Προσκηνια- Παρασκηνια εκλογης Πληρεξουσιων στην επαρχία Πατρατζικίου 1843

 

Εκλογικά προσκήνια και παρασκήνια εκλογικής διαδικασίας πληρεξουσίων της  πρώην επαρχίας  Πατρατζικίου 1843.

Το παρόν αφορά τις παρασκηνιακές διεργασίες πριν και κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας των πληρεξουσίων, στην πρώην επαρχία των Νέων Πατρών (Πατρατζικίου), οι οποίοι θα μετείχαν στην Εθνική Συνέλευση για τη σύνταξη του παραχωρηθέντος Συντάγματος από τον Όθωνα,

Για τις προηγηθείσες παρασκηνιακές διεργασίες εκλογής των εκλεκτόρων οι οποίοι πήραν μέρος στην εκλογή των  πληρεξουσίων στην τοπική Συνέλευση της Υπάτης, ο αναγνώστης, μπορεί να  ανατρέξει στο Εκλογικά Συμβάντα των χωριών της πρώην επαρχίας του Πατρατζικίου, η οποία τότε περιλάμβανε τους Δήμους: Υπάτης, Μακρακώμης, Σπερχειάδος, Καλλιαίων και Τυμφρηστίων

 Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο «Εκλογικά 1843»  ήταν οι πρώτες εκλογές της τότε επικράτειας, οι οποίες  έγιναν σύμφωνα με  καποδιστριακό Νόμο με το ΚΓ ψήφισμα και της υπ’ αρίθ.10050  οδηγιών 4 Μαρτίου του 1829. Οι εκλογές αυτές έγιναν,  ύστερα από απαίτηση του λαού και τον αποκλεισμό των ανακτόρων, της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, από το λαό και το στρατό υπό τον Δημ. Καλλέργη, για παραχώρηση Συντάγματος, από τον Όθωνα.

Προκηρύχθηκαν από την προσωρινή Κυβέρνηση του Α. Μεταξά, σύμφωνα  με τον παραπάνω καποδιστριακό νόμο.  

 Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο στις πόλεις και στα χωριά έπρεπε πρώτα να εκλεγούν οι εκλέκτορες (εκλογείς).  Ο αριθμός των εκλεκτόρων ήταν ανάλογος με τους εκλογείς του κάθε χωριού ή ομάδας ατόμων, όπως προκύπτει από τις σχετικές ανακοινώσεις των διαφόρων χωριών , οι οποίες είναι αναρτημένες στην παρούσα ιστοσελίδα. Π. χ, το χωριό  Γιαννιττσού είχε 109 εκλογείς που είχαν δικαίωμα ψήφου  και εξέλεξε τρεις  εκλέκτορες για την τοπική επαρχιακή Συνέλευση εκλογής πληρεξουσίων. Άρα κάθε 30 εκλογείς εκλέγονταν  ένας εκλέκτορας -παραστάτης.  Xωριά κάτω των από τα 2/3 των 30 εκλογέων δύσκολα αναγνωρίζονταν ο εκλέκτορας, όπως το χωριό Ασβέστης το οποίο σύμφωνα με ένα απογραφικό κατάλογο του 1833, το χωριό αυτό είχε μόνο 7 οικογένειες.

Δικαίωμα ψήφου είχαν οι άρρενες των 25 ετών και άνω.  Στις πόλεις και τα χωριά η διεξαγωγή των εκλογών ορίστηκε για τις 17 ή 19 Σεπτεμβρίου 1843.

Οι κάτοικοι σχεδόν όλων των χωριών, κατά την διάρκεια της εκλογής των εκλογέων ή παραστατών διαφώνησαν και χωρίστηκαν σε ομάδες[1]. Οι κατέχοντες την πλειοψηφία, ήτοι τα 2/3 των κατοίκων και διενεργώντας τις εκλογές την ορισθείσα ημερομηνία θεωρούνταν και οι κατ΄ εξοχήν νόμιμοι εκλέκτορες. Μετά το τέλος της παραπάνω διαδικασίας το κάθε επαρχιακό διαμέρισμα θα έκανε τη δική του Τοπική Συνέλευση προκειμένου να εκλεγούν οι πληρεξούσιοι, και εν προκειμένω, της επαρχίας Πατρτζικίου. 

Ως πόλη διεξαγωγής της Τοπικής Γενικής Συνέλευσης των εκλογέων της επαρχίας (Ν. Πατρών (Πατρατζικίου) Φθιώτιδος για την εκλογή πληρεξουσίων, μετά την ολοκλήρωση των κατά τόπους εκλογών στα χωριά, ορίσθηκε η πόλης της Υπάτης με Δήμαρχο τότε τον Πέτρο Χατζηπέτρο. Αλλά όπως θα διαπιστώσουμε από τα  παρακάτω παρατιθέμενα καθαρογραμμένα ψηφιακά έγγραφα θα μας δοθεί η ευκαιρία να μπούμε στο νόημα της εποχής, από όσα παρασκηνιακά παραλειπόμενα των εκλογικών διεργασιών και διαφωνιών  προέκυψαν στην συνάθροιση της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης ( πρώην επαρχία Ν. Πατρών- Πατρατζικίου). Η διαδικασία της εκλογής πληρεξουσίων ξεκίνησε, όπως είχε ορισθεί, στον ιερό Ναό  του Αγίου Γεωργίου στην Υπάτη, με το σύνολο των εκλογέων.  Προέκυψαν όμως  διαφωνίες για την ορθότητα της αναγνώρισης των εκλεκτόρων, με αποτέλεσμα, οι συγκροτούντες την  ομάδα Αινιάνα- Κοντογιάννη να αποχωρήσουν από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίο και κατέφυγαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  Ενώ οι απαρτίζοντες  την ομάδα Χατζίσκου-Ζωγραφίδη, παρέμειναν στην παραπάνω εκκλησία και συνέχισαν τις δικές του διεργασίες, με τον ίδιο παραπάνω αναφερόμενο πρόεδρο της Συνέλευσης.

Ακολουθούν τα πρακτικά των δυο ξεχωριστών  συνεδριάσεων, πρακτικά των οποίων  παραθέτουμε πιο κάτω.                                                                    

Η Τοπική Γενική Συνέλευσης εκλογής πληρεξουσίων, έλαβε χώρα στην Υπάτη 16 Οκτωβρίου 1843

 1. Διεργασίες  και πρακτικά της εκλογής πληρεξουσίων της Ομάδας  Ευαγγέλη Κοντογιάννη  – Γ. Αιννιάν

 

                   « Επειδή συνελθόντες οι υποφαινόμενοι εις τον Ναόν του Αγίου Γεωργίου, διά να ενηργήσωμεν την εκλογήν των πληρεξουσίων παρατηρήσαντες ότι ο Δήμαρχος της Υπάτης, ως προεδρεύων την Συνέλευσιν παρεδέχθη και συγκατέλεξεν ως πληρεξουσίους ανθρώπους οίτινες δεν ήσαν ολοτελώς πληρεξούσιοι, και ήσαν υπέρ τους τριάκοντα πέντε, και επειδή τούτο το έργον του Δημάρχου είναι προσβολή των ιερών δικαιωμάτων του εκλογέως, επροτείναμεν ότι από όλα τα χωρία όπου επήρξε διπλή εκλογή να εξαιρεθώσιν οι εκλογείς αμφότεροι, και να συνέλθουν μόνον οι αδιαφιλονίκητοι, διά να διορίσουν την επιτροπήν, αλλά ο Δήμαρχος δεν εδέχθη, επροτείναμεν να συνταχθή έκθεσις ότι έγεινεν η πρότασις αυτή, και ούτω να προβώμεν εις την εκλογήν, αλλά και ταύτα δεν τα απεδέχθη ο Δήμαρχος καλέσαντες επομένως ως μάρτυρες τους αξιωματικούς τον υπομοίραρχον Φιλάρετον και Αλέξιον Δρίζογλου, αλλ’ ο Δήμαρχος μας ηρνήθη και το εν και το άλλο μέτρον, και ούτως ανεχωρησαμέν από τη εκκλησίαν και μετέβημεν εις τον Ναόν του Αγίου Νικολάου, παρελάβαμεν τον Γεροντώτερον των παρέδρων κ. Ζαχαρόπουλον, και επιχειρήσαμεν την εκλογήν ως εφεξής εμβήκαν κατά μέρος οι πληρεξούσιοι των χωρίων έγειναν διπλαί εκλογαί, και κατά μέρος των χωρίων όπου δεν έγειναν ειμή μιαν εκλογή οίτινες εθεωρήθησαν αδιαφιλονείκητοι. ούτοι δε κατεγράφησαν επί καταλόγους ως εξής

1     Αναγνώστης Δημητρίου                     Μεξιάταις

2     Ιωάννης Καλτζάς                                Μεξιάταις

3     Χριστόδουλος Αινιάν                          Καρυά

4     Βασίλειος Μυλωνάς                           Βασιλικά

5     Δημήτριος Χομαρίτης                         Συκά

6     Κατζόγιαννος Ζαχαρόπουλος            Λιάσκoβον

7     Γεώργιος παππά Ανδρέα                  Σμόκοβον

8     Γεώργιος Δροσογιάννης                    Χομίργιαννη

9     Νικόλαος Μαγουλάς                           Γαρδίκη

10   Αναγνώστης παππά Νικολάου          Κλωνί

11   Ευαγγέλης Κοντογιάννης                   Αγά

12   Αθανάσιος Μακρής                            Γόργιανη

13   Αναγνώστης Καλαμάρας                    Γυφτοχώρι

14   Δημήτριος Τζορέκης                          Γυφτοχώρι

15   Δημήτριος Ζουλούμης                        Μπρούφλιανή

16   Γεώργιος Δ. Ζουλούμης                     Μπρούφλιαμη

17   Κώστας Αναγνωστόπουλος               Πουγκάκια

18   Γεώργιος Καλτσάς                             Πουγκάκια

19   Κώστας Παναγιώτου                          Πουγκάκια

20   Μήτζος Σοτζιγιάννος                          Πίτζιον

21   Λαμπογιάννος                                    Κουκιά

22   Σιομανόπουλος ;;                               Νεωχώρι

23   Αναγνώστης Ντούβλης                      Καστρί

24   Αποστόλης Σταυρόπουλος                Στύρφακα

25   Γεώργιος Γούϊας                                Καστριώτισσα

       Αποσυρθέντων των διαφιλονεικουμένων ο πάρεδρος  Κ. Ζαχαρόπουλος μετά των ανωτέρω προέβη εις την εκλογήν του προέδρου της επιτροπής και εξελέχθησαν παμψηφεί πρόεδρος μεν ο Χριστόδουλος Αινιάν, μέλη δε της επιτροπής οι κύριοι Αναγνώστης Μεξαϊτης, Αθανάσιος Παπα Κυρτζόπουλος, Αναγνώστης Καλαμάρας. Δημήτριος Τζορέκης και Βασίλειος Μυλωνάς και ούτω συνετάχθη η παρούσα έκθεσις, ήτις υπεγράφη παρά του Παρέδρου Κ. Ζαχαροπούλου και παρά των εκλογέων.Ήτοι:

 Εν Υπάτη τη 16 8βρίου 1843

       Ο πάρεδρος                     οι εκλογείς

Κ. Ζαχαρόπούλος»

                   Ακολουθούν 56 υπογραφές εκλογέων και στη συνέχεια οι   κατάλογοι εκλογέων κατά Δήμο και xωριό με σχετικές παρατηρήσεις ως προς την νομιμότητα, ή μη. (έγγραφο των Γ. Α. .Κ «Εκλογικά Συλλογής Λαδά» λήψη: 1846460 έως 468)

*

Η σχηματισθείσα παραπάνω επιτροπή  Ελέγχει τη νομιμότητα της εκλογής των εκλεκτόρων

α.- για τα χωριά που έγινε μια εκλογική διαδικασία, το έγγραφο αναφέρει:

                   «Προς την Γενικήν Συνέλευσιν των εκλογέων

                   Διορισθέντες επιτροπή επί της εξετάσεως των εκλογικών εγγράφων επαρατηρήσαμεν τα έγγραφα της εκλογής και ευρίσκομεν ότι οι εξής είνε ολοτελώς αδιαφιλονείκητοι.

                   Δήμος Υπάτης

1     Αναγνώστης Δημητρίου                Μεξιάταις

2     Ιωάννης Καλτζάς                           Μεξιάταις

3     Χριστόδουλος Αινιάν                     Καρυά

4     Βασίλειος Μυλωνάς                      Βασιλικά

5     Δημήτριος χομορίτης                     Συκά              

6     Κατζόγιανος Ζαχαρόπουλος         Λιάσκοβον

7     Γεώργιος παππά Ανδρέα              Σμόκοβον

8     Γεώργιος Γούϊας                           Κατριώτισσα

                   Δήμος Καλλιαίων

9     Δήμος Τζοβελέκας                        Κολοκυθιά

10   Χρήστος Ιω.Κραβαρίτης                Σέλιανη

11   Ιωάννης Παππά Νικολάου            Σέλιανη

12   Γεώργιος Δροσογιάννης               Χομίργιανη

          Δήμος Σπεχειάδος

13   Γληγόρης Μπαλττζάκης                Αργύρια

14   Θανασούρας Γεωργίου                 Στάγια

15   Νικόλαος Μαγουλάς                      Γαρδίκι

16   Ιωάννης Μ. Κοντογιάννης             Κουφόδενδρα

17   Ευαγγέλης Μ. Κοντογιάννης         Αγά

18   Αθανάσιος μακρής                        Γόργιανη

19   Δημήτριος Ζουλούμης                   Μπρούφλιανη

20   Γεώργιος Δ. Ζουλούμης                Μπρούφλιαμη

21   Αναγνώστης Καλαμάρας               Γυφτοχώρι

22   Δημήτριος Τζορέκης                      Γυφτοχώρι    

23   Αναγνώστης Παππά Νικολάου     Κλωνί

          Δήμος Τυμφρηστίων               

24   Γεώργιος Καλτζάς                         Πουγκάκια

25   Κώστας Αναγνωστόπουλος          Πουγκάκια

26   Κώστας Παναγιώτου                     Πουγκάκια

27   Πιτζομήτρος                                   Πίτζου

28   Λαμπογιάννος                               Κουκιά

29   Νικόλ. Σιομανόπουλος                  Νεοχώρι Κοστριάδος

                   Δήμος Μακρακώμης      

30   Αθανάσιος Παπακυρτζόπουλος    Αμούρι

31   Κωαταντίνος Σταυρόπουλος         Στύρφακα

32   Αναγνώστης Ντούβλης                 Καστρί»

β.-Για τα χωριά που έγιναν δυο εκλογικές διαδικασίες, η επιτροπή αποφαίνεται:

       «Επομένως ελάβαμεν υπόψιν και τα έγγραφα των εκλεχθέντων από τα χωρία, που έγειναν διπλαί εκλογαί, και παρατηρήσαμεν.

 1. ως προς την πόλιν Υπάτης οι διορισθέντες Δημήτριος Αινιάν, Γεώργιος Χατζή Χρήστος, Κωνστ. Γιαννόπουλος και Γεώρ. Καπλάνης, είνε νόμιμοι, διότι έχουν 223 ψήφους έκαστος, και υποτεθείσης και της άλλης εκλογής εξ ίσου νόμιμος η πλειοψηφία είνε πολύ ανωτέρα.
 2. ως προς το χωρίον Φτέρης οι κύριοι Αθανάσιος Τζορέκης και κώστας Στάμου είνε νόμιμοι, διότι εις την εκλογήν αύτην ευρέθησαν παρόντα τα τρία τέταρτα σχεδόν των εχόντων δικαίωμα ψήφου δημοτών, ώστε οι μείναντες δεν ηδύναντο να έχουν κανέν δικαίωμα.
 3. Διά τον αυτόν λόγον θεωρούμεν και την εκλογήν του χωρίου Παλαιοβράχας νόμιμον
 4. Διά τον αυτόν λόγων ομοίως και του χωρίου Νεοχώρι του Δήμου καλλιαίων.
 5. Διά τον αυτόν λόγον ομοίως και την εκλογήν του χωρίου Γιαννιτζούς.
 6. ομοίως διά τον συτόν λόγον και την εκλογήν του χωρίου Χαλίλης.
 7. ομοίως και του χωρίου Μάκρησις.
 8. ως προς την εκλογήν του χωρίου Αρχάνι, παρατηρούμεν ότι κατά την εκλογήν ταύτην έλαβον μέρος και την απεδέχθησαν είκοσι οκτώ άτομα, ενώ εις την άλλην ήσαν μόνον είκοσι εξ.
 9. ως προς το χωρίον Καστανιάς παρατηρούμεν ότι οι λαβόντες μέρος εις την εμφανισθείσαν εις ημάς εκλογήν, και οι παραδεχθέντες αητήν είνε τον αριθμόν τριάκοντα οκτώ, από δε τον παρουσιασθέντα εις ημάς κατάλογον, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατοίκων Καστανιάς, δεν μένουν ειμή μόνον είκοσι πέντε άτομα εχόντων δικαίωμα ψήφου.
 10. ως προς το χωρίον Καμπιά εις την πρώτην γενομένην εκλογήν κατά την διορισθείσαν ημέραν, εκ των παρουσιασθέντων εκλογέων 26 δέκα δεν έλαβον μέρος, οι λοιποί συγκρότησαν την πλειοψηφίαν ενήργησαν την εκλογήν, ώστε η μετά τούτω γενομένη κρυφίως εις άλλο χωρίον, ήτοι στο Χιλιομόδι δεν δύναται να έχει κύρος.
 11. ως προς την εκλογήν του χωρίου λάλας, η πρότερον γενομένη θεωρείται άκυρος, διότι ο ενεργήσας αυτήν πάρεδρος, δεν είνε πάρεδρος νόμιμος,αλλ’ αντεποιήθη δικαιώματα παρέδρου.
 12. Ως προς το χωρίον λιανοκλάδι παρατηρούμεν ότι ο μεν κύριος Κολοβός μένει αδιαφιλονείκητος νόμιμος, διότι περιέχεται και εις την μίαν και εις την άλλην εκλογήν, ως προς τον Δάμπασην υπάρχει πλειοψηφία, και δια ταύτα θεωρούμεν και την εκλογήν ταύτην νομιμοτέραν.

13.ως προς την εκλογήν του χωρίου εδόθε χομίργιανη, παρατηρήσαμεν η πρώτον γενομένη άνευ ιερέως, και παρόντων μόνον δώδεκα ατόμων, ενώ η ανωτέρα και νομίμως ενεργήθη, και υπάρχει πλειοψηφία κατά εν τρίτον περισσότερα. και

14.ως προς το χωρίον Κάψης, η μεν πρώτη εκλογή εθεωρήθη παράτυπος ως ενεργηθείσα από μη αρμόδιον πάρεδρον, εις την δευτέραν έγεινε δολιότης,  (αμέσως;) την διέλυσαν άμα έγεινε γνωστού ο δόλος, κατά συνέπειαν η τρίτη  ενεργηθείσα,( ήτις) είναι η παρούσα θεωρείται νόμιμος.

                   Κατά συνέπειαν τούτων εκθέτομεν και τα ονόματα των εκλογέων,οίτινες θέλουν συγκροτήσουν νομίμως την Συνέλευσιν

                  Δήμος Υπάτης

 1. Δημήτριος Αινιάν Υπάτη
 2. Γεώργιος Χατζήχρήστου Υπάτη
 3. Κωσταντής Γιαννόπουλος Υπάτη
 4. Γεώργιος Καπλάνης Υπάτη
 5. Αναγνώστης Δημητρίου Μυξιάταις
 6. Ιωάννης Καλτζάς Μυξιάταις
 7. Κατζόγιαννος λαλιώτης Λάλα
 8. Χριστόδουλος Αινιάν Καρυά
 9.  Βασίλειος Μυλωνάς Βασιλικά
 10.  Δημήτριος Χομορίτης    Συκά
 11. Κατζόγιαννος Ζαχαρόπουλος  Λιάσκοβον
 12.  Γεώργιος Παππά Ανδρέα    Σμόκοβον
 13.  Σταμέλος Ταξιάρχης  Καστανιά
 14. Βασίλ. Ανάγνου  Καστανιά          

          Δήμος Καλλιαίων                      

15   Δήμος Τζοβελέκας   Κολοκυθιά

16   Χρήστος Ιω.Κραββαρίτης   Σέλιανη

17   Ιωάννης Παππά Νικολάου  Σέλιανη

18   Γεώργιος Δροσογιάννης   Χομίργιαννη πέρα

19   Αθανάσιος Σκαρμούτζος   Χωμίργιαννη  εδώθε

20   Κατζογιάννος Παπαναγιώτου   Νεοχώρι

21   Σπύρος Γραμματίκας                       Νεοχώρι

            Δήμος Σπερχειάδος

22   Νικόλαος Μαγουλάς                        Γαρδίκι

23   Αναγνώστου Παππά Νικολάου       Κλωνί

24   Ευαγγέλης Κοντογιάννης                 Αγά

25   Ιωάννης Μ Κοντογιάννης                Κουφόδεντδρα

26   Αθανάσιος Μακρής                          Γόργιανη

27   Αναγνώστης Καλαμάρας                 Γυφτοχώρι

28   Δημήτρ Τζορέκης                             Γυφτοχώρι

29   Δημήτριος Ζουλούμης                     Μπρούφλιανη

30   Γεώργιος Δ. Ζουλούμης                  Μπρούφλιανη

31   Αθανάσιος Τζορέκης                       Φτέρη

32   Κώστας Στάμου                               Φτέρη

33   Αθανάσιος Λάγιος                           Καμπιά

34   Ανδρίτζος Αθανάσιος                      Παλαιοβράχα

35   Γεώργιος Νικολόπουλος                 Παλαιοβράχα

36   Αθανάσιος Σκουτέλης                      Χαλίλη

37   Φώτης Σκαρλάτος                           Κυριακοχώρι

38   Θανασούρας Γεωργίου                   Στάγια

39   Γληγόρης Μπαλτζάκης                    Αργύρια

          Δήμος Τυμφρηστίων

40   Κώστας Αναγνωστόπουλος             Πουγκάκια

41   Γεώργιος Καλτζάς                           Πουγκάκια

42   Κώστας Παναγιώτου                        Πουγκάκια

43   Πιστζομήτρος                                   Πιτζου

44   Λαμπόγιαννος                                  Κουκιά

45   Νικόλ. Σιομανόπουλος                     Νεοχώρι

46   Γιάννης Δ. Δεδούσης                       Κάψη

47   Χαραλ.Παππά Κώστα                     Κάψη

48   Ιωάννης Καραμετή                           Κάψη

           Δήμος Μακρακώμης

49   Αναγνώστης Δούβλης                     Καστρί

50   Απόστολος Σταυρόπουλος              Στύρφακα

51   Δημήτριος Φλώρος                          Αρχάνι

52   Κώστας Αναγνώστου                       Γιαννιτζού

53   Κ. Παππά Ιωάννου                          Γιαννιτζού

54   Κώστας Παππάς                              Γιαννιτζού

55   Αναγνώστης Γκαραβέλης                Μάκρυση

56   Γεώργιος Τσαγκάρης                       Μακρυση

57   Γεώργιος Κολοβός                          Λιανοκλάδι

58   Αναγνώστης Δάμπασης                  Λιανοκλάδι

59   Αθανάσιος Παπακυρτζόπουλος      Αμούρι

60   Γεώργιος Γούϊας                              Καστριώτισσα

          Εν Υπάτη τη 17 8βρίου 1843

   Ο Πάρεδρος                     Ο πρόεδρος          Η επιτροπή

Κ. Ζαχαρόπουλος               Χρ. Αινιάν         Α. Καλαμάρας

                                                                        Δ. Τζορέκης    

                                                                      Β. Μυλωνάς

                                                                      Αναγν. Δημητρίου

                                                                      Αθ. Παπακυρτζόπουλος»

                                    *

Μετά τον παραπάνω έλεγχο, περί νομιμότητας των εκλογέων και αφού τελείωσε η διαδικασία του ελέγχου, συντάχθηκε το παρακάτω  πρακτικό,  το οποίο υπογράφεται από τον πάρεδρο της επιτροπής, τους εκλογείς και τον συντάξαντα αυτό, γραμματέα του Δήμου Σπερχειάδος. Ήτοι:

(έγγραφο των Γ. Α. Κ Κεντρική Υπηρεσία «Εκλογικά» Συλλογής Λαδά» Λήψη 1846460-468 )

«Σήμερον την δεκάτην εβδόμην Οκτωμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους ημέραν κυριακήν ώραν 4 Μ.Μ. εν τω Ναώ του αγίου Γεωργίου, συνελθόντες οι εκλογείς της πρώην επαρχίας Νέων Πατρών και προεδρευόμενοι υπό του Κυρίου Χριστοδούλου Αινιάνος, προέβησαν εις την εκλογήν των πληρεξουσίων. αναγνώσθη ο κατάλογος των εκλογέων, αφού επεξεργάσθη από την χθες διορισθείσαν επιτροπήν, και αναγνωρίσθη ως νόμιμος παρά των εκλογέων παμψηφεί, και οι παραυρεθέντες εκλογείς ευρέθησαν να αριθμούν. επομένως παρόντος του ιερέως και κρατούντος εις χείρας το ευαγγέλιον, ο πρόεδρος ανέγνωσεν τον όρκον κατά το αρθρον 5 των οδηγιών. και ακολούθως εσυστήθη  επιτροπή δια να συντάξη τον κατάλογον των οκτώ υποψηφίων οίτινες είναι, Ευαγγέλης Κοντογιάννης, Γεώργιος Χ¨χρήστου, Κώστ. Γιαννόπουλος, Αναγ. Καλαμάρας, Αναγ, Τάμπασης (Δάμπασης), Αναγ Γκαραβέλης, Δημ. Ζουλούμης, και Κατζόγιαννος Παπαναγιώτου. ούτοι μετά του προέδρου συσκεφθένταις, συνέταξαν τον κατάλογον των υποψηφίων, οίτινες είναι οι ακόλουθοι.

Γεώργιος Αινιάν, ευαγγέλης Κοντογιάννης, Δημάκης Ιερομνήμων, Γεώργ. Χατζηχρήστου, Ιωάννης Μαγουλάς, Κώνστ. Γιανόπουλος, Δημ. Ζουλούμης, Κατζόγιαννος Παπαναγιώτου. αναγνωσθέντος του Καταλόγου και εγκυροθέντος παρά την συνέλευσιν,  ο πρόεδρος επρότεινεν να ψηφοφορηθή ο Γεώργιος Αινιάν και επειδή ομοφώνως  η συνέλευσις απεκρίθη ότι τον δέχεται παμψηφεί, ο πρόεδρος επρότεινε να ψηφοφορηθεί ο Ευαγγέλης ο Κοντογιάννης, και επειδή και δι’ αυτόν η συνελευσις απεκρίθη ότι τον αποδέχεται παμψηφεί, ο πρόεδρος επρότεινεν ότι είναι καλά να διορισθή και ένα μέλος συμπληρωματικόν εις περίστασιν κωλύματος των δύω διορισθέντων και ως τοιούτον ο πρόεδρος επρότεινεν τον Ασημάκην Ιερομνήμωνα τον οποίον ήθελον παμψηφεί η συνέλευσις, αφού πληροί αυτός την θέσιν του πληρεξουσίου και επειδή δεν ήταν ανάγκη να προβώσι την περαιτέρω ψηφοφορίαν, ο πρόεδρος κήρυξεν αποπερατωμένη την πράξιν της εκλογής. η παρούσα πράξις συνετάχθη από του Γραμματέως του πλησιεστέρου  Δημάρχου Σπερχειάδος κ. Παπαιωαννίδου, μη θελήσαντες του Γραμματέως του Δημάρχου Υπάτης να λάβη μέρος εις την εκλογήν, υπεγράφη από του ιερέως, όλους τους παρευρθέντας εκλογείς, και προσυπεγράφη  από τον πρόεδρον εκλεκτικής συναθροίσεως και από τον Γραμμ. του Δημάρχου Σπερχειάδος

           Ο ιερεύς                             οι εκλογείς

Ακολουθούν οι υπογραφές των ανωτέρω αναφερομένων 60 εκλογέων

 και  ο πρόεδρος της συνέλευσης

         ο πρόεδρος       ο Γραμμ. του Δημάρχου Σπεχειάδος

   Χριστ. Αινιάν            Κ. Παπαϊωαννιδης»

                        *

 

λήψη 1846583)

         «Προς την επί των πληρεξουσίων εγγράφων

                 εξεταστικήν επιτροπήν

                   Οι υποφαινόμενοι επιθυμούντες να ίδωμεν επικρατούσαν την νομιμότητα εις την εκλογήν της επαρχίας μας, παρακαλούμεν την επιτροπήν να θεωρήση μετ’ επιστασίας των παρ’ ημών παρουσιασθέντα έγγραφα, αρχομένη πρώτον από μίαν σύντομον έκθεσιν, εν η εκτίθενται ακριβώς όλα τα διατρέξαντα, και εξ αυτών θέλει οδηγηθή εις την κατάταξιν ( δυσανάγνωστη λέξη) των εγγράφων μας,  την έκθεσιν ταύτην συνιστώμεν πολύ εις την προσοχήν της επιτροπής ως ουσιώδη. Τα δε έγγραφα είναι τα εξής:

 1. Τα εκλεκτορικά έγγραφα όλων των χωρίων της επαρχίας, σημειωμένα με αλφαβητικούς χαρακτήρας.
 2. Αναφορές των χωρίων δι’ ών υποστηρίζεται από το μέγιστον μέρος των κατοίκων νόμιμος εκλογή εις όσα χωρία έγιναν θέλει αποδεικνύεται η παράνομος.
 3. Πράξεις των δημοτικών συμβουλίων εν ης εμφαίνηται ποία των δύω εκλογών ενεργήθη νομίμως
 4. Πρακτικά της εκλογής της πόλεως υπάτης εν (οις) φαίνεται προφανώς ότι η πλειοψηφία ήτον υπέρ (εν περίπου -δυσανάγνωστο) υπέρ ημών.
 5. Πρακτικά χωρίων τινών της εκλογής των εναντίων όπου φαίνεται η παρανομία τινών εκλογών και κυριωτέρως του χωρίου Γαρδικίου, εν ης φαίνονται, εκτός της νομίμως ενεργηθείσης εκλογής, άλλαι ιδίως εκλογαί ενεργηθείσαι, διαδοχικώς συνερχομένων ιδίως ανά 15 ατόμων και ενεργούντων ιδίαν εκλογήν, αν και ήταν κάτοικοι του αυτού χωρίου εις το οποίον είχεν ήδη γίνει η νόμιμος εκλογή.

                   Τελευταίον ας επιστήση την προσοχήν της εις την πράξιν της

της εκλογής των πληρεξουσίων και ας παραβάλη αυτήν με την των εναντίων, και θέλει ιδή ότι αύτη συνεκροτήθη όχι μόνον από παρανόμως εκλεγμένους εκλέκτορας, αλλ’ ότι συνήλθον εις αυτήν ως άνθρωποι μηδόλως φέροντες χαρακτήρα εκλέκτορος

                   Δια να πληροφορηθή δε η επιτροπή αύτη και περί όλων των εκλογών, όσοι νομίμως δύναται να εκλεχθούν από τα χωριά της επαρχίας μας, ας θεωρήση τον παρ’ ημών παρουσιασθέντα κατάλογον. η εκ τούτων πάντων θέλει πεισθή αναμφιβόλως περί της νομιμότητος της δικής μας εκλογής

            Εν Αθήναις 1843 9βρίου 13

             Γ. Αινιάν             Ευαγγέλης Μ. Κοντογιάννης»

Με την σύνταξη του διαβιβαστικού και την αποστολή των πρακτικών, τελειώνει η διαδικασία της ομάδας Κοντογιάννη, Αινιάνα και Ιερομνήμωνα. 

 

Παραθέτουμε δύο από τις πολλές επιστολές-ενστάσεις κατοίκων χωριών οι οποίες εστάλησαν προς την Τοπική Γενική Συνέλευση της παραπάνω ομάδας των χωριών, Βαρυμπόπης και Στύρφακα. Ήτοι

Ένσταση από Χωριό Βαρυμπόπη

« Προς την Εθνικήν Συνέλευσιν

Εν Βαρυμπόπη τη 19 8βρίου 1843

                   Σημειώνοντες κατόπιν υπαύξοντα αριθμόν τα ονόματατων οικογενειαρχών, και το ποσόν των εν εις Βαρυμπόπη χωρίον του Δήμου Μακρακώμης της πρότερρον επαρχίας Νέων Πατρών οικογενειών, υποσχόμεθα υπό ιδίαν προσωπικήν ευθύνην μας περί της ακριβείας της προκειμένης σημειώσεως.

 1. Κώστας Σακκάς
 2. Γεώργιος Ρίζου
 3. Νιικόλ. Ρίζου
 4. Κωνστ. Γρίβαν
 5. Νικόλ. Βλάχος
 6. Κωστ. Σαρδέλας
 7. 7 Αναγ.  Ρίζος
 1. Χρ. Τζιμπίδας
 2. Σπ. Δ. Κακαμπέλης
 3. Απόστ. Σανίδας
 4. Καλαμ. Τζουκαλάς
 5. Χρ. Τζουκαλάς
 6. Χρ. Γουρούνας
 7. Αποστ. Σκούρας
 8. Ευαγ. Καραγκούνης
 9. Νικόλ. Καραγκούνης
 10. Αθ. Χάκας
 11. Γεωρ. Χάκας
 12. Κώστας Χάκας
 13. Κώστ. Τζικούρας
 14. Αθαν. Ιωάννου
 15. Ιωάννης Σακκάς
 16. Γεώρ. Αγραφιώτης
 17. Σπ. Τζάκαλος
 18. Ιωάνν. Καπνατζής
 19. Κώστ. Τζικιώτης
 20. Ιωάννης Λιάσκας
 21. Απόστ. Λιάσκας
 22. Γεώργ. Λιάσκας
 23. Γεώρ. Κορασίδας.
 24. Κώστ. Τζόγκας
 25. Νικόλ. Τζώνης
 26. Χριστ. Σαρδέλας
 27. Αναγν. Δασκαλάκης
 28. Κώτ. Δασκαλάκης
 29. Νικολ. Λαμπαδιάρης
 30. Αθ. Λαμπαδιάρης
 31. Κ. Λαμπαδιάρης
 32. Ευθύμ. Ιερεύς
 33. Δημήτ . Πάπαευθυμίου
 34. Δημ. Σοφιανός
 35. Γεώρ. Σοφιανός
 36. Κωστ. Σοφιανός
 37. Γεωρ. Σαρδέλας
 38. Λάμπρος Ψεύτης
 39. Κώστ Καϊστζιώτης
 40. Κωστ. Τουπτζής
 41. Αντ. Τζούλφης΄
 42. Δημ. Τζούλφης

Και  συνεχίζουν:

                   “Ούτοι οι τρεις τελευταίοι: καταγόμενοι εκ των τουρκικών Αγράφων δεν έδοσαν την ψήφον των εις το χωρίον μας, ειμή 46 οικογένειαι είναι.

                   Επειδή εκ του χωρίου μας εξελέχθησαν δύο εκλέκτορες αναλογούντες εις τας υπερβαίνουσας τας 50 οικογενείας κοινότητας, και επειδή η ειδική μας συνίσταται από μόνον 46 προσεβάλαμεν δι’ αναφοράς μας προς την διοίκησιν την παράνομον ενέργειαν, εξαιτήσαντες την διαταγήν του να αναθεωρηθή άκυρος η πρότερον γενομένη ως παράνομος και επαναληφθή εκ νέου. Η Διοίκηση κατά συνέπειαν διέταξε τα δέοντα επί τη αιτήσει μας, αλλά ο Δήμαρχός μας γνωστός τοις πάσι δια την ραδιουργίαν και παράνομον χρήσιν της εμπιστευθείσης παρά των συμπολιτών του εξουσίας, και προβλέπων, ότι σύμφωνα με τον Νόμον, και επί τη βάσει των πραγματικώς υπαρχουσών ανωτέρω εκτεθεισών οικογενειών, έπρεπε να διορισθή εις μόνος εκλογεύς, ώστε ή τον εαυτόν του, ως τοιούτον, ήθελε διαφροντίσει να εκλέξη, και τον συγγενή του Δημ. Χατζίσκον να παραλήψη, αφ’ ετέρου φρονών, ότι διά του Νόμου και του Δικαίου πώποτε ηδύνατο η μερίς του να επιτύχη( δυσανάγνωστη λέξη) δια της παρανομίας και αδικίας, διό την παραμικράν πίστιν οι εχέφρονες συμπατριώται των προς αυτούς δίδουσι, δεν έβαλε εις ενέργειαν ό, τι διετάχθη, παραλείψας την επανάληψιν της ακυρωθείσης παρανόμου εκλογής.

                   Ταύτα γιγνώσκοντες οι υποφαινόμενοι, κάτοικοι Βαρυμπώπης εξ ιδίας αντιλήψεως και ως μέλη της επιτροπής της ενεργηθείσης εκλογής, θέττομεν  υπ’ όψιν της Σεβ, ταύτης Συνελεύσεως, όπως σταθμίσει δεόντως το δίκαιον, γιγνώσκουσα τα διατρέξαντα.

Υποσημειούμεθα μ’ όλον το Σέβας

Οι ευπειθέστατοι κάτοικοι Βαρυμπόπης

Α. Δασκαλάκης

Ιωάννης Λιάσκας”

                   Το Δημαρχείον Σπερχειάδος επικυροί το γνήσιον των δυώ

 υπογραφών Α. Δασκαλάκη και Ιω. Λιάσκα κατ’ αίτησίν των επί τούτω

Εν Αγά τη 20 8βρίου 1843

Ο πάρεδρος   Τ.Σ.   Α. Καλαμάρας»

Ένσταση από  Χωριό Στύρφακα:

 

                             Προς τους εκλεχθέντες πληρεξουσίους

                             Της επαρχίας Ν. Πατρών, διά την εθνικήν

                             Συνέλευσιν

Εν Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης

της επαρχίας Νέων Πατρών

Τη 20 8βρίου 1843

                        Επειδή πληροφορούμεθα ότι ο Κύριος Δημήτριος Χοντρός/ήΧοτρομήτρος/ κάτοικος του χωρίου μας, επερουσιάσθη  ως εκλέκτωρας του χωρίου μας, εις την ενεργηθείσαν κατά την δεκάτην εβδόμην τρέχοντος μηνός και έτους συνέλευσιν εις Υπάτην, εις την οποίαν εκλέχθησαν ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Νέων Πατρών της οποίας μέλος αποτελεί και η κοινότης του χωρίου μας και επειδή η εκλογή των πληρεξουσίων έγεινε διηρημένη εις δύω ο δε μνημονευθείς συγχωριανός μας, επαρουσιάσθη εις εκείνην την οποίαν ενήργησαν ο Δήμαρχος Υπάτης προεδρεύοντος του Δημητρίου Χατζίσκου και Χριστόδουλου Ζωγραφίδη.-

                        Επειδή οι υποφαινόμενοι ενεργήσαντες την εκλογήν του χωρίου μας, εκλέξαμεν εκλέκτωρα τον Κύριον Αποστόλην Σταυρόπουλον συγχωριανό μας όστις έλαβε μέρος εις την εκλογήν των πλερεξουσίων και επί της οποίας εξελέχθησαν πληρεξούσιοι οι Κύριοι Γεώργιος Αινιάν και Ευαγγέλης Μ. Κοντογιάννης μετά του παμψιφεί εκλεγομένου συμπληρωματικού πληρεξουσίου Δ. Ιερομνήμονος (Δημάκη) και επειδή ο Κύριος Μήτρος Χοντρός (ή Χοντρομήτρος ) μη εκλεχθείς εκλέκτωρ του χωρίου μας και εις τα πρακτικά της εκλογής φέναιται και ούτε άλλη καμμία εκλογή ενεργήθη έπραξεν πράξιν παράνομον και αθέμιτον, δια ταύτα κυρίττοντες διά της παρούσης μας πάσαν πράξιν του αθέμιτον και παράνομον, την δε  εκλογήν των πληρεξουσίων Δ. Χατζίσκου και Χριστόδουλου Ζωγραφίδου παράνομον ως μη ούσα, ως ψηφοφορούμενοι από εκλέκτωρα μη (υπαρξάτατος;) ούτο παρακαλούμε  υμάς Κύριοι να διαβιβάσεται την παρούσαν μας ενώπιον (δυσανάγνωστος λέξη)        ανήκει προς καταγραφήν τοιαύτης παρανόμου ως ερέθη πράξεως

Υποσημειούμεθα μετά σέβας

Οι ευπειθέστατοι κάτοικοι του χωρίου

Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης

Ακολουθούν 35 υπογραφές Κατοίκων

Ο πάρεδρος του χωρίου Στύρφακα βεβεή

ότι οι ανοτέρο και όπισθεν υπογραφέ και τα ενδιαλαμβανόμενα

υπάρχουν γνήσια και αληθή. αυθημερόν

Ο πάρεδρος:  Παλαιογιάνης

  Την επικύρωση των καταγγελθέντων την επικυρώνουν στο Δήμο Καλλιαίων και όχι στη Μακρακώμη, ήτοι:

Βασίλειον της Ελλάδος

Το Δημαρχείον Καλλιαίων πιστοποιεί ότι

η ανωτέρω υπογραφή υπάρχει του ιδίου παρέδρου

του χωρίου Στύρφακας γνήσιος κατά την προσωπικήν

αυτού ομολογίαν  αυθιμερόν

Τ. Σ.  Ο Δήμαρχος

Κατζιογιαννος  Παπαναγιώτου»

Πηγή: (έγγραφο των Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Εκλογικά» Συλλογής Λαδά Φ. 47)λήψη: 1846392,3,4,5)

 

2. Εκλογικές διαδικασίες και πρακτιά της 2ης  ομάδας: Χατζίσκου,  Ζωγραφίδη

(έγγραφο των Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Εκλογικά» Συλλογής Λαδά Φ. 47)λήψη: 1846586

Μετά την αποχώρηση της ομάδας Αινίάνος Ε. Κοντογιάννη από την αρχική συνάθροιση στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, Οι εναπομείναντες  της ομάδας Δ. ΧατζίσκοςΧριστ. Ζωγραφίδη κάτοικοι Μακρακώμης και Νεοχωρίου  Κοστριάδος αντίστοιχα, μετά το πέρας  των δικών τους διαδικασίων, στις 15 Νοεμβρίου 1843 έκαναν έφεση- ένσταση στην παραπάνω αναφερομένη απόφαση της  τοπικής επιτροπής για την επιλογή πληρεξουσίων που θα λάβουν μέρος στην Εθνική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος Συντάγματος από τον Όθωνα. Η έφεση αυτή  στρέφεται κατά της απόφασης της Τοπικής Συνέλευσης για την «παράνομο», όπως την χαρακτηρίζουν, αυτής των δύο πληρεξουσίων: Δ. Αινιάνα, Ευάγγελου  Κοντογιάννη και αναπληρωματικό τον Δημάκη Ιερομνήμονα. (Αν και τελικά έξ όσων προκύπτει η επαρχία Πατρατζικίου δικαιούταν να έχει μόνο έναν πληρεξούσιο).

Ιστορικό

                   Όπως προκύπτει και από τα παρακάτω παρατιθέμενα έγγραφα, η παρούσα ομάδα εκλεκτόρων[2]  όπως αναφέρεται και πιο πάνω  παρέμεινε στον πρώτο χώρο της πρώτης ημέρας της  συνάθροισης, προεδρεύοντος του Δημάρχου Υπάτης, Π. Χατζηπέτρου, συνέχισαν τις δικές τους διαδικασίες και εξέλεξαν τον Δ. Χατζίσκο και Ζωγραφίδη, για να διεξαγάγει τις διαδικασίες της δικής τους, τοπικής Γενικής Συνέλευσης-Συνάθροισης. Η οποία τελικά δεν κριθηκε σύνομη. Τα πρακτικά της οποίας παραθέτουμε:

 (έγγραφο των Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Εκλογικά Συλλογής Λαδά» Φ. 247

                        «Σήμερον την δεκάτην έκτην του μηνός Οκτωμβρίου του έτους χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου, ημέραν σάββατον ώραν 1η Μ.Μ. ο Δήμαρχος Υπάτης Πετράκης Χ¨πέτρου έχων υπόψιν την από 7ην 7βρίου προς τους Διοικητάς του Κράτους διακήρυξιν του Υπουργικού Συμβουλίου τας από 4 Μαρτίου 1829 υπαρίθ. 10050 οδηγίας του τότε Κυβερνήτου της Ελλάδος περί εκλογής πλρειουσίων την υπαριθ. 5568 διαταγήν του Κ. Διοικητού Φθιώτιδος προσδιορίζουσα την σημερινήν ημέραν διά τας εργασίας της Συνόδου των εκλογέων, πληροφορηθείς περί της συνευρέσεως αυτών, και συμπαραλαβών τον Γραμματέα Γ. Οικονομόπουλον μετέβην εις εν τη Πόλει Υπάτης εκκλησίαν τιμωμένην ο Άγιος  Γεώργιος όπου συνελθόντες και οι σημειούμενοι παρά πόδας εκλογείς προέβησαν εις τας ακολούθους εργασίας.

                Ο Δήμαρχος Υπάτης

                Πετράκης Χ¨πέτρου

                                              

                                           Ο Γραμμ. της Δημαρχίας 

                                          Γ. Οικονομόπουλος»

                                      *

                   «Ο Δήμαρχος επρότεινεν εις τους συνελθόντας εκλογείς πρώτον διά να ενεργήσωσι την εκλογήν του Προέδρου εξελέξαντες διά προφορικής πλειοψηφίας προέδρου μέλλοντα να προεδρεύση την εκλεκτικήν συνάθροισιν και εις όλας τας ακολούθους Συνεδριάσεις τον Κ. Δημητριον Χατζίσκον για ψήφους υπέρ 66 και κατά 38,. δεύτερον  επρότεινε την εκλογήν των πέντε γεροντοτέρων όπου εξελέχθησαν οι Κ.Κ.Χριστόδουλος Ζωγραφίδης, Γεώργιος Αχτίδης, Γιαννάκης Κ. Γαρδίκης, Καλαμάρας Τζουκαλάς και Ζαχαρίας Παπαγιάννης, διά ψήφων υπέρ 66 και κατά 38, ότι η μειοψηφία συγκειμένη από τα εξής ονόματα ανεχώρησεν  του Ναού φιλονεικούμενοι ως μη εκλογείς

 1 Δημήτριον Αινιάν

 2 Χριστ Αινιάν

 3 Ευαγγ. Κοντογιάννην

 4 Κατζόγιαννος Νεοχώρι

 5 Σπύρος Γραμματίκας

 6 Γ. Γούσιος

 7 Γ. Κολοβός

 8 Αναγν. Δάμπασης

 9 Κατζόγιαννος Λάλας

10 Θανάσης Τζουρέκης

11 Α. Παπανικολάου

12 Δημ. Τζουρέκης

13 Δημ. Μίγγας

14 Κώστας Στάμου

15 Ν. Μαγουλάς

16 Α. Καλαμάρας

17 Ανδ.Αθανασίου

18 Α. Ντούβλης

19 Γ. Νικολόπουλος

20 Κωτζη Λιάσκοβον

21 Γ. Καλτζάς

22 Αθ. Σκουτέλης

23 Σ. Σταυρόπουλος

24 Κωστας Παπγιάννης

25 Αθ.Παπακυριτζόπουλος

26 Μήτζος Πιτζογιάννης

27 Αθ. Μακρής

28 Α. Καραβάλης

29 Γ. Τζαγγάρης

30 Δ. Χουμορίτης

31 Αθ. Σκαρμούτζος

32 Καραγιώργος Δροσογιάννη

33 Γ. Μίγκας

34 Κ. Αναγνωστόπουλος

35 Βασίλης Μυλωνάς

36 Γεωρ. Χ. Χρήστου

37 Γ. Καπλάνης

38 Κ Πανόπουλος

Μετά ταύτα ο πρόεδρος μετά του Δημάρχου λαβόντες υπόψιν το άρθρο 10 παράγραφος 2 των μνημονευθεισών οδηγιών προέβησαν εις την εργασίαν της καταστρώσεως των παρά πόδας συνελθόντων εκλογέων εμμεινάντων εις την Συνέλευσιν (Εκκλησία)

α/α Όνομα     επώνυμο      χωρίον εκλογέως  Οικογ/άρχοι  ψήφοι υπέρ αυτού       

 1    Δημήτριος Χατζίσκος      Βαρυμπόπη                 61                     36

 2    Καλαμάρας Τζουκαλάς     ομοίως                      61                     37

 3    Κατζόγιαννος Γεωργ.             Μπρούφλιανη      55                    55

 4    Δημ. Γεραντώνης                   Μπρούφλιανη      55                    55

 5    Θεοχάρης Γρηγόρης              Αργύρια               58                     44

 6    Γ. Νερολής                             Αρχάνι                 20                    20

 7    Δ. Σταμούλης                         Χαλήλι                  35                    35

 8    Κώστας Αλεξίου                     ομοίως                 35                    34

  9   Γεώργιος Αχτίδης                   Υπάτη                  170                   81[3]

10   Δ. Κατζάνος                            Υπάτη                  32                    32

11   Ζάχος Κ.Παπαγιάννης       Υπάτη                       170                   83

12   Κ. Γαρδίκης                             ομοίως                 179                   93

13   Γ. Τζιρόνης                             Κάψη                   101                   72

14   Δ. Βαργιάς                              Μάκρυση             55                    38

15   Δ. Βαγής                                 Ομοίως                55                     30

16   Ζάχος Παπαγιάννης               Κάψη                   101                   57

17   Αποστ. Μπίκος                       Πλατύστομο           22                   19

18   Κ. Νικολάου                            Γιαννιτσού            102                   59

19   Κ, Καρυαμπας                        Γιαννιτσού            102                   53

20   Κώστας Σιόκης                       Γιαννιτσού            102                    54

21   Γ. Κουτζάφτης                        Ασβέστης             18                    12

22   Γιάννης Κ.Γαρδίκης                Γαρδίκης              125                   125

23   Γρηγόρης Γαρδίκης                ομοίως                 125                   125

24   Κ. Στεφανής                            Σκόρλια                16                    16

25   Κ. Καραγιωργόπουλος      Μάντεντζι                  15                    15

26   Δ. Αργύρης                             Τζούκα                 60                    34

27   Ιω Ζαφύρης                            Τζούκα                 60                    36

28   Δ. Μπούρχας                         Σκηνίτης               36                    26

29   Σπυρίδων Μπάμπαλης      Καμπιά                      35                    19

30   Χρ. Στεφανής                         Λιτόσυλον            23                    18

31   Ι. Αναγ.Κορομπίλης                Χομίργιανη           22                    12

32   Αθαν. Λαμπράκης                  Αγά                      55                    55

33   Γ, Καφραμάνης                       Βασιλικά               15                    15

34   Π. Ξυροτύρης                         Καστανιά              51                   44

35   Δημητ. Παπασταμούλης    ομοίως                      51                    34

36   Ιω. Σκουρογιάννης                 Φτέρη                  106                   68

37   Αθαν. Ν. Φτέρης                    ομοίως                 106                   58

38   Γ. Κυρκογιάννης                     ομοίως                 106                   68       

39   Δ. Ιωάννου                             Περίλυτο              22                    22

40   Αναγν. Ζαυλάγκας                  Λιανοκλαδι           75                    75

41   Κ. Αλεξόπουλος                     Ομοίως                75                   75

42   Αναγν. Λάμπος                       Ροβολιάρι             67                    56

43   Νάκος Ρεντινιώτης                 Ομοίως                67                    57

44   Νικόλ.Μινογιάννης                  Μερκάδα              24                    24

45   Αναγν. Παπαδημητρίου     Ζημιανή                    20                   20

46   Νικόλ. Γαρδίκης                      Σκηνίτης               24                   20

47   Χρηστάκης Γρ. Χατζής      Παλαιοβράχα            65                    45

48   Γρηγ.ΠαπατριανταφύλουΟμοίως                        65                    55

49   Θεόδ. Κυρτζόπουλος             Λάλα                    31                    28

50   Γρηγ. Γεωργίου                      Πιρζιοτά               19                   19

51   Δ. Διπλάρης                           Κάψη                   101                   54

52   Ιω Τζακανίκας                         Σκηνιτών              16                    16

53   Χρ. Ζωγραφίδης                     Μαυρίλο               24                    24

54   Γ. Κατζαδούρος                      Λυχνό                  33                    30

55   Δ. Τσιμίδης                             Σκηνιτών              22                    18

56   Γ. Ρίζου                                  Ομοίως                21                    20

57   Γ. Τσουκαλά                           Πλατύστομον       29                   23

58   Κ. Παπαδήμου                        Κυριακοχώρι        56                    56

59   Σωτηρης Νικόπουλος             Ομοίως                56                    56

60   Ιω Γεωργιάδης                        Κηνιτών               16                    16

61   Δ. Πολίτης                              Νεοχώρι               64                   54

62   Γ. Τζακατίκας                          ομοίως                 64                    59

63   Χρ. Σίμου                                Δεβέν Καρυά       27                    15

64   Μήτρος Κουτζομπάλας      Κούρνοβον               16                    16

65   Δ. Χοντρομήτρος                    Στύρφακα             16                    14

66   Α. Σκούρας                             Σκηνιτών              15                    15

                   Επομένως ο πρόεδρος, οι πέντε γεροντότεροι και ο Δήμαρχος

Υπάτης επέχων τόπον του επαρχιακού Δημογέροντος παρέλαβαν τους τίτλους ενός εκάστου των ανωτέρω εκλογέων, και μετά την παραλαβήν αυτών εισήλθον εις ιδιαίτερον μέρος του Ναού διά να επεξεργασθώσι τα περί της νομομότητος αυτών.

                   Μετά την εις το ιδιαίτερον μέρος αποχωρισάντων λαβόντες υπ’ όψιν άπαντας τους τίτλους των εκλογέων και επεξεργασθέντες μετ’ επιστασίας έκαστον αυτών, ένα προς ένα, εύρον όλους αυτούς εν τάξει καλή μη παρουσιασθέντων προς διαφιλονείκισιν και παραδέχθη αυτούς ως νομίμους,  Ούτω αποπερατωθείσης της εργασίας ταύτης ανεγνώσθησαν τα παρόντα πρακτικά και υπεγράφησαν παρά του προέδρου, του Δημάρχου Υπάτης, των πέντε γρτόντων, και του Γραμματέως της Δημαρχίας.

 Τ.Σ.      Ο πρόεδρος        Ο Δήμαρχος              

            Δημ. Χατζίσκος   Πέτρος Χ¨Πέτρου            οι Γέροντες

                                                                                       Γ. Αχτίδης                           

                                                                                     Ζάχος Κ. Παπαγιάννης

                                                                                     Χρ. Ζωγραφίδης

                                                                                     Γιάννης Κ. Γαρδίκης

                                                                                     Καλαμάρας Τζουκαλάς

    Ο Γραμματεύς: Γ. Οικονομόπουλος»

 

                                  *

  Ακολουθεί ένα σύντομο πρακτικό για τρεις ακόμη εκλογείς που εμφανίσθηκαν την επομένη ημέρα, το οποίο έχει ως εξής:

            «Σήμερον την δεκάτην εβδόμην του μηνός οκτωμβρίου του έτους 1843, ο πρόεδρος, ο Δήμαρχος υπάτης και οι πέντε γέροντες ώραν 10ην Π.Μ πριν της ενάρξεως της εργασίας της εκλογής των πληρεξουσίων, επαρουσιάσθησαν  ενώπιον αυτών, οι εκλογείς, Θεοδώσης  Δημόπουλος, Κώστας Θεοδωρόπουλος και Δήμος Ιω. Σπανός οι μεν εκ του χωρίου Ζιόψης ο δε Σέλιανης μη εμφανισθένταις χθές, των οποίων των τίτλων επεξεργασθέντας, εύρον αυτούς νομίμους, και τους συμπαρέλαβον με των λοιπών αδιαφιλονεικήτων (εκλογαίων::), εν τη Συνελεύσει.

Όθεν συνετάχθη η παρούσα έκθεσις και επροσυπογράφη παρ’ όλων των ανωτέρω μελών. Τ.Σ

 Ακολουθούν οι υπογραφές όπως και στο προηγούμενο πρακτικό

 *

Στη συνέχεια, η αυτή ομάδα συνέταξε το παρακάτω πρακτικό:

            «Σήμερον την δεκάτην εβδόμην του μηνός Οκτμβρίου του έτους 1843, εν ώρα 11 Π.Μ.ο πρόεδρος της Συνελεύσεως των εκλογέων της πρώην επαρχίας Νέων πατρών /ήδη δε Φθιώτιδος/ έχων υπ’ όψιν τας από 4 Μαρτίου 1829΄ και υπαρίθ.10050. οδηγίας του πότε Κυβερνήτου της Ελλάδος και την από 7  7βρίου 1843 προς τους Διοικητάς του Κράτους εγκύκλιον του Υπουργικού Συμβουλίου, συμπαραλαβών τον Γραμματέα της Δημαρχίας Υπάτης, και το ιερουργήσαντα κατά την σημερινήν ημέραν πρεσβύτερον  Ιερέαν του Θάνου Οικονόμου, μετέβησαν εις την έν τη αυτή πόλει Υπάτης εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου, διά την ενέργειαν της εκλογής των πληρεξουσίων όπου συνελθόντες και όλοι οι νόμιμοι εκλογείς, ανέγνωσαν πρώτον τα πρακτικά της χθεσινής ημέρας και έλαβον γνώσιν όλοι οι εκλογείς των χθεσινών πρακτικών.

            μετά ταύτα ο πρόεδρος επρότεινεν εις την εκλεκτικήν συνάθροισιν το διορισμό των μελών οίτινες μέλλουσι να συντάξωσι τον κατάλογον των εκλχθησομένων υποψηφίων διά την θέσιν των πληρεξουσίων, Και επειδή η επαρχία Υπάτης έστειλεν δύω πληρεξουσίους εις τας προλαβούσας Εθνικάς των Ελλήνων Συνελεύσεις, και δύω πρέπει να μέλλη και εις την εν Αθήναις Εθνοσυνέλευσιν συγκροτιθεισομένην, και ως εκ τούτου απαιτείται να καταγραφώσιν τετραπλάσια ονόματα των εκλχθησομένων πληρεξουσίων κατά το άρθρο 10 εδαφ.3 των διαληφθέντων οδηγιών, δηλ. να καταγραφώσιν οκτώ ονόματα πληρεξουσίων και ο κατάλογος αυτών να συνταχθή από τόσα μέλη, κατ’ εκλογήν της συναθροίσεως, επροτάθησαν και επικυρώθησαν τη συγκαταθέσει αυτής οι Κ.Κ Χριστόδουλος Ζωγραφίδης, Γεώργιος Αχτίδης, Γιαννάκης Κ. Γαρδίκης, Ζαχαρίας Κ. Παπαγιάννης, Καλαμάρας Τζουκαλάς, Νικόλαος Μηνογιάννης, Θεοχάρης Γληγόρη. διά να συντάξωσι τον κατάλογον των  διά την θέσιν των πληρεξουσίων υποψηφίων και επιστρέψαντες ενεχείρισαν εις τον πρόεδρον τον κατάλογον των υποψηφίων περιέχοντα τα εξής ονόματα ως υποψηφίους διά την θέσιν των πληρεξουσίων.

 1. Δημήτριος Χατζίσκος
 2. Χριστόδουλος Ζωγραφίδης
 3. Καλαμάρας Τζουκαλάς
 4. Χριστόδουλος Τζιάκας
 5. Γεώργιος Αχτίδης
 6. Νικόλαος Μηνογιάννης
 7. Θεοχάρης Γληγόρη
 8. Γιαννάκης Κ. Γαρδίκης

            Ο κατάλογος αναγνώσθη μεγαλοφώνως υπό του Προέδρου εις ευήκοον  πάντων, επομένως ο πρόεδρος  προσεκάλεσεν τον ιερουργήσαντα Ιερέα Παπαθάνον Οικονόμου διά να δοθή ο νόμιμος και απαιτούμενος όρκος, όθεν ληφθείς παρρηστάθη εν τω μέσω των εκλογέων κρατόν εις χείρας του το Ιερόν ευαγγέλιον, και εις των γεροντοτέρων της συναθροίσεως ο Κ. Χριστόδουλος Ζωγραφίδης  ανέγνωσε μεγαλοφώνως τον ακόλουθων όρκον.

            Εν ονόματι της Παναγίας  και της αδιαιρέτου Τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου του Θεού της αληθείας να μη δώσω την ψήφον μου ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσος, ούτε δι’ ελπίδα προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν  προσωποληψίαν.

            Τον όρκον τούτον επενέλαβον όλοι οι εκλογείς υψόνοντας την δεξιάν χείρα. Μετά ταύτα ήρξεν η ψηφοφορία ως ακολούθως ο είς μετά του άλλου.

 1. Ο Κ. Δημήτριος Χατζίσκος έλαβε ψήφους υπέρ 69 κατά 3
 2. Ο Κ. Χριστόδ. Ζωγραφίδης έλαβε Ψήφους υπέρ 64 κατά 5
 3. Ο Κ. Χριστοδ. Τσιάκας έλαβε ψήφους υπέρ 11 κατά 58
 4. Ο Κ. Γεώργιος Αχτίδης έλαβε ψήφους υπέρ 17 κατά 52

5 Ο Κ.  Γιαννάκης Γαρδίκης έλαβε ψήφους υπέρ  62 κατά 7

 1. Ο Κ. Νικόλαος Μηνογιάννης έλαβε ψήφους υπέρ 26 κατά 43
 2. Ο Κ. Καλαμάρας Τζουκαλάς έλαβε ψήφους υπέρ 28 κατά 41
 3. Ο Κ. Θεοχάρης Γληγόρης έλαβε ψήφους υπέρ 21 κατά 48

            Ούτως οι Δημήτριος Χατζίσκος και χριστόδουλος Ζωγραφίδης εκηρύχθησαν οι νόμιμοι πληρεξούσιοι της επαρχίας Νέων Πατρών, ο δε Κ. Γιαννάκης Κ. Γαρδίκης εκηρύχθη νομίμως συμπλρωματικός όστις δύναται ν’ αναπληρώση έν απουσία ή εν περιπτώση νομίμου κωλύματος, ή απουσίας έναν των δύω πληρεξουσίων.

            προς πίστιν τούτων απάντων κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα τα υπογραφάς του Προέδρου του Ιερέως του Δημαρχιακού Γραμματέως της επαρχίας και των πλειοτέρων εκλογέων. Το δε πρώτυπον της πράξεως θέλει κατατεθή  εις τα αρχεία της Δημαρχίας ( δυσανάγνωστη 2 λέξεις) αντίγραφον επικυρωμένον και εσφραγισμένον με την σφραγίδα της Δημαρχίας θέλει χοργηθή εις έκαστον των πληρεξουσίων, διά να αποδείξη δι’ αυτού τα οποία έχει αξιώματα ως πληρεξούσιος και μην παραδεκτός εις την εν αθήναις κεντρικήν συνέλευσιν του Κράτους.

 

          Ο Ιερέας

   Παπαθάνος Οικονόμου               Οι  εκλογείς

                                  ακολουθούν 68 υπογραφές των εκλογέων

  Ο πρόεδρος                          Ο Γραμματεύς

 Δημ. Χατζίσκος                   Γ. Οικονομόπουλος

          Ότι ακριβές αντίγραφον εξαχθέν εκ του   

Παρακατατεθέντος εις τα αρχεία της Δημαρχίας Υπάτης Πρωτοτύπου

      Εν Υπάτη τη 18ην Οκτωμβρίου 1843

               ο Δήμαρχος Υπάτης   

            Τ. Σ. Πετράκης Χ¨ Πέτρου.

     (έγγραφο των Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Εκλογικά» Συλλογής Λαδά Φ. 47)

 (έγγραφο των Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Εκλογικά» Συλλογής Λαδά  λήψη  1846609-615)  

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας περί της εκλογής πληρεξουσίων, έστειλαν τις παρακάτω πολυσέλιδες επιστολές προς τις διάφορες Αρχές και την ασκούμενη  έφεση τους για αναίρεση της εκλογής του Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάνος, ήτοι:

 1. Εν Αθήναις τη 15 9βρίου 1843

                          Προς την επί των Εσωτερικών Βασιλική

                                 Γραμματεία της Επικρατείας»

                   «Οι υποφαινόμενοι πληρεξούσιοι της πρότερον επαρχίας Νέων Πατρών δεν ελάβαμεν ειμί αντίγραφον και μόνον της συνταχθείσης κατά την εκλογήν των πληρεξουσίων πράξεως επικυρωμένον από τον Δήμαρχον της πρωτευούσης της επαρχίας προς απόδειξιν του δικαιώματος δι’ ου μέλωμεν γίνη δεκτοί ως πληρεξούσιοι της επαρχίας μας εις την ενταύθα Εθνικήν Συνέλευσιν. σύμφωνα με το 13ον άρθρον των οδηγιών υπ’ αρίθ. 10050 του πότε Κυβερνήτου – αλλ΄ όμως κατά δυστυχίαν Η επί των πληρεξουσίων εγγραφών εξεταστική επιτροπή ως πληροφορούμεθα παραδέχθη ως τοιούτους τους Κ.Κ. Γ. Αινιάνα, και Ευαγγ. Κοντογιάννην παρανόμως και επί τη βάσει/ ως λέγετε/ εκλεκτορικών εγγράφων πλαστών τα οποία επαρουσίασαν ούτοι, και πρακτικά εκλεκτικής Συνελεύσεως ενεργηθείσης μετά ταύτα της ημετέρας και από αναρμόδια πρόσωπα.-

                   Επειδή λοιπόν οι υπογεγραμμένοι εσωκλείωμεν την παράνομον ταύτην απόφασιν της επιτροπής ενώπιον της Εθνικής Συνελεύσεως παρακαλούμεν την Γραμματείαν να διατάξη τον Κύριον Διοικητήν Φθιώτιδας δια να πέμψη τας εφεξής πληροφορίας και έγγραφα.

         Αον/ Οποίοι οι εκλεχθέντες πρώτοι εκλογείς κατά τα διάφορα χωρία της επαρχίας εις; την ημέραν την προσδιορισθείσαν διά τούτο υπό τον Διοικητήν – ποίοι εξ αυτών εισίν αδιαφιλονικητοι, και εις ποία χωρία έγιναν δεκτές εκλογές κατά την αυτήν ημέραν, και ποία τα πρόσωπα των εκλογέων τόσον των πρώτων όσον και των δευτέρων.

         Βον/ εις ποία χωρία έγιναν μετά ταύτα δεκτές εκλογές και ποία χωρία έμειναν μέχρι της εποχής καθ’ ήν συγκατατέθη η εκλεκτική Συνέλευσις εις την πρωτεύουσαν της επαρχίας, χωρίς να ενεργήση παντάπασιν εκλογήν εκλεκτόρων.

         Γον/ Να αποφανθή ο Κ. Διοικητής ως εκ της θέσεως του ποία εκ των δύο ενεργηθεισών εκλογών δια τους πληρεξουσίους της Επαρχίας Ν. Πατρών έγινεν πρώτη, η των υποφαινομένων δηλ. ή εκείνη του Αινιάνος και Κοντογιάννη; ποία διευθύνθη από τα αρμόδια πρόσωπα κατά τον Νόμον: εις ποίων τούτων ήτον η πλειοψηφία και από πόσους εκλογείς αδιαφιλονικήτους εσυγκειτο εκάστη, και από πόσους διαφιλονικουμένους  –

         Δον/ Να προσκληθή ενώπιον του Κ. Διοικητού Φθιώτιδος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σπερχειάδος Κ. Κατσόγιανος Γεωργίου αν ούτος εξέθεσεν ενώπιον του Συμβολαιογράφου, ή του εφ’ ου προέδρευε Δημοτικού Συμβουλίου, ότι δεν ήτον εκλογεύς του χωρίου του Μπρούφλιανης, και ότι ήσαν Νόμιμοι οι μόνοι εκλογείς οι Κ. Δ. Ζουλούμης, και ο υιός αυτού Γεώργιος.

                   Η εξέτασις του περί ού ο λόγος να γενή ενώπιον μαρτύρων του Κου Διοικητού συνταχθησομένης της ανηκούσης εκθέσεως την οποίαν να λάβη την καλοσύνην ο Κ. Διοικητής και πέμψη εις την Γραμματείαν μαζύ με τας λοιπάς πληροφορίας καθότι ούτος έχει πολλήν επιρροήν εις το αντκείμενον της εκλογής.

         Εον/ Να αποφανθή ο Κ. Διοικητής, οδηγούμενος από τον εις την Διοίκησιν Συστατικόν πίνακα της περιοχής αν το χωρίον Κουφόδενδρα, κατοικείται και από ποίας οικιγενείας, καθώς και τα χωρία Συκά, Καρυά, αιγυπτοχώρι, και Στάγια ανά πόσας οικογενείας έχει έκαστον τούτων των τελευταίων.

         Στον./ Να λάβη και πέμψη εις την Γραμματείαν όλα τα πρωτότυπα εκλκτορικά έγγραφα των εκλογέων της πρότερον επαρχίας Ν. Πατρών τα οποία ευρίσκονται εις τον Δήμαρχον Υπάτης.

         Ζον./ Αι τα χωρία Νεοχώρι Κοστριάδος και Παλαιόκαστρον, του Δήμου Τυμφρηστού ανήκουν και έλαβον μέρος εις την εκλογήν της επαρχίας αγράφων όπου ο Δήμαρχος Κ. Ζωρογιαννίδης ως εκλογεύς του χωρίου του Νεοχώρι έλαβεν μέρος και εξελέχθη μάλιστα ως πληρεξούσιος εκείνης της επαρχίας.

                   Παρακαλείσθε Κ. Γραμματεύ να διατάξητε τον Κ. Διοικητή Φθιώτιδος, ώστε με το προσεχές Ταχυδρομείον, να σταλώσιν αφεύκτως αι ανωτέρω πληροφορίαι και τα ζητηθέντα έγγραφα διά να τεθώσιν υπόψιν της Εθνικής Συνελεύσεως προς την οποίαν σήμερον εκκαλέσαμεν την παράνομον απόφασιν της Επιτροπης.

                   Άμα φθάσωσι τα ανωτέρω  ενταύθα, παρακαλούμεν να δοθώσι προς τους υποφαινομένους ή προς τον ένα εξ ημών διά να λάβωμεν γνώσιν και τα μεταφέρωμεν όθεν ανήκει.

                        Οι ευπειθέστατοι

              πληρεξούσιοι της επαρχίας Ν. Πατρών

                             Δημ. Χατζίσκος

                             Χρ. Ζωγραφίδης»

(έγγραφο των Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Εκλογικά» Συλλογής Λαδά Φ. 47)

λήψη:  1846595 έως  1846598)  

 

                                     *

 1. « Εν Αθήναις 26 9βρίου 1843

                                            Προς την Εθνικήν Συνέλευσιν

                   Διά της από 15 τρέχοντος εκθέσεώς μας προς την Σ. ταύτην Συνέλευσιν αναφέραμεν ειλικρινώς τα διατρέξαντα ως την εκλογήν της Υπάτης, και κατόπιν αυτής ακούσας σήμερον την κατά της εκλογής μας παράνομον και αδικαιολόγητον πράξιν της επιτροπής αναφέρω ευσεβάστως τα ακόλουθα.

                 Πρώτον

                   Πρώτη εκλογή είναι η ημετέρα και όχι ως ονομάτει η επιτροπή εις την πράξιν της την του Αινιάνα, περί τούτου εξηγούμεθα εν εκτάσει εις την προχθεσινήν μας έκθεσιν από την οποίαν η Συνέλευσις θέλει μάθει: ότι Η του Αινιάνα, και Κοντογιάννη, είναι μετεγενεστέρα και από αναρμόδια πρόσωπα διευθυνθείσα.

                   Εν τοσούτω διά της παρούσης μαςδιευθύνω α.) αντίγραφον της υπ’ αριθ.5568 εγκυκλίου της Διοικήσεως Φθιώτιδος, διά τηε οποίας προσδιορίσθη ως ημέρα της Συνόδουν των εκλογέων της επαρχίας Ν. Πατρών η 17 8βρίου, Τόπος  Η πόλις Υπάτη. β.) Την υπ’ αρίθ. 5783 τας από 13 8βρίου εγκυκλίους της Διοικήσεως Φθιώτιδος, διά τας οποίας γίνεται δήλον ότι κατά την προκαταρκτικήν Σύνοδον των εκλογέων απαιτείτο να λάβουν μέρος εις την εκλογήν του προέδρου και των πέντε γερονττέρων αδιαφιλονείκοιτοι και διαφιλονεικούμενοι εκλογείς. γ.) Την υπ’ αρίθ.5335 την σπό 7 7βρίου διαταγήν της Διοικήσεως, διά της οποίας κατηγορεί τον παρανομήσαντα  δεύετρον  πάρεδρον Κον Ζαχαρόπουλον επεμβαίνοντας εις ξένα καθήκοντα, και το παράνομον της ενεργηθείσης εκλογής των εκλογέων Υπάτης. δ.) Την υπ’ αρίθ. 2805  της από 24 8βρίου πιστοποιητικόν επίσημον του Διοικητού Φθιώτιδος, διά του οποίου γίνεται δήλον ότι.

α.) ενώ τα χωρία Κουφόδενδρα, αγιάννης, και λευκάδα εισίν ακατοίκοιτα πληροφορούμεθα έπλασαν εκλογείς και συμπεριελήφθεισαν εις τον αριθμόν της παρανόμου και δευτέρας εκλογής των Κ.Κ Αινιάνος, και Κοντογιάννη.

β.) Ενώ το χωρίον αιγυπτοχώρι έχει 35 μόνον οικογένειες ούτοι έπλασαν δύω ως εκλογείς αυτού του χωρίου,και κατά τον Νόμον δεν ηδύνατο ειμί να έχουν ένα και μόνο εκλογέα.

γ.) Ενώ τα χωρία Συκά, Στάγια, και Καρυά, δεν έχουν/ ως αποδεικνύεται από το αυτό πρακτικόν τον παρά του Νόμου ορισμένων αριθμόν των 15 οικογενειών διά τον ορισμόν ενός εκλογέως. και μ’ όλα ταύτα έπλασαν διά κάθε ένα των ανωτέρω χωρίων ανά ένα εκλογέα και τους συμπεριέλαβαν και αυτούς παρανόμους και ασυστόλως.

                   Εγκλείω επίσημον αντίγρφον του Δήμου Μακρακώμης, προς απόδειξιν ότι το χωρίον Βαρμπόπη, κατοικείται από 61οικογένειάρχας και ουχί ως εδιεσχυρίσθησαν οι ενάντιοι ότι δήθεν κατοικείται από 47 και ως εκ τούτου δεν έχαιρε το δικαίωμα να έχη δύω εκλογείς.

                        Εγκλείω την υπ’ αριθ.881 την από 17 9βρίου τρέχοντος μηνός έγγραφον του Κ. Δημάρχου υπάτης με τα επισυνημμένα εις αυτό εκλεκτορικά έγγραφα των νομίμων εκλογέων της επαρχίας Ν. Πατρών, των λαβόντων μέρος εις την ημετέραν εκλογήν, νομίμως. τον αριθμόν 51 εκ των οποίων θέλει πληροφορηθεί  η Συνέλευσις τα περί της νομιμότητος των περί ού λόγος εκλογέων. γίνεται εν τοσούτω η παρατήρησις ότι εις πολλά των εκλεκτορικών τούτων εγγράφων εισίν από δύω εκλογείς και είς εις το αυτό έγγραφον, και τοιούτωτρόπως συμπληρούται ο αριθμός των 71 ημετέρων εκλογέων.

                        Επειδή εις την προχθεσινήν μας έκθεσιν επισυνάψαμεν και αντίγραφα της προς την Γραμματείαν των Εσωτερικών δοθείσης αναφοράς μας διά της οποίας εζητήσαμεν από τον Διοικητήν της Φθιώτιδας τινάς, πληροφορούμεν ήδη την Σ. Συνέλευσιν ότι έν μέρος πληροφοριών έφθασαν εις την Γραμματείαν με την από 18 του τρέχοντος αναφορά του Κ. Διοικητού Φθιώτιδος, την οποίαν αν και εζητήσαμεν χθες από τον Κ. Υπουργόν διά να την παρουσιάσωμεν εις την Συνέλευσιν μετά του επισυνημένου καταλόγου των εκλογέων δεν μας εδόθη, λέγοντας μας ότι είναι καθήκον της Γραμματείας να τα διευθύνη απ’ ευθείας εις την Γ. Συνέλευσιν.

                        Άμα λάβομεν και τα λοιπάς πληροφορίας όσας εζητήσαμεν τόσον από τον Διοικητήν, καθώς και από τους διαφόρους Δημάρχους της επαρχίας, θέλει τας πέμψωμεν παραχρήμα εις την Συνέλευσιν διά να φωτισθή έτι μάλλον αν δεν νομίση αρκετάς τας παρουσιασθείσας ήδη πληροφορίας, και αποδώση επομένως και κατά συνέπειαν δικαιοσύνην εις τους αδικηθέντας υποφαινομένους, Νομίμως πληρεξουσίους της επαρχίας Ν. Πατρών αποφύγη δηλ. Η Συνέλευσις το παράνομον εις τας πράξεις της έχουσα παρανόμους και από πλατούς εκλογείς πληρεξουσίους εις τας Συνεδριάσεις της

                                Οι Ευπειθέστατοι

                        Πληρεξούσιοι Ν. Πατρών

                            Δημ. Χατζίσκος»

( Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Εκλογικά» Συλλογής Λαδά Φ. 47)λήψη  1846618 έως  18466                              

3. «   Ενώπιον της Εθνικής Συνελεύσεως

  των πληρεξουσίων της πρώην Επαρχίας Ν. Πατρών

                     κατά της

 αποφάσεως της εξεταστικής της γνησιότητας των

              εκλογών επιτροπής»

               « Προς την συγκροτηθείσα Εθνική Συνέλευση 

                   Σύμφωνα με την Υπουργικήν προς τους Έλληναις  διακήρυξιν της 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ΚΓ ψήφισμα και της υπ’ αρίθ.10050 οδηγίας περί της εκλογής του ποτέ Κυβερνήτου τηε Ελλάδος, και κατά την έγγραφον διακήρυξιν του Διοικητού Φθιώτιδος,ορίσατο δι’ αυτής την ημέραν καθ’ ην έπρεπε να ενεργηθώσιν αι εκλογαί, ο λαός της πρώην επαρχίας Ν. Πατρών συνήλθεν εις συναθροίσεις κατά τα χωρία, και την πρωτεύουσα., διά να ενεργήση τας προκαταρτικάς εκλεκτικάς του εργασίας διά την ψήφισιν των εκλεκτόρων οίτινες, συνελθόνταις, ήθελον προβί  εις την εκλογήν των πληρεξουσίων διά την παρούσαν Εθνικήν Συνέλευσιν. Ο απαιτούμενος αριθμός εκλογέων οίτινες έμελλον να συγκροτήσουν την εκλεκτικήν συνάθροισιν, ανεβαίνει αναλόγως του  πληθυσμού των χωρίων και της και τη πρωτευούσης μέχρι των εννενήκοντα.

                   Επί τη βάσει λοιπόν των διαγραφομένων παρά του Νόμου και τας οδηγίας τύπων, διορισθένταις οι εκλογείς, συνήλθον εις την Πρωτεύουσαν  την 17ην Οκτωμβρίου ημέραν προσδιορισθείσαν παρά της Διοικήσεως διά την εκλογήν των πληρεξουσίων. Άπασα δε η ολομέλεια της εκλεκτικής ταύτης συναθροίσεως συνεκροτείτο προ της εξελέγξεως της γνησιότητάς των από 104 εκλογείς φιλονικούμενους και μη, οίτινες σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου και την υπ’ αρίθ.14157 εγκύκλιον διαταγήν της Βασιλικής Γραμματείας, συνελθούσης την παραμονήν της εκλογής των πληρεξουσίων εις εν τη πρωτευούση ναόν του Αγίου Γεωργίου τόπον προσδιορισθέντα παρά του διευθύνοντος προσωρινώς την εκλεκτικήν συνάθροισιν Δήμαρχον της πρωτευούσης, και αποτελέσαντες μιαν και μόνην και όχι διηρημένη συνάθροισιν, συνέπραξαν εκ συμφώνου εις την εκλογήν του Προέδρου και των πέντε γεροντοτέρων μελών διά την εξέλεγξή  της νομιμότητας των εκλογέων. Μετά δε την εκλογήν του προέδρου και των πέντε γεροντοτέρων ενεργήθεισαν με πλειοψηφία ψήφοι 66 προς 38, η μειοψηφία των 38 απήλθεν αποχωρισθείσα της εκλεκτικής συναθροίσεως. Η δε επί της εξελέγξεως της γνησιότητας εξεταστική επιτροπή προέβη εις; την εξέτασιν των εκλεκτορίων εγγράφων και κατέστρωσεν τον κατάλογον των εκλγέων.

                   Την επαύριον ημέραν της εκλογής των πληρεξουσίων συνήλθεν η εκλεκτική συνάθροισης εις τον προσδιορισθέντα ναόν , προέβη εις εκλογήν  των πληρεξουσίων και εξελέξατο τους υποφαινομένους, ακολούθως δε Μ.Μ. οι μειοψηφία των 38 ενήργησεν παρανόμως δευτέραν εκλογήν πληρεξουσίων, αποφυγούσα δια την διεύθυνσιν ταύτης τα κατά του Νόμου, διευθύνοντα την εκλογήν αρμόδια πρόσωπα, δια να καλύψη ούτω τας παρανομίας εγκλειστάς εκλογαίς εκλογέων, η συνάθροισής των εσύγκειτο από της μειοψηφίας και από υποθετικούς εκλογείς τους οποίους δεν είχον μεν εντός της συναθροίσεως, εσημείωσαν όμως, ως παρόντα, παρασκευάσανταις ακολούθως πλαστά εκλεκτόρια αυτών.

                   Ιδού το ιστορικόν της εκλογής των πληρεξουσίων της πρότερον επαρχίας Ν. Πατρών. Ιδού η περίληψις των εκλεκτικών εργασιών (    ) των οποίων η αλήθεια, η νομιμότης βάσιν έχει τα εκλεκτόρια έγγραφα των εκλογέων και τα εφοδιαστικά των πληρεξουσίων. Επομένως η περί νομιμότητος της μιας εκ των δύο εκλογών (    ) απόφασις κρέμεται κυρίως από την λύσιν του ζητήματος. Πόίοι και πόσοι ήσαν οι αδιαφιλονείκητοι εκλογείς, ποίοι και πόσοι οι αμφισβητούμενοι, και πόσοι εξ αυτών έλαβον μέρος εις την μίαν και πόσοι εις την άλλην εκλογήν. διά ν’ αποδειχθή τοιουτοτρόπως υπέρ της των δύο εκλογών είναι η πλειοψηφία και εάν είναι δύσκολον να αποδειχθή η νομιμότης των διαφιλονεικουμένων, αι δύο εκλογαί είναι κυρίως μία και μόνη, και αντιπροσωπεύουσι τα δύο μέρη την πλειοψηφίαν και μειοψηφίαν. όπως δε πάντοτε εις τα συνελεύσεις υπερισχύει η πλειοψηφία, ούτω και ενταύθα εκείνη η εκλογή είναι η υπερισχύουσα η νομιμοτέρα, ήτις έχει την πλειοψηφία. Τουτο δε εξάγεται εκ της αμερολήπτου και δικαίας λύσις του ανωτέρω ζητήματος, και την λύσιν ταύτην επρόκειτο να επιφέρη η διορισθείσα επί της γνησιότητος των πληρεξουσίων εγγράφων εξεταστική δεκαπενταμελής επιτροπή, ήτις συνεκροτήθη κατ’ εκλογήν απάντων των πληρεξουσίων.

                   Της επιτροπής ταύτης καθήκον ήτο, και καθήκον τόσο σοβαρόν, καθόσον εξαρτάται εκ της εκπληρώσεώς του η νομιμοποίησις των πράξεων της εθνικής Συνελεύσεως υγιή,  κάθήκον, λέγομεν, αυτής ήτον, χωρίς ν’ αποβλέψη εις πρόσωπα ή

εις αρχάς, να στηρίζη τας αποφάσεις της εις τον νόμο, και να κυρώσουν ταύτην μόνον και μόνον και μόνον το δίκαιον και νόμιμον. Εν τούτοις η επιτροπή παραδεχθείσα ως νομίμους πληρεξουσίους της επαρχίας Ν. Πατρών του Κυρίους Γ. Αινιάναν, Ευαγγέλην Κοντογιάννη, μας δίδει το δικαίωμα αυτή η ιδία να είπωμεν, ότι παρέβη την δοθείσαν εις αυτήν εντολήν, παρεγνώρισε το δίκαιον και στερεί τοιουτοτρόπως ολόκληρον επαρχίαν την νόμιμον αντιπροσώπευσίν της εις την εθνικήν Συνέλευσιν, της οποίας αντί να ευκολύνη τας εργασίας και την πρόοδον περιέπλεξεν αυτάς έτι μαλλον.

                   Ταύτα δε

                   Διότι η επιτροπή, εξετάζουσα την νομιμότητα της εκλογής αυτής, δεν έλαβε υπ’ όψιν τον Νόμον, ως ώφειλε,και ν’ανερευνήση  την πλειοψηφίαν, εις την απόφασίν της έλαβεν υπ’ όψιν μόνον πρακτικά εκλογής πληρεξουσίων, όπου επαρουσίασαν οι παράνομοι αντιποιούμενοι την θέσιν του πληρεξουσίου πλαστουργηθέντα δι’ απατών και πλαστών υπογραφών άνευ (τινής) γνησιότητος, έλαβε δηλαδή εις την αποψίν της σαθράν βάσιν. τα δε τακτικά εκλεκτόρια έγγραφα των πρώτων και νομίμων εκλογών των εκλογέων, εις τα αρχεία της Νομαρχίας Υπάτης κατά το αρ. εδ. 6 των οδηγιών, μήτε επαρουσιάσθησαν, μήτε εζήτησαν ούτε είχεν υπ’όψιν. οι υποφαινόμενοι, βέβαιοι περί της νομιμότητος της πληρεξουσιότητός μας, περιορίσθημεν σύμφωνα με το αρ.13 των οδηγιών να παρουσιάσομεν μόνον τα αντίγραφα της πράξεως της εκλογής των πληρεξουσίων. Η επιτροπή όμως, αφού απελάβετο την εξέτασιν των εκλεκτορίων εγγράφων, ώφειλεν να ζητήση ταύτα και από τους υποφαινομένους δια να φροντίσωμεν να τα λάβη διά της Γραμματείας των εσωτερικών, και να μην περιορισθή μόνον εις τα περί ιδιωτών πλαστουργηθέντα και παρουσιασθέντα, καθόσον μάλιστα παρέτεινεν επί τοσούτων την περί της εκλογής ταύτης απόφασίν της.

                   Διότι η βάσις τη νομιμότητος της εκλογής είναι αυτή των πρακτικών του διορισμού των εκλογέων, και επομένως εκ της εξετάσεως αυτών εξάγεται θετικώς η απόλυτη πληροφορία υπέρ της ημετέρας πληρεξουσιότητος, μικρά δε μειοψηφία υπέρ της άλλης, και αποδεικνύεται η πλαστούργησις εκλογέων.

                   Διότι, και άνευ των πρακτικών αυτών ακόμα και το παρ’ ημών παρακατατεθέν πληρεξούσιον έγγραφον, η επιτροπή ηδύνατο ν’ αναφέρη την απάτην, και με τον απλούστατον συλλογισμόν να πληροφορηθή την υπέρ ημών απόλυτο πλειονοψηφίαν. Διϊσχυριζόμεθα, και ο διϊσχυρισμός μας στηρίζεται εις επιδήμους αποδείξεις, διότι οι περισεύσαντες από τον νόμιμον αριθμόν εκλογείς, δηλαδή οι μη νόμιμοι περιλαμβάνονταίς εις τους 38 της μειοψηφίας, αλλά και εάν και όλους τους 38 παραδεχθώμεν διά μιαν στιγμήν ως νομίμους, και εάν μεταξύ της πλειοψηφίας των 69 όλους τους μη νομίμως υποθέσωμεν και του αφαιρέσωμεν, πάλιν και με την υπόθεσιν ταύτην η πλειοψηφία είναι υπέρ της ημετέρας πληρεξουσιότητος .

Διατί εάν είχον υπέρ αυτών την πλειοψηφίαν οι Κύριοι Κοντογιάννης και Αινιάν, δεν έμειναν εντός της εκλεκτικής συναθροίσεως να (  αναμετρηθούν πιθανόν)

μετ΄αυτής εις την εκλογήν των πληρεξουσίων ως ( δυσανάγνωστος μία λέξης) και  την παραμονήν εις τον διορισμόν  εκλογήν του προέδρου και των πέντε γερόντων;

Διατί τουλάχιστον να τους ακολουθήσουν, αναχωρούντας μικρά τις μειοψηφία εις αυτήν ακόμη νομίμως εκλογείς ως επί το πλείστον συγκειμένων; Εάν δεν εστηρίζοντο εις παρανομίας, διατί να μην καταφύγωσι εις τα αρμόδια πρόσωπα, τα διευθύνοντα τα προκαταρτικάς εργασίας κατά το αρ. 10 εδ. γ΄ των οδηγιών συνδιασμένων με το $.4 της προς της Διοικητάς Υπουργικής διαταγής της 2ης  Σεπτεμβρίου; Βεβαίως ο Δήμαρχος δεν ήθελεν συναινέσει εις σύμπραξιν εις τας παρανομίας.

                   Τας απάτας ταύτας ήθελε διαφύγει η εξεταστική των πληρεξουσίων εγγράφων η επιτροπή, εάν, εκτός των ως άνω ρηθέντων, ήθελε  δώση τουλάχιστον εις τους υποφαινομένους να παραστήσωσι προφορικώς τα περί εκλογής, και τούτο επροτείναμεν δια των αξιοτίμων μελών των Κυρίων Α. Μοναρχίδην, Θ. Γρίβα και Σ. Παπαλεξόπουλου, τους οποίους απαιτήσαμεν εις τον προσδορισμόν του θαλάμου, όπου η επιτροπή ειργάζετο κεκλεισμένων των θυρών, και όπου η είσοδός μας απαγορεύετο: από ενόπλους φυλακήν ;.(μπορεί φυλάκων)

                   Διά τους λογους τούτους, θεορώντες προσβεβλημένον το δίκαιον, και θέλοντες μάλιστα να προλάβωμεν άτοπον, το οποίον ήθελε περιβάλλει αυτάς τας εξ υπαρχής πράξεις της Συνελεύσεως με ακυρώτητας, και το οποίον θέλει ρίψει το μέγιστον (έκδηλον;;) δυστυχεί  αποτελεσμάτων, όταν της Συνελεύσεως μέλη προσληφθώσιν άτομα πλαστουργήσαντα την πληρεξουσιότητα, και εξαπατήσαντα την επιτροπήν, υπέρ του δικαίου της αντιπροσωπουομένης πάρ’ ημών επαρχίας φροντίζοντες, εκκαλούμεν των περί της εκλογής Ν. Πατρών πράξιν της επιτροπής ενώπιον της Σεβαστής Εθνοσυνελεύσεως, και εις την ευκαιρίαν τούτου της συνιστώμεν το δίκαιον, επομένως θεωρούμεν ουσιωδώς να προσθέσωμεν, ότι είναι αναγκαίον, η Συνέλευσις, διά ν’αποκρούση ακυρώτητας, να μην συγχωρήση επί του παρόντος την είσοδον εις τους Αινιάνα και Κοντογιάννη, μέχρις ότου είτε αυτή, είτε επί τούτω διορισμένη επιτροπή αποφασίση οριστικώς περί της νομιμότητος της εκλογής.

                   Περιοριζόμεθα εις ταύτα μόνον,διότι δεν γνωρίζομεν τους λόγους, εφ’ ων στηρίζεται η απόφασις της Επιτροπής, διότι δεν έχομεν τα εκλεκτόρια έγγραφα των εκλογέων, τα ( δυσανάγνωστη μια λέξη) η βάσις της εκλογής, και μάλιστα, διότι γνωρίζομεν λεπτομερώς το περιεχόμενον των παρά των εναντίων παρουσιασθέντων εγγράφων ήδη. Προ πάντων δε διότι διά των ζητουμένων κατά το έγκλειστον εν αντιγράφω αναφοράν μας προς την επί των Εσωτερικών Βασιλική Γραμματεία πληροφοριών θέλομεν αποδείξει πληρέστατα την νομιμότητα της μιας και το παράνομον της άλλης. Επιφυλαττόμεθα δε να εκθέσωμεν εν εκτάσει τους λόγους μας, όταν παρακατατεθώσι τα περί εκλογής έγγραφα εις την Συνέλευσιν,( γνωρίσωμεν;) την απόφασιν της επιτροπής, και όταν λάβομε τα πρακτικά της εκλογής των εκλεκτόρων, τα οποία εζητήσαμεν ήδη και αναμένομεν εντός ολίγου, καθώς και τας ζητηθείσας πληροφορίας. Τότε και η Ενική Συνέλευσις θέλει έχει υπ’ όψιν τα απαρτίζοντα και δικαιολογούντα την νομιμότητα της εκλογής έγγραφα και θέλει επιφέρει δεν αμφιβάλομεν, δίκαιον και νόμιμον απόφασιν, ακυρούσα την επί τούτου πράξιν της επιτροπής .

                   Εάν η Συνέλευσις, συζητούσα τα περί εκλογής μας χωρηγήση εις τους αντιποιουμένας την πληρεξουσιότητα μας προφορικήν ανάπτυξιν επί του αντικειμένου εντός της συνεδριάσεώς της, παρακαλούμεν να χορηγήση και εις τους υποφαινομένους το δικαίωμα τούτο, καθόσον αφορά μόνον το της εκλογής ζήτημα, διότι διά της προφορικής αντιπαρατάσεως των διαφερομένων μερών θέλει ευκόλως αποδειχθή η αλήθεια και το δίκαιον

                     Εν Αθήναις την 15 Νοεμβρίου 1843

                                 Οι ευπειθέστατοι

                   Πληρεξούσιοι της επαρχίας Ν. Πατρών

                            Δημήτριος Χατζίσκος

                             Χρ. Ζωγραφίδης»

Πηγή:  Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Εκλογικά» Συλλογής Λαδά» Φ. 47)  λήψη 1846586 έως 1846594)

*

Τελικά εξ όσων έγινε γνωστό, από την συγκεκριμένη  επαρχία, μόνο: οι  Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιάν μετείχε, όπως αναφέρθηκε και από την Διευθύντρια των ΓΑΚ Λαμίας κ. Σοφία Βακιρτζιδέλη, στο «5ο Συνέδρειο Φθιωτικής Ιστορίας Απρίλιος 2010»,  ως πληρεξούσιοι της Επαρχίας Πατρατζικίου Ν. Πατρών 

Θα γίνει προσπάθεια να ανέβουν στην παρούσα ιστοσελίδα και  ένα μέρος από τα  ψηφιακά έγγραφα, τα οποία είναι συνημμένα στα  πρακτικά των δύο παρατάξεων: Ευάγγελου Κοντογιάννη, Γεωργ. Αινιάν και Δημητρίου Χατζίσκου,  Χριστ. Ζωγραφίδη, 

       Φώτο: από Βickipideia

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, ενδέχεται κατά την μετάφραση  να υπάρχουν λάθη, ως προς την ορθότητα της απόδοσης κάποιων λέξεων, από το χειρόγραφο. Ζητάμε την κατανόησή σας                   

[1]                                                                                                  Βλέπε κεφάλαιο  «εκλογικά 1843»  

[2] Τους περισσοτέρους εκλέκτορες τους συγκέντρωσαν οι δύο υποψήφιοι από δεύτερες εκλογές σε διάφορα χωριά που οι ίδιοι προκάλεσαν

[3]                                                                                                    έλαβον μέρος 115 οικογενειάρχες