμενά μου και ενεργήσητε την ευόδοσιν του ανήκοντος αριστίου μου πέπιθα εις την δικαιοσύνη σας υποσιμιούμαι με σέββας

ο ευπιθέστατος. γιοργος  Σακελαριδου» Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]        /1245498

[Σακερίδου Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια. Έχουμε την ένδειξη ότι, υπέβαλε  ατομική  αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του. Χρήζει περεταίρω διερεύνηση;; (Μήπως είναι ο Σακελαρίδης) Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Σαμαρίκας Δημήτριος του Αθανασίου κάτοικος Πουγκάκια.  Στις 4-2-1844  κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς  την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι, ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Το δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κ. Δημήτριος Σαμαρίκας του Αθαν.[…]  έλαβε μέρος από την αρχή μέχρι το 1828 έτος και παρευρέθη εις τα ς ακολούθως μάχας: εις καρπενήσι, εις Υπάτη εις Καλιακούδαν με Μ. και Ν Κοντογιάννη εις αμπλιανη, με το Νάκο Πανοργιά,και εις πολιορκίαν Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη , εις Νεόκαστρον με τον ίδιον  και άλλας πολλάς [….]» Υπογράφουν ο Μ. και Ν. Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνει δια της υπογραφής του, ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ. Ζουλούμης. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 261]

[Σεϊντης ή Σεηντής Παναγιώτης κάτοικος Πουγκάκια. Στις 30-1-1844     κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Στην αίτηση του αναφέρει τα ίδια σχεδόν με τον Γ. Σακελλαρίδη. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν  οι οπλαρχηγοί Μ. Και Ν. Κοντογιάννη  μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Παναγιώτης σεϊντής εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής  του Ιερού αγώνος του 1822 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους μάχας εις Καρπενήσι εις υπάτη και εις καλιακούδα με τον Ν. Μ Κοντογιάννη. Εις άμπλιανη με τον Νάκο Πανοριά, εις τα  πέντε όρνια με τον ίδιον εις την πολιορκίαν του μισολογγίου με τον Μ.κοντογιάννη και εις αθήνας με τον καραϊσκάκην, εις Νεόκαστρον με τον ίδιον Μ. Κοντογιάννην […..]» Υπογράφουν ο Μ. και Ν. Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνει δια της υπογραφής του, ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ. Ζουλούμης. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Σιβίστας  Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια, τιμήθηκε με σιδερένιο, ονομαστικός κατάλογος Νο 6836/ 28 Απριλίου 1844 με άλλος 234 αγωνιστές. Ο κατάλογος αυτός στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου για διανομή προς τους προτεινόμενους, τα σιδερένια Αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282/

Σπανός Κώστας κάτοικος Πουγκάκια. Στις 31-1-1844     κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Το δε πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, αυθημερόν, από το Δήμαρχο Σπερχειάδος «γ. ζουλούμη». «Πήρε μέρος στο αγώνα από την αρχή, μέχρι διαλύσεως των στρτευμάτων,[…]παραυρέθη υπό τις οδηγίες των οπλαρχηγών Μ. και Ν. Κοντογιάννη στις μάχες: Καρπενήσι, Υπάτη, Καλιακούδα, πολιορκία Μεσολογγίου, όστις ήτο λοχίας Τάγματος και Νεόκαστρον. Υπό την οδηγίαν του Νάκου Πανοριά εις  Άμπλιανη και πέντε Όρνια […..]» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Στάμου Αθανάσιος του Γ  κάτοικος Πουγκάκια. 31 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικά εκδουλεύσεων του προς επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους τοπικούς οπλαρχηγούς Μ και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται αυθημερόν από το Δήμαρχο Σπερχειάδος γ. Ζουλούμη και το οποίο αναφέρει: « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Αθανάσιος Γ. Στάμου.[….]  Έλαβε μέρος εις τας ακολούθους μάχας: Καρπενησίου, Υπάτης, Καλιακούδας, υπό την οδηγία του Νικολάκη Μήτζου Κοντογιάννη εις  Άμπλιανη και στα Πέντε Όρνια, υπό την οδηγία του Νάκου Πανοριά,  στην πολιορκία του Μεσολογγίου  υπό την οδηγία του Μήτζου. Κοντογιάννη εις αθήνας με τον Καραϊσκάκην και εις το Νεόκαστρον Με τον ίδιον Μ. Κοντογιάννη[…]» Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Στ(ι)άμου Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με τον ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το  Υπουργείο  των Στρατιωτικών, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Τριανταφύλλου Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με τον ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το  Υπουργείο  των Στρατιωτικών, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Τριανταφύλλου Νικόλαος κάτοικος Πουγκάκια.  Ο Ν. Τ. . Στις 31-1-1844  κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του.  . Στην αίτησή του αναφέρει: «Έλαβα  μέρος στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, από την αρχή μέχρι τέλους, κάτω από τις διαταγές διαφόρων οπλαρχηγών  ..……ίνα δυνάμει των οποίων, δυνυθώ να ανταμιφθώ το ανίκον εις εμέ αριστείον  Σεβαστέ Γραμματεύ, ελεηνολογώ την τύχην μου διά το ήστερον από τας αυτάς εκδουλεύσεις μου και από τοσαύτην απόλιαν της καταστασεως μου….». Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν: οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη,  μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι ο Κύριος Νικόλαος Τριανταφύλου, εδούλευσεν την πατρίδα, στρατιωτικός απαρχής του Ιερού αγώνος. Του 1822, Μέχρι του 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας εις καρπενήσι, εις υπάτην, και εις καλιακούδα Με Νικολάκην Μ. Κοντογιάννη και εις άμπλιανην Με τον Νάκον Πανοριά και εις τα πέντε όρνια Με τον ίδιον, εις την πολιορκίαν του μισολογγίου Με Μ’ Κοντογιάννην και εις Νεόκαστρον Με τον ίδιον εις τας οποίας έδειξε Γεννναιώτητα και πατριοτισμόν…..» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Τζιρόνης Κωσταντής του Γ.  κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με τον ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το  Υπουργείο  των Στρατιωτικών, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Τζιόκο(α)ς Αθανάσιος από Πουγκάκια Τυμφρηστού. Στις 3-12-1844   κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, τις την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής  Γραμματεία τις Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής τις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του ενώ είχε καταθέσει το πιστοποιητικό του και κατά το 1836, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:   Μάχες που έλαβε μέρος: Καρπενήσι, Υπάτη, Καλιακούδα, πολιορκία του Μεσολογγίου, υπό των οπλαρχηγών Ν. Μ. Κοντογιάννη και με Μ. Κοντογγιάννη».  Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Χαλκιάς Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια/σιδερένιο. Αναφέρεται σε  ονομαστικό κατάλογο  αριθ. 830 προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας, για τη χρήση της διανομής των αριστείων. Είναι στον  ίδιο κατάλογο με τον Ν. Ζέρβα. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 274] 

[Χαλκιάς Χρήστος κάτοικος Πουγκάκια σιδερένιο. Το ίδιο με τον  Γ. Χαλκιά και άλλους Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 274] 

[Χατζής Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια/ σιδερένιο, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/ 7/5/ 1844, ο οποίος στάλθηκε, από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για χρήση της διανομής στους δικαιούχους. Προτάθηκε και έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

 [Χατζοπουλος Τριαντάφυλλος του Δήμου κάτοικος Πουγκάκια. 3-2-1844, υπέβαλε επαναληπτική ατομική αίτηση και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του, στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου. Το πιστοποιητικό του, χορηγήθηκε από τους τοπικούς οπλαρχηγούς Μ και Ν Κοντογιάννη  και επικυρώθηκε για το γνήσιο των υπογραφών  από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος, το οποίο και παραθέτουμε: «Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι ο Κύριος Τριαντάφυλλος Χατζόπολος εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός απαρχής του Ιερού αγώνος του 1821 Μέχρι του 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας εις Καρπενήσι εις Υπάτη και εις Καλιακούδα με τον Ν. Μ. Κοντογιάννη, εις Άμπλιανην με τον Νάκον Πανοργιάν και εις πέντε όρνια με τον ίδιον, εις την πολιορκίαν του Μισολογγίου με Μ. Κοντογιάννην, εις τας οποίας έδειξε γεναιότητα και πατριοτισμόν και ως καλός στρατιώτικός και άνθρωπος του αγώνος τον εφοδιάζομεν Με το παρόν μας πιστοποιητικόν διά να λάβη το ανίκον εθνόσημον και υποσημειούμεθα” Στην αίτησή του μεταξύ άλλων αναφέρει: “……παρευρεθείς εις διαφόρους σημαντικά Μάχας μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων ως τούτο αποδεικνύεται δια το εγκλειόμενον αποδεικτικόν των οπλαρχηγών, εδυεύθυνα  και άλοτε τα αποδεικτικά μου κατά το 1836 έτους διά μέσουτας συστηθήσες επιτροπές[….]» Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 269]  /1247774

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο. Το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά, με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι, για να θρέψουν προσωρινά  τα παιδιά τους, αγόρασαν τα γραμμάτια  οι άκαπνοι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, για κάθε παρατήρηση, διόρθωση ή συμπλήρωση, επικοινωνήστε μαζί μου. Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς    Ζέρβας