Σελιανη-Μαρμαρα εκλογικά 1843

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Σέλιανη,σήμερα Μάρμαρα.

Στις εισηγήσεις μας για τα διάφορα χωριά των Δήμων Φθιώτιδος, έχουν γραφτεί όλες οι λεπτομέρειες για το σκοπό που έγιναν οι εκλογές του 1843 .Οι πρώτες εκλογές στην αναγεννημένη Ελλάδα 10 μόλις χρόνια από την αναγνώρισή της, ως Κράτος.

Οι εκλογές του 1843 δίχασαν τους κατοίκους και τούτο διότι την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύο αντίπαλες ομάδες: Ο Ε. Κοντογιάννης με Γ. Αινιάνα και, ο Δ. Χατζίσκος με Χρ. Ζωγραφίδη που έφεραν και τη μεγαλύτερη αναστάτωση.

Στην χωριό Σέλιανη σήμερα Μάρμαρα, από τα παρακάτω μεταφρασμένα με τα δυο πανομοιότυπα ψηφιακά πρακτικά1, αποδεικνύεται ότι πήραν μέρος 60 κάτοικοι από τους 112 που περιλαμβάνει ο χειρόγραφος κατάλογος και εξέλεξαν τρεις εκλογείς. Δεν βρέθηκε άλλο πρακτικό, με το οποίο να υποδηλώνεται ότι έγινε δεύτερη εκλογική συνάθροιση στο χωριό, με τους υπολοίπους. Αλλά από την έρευνα μας προκύπτει ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλιαίων και ο Δήμαρχος με επιστολές2 του προς την Εθνική Γενική Συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων, αναφέρουν πληθώρα παρανομιών. Σύμφωνα με το παρακάτω παρατιθέμενο μεταφρασμένο πρακτικό προκύπτει ότι το χωριό εξέλεξε τρεις εκλογείς για την τοπική Γενική Συνέλευση, ήτοι οι: Δήμος Ιωάννου Σπαννού, Γιάννος Παπανικολάου και ο Χρήστος Ιωάννου Κραββαρίτου.

Τα πρακτικά της Τοπικής (επαρχιακής) Συνέλευσης που έγινε στην Υπάτη αναφέρουν ότι, οι δύο από αυτούς προσχώρησαν στην ομάδα του Ε. Κοντογιάννη και ο τρίτος στην ομάδα του Δ. Χατζίσκου.

Ψηφιακό πρακτικό εκλογικής διαδικασίας

Σήμερον την δεκάτην έκτην 8βρίου ημέραν Σάββατο κατά την από του ήδη φθιώτιδος υπαρίθ. κοινοποίησιν του του Δήμου Καλλιαίων, διά την συνάθροισιν των εχόντων δικαίωμα ψήφου προς εκλογήν των εκλογέων συνήλθον οι κάτοικοι του χωρίου Σέλιανης τον αριθ, 60 εν τω ναώ τιμωμένω υπό το όνομα άγιος Ταξιάρχης και αναγνωρισθέντος του ψηφίσματος των οδηγιών και λοιπών εγκυκλίων, δοθέντος και του παρόντος όρκου ¨ “Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν” οι υπό της συναθροίσεως εκλεγέντες οι Κύριοι ανδ. Σπαννός, αναγν.Δοντάς, απόστ. Κωφάκης, Νικόλ.Σπυρίδων και Παναγιώτης ανδρίτζου πέντε γεροντώτεροι επί παρουσία του ειδ. Παρέδρου του χωρίου μας Σέλιανης συνέταξαν τον κατάλογο των υποψηφίων, σύμφωνα με τον αριθ. 6 των οδηγιών ως τοιούτοι εσημειώθησαν οι Κύριοι Γεώργιος Σπυρίδων,ανδ, Αναγνώστου, Γιαν. Παπανικολάου, Θέος Δανιήλ,Μήτζος διαμαντής, Δήμος Ιωα, Σπαννού, Νικόλ. Γιάτζιος, Χρήστος Ιωάννου Κραββαρίτης, Γιάννος Σταθοδήμου, Δ. Καλύβας, Γιάννος παπα Χρηστόγιαννος και Δημ. Παπαδήμου. Μετά τούτο έγεινεν έναρξης της ψηφοφορίας ψηφοφορούμενον ενός εκάστου των υποψηφίων κατ΄ ιδίαν εκ του αποτελέσματος της εκλογής εξήχθη ότι ο Δήμος Ιωάννου Σπαννού, ο Γιάννος Παπανικολάου και ο Χρήστος Ιωάννου Κραββαρίτου εκλέχθησαν παμψηφί, και εξελέχθησαν εκλογείς της κοινότητος Σέλιανης συγκειμένου των εκατόν δώδεκα οικογενειών

Ο προεδ.Συνέλ ο Ιερεύς Τα πέντε μέλη

πάρεδρος Παπαγιάννης Ανδ Σπαννός

Αναγν. Παναγιώτου Αναγν Δοντάς

Αποστ Κωφάκης

Ν. Σπυρίδων

Παν Ανδρίτζος”

1Υπάρχουν δύο πανομοιότυπα ψηφιακά πρακτικά 1846293 έως 300

2Τα αναφερόμενα έγγραφα έχουν και καθαρογραφεί και αναρτήθηκαν σε ξεχωριστό άρθρο

 

Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47

1Υπάρχουν δύο πανομοιότυπα ψηφιακά πρακτικά 1846293 έως 300