Πουγκακια Αγωνιστες του ’21

 

Πουγκάκια αγωνιστές του ΄21

Ο ονομαστικός Κατάλογος αγωνιστών του ‘21, του χωριού που ακολουθεί, περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά.

 Οι Αγωνιστές του ‘21 κάτοικοι του χωριού, όταν μάταια  περίμεναν να τους σταλούν τα αναλογούντα αριστεία, παρ΄ όλο που από νωρίς έστειλαν τα δικαιολογητικά τους, απελπισμένοι πλέον, αναγκάσθηκαν να διαβιβάσαν  την παρακάτω ομαδική επιστολή προς τη Βασιλική Γραμματεία των Στρατιωτικών, την οποία και παραθέτουμε και η οποία φέρει  την υπογραφή  30 κατοίκων

Αριθ 932/052

1238803 -…804 Εν Πουγκάκια τη 18 Ιανουαρίου 1844

Προς την επί των Στρατιωτικών Β, Γραμματείαν της Επικρατείας

            Σεβαστέ Γραμματεύ εις τας 20 10βρίου του έτους 1841εστάλθησαν εις υμάς τα πιστοποιηττκά των υποφαινομένων πιστών υπηκόων της Αυτού Μεγαλειότητος, από διαφόρων οπλαρχηγών, με τους οποίους συνεγωνισθημεν εις την Ηρωηκήν Προμάχην, και μέχρι Τούδε δεν εστάλησαν εις ημάς τα αιτούμενα αριστεία. Προς μνήμην της ρηθείσης Ηρωηκής Προμάχης.

Διά ταύτα πάντα παρακαλείται ενθέρμως η Σεβαστή Γραμματεία ίνα ευαρεστούμενη παντήσει εις ημάς τους  αναξιοπάσχονταις πιστούς υπηκόους, και ανταγωνιστάς της Αυτού Μεγαλειότητος τουλάχιστον την αιτίαν των μη σταλθέντων αρηστείων αιτουμένων Διότι όσοι των ανταγωνιστών και αν εστειλαν πιστοποιητικάέλαβον τα αρηστεία των, ημείς καίτοι Σεβαστέ Γραμματεύ εμείναμεν υξηρημένοι, ενώ τα πιστοποιητικά μας εστάλθησαν εις υμάς εγκαίρως.

            Εύελπες εις την αίτησίν μας και υποσημειούμεθα ευσεβάστως.

Οι ευπειθέστατοι κάτοικοι του χωρίου Πουγκάκια του Δήμου Τυμφρηστού της επαρχίας Φθιώτιδος

Γ. καλιτζης, νηκωλος ζερβας, κωστας παπαναγιώτι, γιάννους καλιτζης, Γ.ζέρβας, νικολαος διανέλι, κώστας δανιήλ.κώστας αργυρόποπουλος, βασιλι γλιτσου, σπυριδωνος Γεωργίου, Γεργ Ηλία, δημου σελιβίστα, κώστας κούτης, τριανταφυλος κακούδης, Νικόλαος ;;;;;;;. Αθ.αντωνίου, δημητριος ζέρβας, νικόλαος τζημης, Ιαωάννης καλτσάς, κώστας μαυρικου, Ιωάννης κουτσούνης, κωστα ταμου, Γ. γιανέλου, γιαννακη γγουτιου;;;;, τριανταφυλου μαβρικου, Κώστα μπούρα, θανάσης παφιλις, Κόστας Βάρσου, τριαντάιλος Χατζής

               Πουγκάκια Φθιώτιδος Κατάλογος Αγωνιστών του ‘21

[Αγγέλης Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια σιδερένιο. Προτείνεται και λαμβάνει το  προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλου  Χατζηπέτρου. Κατάλογος  με αριθμό.6836/2 Ιουλίου 1844. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Ανάγνος Κωνσταντίνος Πουγκάκια υπαξιωματικός χάλκινο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο No 6086/16/3/1844, μαζί με άλλους 53 αγωνιστές και λαμβάνει το  χάλκινο αριστείο αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 280]

[Αλέξης Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια, Προτείνεται και λαμβάνει το  προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Κατάλογος  με αριθμό.6836/2-6-1844. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Αναγνωστόπουλο  Χ.  κάτοικος  Πουγκάκια, Αργυρό ως  αξιωματικός. Το ίδιο με τον Γεώργιο Καλτσά. Επί προτάσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

          Α’ Ευαριστούμεθα να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκλπηρώσαντα καθήκοντα Αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας  του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ. 220]                      /1235189

[Αντωνόπουλος Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια* Στις 4-2-184  κατέθεσε νέα επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως άλλοι συναγωνιστές του.

Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφουν ο Μ. και Ν.  Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: “..Παπαρευρέθη εις τας ακολούθους μάχας εις Καρπενήσι, εις Υπάτην  και εις Καλιακούδα με τον Νικολάκη Μήτζου Κοντογιάννη, εις Άμπλιανην με τον Νάκον Πανοριά, και εις Πέντε Όρνια με τον ίδιον, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου με τον Μήτζον κοντογιάννη και εις Νεόκαστρον με τον ϊδιον, εις τας οποίας έδειξε Γαιναιότητα  και πατριοτισμόν…” Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ. 261] 1245476,1245477

[Αντωνίου ή Αντωνόπουλος  Μήτζος κάτοικος Πουγκάκια.Στις 3-1-1844   κατέθεσε νέα επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι, δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως άλλοι συναγωνιστές του. Το δε πιστοποιητικό μεταξύ άλλων αναφέρει: «.. Ο Μήτζος Αντωνοπουλος εδούλευσεν την πατρίδα στρατιωτικώς απαρχής του Ιερού αφώνος Μέχρι του 1828 έτους Παρευρέθη εις τας ακολούθους Μαχας εις καρπενησ και εις υπάτη και εις Καλιακούδαν Με τον Μητζον Κοντογιάννην, και εις την άμπλιανηνμε τον Νάκο Πανοριά και ει πέντε όρνια με τον ίδιον και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου Με το Μ. Κοντογιάννηκαι εις Νεόκαστρον Με τον ίδιον εις τας οποίας έδειξε Γενεώτητα και πατριοτισμόν…Το υπογράφουν οι οπλαρχγοί Μ. Και Ε Κοτογιάννης και πιστοποιείται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 261]                       /1245503

[Αντωνίου Αθαν. ή Ανωνόπουλος Αθαν. κάτοικος Μπουγγάκια υπαξιωματικός. Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο αριθ. 830 προς Διοίκηση Ευρυτανίας, χρήση της διανομής των αριστείων. Ο Αθ. Αντωνίου  Στις 4-2-1844  κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως άλλοι συναγωνιστές του. Το συνημμένο πιστοποιητικό το υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί: Μ. και Ν.Κοντογιάννης και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος. Πήρε μέρος στις μάχες:  εις καρπενησι και εις υπάτη και εις Καλιακούδαν Με τον Μητζον Κοντογιάννην,  και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου Με το Μ. Κοντογιάννη και εις Νεόκαστρον Με τον ίδιον. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274, Φ. 261]                                  /274/1245547 

[Αναγνώστου Κωνστ. κάτοικος  Μπουγγάκια υπαξιωματικός.  Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αριθ. 830 με χάλκινο αριστείο, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ «Αριστεία» Φ.274]

[Αργυρόπουλος Κώστας κάτοικος Πουγκάκια στρατιώτης έλαβε σιδερένιο Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με άλλους 20 από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας με σιδερένια αριστεία Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.191]          /1229764

[Αποστόλου Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια, Προτείνεται και λαμβάνει το  προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Κατάλογος  με αριθμό.6836/2 Ιουλίου 1844. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Αγραφιώτης Βασίλειος κάτοικος Πουγκάκια, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/ 7 Μαΐου 1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και φαίνεται να του χορηγείται σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Βάρσος Κώστας κάτοικος Πουγκάκια, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/ 7/5/ 1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και φαίνεται ότι προτάθηκε και έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282 και Φ 269]

[Βάρσος  Δ.  κάτοικος   Μπουγγάκια υπαξιωματικός, χάλκινο. Μάλλον καταγωγή από Παλαιόκαστρο ,υπαξιωματικός. Ονομαστικός κατάλογος αριθ. 830 προς την Διοίκηση  Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 274]

[Βλάχος Γεώργιος  κάτοικος .Προτείνεται και λαμβάνει χάλκιννο αριστείο. Πιθανόν καταγωγής από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285 και Φ.286]

 [Γεωργίου Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια, Είναι γραμμένος στον κατάλογο με 354 αγωνιστές και με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου και φαίνεται να του χορηγείται σιδερένιο. Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Γεωργίου Δημήτριος  κάτοικος Πουγκάκια, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται με άλλους  σε κατάλογος  με αριθμό.6836/28/4/1844. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Γεωργίου Κωνσταντίνος κάτοικος Πουγκάκια, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου. Τιμήθηκε με σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Γιανέλου Γεώργιος  κάτοικος Πουγκάκια.30-1-1844,  υπέβαλε αίτηση ατομική αίτηση και πιστοποιητικό απονομής αριστείου, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 6836/28/4/1844 με 234 αγωνιστές , ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και του χορηγείται σιδερένιο Αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282 και 261]                            /175 και 176

[Γιανέλου Κώστας κάτοικος Πουγκάκια  σιδερένιο στους ίδιους καταλόγους με τον Γεώργιο Γιαννέλο. Στις 30-1-1844     κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Πήρε μέρος υπό τις οδηγίες των οπλαρχηγών: «….. Μήτζο και Νικολάκη Κοντογιάννη; εις Καρπενήσι, Υπάτη, Καλιακούδα και πολιορκία Μεσολογγίου  και με  Νάκο Πανουριά, εις Αμπλιανη και πέντε όρνια..» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 282 και Φ. 261]    /157

[Γιαννελόπουλος ή Γιαννέλος Γ. του Δημ. κάτοικος Πουγκάκια  σιδερένιο.

Στις 3-2-1844 κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του.  Το Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων  του το υπογράφουν οι παρακάτω αναφερόμενοι οπλαρχηγοί. Μάχες που πήρε μέρος: Καρπενήσι, Υπάτη, Καλιακούδα με Νικολάκη Μ. Κοντογιάννη, στην πολιορκία του Μεσολογγίου με τον Μ. Κοντογιάννη. Είναι καταχωρημένος  στους ίδιους καταλόγους με τον Γεώργιο Γιαννέλο. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 282 και 261]  /1245523 και ….524    

[Γιαννόπουλος Δημήτριος  κάτοικος Πουγκάκια, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογος  με 234 αγωνιστές και με  αριθμό 6836/28/4/1844.Πηγή:Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Γιοροπουλος Γεώργιος  Κώνσταντίνος. Κάτοικος Πουγκάκια. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο το πιστοποιητικό του, το οποίο υπέβαλε στις  4-2-1844 και αναφέρει ότι πήρε μέρος, από την αρχή του Ιερού υπέρ ελευθερίας της πατρίδας Αγώνα, συμμετέχοντας σε διάφορες και σημαντικές μάχες κατά των Τούρκων, ήτοι: «… εις Καρπενήσι, εις Υπάτη, εις Άμπλιανη με τον Νάκον Πανοργιάν, εις Καλιακούδα με τον Μ. Κοντογιάννην, εις τας οποίας έδειξεν Γαινεώτητα και πατριοτισμόν….»  Υπογράφεται από από τον Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” .Φ. 261]

[Γκλάβας Νικόλαος κάτοικος Πουγκάκια στρατιώτης. 31/1/ 1844, κατέθεσε επαναληπτική ατομική αίτηση και πιστοποιητικό απονομής αριστείου. «Προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», αιτούμενος την απονομή του αριστείου του. Όπως δηλώνει στην αίτηση του, είχε υποβάλει αυτά και παλαιότερα (1836) αλλά ακόμη δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημά του. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν Κοντογιάννη  και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος γ. Ζουλούμη, αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: «..εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχάς του Ιερού αγώνος του έτους 1822 και Μέχρι το 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας, εις Καρπενήσι, εις υπάτην, και εις Καλιακούδαν Με τον Μ. Κοπντογιάννην και εις Άμπλιανην και τεις τα πέντε όρνια με τον Νάκο Πανουριά, εις την πολιορκίαν του μισολογγίου, με τον μοίτζον ΚοντοΓιάννην, εις Αθήνας με καραϊσκάκην εις τας οποίας έδειξε Γαινεώτητα και πατριοτισμόν…..» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 269]                    /1247726 και …727

[Γκούζιος Γιάννης κάτοικος Πουγκάκια. Είναι γραμμένος στον κατάλογο με 234 αγωνιστές και με αριθμό 6836/7/5/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και του χορηγείται το προτεινόμενο σιδερένιο  Αριστείο. Δεν αποκλείεται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Ιωάννη Γουζιούτα. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ. 282]

[Γκουζιούτας Ιωάννης   κάτοικος  Πουγκάκια. Προτάθηκε και έλαβε χάλκινο αριστείο. Πιθανόν καταγωγής από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285 και Φ.286]

[Δανιήλ Νικόλαος κάτοικος Πουγκάκια. Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/7/5/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και του χορηγείται το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Δανίλης Κώστας ή Δανιήλ;; Κάτοικος Πουγκάκια.4-2-1844 κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει“…εδιηύθηνα και άλλοτε τα αποδεικτικά μου διά μέσον τας συσταθήσας εξεταστικάς επιτροπάς   των οποίων ήχον παρά των τότε οπλαρχηγών, ίνα δυνάμει των οποίων δυνηθώ να ανταμειφθώ το ανίκον εις εμέ αριστείον  Σεβαστέ Γραμματεύ ελεηνολογώ την τύχην μου διότι ύστερον από τας τοιαύτας εκδουλεύσεις μου υστερούμαι το ανήκον εις εμέ αριστείον……» Το δε πιστοποιητικό του τον αναφέρει ως Κώστα  Δανιήλ.  Μάχες που πήρε μέρος: και παρευρέθη εις τα ς ακολούθως μάχας: εις καρπενήσι, εις Υπάτη εις Καλιακούδαν με Μ.και Ν Κοντογιάννη εις αμπλιανη, με το Νάκο Πανοργιά,και εις πολιορκίαν Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη , εις Νεόκαστρον με τον ίδιον  και άλλας πολλάς …..”  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]  1245537 και….538

 [Δανιήλ Γεώργιος του Κων/νου ή Δανίλης; Το ίδιο με τον με τον Κώστα Δανιήλ ή Δανίλη,  πιθανόν πατέρα του προ αναφερομένου Κώστα, από Πουγκάκια, Υπέβαλε και αυτός επαναληπτική αίτηση  απονομής αριστείου καθώς και το πιστοποιητικό του προς το Δήμο Τυμφρηστού, ζητώντας να του χορηγηθεί  το ανάλογο αριστείο   Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]         /191/1245539 και ….540

[Δημητρίου Γεώργιος από Πουγκάκια σιδερένιο. υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό απονομής αριστείο, το δε πιστοποιητικό του αναφέρει:“…. έλαβε μέρος από την αρχή μέχρι το 1828 έτος και παρευρέθη εις τα ς ακολούθως μάχας: εις καρπενήσι, εις Υπάτη εις Καλιακούδαν με Μ.και Ν Κοντογιάννη εις αμπλιανη, με το Νάκο Πανοργιά,και εις πολιορκίαν Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη , εις Νεόκαστρον με τον ίδιον  και άλλας πολλάς …..” Υπογράφουν: ο Μ. και Ν. Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνει δια της υπογραφής του ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ. Ζουλούμης. Με τον κατάλογο 6836/28/ 4/ 1844, ο οποίος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χατζηπέτρου, φαίνεται να λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ.261, Φ. 282]

[Δημητρίου Δημήτριος του Αθανασίου. κάτοικος Πουγκάκια. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς τον Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου  να ενεργήσει  την απονομή αριστείου του. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]

[Δημητρίου Κώστας ή Κωστής κάτοικος  Πουγκάκια. Στις 3-2-1844, υπέβαλε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου και τα πιστοποιητικά του  προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του. Την πρώτη αίτηση του, την κατέθεσε κατά το 1836 προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων χωρίς αποτέλεσμα. Το δε πιστοποιητικό του εκδόθηκε 4-2-1844 από τους τοπικούς οπλαρχηγούς  Μ. και Ν. Κοντογιάννη   και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος γ, ζουλούμη , αυθημερόν. Οι μάχες που πήρε μέρος, είναι όπως οι περισσότεροι αγωνιστές, κυρίως, οι τοπικές. Τον συναντάμε και σε ονομαστικό κατάλογο με τον Δημήτριο Δημητρίου του  Αθ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261, Φ,185 και 186] 1245533 και 1245534

Δημητρίου Σπύρος κάτοικος Πουγκάκια σιδερένιο. Κατά το έτος 1836 φέρεται γραμμένος στους στρατιωτικούς καταλόγους να υπηρετεί ως στρατιώτης σε τάγμα της οροφυλακής Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 164

Δημητρίου Σπύρος. κάτοικος Πουγκάκια, Δεν αποκλείεται να είναι το ίδιο πρόσωπο  με τον προηγούμενο ή συγγενικό του πρόσωπο. Έλαβε σιδερένιο αριστείο. Προς διερεύνηση

Ζαγκλάρας Κώστας του Δημητρίου κάτοικος Πουγκάκια στρατιώτης. Ο  Κ. Ζαγκλάρας 5-2-1844, κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάνης, αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Κώστας Ιω. Ζαγκλάρας εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός…..και παρευρέθη εις τας ακολούθους μάχας εις Καρπενήσι, εις εις υπάτη, εις καλιακούδα Με τον Ν. Μ. Κοντογιάννη, εις άμπλιανην με τον Νάκον Πανοριά, εις πολιορκίαν του μισολογγίου Με τον Μ Κοντογιάννην και εις Νεόκαστρον  με τον ίδιον, εις τας οποίας έδειξεν  Γαινεώτητα και πατριοτισμόν…..». Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ.261   /1245528 και124552

[Ζέρβας Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια, Είναι καταχωρημένος  σε κατάλογο με 234 αγωνιστές, τον υπό αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και του χορηγείται το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Ζέρβας  Νικόλαος από Μπουγγάκια υπαξιωματικός, χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε  ονομαστικός κατάλογο  αριθ. 830 προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Ο  Νικόλαος Ζέρβας 3-2-1844, κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του, Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε το πιστοποιητικό του. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 274  και Φ 261]      /1245525,  

[Θέου Κώστας κάτοικος Πουγκάκια, Είναι γραμμένος στον κατάλογο με 234 αγωνιστές και με αριθμό  6836/28/4/ 1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και του χορηγείται το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282].

[Ιωάννου Ζάχος Κάτοικος Πουγκάκια σιδερένιο. Κατά το έτος 1836 φέρεται γραμμένος στους στρατιωτικούς καταλόγους να υπηρετεί ως στρατιώτης σε διάφορα τάγματα της οροφυλακής  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 164]

[ΙβρόπουλοςΓεώργιος κάτοικος  Πουγκάκια. Προτάθηκε και έλαβε το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πιθανόν καταγωγής από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285 και Φ.286

[Ιωαννίδης Νικόλαος κάτοικος Πουγκάκια ετών 45,  υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων για δεύτερη φορά, προς τον Δήμο Τυμφρηστού με την παράκληση αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως, προκειμένου να του χορηγηθεί το αριστείο αγώνα. Στο πιστοποιητικό του, αναφέρονται οι μάχες στις οποίες έλαβε μέρος, ήτοι: «…εις Καρπενήσι, εις Υπάτη και εις Αμπλίανην με τον Νάκον Πανοργίαν. Εις Καλιακούδα με τον Ν.Μ. Κοντογιάννη, εις πολιορκίαν του Μεσολογγίου και εις Νεόκαστρον με το  Μήτζον Κοντογιάννη……..» Πηγή:  Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 261]  /1245482  και ….483 

[Ιωαννίδης Κ. Κάτοικος Πουγκάκια. Στον ίδιο φάκελο με τον προηγούμενο, καθώς και τις ίδιες ενέργειες Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 261]

[Ιωάννου Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/ 28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και του χορηγείται το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Καγκλαραν  Αθανάσιον Ν. κάτοικος Πουγκάκια. Σεπτέμβριος 1835  Δίπλωμα και σιδηρούν  παράσημο]       738352

[Καλτζά Γεώργιον από Πουγκάκια  Αργυρό αξιωματικός.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου Στρατιωτικών με ημερομηνία 16 Ιουνίου 1844  με άλλους 70 αξιωματικούς από τη Φθιώτιδα. Στους οποίους  χορηγείται  Αργυρό αριστείο, διότι  εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους  προς την πατρίδα,  έλαβαν μέρος στον αγώνα ως αξιωματικοί ήτοι : “Επί προτάσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Α’ Ευαριστούμεθα να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σμειούμενα άτομα, άτινα εκλπηρώσαντα καθήκοντα Αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας  του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Εις τον…”.   Ο Γεώργιος Καλτσάς ετών 42, στις 25 Δεκεμβρίου 1844 απευθύνει  αναφορά-αίτηση προς τον Δήμαρχο Τυμφρηστού, ήτοι:

Περί χορήγησης Αριστείου

“Ο υποφαινόμενος, Επισυνάπτω εν τη παρούση μου πιστοποιητικόν τα εναντίον τν εχθρών  εκδουλεύσεων μου από τας αρχάς του υπέρ της ανεξαρτησίας του ιερού ημων αγώνος να λάβω τα όπλα της πατρίδος ακολουθών Στρατιώτης εις διαφόρους οπλαρχηγούς εις όσας μάχας επαρευρέθην μέχρι του 1832: εγκεικλίου της Β: γραμματείας των Στρατιωτικών, αναφέρθην ότι εδιεύθυνα όσα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεων μου είχον δια να λάβω και ο υποφαινόμενος το αριστείον μου αλλά παρ’ ελπίδα δεν εδυνήθην να λάβω την χάριν ταύτην  την οποίαν Η αυτού μεγαλιότης του Σ: ημών Βασιλέα  διένημε συμορφούμενος δε με την υπαριθ. 10874: από 14 Αυγούστου ε.ε διαταγής της Β: Γραμματείας των Στρατιωτικών, επαναλαμβάνω και πάλιν αν αναφερθώ προς υμάς δια της παρούσης μου επισυνάπτω προς αυτήν και έτερον πιστοποιητικόν των  εκδουλεύσεων μου υπογεγραμμένον παρά των Κ.Κ  Αξιωματικών Μήτσου Κοντογιάννη Συνταγματάρχου, Ευαγγέλη Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου, όπως λάβω και ο υποφαινόμενος το ανήκον μου εθνόσημον των εκδουλεύσων μου (οστις κατεβρέθη κατά το 1832 λοχίας του  18ου  Ταγματος)

Ευσεβάστως  υποσιμιούμαι

Ο ευπειθείς Δημότης 

Γεωργιος Καλτσας”

Σημείωση: Το διαβιβαστικό της Δημαρχίας Τυμφρηστού 729/588 / 26/10βρίου/ 1841, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα έγγραφα προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, επιστρέφεται με την εξής παρατήρηση: Ειστρέφεται εις τον ίδιον  διότι κατά νεωτέραν διαταγήν της Βαιλ. Γραμματείας των Στρατιωτκών,  δίοτι δεν εδόθη εν καίρω

Ο Διοικητης: Π. Λοιδορίκης Εν Λαμία 8 Ιανουαρίου 1841

Ωσαύτως, είναι γραμμένος και σε κατάλογο των Ευρυτάνων.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική -Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 220, Φ261] /1235108,/1245518. 1245521

[Καλτζάς Δημητριος ήταν κάτοικος Πουγκάκια  Για τον Δ. Καλτσά,  γίνεται αναφορά στο πιστοποιητικό του Γεωργίου Καλτζά, ότι σκοτώθηκε στην Αθήνα όταν πολεμούσε με τον Καραϊσκάκη].

[Καλτζάν Ιωάννην κάτοικος  Πουγκάκια, αργυρό ως  αξιωματικός. Στην αίτησή του που κατάθεσε προς το Δήμαρχο Τυμφρηστού, στις 25 10βρίου 1841, δηλώνει ότι είναι ετών 40.Το δε περιεχόμενο της, είναι σχεδόν το ίδιο με αυτήν του Γεωργίου Καλτζά,  Επίσης με το παρακάτω Βασιλικό Διάταγμα τιμήθηκε και αυτός με Αργυρό αριστείο “Επί προτάσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Α’ Ευαριστούμεθα να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σμειούμενα άτομα, άτινα εκλπηρώσαντα καθήκοντα Αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας  του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ. 220, Φ.261]   /1235189 /1245515

[Καλτσάς Νικολ κάτοικος Πουγκάκια. 1η/2/1844, υπέβαλε ατομική επαναληπτική   αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων. «Προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, αναφέροντας τη συμμετοχή του στον αγώνα απαρχής μέχρι τέλους και έλαβε μέρος στις σημαντικές μάχες  κατά των Τούρκων, μέχρι διαλύσεως των στρατευμάτων. Η πρώτη αίτηση του υπεβλήθη κατά το έτος 1836. Τα δε πιστοποιητικό συμετοχής του  το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάνης, αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Νικόλαος Καλτζάς εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός  απαρχής του Ιερού αγώνος…….  και παρευρέθη εις τα ς ακολούθως μάχας: εις καρπενήσι, εις Υπάτη εις Καλιακούδαν με Μ.και Ν Κοντογιάννη εις αμπλιανη, με το Νάκο Πανοργιά, και εις πολιορκίαν Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη , εις Νεόκαστρον με τον ίδιον  και άλλας πολλάς …..” Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ.261]                  /197 και 198  /1245544και …545

[Κολιόρας Τριαντάφυλλος  (με επιφύλαξη για το επώνυμο δυσανάγνωστο)κάτοικος Πουγκάκια. Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλου  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογος με 234 αγωνιστές και  με αριθμό.6836/28/4/1844. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”.Φ.282]

[Κολιόπουλος Δημητριος ετών 45  κάτοικος Πουγκάκια. 4 Φεβρουαρίου 1844, κατέθεσε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το  πιστοποιητικά εκδουλεύσεων του, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, αναφέροντας τη συμμετοχή του στον αγώνα απαρχής μέχρι τέλους και έλαβε μέρος στις σημαντικές μάχες  κατά των Τούρκων μέχρι διαλύσεως των στρατευμάτων. Η πρώτη αίτηση του υπεβλήθη κατά το έτος 1836. Τα δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάνης, αναφέρει: «…..απαρχής του Ιερού Αγώνος, του 1821. Μέχρι του 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μαχας, εις καρπενήσι, εις υπάτη, εις αμπλιανη με τον Νάκον Πανοργιά και εις πέντε Όρνια με τον ίδιον, εις την πολιορκίαν του Μισολογγίου ασφαλισμένος(Μέσα) ολόκληρον έτος με τον Μίτζον Κοντογιάννη όστις ήτον μεγάλος ο αγώνας του, εις Νεόκασρον με τον ίδιον Μήτζον κοντογιάννη……»   Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]    /1245541κα…542.

Κολιόπουλος Τριαντάφυλλος κάτοικος Πουγκάκια. 3 Φεβρουαρίου 1844, κατέθεσε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το  πιστοποιητικά εκδουλεύσεων του, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, αναφέροντας τη συμμετοχή του στον αγώνα απαρχής μέχρι τέλους και έλαβε μέρος στις σημαντικές μάχες  κατά των Τούρκων μέχρι διαλύσεως των στρατευμάτων. Η πρώτη αίτηση του υπεβλήθη κατά το έτος 1836. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάνης, μεταξύ άλλων αναφέρει: « Πιστοποιούμεν ότι ο Κύριος Τριαντ, Κολιόπουλος …. Απαρχής του Ιερού αγώνος του 1821 Νέχρι του έτους 1828 επατευρέθη εις τας τας ακολούθους μάχας: εις ρπενήσι, εις Υπάτη, εις Καλιακούδαν με τον Μ. Ν.  Κοντογιάννην και εις την πολορκίαν του Μεσολογγίου με τον Μήτζον Κοντιγιάννη….» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]     1245485

 [Κουκλάρης Αθανάσιος Πουγκάκια (Ομιλαίων) στρατιώτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε στρατιωτικό κατάλογος ,με 20 αριστειούχους, ο οποίος στάλθηκε προς την Διοίκηση Φθιώτιδος για  την χρήση της διανομής των αριστείων. Ο υποφαινόμενος δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποια σχέση, με τον Καγκλάρα  Αθαν, που αναφέρεται πιο πάνω. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 169]

[Κούτης ή Κούκης; Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια. Στις 3/2/1841 , κατέθεσε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το  πιστοποιητικά εκδουλεύσεων του, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, αναφέροντας τη συμμετοχή του στον αγώνα απαρχής μέχρι τέλους και έλαβε μέρος στις σημαντικές μάχες  κατά των Τούρκων μέχρι διαλύσεως των στρατευμάτων. Η πρώτη αίτηση του υπεβλήθη κατά το έτος 1836. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης, μεταξύ άλλων αναφέρει:   «:… έλαβε μέρος από την αρχή μέχρι το 1828 έτος και παρευρέθη εις τα ς ακολούθως μάχας: εις καρπενήσι, εις Υπάτη εις Καλιακούδαν με Μ.και Ν Κοντογιάννη εις αμπλιανη, με το Νάκο Πανοργιά, και εις πολιορκίαν Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη , εις Νεόκαστρον με τον ίδιον  και άλλας πολλάς …..”  Επικυρώνεται δια της υπογραφής του  Δημάρχου Σπερχειάδος γ. Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 261]                              /

[Κούκης Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια. 4/2/1844, κατέθεσε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας. Όπου δηλώνει: «Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Πουγκάκια της επαρχίας Φθιώτιδος του Δήμου Τυμφρηστού αφ’ ης στιγμής ήρχισεν ο ιερός αγών, δράξας τα όπλα και υπηρέτησα απ’ αρχής  Μέχρι τέλους του Ιερού αγώνος Μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων……..» υπογράφει  ως Μήτζος Κούκης. Το δε πιστοποιητικό του, υπογράφουν ο Μ. και Ν. Κοντογιάννης, «όπου πήρε μέρος υπό την οδηγίαν των και άλλων οπλαρχηγών,  εις υπάτην  εις Καλιακούδαν εις πολιορκίαν του Μεσολογγίου Με τον Μ. Ν Κοντογιάννη, εις άμπλιανην με τον Νάκον Πανοργιά και εις Νεόκαστρον με τον ίδιον Μ. Κοντογιάννην εις τας οποίας έδειξε Γαινεότητα….» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 261]          124548  /1245526- 27

[Κουτζούκης Ιωάννης του Τριαντάφυλλου κάτοικος Πουγκάκια στρατιώτης.  3-2-1844, κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Στο πιστοποιητικό του αναφέρει ότι μετείχε στον αγώνα από του έτους 1822 και έως το 1828.  Πήρε μέρος στις εξής μάχες: «Εις υπάτη, εις την Φοντάνα της Ρεντίνας, εις Καρπενήσι, εις Καλιακούδα και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου με τον Μ.Κοντογιάννη». Το υπογράφουν ο Μ και  Ε. Κοντογιάννης. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 261]

[Κουτσονίκας Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια σιδερένιο. Το ίδιο με τον Γ. Ζέρβα, Υπέβαλε και  ατομική αίτηση απονομής αριστείου καθώς και πιστοποιητικό προς το Δήμο Τυμφρηστού. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει: “Πιστοποιούμεν ότι ο   Ιωάννης Κουτζούκης Τριανταφυλου  Κουτζουνικάς  εδούλευσεν την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του αγώνος του 1821 Μέχρι τέλους …. Παρευρέθη εις τας ακολούθους μάχας εις υπάτην, εις Φοντάνα. Εις Καλιακούδαν Με τον τον Μν. Κοντογιάννην…..” ‘οστις ευρέθη δεκανεύς εις το 18ο Τάγμα κατά το 1831.”Υπογράφπουν Οι Μ. και Ν Κοντογιάννης  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική- Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 188, Φ. 261]        /1245535 έως 538

[Κουτσονίκας Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο με σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλου  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογος με 234 αγωνιστές και  με αριθμό.6836/28/4/1844. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Κραβαρίτου Γεώργιος του Χ. κάτοικος Πουγκάκια, Είναι γραμμένος στον ίδιο  κατάλογο με τον προηγούμενο και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή:  Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Μαλαί Δημήτριον από Πουγκάκια.  Αργυρό. Φέρεται καταχωρημένος σε κατάλογο αγωνιστών ως αξιωματικός, μαζί  τον Γεώργιο Καλτσά. Το δε Διάταγμα απονομής Αργυρού αριστείου, μεταξύ άλλων αναφέρει:

            “Επί προτάσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής

Α’ Ευαριστούμεθα να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σμειούμεναάτομα, άτινα εκλπηρώσαντα καθήκοντα Αξιωματικών έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας  του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου…….” Πηγή:  Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 220]      /1235108

[Μαλούκος Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια. ο  Ι. Μαλούκος Στις 30-1-1844 κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Πήρε μέρος  στις ακόλουθες μάχες: Με τον Νικολάκη Μ. Κοντογιάννη, Καρπενήσι, Υπάτη Καλιακούδα. Πολιορκία Μεσολογγίου και Νεόκαστρο με τον Μ. Κοντογιάννη. Εις την Άμπλιανη και πέντε Όρνια με τον Νάκο Πανουριά και  με τον Γ. Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Το υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, αυθημερόν, ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ.ζουλούμης Πηγή:  Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ261]     /161/1245509

[Ματζόλου; Νίκος  κάτοικος Πουγκάκια  Χάλκινο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου των στρατιωτικών Νο 1806/21/2/1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Ο κατάλογος αυτός διαβιβάστηκε από τη Γραμματεία επί των Στρατιωτικών, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή:  Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 251]        /1242793

[Μαυρίκος Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο με 234 αγωνιστές  με αριθμό.6836/28/4/1844.Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Μαυρίκος Τριαντάφυλλος του Ιωάννη κάτοικος Πουγκάκια  σιδερένιο. Στις 4-2-1844 κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του.  Πήρε μέρος στις σημαντικές μάχες  κατά των Τούρκων. Το δε πιστοποιητικό του, τον αναφέρει ως Τριαντάφυλλός Ιωάννου Μαυρίκος, το οποίο υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης. Αναφέρει μάχες, λίγο πολύ, σχεδόν παρόμοιες με των άλλων συμπατριωτών-συναγωνιστών του.  Επίσης  είναι καταχωρημένος στον κατάλογο Νο 6836/28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου για επίδοση των προτεινομένων σιδερένιων Αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261, Φ.282]    /1245543 και …544

[Μπουρόπουλος Κώστας ετών 38 στρατιώτης. Κάτοικος Πουγκάκια. Υπέβαλε επαναληπτική  αίτηση ατομική απονομής αριστείου  και πιστοποιητικό προς το Δήμαρχο Τυμφρηστού, την 20ην Δεκεμβρίου 1841, με σκοπό αυτά να προωθηθούν αρμοδίως προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Στην αίτηση του,  μεταξύ άλλων αναφέρει: « Ο υποφαινόμενος επισυνάπτω εν τη παρούση μου πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεών μου δεν έλειψα από τας Αρχάς του υπέρ της ανεξαρτησίας του Ιερού ημών αγών να λάβω τα όπλα εναντίον των εχθρών της πατρίδος ακολουθών στρατιώτης εις διαφόρους οπλαρχηγούς εις όσας μάχας παρευρέθην μέχρι του 1832,…  Επαναλαμβάνω και πάλιν να αναφερθώ προς υμάς διά της παρούσης μου επισυνάπτων προς αυτήν έτερον πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεών μου υπογεγραμμένον παρά των Κ. Κ. Αξιωματικών Μυτσον Κοντογιάννην Συνταγματάρχην και Ευαγγέλην Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχην…» Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «….. Πήρε μέρος εις τας ακολούθους Μάχας  Καρπενήσι Υπάτη, Καλιακούδα με Μ. Κοντογιάννη και πολιορκίαν του Μεσολογγίου με Νικολάκη  Κοντογιάννη  εις  Άμπλιανη και πέντε Όρνια με τον Νάκο Πανουριά, και εις Αθήνας με Καραϊσκάκην…..»  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ  269]     /1247728 και 1247730

[Μιλιόπουλος* Τριαντάφυλλος κάτοικος Πουγκάκια. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων για δεύτερη φορά, προς τον Δήμο Τυμφρηστού με την παράκληση αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως, προκειμένου να του χορηγηθεί το αριστείο αγώνα. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει: Υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα από το 1821 Μέχρι το 1828 και παρευρέθη  εις τας ακολούθως μάχας, καρπενησίου εις υπάτην, εις καλιακούδαν, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου υπό την οδηγίαν του Μ και Ν κοντογιάννη, εδειξε γενναιότητα…”Υπογράφουν ο Μ. και Ν. Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνει δια της υπογραφής του ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ.Ζουλούμης. Πηγή:  Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 261]        /1245484 και ….486

[Μουτζον  Δημήτριον Γ.  κάτοικος  Πουγκάκια Βρέθηκε μόνο το Δίπλωμα του, το οποίο αντιπροσωπεύει  το σιδηρούν  παράσημο. Το οποίο αναφέρει:Αφού η Αυτού Μεγαλειότης  ο Βασιλεύς επεφόρτισεν της επί των Στρατιωτικών Γραμματείαν να απονείμη εις τον Δημήτριον Γ. Μουτζον . Διαμονή Πουγκάκια Φθιώτιδος, ως εντίμως μεθέξαντα, του υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος ηρωϊκού αγώνος το συστηθέν την 18/30 Σεπτεμβρίου 1835 Σιδηρούν παράσημον, παραδίδεται τούτο  εις αυτόν με την άδεια του να το φέρη εις πάσαν περίστασιν και προς πίστοποίησιν τούτου τω εγχειρίτιται συγχρόνως  και το παρόν Δίπλωμα

Εν Αθήναιςτην 25 Απριλίου 1839

Η επί των Εσωτερικών

Γραμματεία του Βασιλείου Της Ελλάδος

Τ, Γ. Γλαράκης

Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 49]                  /7738356

[Μπαρδάκας Κώστας κάτοικος Πουγκάκια, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου προς διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Τιμήθηκε με σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Μπαρδάκας Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια. Προτάθηκε και τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πιθανή  καταγωγή από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος διαβιβάστηκε στον Συνταγματάρχη  Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285 και Φ.286]

[Νικολαΐδης Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια στρατιώτης Την ίδια ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 1844, με τον αγωνιστή Ν. Γαβαλά, υπέβαλε ατομική επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό . «Προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας».   Στην υποβληθείσα αίτησή του,  μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Πουγκάκια του Δήμου Τυμφρηστού της επαρχίας Φθιώτιδος αφής στιγμής ήρχισεν ο Ιερός αγών δράξας τα όπλα υπηρέτησα απαρχής μέχρι τέλους του Ιερού αγώνος, Μέχρι της διλύσεως των στρατευμάτων ως αυτό αποδεικνύεται από το εγκλειόμενον πιστοποιητικόν των οπλαρχηγών εδιεύθηνα και άλλοτε τα αποδεικτικά μου κατά το 1836 έτους εις τας συσταθείσας επιτροπάς τα οποία ήχον παρά τον τότε οπλαρχηγών ίνα δυνάμει τον οποίον δυνηθώ να ανταμειφθώ  το ανήκον εις εμέ Χαλκούν αριστείο, όστις εχρισίμευσα ως δικανέας εις το 8ο  τάγμα, κατά τας εποχάς τας οποίας σας εκφράζομαι διά μέσου των πιστοποιήσεων  τον οπλαρχηγών Σεβαστέ Γραμματεύ,….» Το δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει: «…εδούλευσα την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του ιερού αγώνος το 182Ι μέχρι το 1828 ΄τους  και παρευρέθη εις τα ακολούθους μάχας, εις καρπενήσι, εις υπάτη, εις κΚαλιακούδαν, Με Νικολάκην Μ Κοντογιάννη, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου με τον Μ. Κοντογιάννην, όστις και παρευρέθη εις το 3ο έτος , ως δικανέας εις το 8ο τάγματος, όστις εις τα εποχάς του προμάχου και Ιροϊκού αγώνος έδειξε Μεγάλην Γαινεώτητα και Πατριοτισμόν…» Το υπογράφουν ο Μ. και Ν, Κοντογιάννης και αυθημερόν το επικυρώνει ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ. Ζουλούμης Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. Φ269]                       /1247725

[Νικολάου Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια’ Ο Ιωάννης Νικολάου, στις 4 Μαΐου κατέθεσε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του. Επίσης είναι γραμμένος και στον κατάλογο Νο 6836/28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου για την επίδοση του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282, Φ. 261]

[Νικολάου Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια. Στις 4 Φεβρουαρίου 1844 διευθύνει αίτηση απονομής αριστείου, ενώ την προηγούμενη την υπέβαλε το 1836. Δηλώνει δε ότι “έλαβε μέρος από αρχής του αγώνα κατά των Τούρκων σε διάφορες σημαντικές μάχες  κατά των τούρκων και μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων. Εκφράζει επί πλέον τα παράπονα του, διότι, δεν έχει λάβει ακόμα το αριστείο του, παρ’  όλο που έχει στείλει τα πιστοποιητικά του και παλιότερα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ269]                      /1245471 

[Νταλίκ (π)ης Ιωάννης κάτοικος Πουγκάκια, χάλκινο. Αναφέρεται σε κατάλογο του Υπουργείου των στρατιωτικών Νο 1806/21/2/1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας,  ο οποίος διαβιβάζεται προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 251]

[Ντερνίκας Αθανάσιος  πατέρας του Κώστα. από Πουγκάκια, ομοίως ως άνω. Έπεσε μαχόμενος στην έξοδο Μεσολογγίου πήρε μέρος στις ίδιες μάχες με το γιο του. Αίτηση υπέβαλε η σύζυγός του την οποία υπέγραψε ο Παπαγιώργος Τριανταφυλλίδης και το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. & Νι. Κοντογιάννη 5 Οκτωβρίου 1846 Ν. Αντωνόπουλος]

[Ντερνίκας ή Ντερνικόπουλος Γεώργιος του Ιωάννου από Πουγκάκια Στις 4-2-1844     κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Η αίτηση του μεταξύ άλλων αναφέρει “….Αφης στιγμής ήρχισεν ο Ιερός αγών  δράξας τα όπλα υπηρέτησα απαρχής Μέχρι τέλους του Ιερού αγώνος. Μέχρις διαλύσεως των στρατευμάτων- ως τούτο αποδεικνύεται   από το εγκλειόμενον αποδεικτικόν τον  οπλαρχηγών. εδυεύθυνα και άλοτε τα αποδεικτικάμου Κατά το 1836.. έτος. τα οποία ήχον παρά του τότες οπλαρχηγον δια μέσου τας τεθείσες εξεταστικάςς επιτροπές. Ινα δυνάμει  των οποίων να δυνηθώ να ανταμηφθώ το ανήκον εις εμέ αριστείον. Σεβαστέ Γραμματεύ ελεηνολογώ την τύχην μου διότι ύστερον από τας αυτάς εκδουλεύσεις από τοσαύτην απόλιαν της καταστάσεός μου δεν είναι δίκαιον Νομίζω Να ηστερούμαι και αυτού του μικρού αριστείου.  δια ταύτα Σεβαστέ Γραμματεύ ευαρεστούμενος να λάβης Ικτον εις τα αναφερόμενα μου και ενεργήσητε την έκδοσιν του ανήκοντος αριστείου. Πέπιθα. Εις την Δικαιωσύνην σου  υποσημειούμαι Με Σέβας

Ο επειθέστατος

γηοργος Ντερνικας”

Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφεται από τους Μ και Ν. Κοντογιάννη  αναφέρει μεταξύ άλλων: “...Από αρχής του ιερού αγώνα 1821  μέχρι του 1828 έτους παρευρέθη εις τας ακολούθως Μάχας εις υπάτην, εις καλιακούδα Με Μ. και Ν. Κοντογιάννη εις άμπλιανη Με τον Νάκο Πανουργιά, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου Με τον Μ. Κοντογιάννη, όπου εις αυτήν την εποχήν εφονεύθη ο αδελφός του….” Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ261]   /1245501 και ….502

[Ντι (ε)ρνίκαν Μηντζον κάτοικος Πουγκάκια, ως αξιωματικός  Αργυρό.  Το ίδιο με τον Γεώργιο Καλτσά και τον Δημήτριο Μάλαι. Ενώ σε προγενέστερο κατάλογο των ευρυτάνων φαίνεται να του απονέμεται το Χάλκινο. Επίσης στον ονομαστικό κατάλογο 6836 βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 55 ως Δημήτριος Ντερνίκας για σιδερένιο. Πιθανόν να υπάρχει και άλλη αλληλογραφία   ή να έκανε προσφυγή στις δικαστικές αρχές για  το αργυρό, όπως και πολλοί άλλοι. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 220, Φ274 και Φ.282]     /1235189

[Ντερνίκας Κώστας του Αθανασίου, κάτοικος Πουγκάκια Αργυρό «αξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ728. Ο πατέρας του Αθανάσιος, έπεσε και αυτός μαχόμενος στην έξοδο του Μεσολογγίου. Αίτηση υπέβαλε υ σύζυγός του, την οποία υπογράφει ο Παπαγιώργος Τριαντάφυλλος. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννης στις 5 Οκτωβρίου 1846. Πατέρας και γιος πήραν μέρος στις μάχες: Υπάτης, Καρπενησίου(1821), Καγκελίων, υπό τον Ν Κοντογιάννη. Αετού, υπό Σιαφάκα, Φοντάνας, και Βασιλικών υπό τον Μ. Κοντογιάννη. Αγάθωνος και Γιαννιτσούς κατά του Δράμαλη το 1822 . Διπόταμα κατά του Σούλτζα Σκόρτζα, υπό τον Ν Μ Κοντογιάννη. Βραχωρίου κατά του Ομέρ Βρυώνη πασά, Καλιακούδας και Άμπλιανης, υπό τον Α Σκαλτζά, Νεοκάστρου και Κρεμμυδιού».Πηγή: Ν. Αντωνόπουλος «Η Ρούμελη στη φωτιά του πολέμου.

[Παλάσκας Γεώργιος του Αθανασίου στρατιώτης κάτοικος Πουγκάκια.  3/2/1844,   υπέβαλε επαναληπτική  αίτηση απονομής αριστείου αγώνα  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα: «Προς  την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του. Η πρώτη αίτηση κατατέθηκε το 1836.  Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι Μ και Ν Κοντογιάννης μεταξύ άλλων αναφέρει απ’ αρχής  του Ιερού αγώνος του 1822 μέχρι τυ 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας εις καρπενήσι  με το Μ.κοντογιάννη και εις αμπλιανη με τον νάκον Πανουριά, εις την πολιορκίαν του μισολογγίου  με Μιτζιον Κοντογιάννη εις τας οποίας έδειξε Γαινεότητα και πατριοτισμόν και ως καλό στρατιωτικός και άνθρωπος του αγώνος τον εφωδιάζομεν με το παρόν μας πιστοποιητικόν διά να λαβη το ανήκον εθνόσημον και υποφαινόμεθα” Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. Φ269] /1247740 και 1247741

[Παναγιώτου Βασίλης κάτοικος Πουγκάκια. 26/12/1841 έχουμε μόνο το πιστοποιητικό του, το οποίο βεβαιώνει τη  συμμετοχή του  στις μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας πολέμου που κατέθεσε προς το  Δήμο Τυμφρηστού και  το  υπογράφουν οι: Μ. και  Ε. Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα, το οποίο έχει ως εξής:  Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι  ο Κύριος βασίλης Παναγιώτου εδούλευσεν την πατρίδα στρατιωτικός  απ’ αρχής  του Ιερού αγώνος του 1822 μέχρι το 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας εις καρπενήσι  με το Μ.κοντογιάννη και εις αμπλιανη με τον νάκον Πανουριά και εις πέντε Όρνια με τον ίδιον εις την πολιορκίαν του μισολογγίου  με Μιτζιον Κοντογιάννη εις τας οποίας έδειξε Γαινεότητα και πατριοτισμόν και ως καλό στρατιωτικός και άνθρωπος του αγώνος τον εφωδιάζομεν με το παρόν μας πιστοποιητικόν διά να λαβη το ανήκον εθνόσημον και υποφαινόμεθα” Ακολουθούν οι υπογραφές   Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]              /1245519

[Παπαγεωργίου Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια, Είναι γραμμένος στον κατάλογο 6836/28/4/1844, ο οποίος στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Παπαγεωργίου Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια, (Πιθανόν να είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο η συγγενικό του πρόσωπο). Είναι γραμμένος στον ίδιο  κατάλογο 6836/ 28/4/ 1844 και τιμήθηκε με σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” .“Αριστεία” Φ. 282]   

[Παπαγεωργόπουλος Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια. Στις 31-1-1844  κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως άλλοι συναγωνιστές του. Η αίτησή του  μεταξύ άλλων αναφέρει: «… ήνα  δυνάμει των οποίων δυνηθώ να ανταμειφθώ τον ανίκον εις εμέ αριστείον Σεβαστέ Γραμματεύ….» .Το δε πιστοποιητικό του αναφέρεται ότι έλαβε μέρος ως στρατιώτης στις εξής μάχες: Καρπενήσι, εις υπάτη , εις Καλιακούδα, Με Νικολάκη Κοντογιάννη εις άμπλιανη και εις πέντε όρνια με Νάκον Πανουριά, εις την πολιορκίαν του μισολογγίου με Μοιτζον Κοντογιάννη και εις Αθήνας  με Καραϊσκάκη. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. Φ269]   /1247733 και .1247734

[Παπαδημητρίου Αντών. κάτοικος Πουγκάκια. Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλου  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογος με 234 αγωνιστές και  με αριθμό.6836/28/4/1844. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Παπαδημητρίου Γεώργιος ή Γιοργούλας κάτοικος Πουγκάκια. Στις 2-2-1844, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του συμμετοχής στις μάχες του υπέρ της ελευθέριας της πατρίδας αγώνα, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, το οποίο   μέχρι στιγμής δεν του αποδόθηκε. Το δε συνημμένο πιστοποιητικό, φέρει  ημερομηνία 31-1-1844 και υπογράφεται από τους τοπικούς οπλαρχηγούς: Μ. Και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώθηκε από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος. αυθημερόν γ. ζουλούμη . Έλαβε μέρος σε κρίσιμες μάχες: «….Καρπενήσι, Υπάτη και Καλιακούδα, με τον Νικολάκη Κοντογιάννη, εις  Άμπλιανη και πέντε Όρνια με τον Νάκο Πανοριά. Εις πολιορκίαν του Μεσολογγίου και Νεόκαστρον με τον Μήτζον Κοντογιάννη…..»  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 261]    /1245522 πιστ

[Παπαναγιώτου Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια Αργυρό ως αξιωματικός.  Στον ίδιο κατάλογο αξιωματικών με τον Γεώργιο Καλτσά και με το ίδιο διάταγμα, τιμήθηκε με το Αργυρό  Αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 220]      /1235108

[Παπαναγιώτου Γεώργιος ή Γεωργούλας* κάτοικος Μπουγγάκια υπαξιωματικός χάλκινο. Ο  Γεώργιος ή Γιοργούλας Παπαναγιότου 2-2-1844, κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Στο πιστοποιητικό του αναφέρεται και ως Γεωργούλας  Παπαναγιώτου. Ήτοι: «Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι ο Κύριος Γεωργούλας Παπαναγιώτου εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός απαρχής του Ιερού αγώνος του 1822 Μέχρι του 1828 έτους, φύλο ήσυχος εντελώς στρατιωτικός, έδειξε Γαινεώτητα εις όλας τας κάτοθεν μάχας. Εις την υπάτην εις Φοντάνα, εις αϊτον, εις Καλιακούδαν Με ή Κωστής τον Νικολάκη Κοντογιάννη, εις Νεόκαστρον Πελοπονννήσου  και εις μοισολόγγιον ολόκληρο το έτος καθώς ήτον  και ο αδελφός  του Ιω# Κα(ο)τζούκη, εις καρπενήσι και Κακαγγέλια και λοιπάς μάχας, απαρχής επαναστάσεως ως μέχρι της ελευθερίας…» Περιλαμβάνεται και σε ονομαστικό κατάλογος με τον Γ.  Χαλκιά και άλλους συμπατριώτες του, ο οποίος διαβιβάστηκε στη Διοίκηση Ευρυτανίας, για διανομή των αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 274, Φ.261] *Σημείωση: το πιθανότερο είναι οι παραπάνω αναφερόμενοι με το ονοματεπώνυμο Γεώργιος ή Γιωργούλας Παπαναγιώτου να είναι ένα και ο ίδιος αγωνιστής.

[Παπαναγιώτου Κώστας κάτοικος Πουγκάκια στρατιώτης. Στις 30 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το βεβαιωτικό πιστοποιητικό της  συμμετοχής του στις μάχες, του υπέρ της ελευθέριας της πατρίδας αγώνα, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, το οποίο   μέχρι στιγμής δεν του αποδόθηκε.  Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι πήρε μέρος στον αγώνα ως στρατιώτης από την αρχή μέχρι τέλους «..επαρευρέθη εις τας κρισίμους μάχας, εις Καρπενήσι εις υπάτη εις Καλιακούδαν Με νικολάκη Κοντογιάννη εις Αμπλιανην Με Νάκον Πανουριά εις πέντε όρνια Με τον ίδιον, εις την πολιορκίαν του Μοισολογγίου Με Μίτζον Κοντογιάννη και εις Νεόκαστρον με τον ίδιον….»’ Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 269]    /1247731 και 1247732

[Παπαγιάννης Νίκος κάτοικος Πουγκάκια στρατιώτης σιδερένιο. Στον  ίδιο στρατιωτικό κατάλογο με τον  Αθανάσιο Κουκλάρη και παίρνει το σιδερένιο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 169]

[Παπαϊωάννου Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια ετών 40 στρατιώτης. 30 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομικά   επαναληπτική αίτηση  απονομής αριστείου, η πρώτη υπεβλήθη το 1836 και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες,  προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου  του αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, εκφράζοντας ταυτόχρονα τα παράπονά του  διότι δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί το αίτημά του. Στην αίτησή υπογράφει ως «γιοργος παπαγιουανιδης» Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους τοπικούς οπλαρχηγούς Μ και Ν Κοντογιάννης και επικυρώνεται αυθημερόν από το Δήμαρχο Σπερχειάδος «γ. Ζουλούμη», το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Γεώργιος Παπα‘Ιωάννιδης ετών 40 εδούλευσεν την πατρίδα στρατιωτικός απαρχής του Ιερού αγώνος του 1822, Μέχρι του 1828 έτους και παρερυρέθη εις τας ακολούθους μάχας, εις το Καρπενήσι εις υπάτη, και εις καλιακούδαν Με νικολάκην Κοντογιάννη εις την άμπλιανη με τον νάκον Πανοριά και εις πέντε όρνια Με τον ίδιον, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη και εις Νεόκαστρον Με τον ίδιονέδειξ γαινεώτητα…..»Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 269]    /1247715 και 1247716

[Παπαϊωαννίδης  Κόντος κάτοικος Πουγκάκια Στις 3-2-1844  κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι, ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Στην αίτησή του  επί πλέον  αναφέρει: «… Αφής στιγμής ήρχισεν ο Ιερός αγών δράξας τα όπλα, υπηρέτησα απ’ αρχής μέχρι τέλους  του Ιερού αγώνος παρευρεθείς εις σημαντικάς και διαφόρους κατά των Τούρκων μάχας μέχρι διαλύσεως των Στρατευμάρτων….»  Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ  “Αριστεία”Φ.261]         /1245499

[Παπατζιάς Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογος με 234 αγωνιστές και  με αριθμό.6836/28/4/1844. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Παπατριαντάφυλλος κάτοικος Πουγκάκια .Χάλκινο ως υπαξιωματικός. Το ίδιο με τον Παπαδημήτρη Πουκγκακιώτη και Βασίλη  Πουγκακιώτη. Yπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του συμμετοχής στις μάχες, του υπέρ της ελευθέριας της πατρίδας αγώνα, προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του, το οποίο   μέχρι στιγμής δεν του αποδόθηκε. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ.26, Φ. 251]                          /1242793

[Παφίλης Αθανάσιος του Γεωργίου  κάτοικος Πουγκάκια, Βρέθηκε μόνο το πιστοποιητικό του, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: “Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι ο Κύριος Αθανάσιος Γεωργίου  Παφήλης  εδούλευσε την πατρίδα στρατιώτης απ’ αρχής  του ιερού αγώνος του 1822 μέχρι του 1828 έτους  και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας εις καρπενήσι εις υπάτην και εις Καλιακούδαν με νικολάκην Κοντογιάννη και εις άμπλιανην με Νάκον Πανοριά και εις πέντε ‘Όρνια με τον ίδιον εις την πολιορκίαν του Μισολογγίου με τον Μήτζον ΚοντοΓιάννην και εις Αθήνας Με τον Καραϊσκάκην Φ εις τα οποίας έδειξε γεναιότητα  και πατριοτισμόν………..”   Υπογράφεται από τον Μ. και   Ε, Κοντογιάννη και επικυρώνεται για την γνησιότητα των υπογραφών από το Δήμαρχο Τυμφρηστού  εν Μαυρίλω 26 10βρίου 1841 Α: οικονόμου Χρ. Ο ίδιος βρίσκεται καταχωρημένος στον ίδιο κατάλογο με τον Αθανάσιο Παφίλη και έλαβε και αυτός το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ. 269. Φ. 282]     /1247691

 [Παφίλης Αθανάσιος κάτοικος Πουγκάκια, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο με το σιδερένιο. αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογος με 234 αγωνιστές και  με αριθμό.6836/28/4/1844. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Παφίλης ή Παφήλης Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια. 4/2/1844, κατέθεσε νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείου, ενώ την προηγούμενη  αίτηση και το βεβαιωτικό  πιστοποιητικό συμμετοχής του στις διάφορες , υπέρ ελευθερίας της πατρίδας μάχες, το υπέβαλε στις εξεταστικές επιτροπές κατά το 1836. Δηλώνει δε ότι έλαβε μέρος από αρχής του αγώνα κατά των Τούρκων σε διάφορες μάχες και μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων και επί πλέον δηλώνει: «… δεν είναι δίκαιον ύστερα από τοσαύτην απόλιαν της καταστασεως μου από τους Τούρκους Νομίζω να Υστερούμαι και αυτό το μικρόν αριστείον…..». Το πιστοποιητικό του χορηγήθηκε από τον Ν και Μ. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: Έλαβε μέρος στις μάχες: Καρπενησίου, Υπάτης, Καλιακούδας, υπό την οδηγία του Νικολάκη Μήτζου Κοντογιάννη Άμαπλιανη και στα Πέντε Όρνια,υπό την οδηγία του Νάκου Πανοριά,  στην πολιορκία του Μεσολογγίου και  το Νεόκαστρον υπό την οδηγία του Μήτζου. Κοντογιάννη . Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]   /1245474 και 1245475

[Παφίλης Γρηγόρης κάτοικος Πουγκάκια.  Το ίδιο και αυτός όπως, ο Γεώργιος Παφίλης υπέβαλε τα δικά του δικαιολογητικά,   δια μέσου του Δήμου Τυμφρηστού, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής Γραμματείας της Επικρατείας. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]

[Πουγκακιώτης Παπαδημήτρης κάτοικος Πουγκάκια, χάλκινο ως υπαξιωματικός. Αναφέρεται σε κατάλογο του Υπουργείου των στρατιωτικών Νο 1806/21/2/1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας,  ο οποίος διαβιβάζεται προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος προτάθηκε και έλαβε χάλκινο αριστείο. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 251]

[Πουγκακιότης Βασίλης του Παναγιώτου κάτοικος Πουγκάκια, Υπέβαλε αίτηση ατομική απονομής αριστείου προς τον Δήμαρχο Τυμφρηστού, αναφέροντας ότι,  ενώ έχε υποβάλει την αίτησή του και παλιότερα δεν αξιώθηκε να απολαύσει το αριστείο του, σε αντίθεση με άλλους συναγωνιστές του Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ.261]

[ρο(υ)αντζα(ή)ς;;;;(Με επιφύλαξη το επώνυμο) Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια.  Είναι γραμμένος στον στρατιωτικό κατάλογο 6836/ 28/4/1844, με άλλος 234 αγωνιστές. Ο κατάλογος αυτός στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, για διανομή προς τους δικαιούχους τα σιδερένια αριστεία. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]          /1252701

[Σακελαρίδης Γεώργιος  Αίτηση-αναφορά  απονομής αριστείου: “Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Πουγκάκια του Δήμου Τυμφρηστού της Επαρχίας Φθιώτιδος  αφής ήρχισεν  ο Ιερός Αγών δράξας τα όπλα υπηρέτησα απ’ αρχής  μέχρι τέλους του Ιερού αγώνος παρευρεθείς εις διαφόρους σημαντικάς κατά των τούρκων μάχας μέχρι της διαλύσεως των στρατευμάτων, ως τούτο αποδεικνύεται εις το εγκλειόμενα αποδεικτικά των οπλαρχηγών εδιεύθυνα τα αποδεικτικά μου Κατά το 1836 έτος δια μέσω ταις συσταθείσες εξεταστικάς επιτροπάς……Δεν είναι δίκαιον Νομίζω να Ιστερούμαι και έν τόσο Μοικρόν  αριστύον δια τούτο Σεβαστέ Γραμματεύ ευαρεστούμενος και λάβης έβοδον εις τα αναφερόμενά μου και ενεργήσητε την ευόδοσιν του ανήκοντος αριστίου μου πέπιθα εις την δικαιοσύνησας υποσιμιούμαι με σέββας

ο ευπιθέστατος

γιοργος  Σακελαριδου”

Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]        /1245498

[Σακερίδου Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια. Έχουμε την ένδειξη ότι, υπέβαλε  ατομική  αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του. Χρήζει περεταίρω διερεύνηση;; (Μήπως είναι ο Σακελαρίδης) Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]

[Σαμαρίκας Δημήτριος του Αθανασίου κάτοικος Πουγκάκια.  Στις 4-2-1844  κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς  την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι, ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Το δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει:  έλαβε μέρος από την αρχή μέχρι το 1828 έτος και παρευρέθη εις τα ς ακολούθως μάχας: εις καρπενήσι, εις Υπάτη εις Καλιακούδαν με Μ.και Ν Κοντογιάννη εις αμπλιανη, με το Νάκο Πανοργιά,και εις πολιορκίαν Μεσολογγίου Με Μ. Κοντογιάννη , εις Νεόκαστρον με τον ίδιον  και άλλας πολλάς …..” Υπογράφουν ο Μ. και Ν. Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνει δια της υπογραφής του, ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ.Ζουλούμης. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 261]         /1245488

[Σεϊντης ή Σεηντής Παναγιώτης κάτοικος Πουγκάκια. Στις 30-1-1844     κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του. Στην αίτηση του αναφέρει τα ίδια σχεδόν με τον Γ. Σακελλαρίδη. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν  οι οπλαρχηγοί Μ. Και Ν. Κοντογιάννη  μεταξύ άλλων αναφέρει: “ Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Παναγιώτης σεϊντής εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής  του Ιερού αγώνος του 1822 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους μάχας

εις Καρπενήσι εις υπάτη και εις καλιακούδα με τον Ν. Μ Κοντογιάννη. Εις άμπλιανη με τον Νάκο Πανοριά, εις τα  πέντε όρνια με τον ίδιον εις την πολιορκίαν του μισολογγίου με τον Μ.κοντογιάννη και εις αθήνας με τον καραϊσκάκην, εις Νεόκαστρον με τον ίδιον Μ. Κοντογιάννην…….” Υπογράφουν ο Μ. και Ν. Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνει δια της υπογραφής του, ο Δήμαρχος Σπερχειάδος γ.Ζουλούμης. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]     /124511-…512

[Σιβίστας  Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια, τιμήθηκε με σιδερένιο, ονομαστικός κατάλογος Νο 6836/ 28 Απριλίου1844 με άλλος 234 αγωνιστές. Ο κατάλογος αυτός στάλθηκε από το Υπουργείο  των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου για διανομή προς τους προτεινόμενους, τα σιδερένια Αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282/   1252701

Σπανός Κώστας κάτοικος Πουγκάκια. Στις 31-1-1844     κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του.

Το δε πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, αυθημερόν, από το Δήμαρχο Σπερχειάδος «γ. ζουλούμη». Πήρε μέρος στο αγώνα από την αρχή, μέχρι διαλύσεως των στρτευμάτων,……..παραυρέθη υπό τις οδηγίες των οπλαρχηγών Μ. και Ν. Κοντογιάννη στις μάχες: Καρπενήσι, Υπάτη, Καλιακούδα, πολιορκία Μεσολογγίου, όστις ήτο λοχίας Τάγματος και Νεόκαστρον. Υπό την οδηγίαν του Νάκου Πανοριά εις  Άμπλιανη και πέντε Όρνια…….» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 261]

[Στάμου Αθανάσιος του Γ  κάτοικος Πουγκάκια. 31 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικά εκδουλεύσεων του προς επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου του Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους τοπικούς οπλαρχηγούς Μ και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται αυθημερόν από το Δήμαρχο Σπερχειάδος γ. Ζουλούμη και το οποίο αναφέρει: «….. Έλαβε μέρος εις τας ακολούθους μάχας: Καρπενησίου, Υπάτης, Καλιακούδας, υπό την οδηγία του Νικολάκη Μήτζου Κοντογιάννη εις  αμπλιανη και στα Πέντε Όρνια,υπό την οδηγία του Νάκου Πανοριά,  στην πολιορκία του Μεσολογγίου  υπό την οδηγία του Μήτζου. Κοντογιάννη εις αθήνας με τον Καραϊσκάκην και εις το Νεόκαστρον Με τον ίδιον Μ.Κοντογιάννη…» Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]             /1247735 και 1247736

[Στ(ι)άμου Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογος με 234 αγωνιστές και  με αριθμό.6836/28/4/1844. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Τριανταφύλλου Δημήτριος κάτοικος Πουγκάκια, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογος με 234 αγωνιστές και  με αριθμό.6836/28/4/1844. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Τριανταφύλλου Νικόλαος κάτοικος Πουγκάκια.  Ο Ν. Τ. . Στις 31-1-1844  κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας, μέσω του Δήμου του,  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν προς τις  συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι,  ενώ είχε καταθέσει τα έγγραφά του και κατά το 1836,  δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του.  . Στην αίτησή του αναφέρει: «Έλαβα  μέρος στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, από την αρχή μέχρι τέλους, κάτω από τις διαταγές διαφόρων οπλαρχηγών  ..……ίνα δυνάμει των οποίων, δυνυθώ να ανταμιφθώ το ανίκον εις εμέ αριστείον  Σεβαστέ Γραμματεύ, ελεηνολογώ την τύχην μου διά το ήστερον από τας αυτάς εκδουλεύσεις μου και από τοσαύτην απόλιαν της καταστασεως μου….». Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν: οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη,  μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι ο Κύριος Νικόλαος Τριανταφύλου, εδούλευσεν την πατρίδα, στρατιωτικός απαρχής του Ιερού αγώνος. Του 1822, Μέχρι του 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας εις καρπενήσι, εις υπάτην, και εις καλιακούδα Με Νικολάκην Μ. Κοντογιάννη και εις άμπλιανην Με τον Νάκον Πανοριά και εις τα πέντε όρνια Με τον ίδιον, εις την πολιορκίαν του μισολογγίου Με Μ’ Κοντογιάννην και εις Νεόκαστρον Με τον ίδιον εις τας οπο’ιας έδειξε Γεννναιώτητα και πατριοτισμόν…..» Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]                     /165/1245514

[Τζιρόνης Κωσταντής του Γ.  Κάτοικος Πουγκάκια, τιμήθηκε σιδερένιο αριστείο. Στον  ίδιο με τον Δημήτριο Σιβίστα   Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Τζιόκο(α)ς Αθανάσιος από Πουγκάκια Τυμφρηστού. Στις 3-12-1844   κατέθεσε νέα, επαναληπτική αίτηση-αναφορά, τις την επί των Στρατιωτικών Βασιλικής  Γραμματεία τις Επικρατείας, μέσω του Δήμου του  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής τις μάχες,  του υπέρ ελευθερίας τις πατρίδας ιερού αγώνα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν τις συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές των αριστείων. Εκφράζοντας την λύπη του, καθότι δεν έχει δικαιωθεί μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι συναγωνιστές του ενώ είχε καταθέσει το πιστοποιητικό του και κατά το 1836,το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:   Μάχες που έλαβε μέρος: Καρπενήσι, Υπάτη, Καλιακούδα, πολιορκία του Μεσολογγίου, υπό των οπλαρχηγών Ν. Μ. Κοντογιάννη και με Μ. Κοντογγιάννη.  Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 261]                        /1245497

[Χαλκιάς Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια. Τιμήθηκε με  σιδερένιο αριστείο, αναφέρεται σε  ονομαστικό κατάλογο  αριθ. 830 προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας, για τη χρήση της διανομής των αριστείων. Είναι στον  ίδιο κατάλογο με τον Ν. Ζέρβα. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 274] 

[Χαλκιάς Χρήστος κάτοικος Πουγκάκια σιδερένιο. Το ίδιο με τον Ν. Ζέρβα τον Γ. Χαλκιά και άλλους Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 274] 

[Χατζής Γεώργιος κάτοικος Πουγκάκια, Το ίδιο με τον Δημήτριο Σιβίστα, Κ. Τζιρόνη και άλλους   Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Χατζοπουλος Τριαντάφυλλος του Δήμου κάτοικος Πουγκάκια. 3-2-1844, υπέβαλε επαναληπτική ατομική αίτηση και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του, στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, αιτούμενος την απονομή του αριστείου. Το πιστοποιητικό του, χορηγήθηκε από τους τοπικούς οπλαρχηγούς Μ και Ν Κοντογιάννη  και επικυρώθηκε για το γνήσιο των υπογραφών  από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος, το οποίο και παραθέτουμε: “ Πιστοποιούμεν οι υπογεγραμμένοι ότι ο Κύριος Τριαντάφυλλος Χατζόπολος εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικός απαρχής του Ιερού αγώνος του 1821 Μέχρι του 1828 έτους και παρευρέθη εις τας ακολούθους Μάχας εις καρπενήσι εις υπάτη και εις καλιακούδα με τον Ν. Μ. Κοντογιάννη, εις άμπλιανην με τον Νάκον πανοργιάν και εις πέντε όρνια με τον ίδιον, εις την πολιορίαν του Μισολογγίου με Μ. Κοντογιάννην, εις τας οποίας έδειξε γεναιότητα και πατριοτισμόν και ως καλός στρατιώτικός και άθρωπος τπυ αγώνος τον εφοδιάζομεν Με το παρόν μας πιστοποιητικόν διά να λάβη το ανίκον εθνόσημον και υποσημειούμεθα” Στην αίτησή του μεταξύ άλλων αναφέρει: “……παρευρεθείς εις διαφόρους σημαντικά Μάχας μέχρι της διαλύσεως των στρατευμέτων ως τούτο αποδεικνύεται δια το εγκλειόμενον αποδεικτικόν των οπλαρχηγών, εδυεύθυνα  και άλοτε τα αποδεικτικά μου κατά το 1836 έτους διά μέσουτας συστηθήσες επιτροπές…….” Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 269]  /1247774

 

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: