Συκά Υπάτης Αγωνιστές 1821

Συκά Υπάτης: ονόματα Αγωνιστών οι οποίοι έλαβαν μέρος στην επανάσταση του 1821.

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών για να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο/Αριστείο ή Νομισματόσημο. Το Αριστείο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά, με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι για να θρέψουν προσωρινά  τα παιδιά τους, πούλησαν τα γραμμάτια τους τα οποία αγόρασαν οι άκαπνοι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.

Γόκας Γεώργιος κάτοικος  Συκά Υπάτης υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου μέσω του Δήμου Σπερχειάδας, και πιστοποιητικό1 συμμετοχής στον αγώνα υπέρ ελευθερίας της πατρίδας. Εν Αγά.. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254

Γότης Αθανάσιος κάτοικος  Συκά Υπάτης υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου μέσω του Δήμου Σπερχειάδας, και πιστοποιητικό συμμετοχής στον αγώνα υπέρ ελευθερίας της πατρίδας. Εν Αγά.. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254]

Γότης Νικόλαος κάτοικος  Συκά Υπάτης υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου μέσω του Δήμου Σπερχειάδας, και πιστοποιητικό συμμετοχής στον αγώνα υπέρ ελευθερίας της πατρίδας. Εν Αγά.. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254]

[Μαντζονίκας Γεώργιος κάτοικος  Συκά-Υπάτης/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται με α/α 180 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Μόκας Ιωάννης κάτοικος  Συκά-Υπάτης/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται με α/α 171 στον ονομαστικό  κατάλογο 10554-6-6-1844, των πληρεξουσίων Φθιώτιδος: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Μόκας  Ν. Ιωάννης κάτοικος  Συκά-Υπάτης/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται με α/α 176 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των πληρεξουσίων Φθιώτιδος: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Μόκας Αθαν. Ιωάννης κάτοικος  Συκά-Υπάτης/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται με α/α 177  στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των πληρεξουσίων Φθιώτιδος: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Μητσόπουλος Αθ.  κάτοικος  Συκά-Υπάτης/χάλκινο. Το 1844 ήταν ετών 45, όταν  υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό μαζί με άλλους συμπατριώτες του προς το Δήμο του, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων για την έκδοση των αριστείων τους. Περιλαμβάνεται με α/α 178 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των Πληρεξουσίων Φθιώτιδος, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Μητσόπουλος Κώστας  κάτοικος  Συκά-Υπάτης/χάλκινο.  Το 1844 ετών 48 υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό μαζί με άλλους συμπατριώτες του προς το Δήμο του, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων,  Περιλαμβάνεται με α/α 179 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Τσακνιάς Τριαντάφυλλος κάτοικος  Συκά/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 2 σε ονομαστικό κατάλογο-Βασιλικό Διάταγμα με άλλους 42 αγωνιστές από διάφορα χωριά και προτείνεται για αργυρό. «Υπουργείο  Στρατιωτικών 22Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

               Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220

Τρίγκας Χαράλαμπος κάτοικος  Συκά Υπάτης υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου μέσω του Δήμου Σπερχειάδος, και πιστοποιητικό συμμετοχής στον αγώνα υπέρ ελευθερίας της πατρίδας. Εν Αγά.. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254]

[Χομορίτη Δημήτριον*  κάτοικος Συκά/Αργυρό. Τον συναντάμε με α/α 13. Μαζί με τον συμπατριώτη του Τσακνιά Τριαντάφυλο και με άλλους 42 αξιωματικούς, οι οποίοι με το παρακάτω Βασιλικό Διάταγμα το:  «Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

               Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]. *Σε άλλο κατάλογο είναι χρεωμένος στην Υπάτη, ως Μήτρος χομορίτης.