Σκορλια-Πτελεα Εκλογικα συμβαντα1843

Εκλογικά συμβάντα στα Σκόρλια 1843, σήμερα Πτελέα

Σκοπός του παρόντος είναι να ανασύρει μέσα από τους φακέλους των Γ. Α. Κ ξεχασμένες ή άγνωστες πτυχές και συμβάντα των προγόνων μας να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος.  Να αναδείξει τα τονόματα των οικογενειαρχών της περιοχής και το ρόλο που διεδρμάτισε ο καθένας του, όπως έγινε και με τους αγωνιστές του 21

Με την προκήρυξη συνταγματικών εκλογών το 1843, ύστερα από απαίτηση του λαού για παραχώρηση συντάγματος από το Όθωνα, άφησαν κατά μέρος την καλλιέργεια της γης και μαζικά έλαβαν μέρος για ένα κορυφαίο Δημοκρατικό δικαίωμα, Το Σύνταγμα.

Οι εκλογές του 1843, έγιναν για την ανάδειξη των εκλογέων ή παραστατών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα έπαιρναν μέρος στην εκλογή πληρεξουσίων,

Μετά το τέλος των εκλογικών διαδικασιών για την εκλογή των εκλογέων στις πόλεις και τα χωριά οι εκλογείς ή εκλέκτορες θα έπαιρναν μέρος στην τοπική Γενική Συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων ή πληρεξούσιο .

Τον πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους τους διεκδίκησαν δύο ενάντιες ομάδες1 : α) Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάν και β) Δ. Χατζίσκου,Χ. Ζωγραφίδη

Οι εκλογές του 1843 στο χωριό Σκόρλια έγινε στις 26 Σεπτεμβρίου 1843 και εξέλεξαν έναν παραστάτη τον Κώστα Στεφανή σε μια εκλογική συνάθροιση, ο οποίος συντάχθηκε με την ομάδα του Δ. Χατζίσκου και Χ. Ζωγραφίδη στην Τοπική Γ. Σ.

Για την διευκόλυνση του αναγνώστη, παραθέτουμε τα πρακτικά2 της εκλογικής διαδικασίας του χωριού Σκόρλια Μακρακώμης, καθαρογραμμένα.

αριθ16/ Πρακτικά διά την εκλογήν του εκλογέως του χωρίου Σκόρλια του Δήμου Μακρακώμης.

Σήμερον την 26ην του μηνός 7βρίου του έτους 1843 ημέραν Κυριακήν Π.Μ. Συνελθόντες οι εν των χωρίω Σκόρλια Ν. Πατρών ήδη δε Φθιώτιδος κάτοικοι, εις την εκκλησίαν άγιος Νικόλαος επί του προεδρεύοντος παρέδρου Κώστα Κολοκίθα και του Ιερέως Γεωργίου παπαιωάννου, δια να εκλέξωσι τον εκλογέα τωνκατά τας διατάξεις των από 4 Μαρτίου 1829 ΚΓ ψηφίσματος και των υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπαριθ. 10050 οδηγιών, του αυτού Κυβερνήτου της ελλαδος, και συμφώνως με την περί τούτω διακήρυξιν του Δημάρχου Μακρακώμης, προέβησαν εις ακολούθους εργασίας, ο Ιερουργήσας Ιερεύς ανάγνωσεν, μεγαλοφώνως όλας τας οδηγίας και διατάγματα, και μετά ταύτα, ο αυτός ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών και αναγνωσθείς μεγαλοφώνως επικυρώθη τη

συγκαταθέσει των Συνκληθέντων ως εξής .

1. Δημήτριος Ράπτης

2. Γ. Λεϊμονής

3. χρ. Καράς

4. Κ. Κλέτζας

5. Αθ. Δημητρίου

6. Αντ. Ράπτης

7. Γ. Λιανός

8. Κ. Συλεούνης

9. Δημ. Πλιάγκος

10. Δημ. Στεφανής

11. λεφτέρης Ιωάννου

12. Αν. Κοντογιάννη

13. Δημ. Ιωάννου

14. Κώστας στεφανής

16. Κώστας Κολοκίθας

Οίτινες και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του Ιερέως, μετά ταύτα παρουσιασθείς εν των μέσω aυτών ο ιερεύς κρατών εις χείρας του το ευαγγέλιον, και εκ των γεροντοτέρων της συναθροίσεως Γ. λεϊμονής ανέγνωσεν μεγαλοφόνως τον ακόλουθον όρκον.-

Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου ης αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά συνείδησίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

Τον ‘όρκον τούτον επανάλαβον όλοι οι πολίτες υψώνοντες την δεξιάν των χείραν. ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συνάθροισης οι Κ.Κ Κώστας στεφανής, Δημητ. Ράπτης, Γεώργιος λεϊμονής, Δημήτ. μεργιάς* και Νικόλαος Γεωργίου* , οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος παρέδρου κατέστρωσαν τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων,

Επειδή δε οι εν των χωρίω τούτω οικογενειάρχαι αριθμούνται εις 16, οφείλει να περιέχει αριθμόν τετραπλάσι ήτοι τέσσερα Κατέγραψαν τα εξής ονόματα. Κώσταν Κολοκίθαν, Κώσταν στεφανήν ελευθέριον Ιωάννου, και χρήστον ράφτην.και

Αναγνωσθέντος του καταλόγου των υποψηφίων, ήρχισεν η ψηφοφορία.-

ο Κ. Κολοκίθας έλαβεν ψήφους 5

ο Κ. στεφανής έλαβεν ψήφους 8

ο Ελευθέριος Ιωάννου έλαβεν ψήφους 2

ο Χρήστος ράφτηςέλαβεν ψήφους 2

Εκ του ανωτέρου αποτελέσματος εξελέχθη ως νόμιμος εκλογεύς του χωριού Σκόρλια ο Κώστας στεφανής λαβών τους περισσοτέρους ψήφους.

Προς πίστωσιν τούτων απάντων Συνετάχθησαν τα παρόντα πρακτικά υπογραφέντα, παρά του προεδρεύοντος παρέδρου, του Ιερέως, και των πέντε γερντοτέρων μελών των καταστρωσάντων τον κατάλογον των υποψηφίων εκλογέων. Το πρωτότυπον δε αυτών θέλει παρακατατεθει εις τα αρχεία της Δημαρχίας μακρακώμης, και αντίγραφον επικυρωμένον με την σφραγίδα της Δημαρχίας θέλει δωθή εις τον εκλογέα, διά τα περαιτέρω.

Τα πέντε μέλη

Κώστας στεφανής

Δημήτριος ράφτης

Νικόλαος Γεωργίου

Δημήτριος Ιωάννου

Γεώργιος λεϊμονής

ό τι ακριβές αντίγραφον

την 8 8βρίου 1843 Βαρυμπόπη

ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Τ. Σ . Κ. Α τζουκαλάς

Ό, τι ακριβές αντίγραφον

Εν Βαρυμπόπητην 10ην 8βρίου 1843

Τ.Σ. Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Κ. Α. τζουκαλάς Α. Τζουκαλάς”

Έγινε προσπάθεια να γίνει πιστή αντιγραφή των ψηφιακών εγγράφων, κρατώντας την σύνταξη , το ύφος και την ορθογραφία του συντάξαντος. Σε κάποια ονόματα που υπάρχουν ερωτηματικά μπορεί να μην έχουν σωστά αποδοθεί. Ζητάμε την επιείκειά σας για τυχόν και δικά μας λάθη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

1Περισσότερα στα “Εκλογικά παρασκήνια” θα αναρτηθούν σύντομα

2 Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47: 1846734 έως 1846736