Στυρφακα Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Στύρφακα 1843

Οι εκλογές του 1843 και τα διατρέξαντα συμβάντα στο χωριό Στύρφακα.

Σε άλλες αναρτήσεις και στην κατηγορία “Εκλογικά”  αναφερθήκαμε εκτενέστερα για τις εκλογές του 1843  και στα  διατρέξαντα συμβάντα κατά την διάρκεια  αυτών σε διάφορα χωριά του τότε Δήμου Μακρακώμης κ. α.

Με το παρόν θα προσπαθήσουμε   να φωτίσουμε τα διατρέξαντα στο χωριό Στύρφακα, μέσα από τα δυο ψηφιακά χειρόγραφα πρακτικά[1] εκλογικών συναθροίσεων και την ένσταση των  3/4 του συνόλου των κατοίκων-οικογενειαρχών του χωριού

Σύμφωνα με τα παρακάτω παρατιθέμενα πρακτικά στα Στύρφακα έγιναν δυο εκλογικές διαδικασίες. Στην πρώτη εκλέκτορας του χωριού αναδεικνύεται ο Απόστολος Σταυρόπουλος και από την δεύτερη ο Μήτρος Χοντρμήτρος, για τον τελευταίο υπάρχει ένσταση των κατοίκων προς την Εθνική Γενική  Συνέλευση των πληρεξουσίων, ότι δεν τους αντιπροσωπεύει.

Ο πρώτος εκλογέας του χωριού Α. Σταυρόπουλος  προσχώρησε στην παράταξη  α΄. ενώ ο Χοντρομήτρος[2] στην β΄

  1. Πρακτικό εκλογικής διαδικασίας

Σήμερον την εικοστήν έκτην του Μηνός 7βρίου, ημέραν κυριακή και ώρα δεκάτην Π.Μ. εν στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης και ε τη εκκλησία του αυτού χωρίου καλούμενη άγιος Γεώργιος Μετά την θείαν Ιερουργίαν Ιερουργούντος του Ιερέως Παπάγιάννη γεωργίου αναγνώσθη παρ’ αυτού  ο Κατάλογος των εκλογέων Δημοτών καταστρωθείς συμφώνως με  το περί  εκλογών ψήφισμα και συνεπεία της υπαρίθ. 9659 διαταγής του Δημάρχου Μακρακώμης. αναγνώσθη παρά  του Ιερέως Μεγαλοφώνως εις τους παραβρεθέντας και επικυρώθη παρά τους παραυρεθέντων διά της υπογραφής απάντων.

“Κατάλογος των εκλογέων Δημοτών  του χωρίου στύρφακα  συνταχθείς παρά του ιερέως Παπα Γιάννη Γεωργίου

1  παληογιάννης

2  Τριαντάφυλλος καπνιάς

3   σπήρος καπινόπουλος

4   Ιωάννης καπινόπουλος

5   Νικου καλαντζής

6   Δήμου κρανιώτης

7   Καραμήτρος

8   Γούλας καραμήτρου

9   Κωστής καραγιώργος

10   Μήτρου γαυρουγιώργου

11 Νικόλα ακρίδας

12  Γεώργιος ακρίδας

13  Δημητριος κολουφέξης

14  χρήστος καλαμποκιάς

15  Γεώργιος μπούρας

16  αναστάσης μπούρας

17 Γιάνης μπροχάρις;;

18 Χρήστου καγκούνης;;;

19  Δημήτριο; Χοντρομήτρος

20  Μαργαρίτης

21  Γιάνης ψεματάς

22  Κώστας  κλίκας

23  θανάσης σταυρόπουλος

24  αποστίλης σταυρόπουλος

25  νικόλαος σταυρόπουλος

26 γιανης σιλαφάκης

27  Γεώργιος ντότος

28  Κώστα ντότος

29 αθ. Σουσολίδας

30  Δημήτριος μπαρτζόκας

31  θανάση ροδάπαλο

32  Δημήτριος κατζαμπάκος

33  Δημήτριος ντομαράς

34  νικολός φοραδούλας

35  αοοστόλης τζαμπίνος;;

36  Γιάννης Γιόβης

37  Γιάνης τζότις

38 Γιάνης καραδίμα

39  αλέξης αϋφαντής

40  στέργιος κλήτορας

Ο πάρεδρος                                 ο Ιερεύς

παλαιογιάννης                      Παπάγεωργιου

Οι παραυρεθέντες  εκλέκτορες

παληογιάννης

γεωργιος μπούρας

Κωστής κλικας

χρήστος καλαμποκιας

τριαντάφυλος καπνιάς

Κατά την έννοιαν του αυτού ψηφίσματος αριθ. 5 των οδηγιών, ο Ιερεύς παρεστάμενος ενώπιον πάντων ανέγνωσεν, το υπό το αρίθ. 5 οδηγιών προβλεπόμενον όρκον μη γινοσκόντων  των Γεροντοτέρων Γράμματα, η δε εκλέκτορες επαναλάμβαναν υψώνοντας  την δεξιάν αυτών χείραν  εκλεγομένων των πέντε Γεροντοτέρων μελλών  εκ της συναθροίσεως δια των εκλογών, τους Κ.Κ. τριαντάφυλλον καπνιά, χρήστο καλαμποκιά, Μήτρου γαυρουγιώργου,Νικου καλαντζής.

Καταστρωθείς ο κατάλογος των εκλογήν προσβληθησομένων υποψηφίων και των ακολούθων  ονομάτων διότι η κινότις του χωρίου στύρφακα δεν έχει περισσότερους των πεντήκοντα οικογενιών  και έναν εκλέκτορα έχει εκλέξιμον

Τέσσερα ως εκλεξίμων υποψηφίων ονόματα και ονομάζονται ως τοιούτοι ονομάζονται ο Κύριος Απόστολος Σταυρόπουλος, Παληογιάνης, τριαντάφιλος καπνιάς, καμπαρογιώργος

Ενάρξεως της εκλογής των εκλεξίμων και ονομάζοντες πρωτου ψηφοφορίας γενομένης

εξελέχθη εκ του αποτελάσματος

Α. ο απόστολος σταυρόπουλος έλαβεν ψήφους λευκούς ή φασόλια άσπρα 31 μελανά ή καλαπόκια 9

Β. ο παληογιάνης έλαβεν ψήφους ή φασόλια άσπρα 30 μελανά ή καλαπόκια  καλαμπόκια 10

Γ. ο Τριανταφ. Καπνιά έλαβεν ψήφους λευκούς ή φασόλια άσπρα 23 μελανά ή καλαπόκια  17

Δ. Καμπαρογιώργος έλαβεν ψήφους λευκούς ή φασόλια άσπρα 25 μελανά ή καλαπόκια 15

Εκ του αποτελέσματος Γενομένης της ψηφοφορίας εξελέχθη εκλέκτορας από το χωρίον στύρφακα  ο λαβών τους πλειοτέρους  ψήφους , Απόστόλης σταυρόπουλος

Εν στύρφακα την αυτήν ημέραν

οι εκλεχθησόμενοι Γεροντότεροι ακολουθούν οι υπογραφές

ο προεδρεύων την εκλογήν πάρεδρος

παληογιάνης

Ο πάρεδρος της εκλεκτορικής συνελεύσεως  του χωρίου στύρφακα

προς τον κύριον Αποστόλην σταυρόπουλον

Ειδοποιείστε ότι εκ του αποτελέσματος της Γενομένης ψηφοφορίας εξελέχθης εκλέκτωρας από τους εκλέκτωρες (εκλογείς) του χωρίου στύρφακα διά ψήφων 31 και προσκαλείστε δυνάμει της παρούσης εκλογής να μεταβής εις την επαρχιακήν συνέλευσιν οσάκις προσκληθείτε διά να εκλέξετετους πληρεξουσίους της επαρχίας Νέων Πατρών

Ο προεδρεύων πάρεδρος                                                      ο ιερεύς

Παληογιάννης                             Παπαγεωργίου

οι εκλεγμένοι Γεροντότεροι

παληογιάννης

γεωργιος μπούρας

Κωστής κλικας

χρήστος καλαμποκιας

τριαντάφυλος καπνιάς”

*

2, Πρακτικά δεύτερης εκλογικής διαδικασίας

“Πρακτικά του χωρίου Στύρφακα [3]

“47 Σήμερον την τριακοστή 7μβρίου του 1843 ημέραν πέμπτην ώραν 3 Μ.Μ εν τω χωρίω Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίαν Ν. Πατρών ήδη δε φθιώτιδος κάτοικοι συνελθόντες εν τη εκκλησία  άγιος Γεώργιος ίνα εκλέξουσι και ούτοι τον εκλογέα τους, συμορφούμενοι με το Κγ΄ ψήφισμα και την οδηγίαν του υπουργικού Συμβουλίου και περί παραστατών Νόμου, και εν τη συνεπεία της διακυρήξως του Δημάρχου Μακρακώμης, παρόντων  του τε (   ) παρέδρου Απ.τζαγανός προεδρεύον και του ιερέως Παπα Αναστάσιο τζόνου κατοίκου Μάκρυσις (μη υπάρχοντος Ιερεύς εις το χωρίον τούτο) όστις συντάξας τον κατάλογον των εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών ενεφανίσθη  και μεγαλοφώνως (       ) παρ’ αυτών επικυρωθείς τη συγκαταθεσει όλων των παρευρισκομένων πολιτών.

Όνομα και Επώνυμο

1  Μήτρος Κολοφέξης

2  Αθαν. Αργυρόπουλος

3  Γιανν. Αργυρόπουλος

4  Ν. Σταυρόπουλος

5  Γ. Ντότης;;

6  Κ. ντοτόπουλος

7  Κ κλίκας;;

8  Μαργαρήτης Καραγκούνης

9  Απ τζιαμασιώτης

10  Ιω. Παναγιοτόπουλος

11  Ν. Καλατζής

12 Δημητ Κρανιώτης

13  Κ. Καλαμποκάς

14  Απόστ. Τζαγανός

15  Γιώτης Μουστρουβίτης

16  Μήτος Χοντρός

Κατά συνέπειαν τούτων των ανωτέρω παρουσιασθείς ο Ιερεύς και ευρισκόμενος εν τω μέσω αυτών κρατών εις τας χείρας του το Ευαγγέλιον και εις των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως ανέγνωσεν τον όρκον τον προβλεπόμενον υπό του υπ’ αριθ.5 των οδηγιών οι δε πολίτες ύψωσαν την δεξιά των χείρα και ακολούθως εκλεχθησαν 5 εκ των γεροντοτέρων της συναθροίσεως  δια να συντάξωσι των κατάλογον των υποψηφίων δια την θέσιν του εκλογέως οίτινες είναι οι ακόλουθοι, Χοντρομήτρος, Αθ. Αργυρόπουλος, Μήτρος Κολοφέξης, Ν. Σταυρόπουλος, Απ. τζιαμασιώτης. Ούτοι επί παρουσία του προερεύοντος παρέδρου και του μνησθέντος ιερέως εξέλεξαν ελευθέρως εις την θέσιν  ήσαν οι ακόλουθοι, Χοντρομήτρος, Αθ. Αργυρόπουλος, Μήτρος Κολοφέξης, και Απ.  Τζιαμασιώτης και ενωσθέντος του καταλόγου τούτου των υποψηφίων ήρξατο  ψηφοφορία έναν κατόπιν του άλλου ιδιαιτέρως.-

Χοντρομήτρος έλαβεν  ψήφους  λευκούς 14

Αθ. Αργυρόπουλος έλαβεν ψήφους λευκούς 12

Μήτρος Κολοφέξης έλαβεν ψήφους λευκούς 09

Απ. τζαμασιώτης έλαβεν ψήφους λευκούς 11

Εκ του ανωτέρου αποτελέσματος ψήφους προδήλως (δυσανάγνωστη μια λέξη) ως νόμιμος εκλογεύς του χωρίου Στύρφακα ο Χοντρομήτρος λαχών τους πλείονες ψήφους της ψηφοφρίας και δια της παρούσης πράξεως θέλη επικυρώθη παρά του δημάρχου  Μακρακώμης θέλει δε δοθή εις τον εκλέκτορα Χοντρομήτρον,  παρακατατιθεμένου εκ του πρωτοτύπου εις το αρχείον της Δημαρχίας Μακρακώμης δυνάμει του οποίου να γίνη δεκτόν εις την επαρχιακήν συνέλευσιν των Νέων Πατρών της επιτροπής δε αγραμμάτου του (πολλές δυσαναγνωστες λέξεις )προεδρευοντος παρέδρου Απ. Τζαγανού  υπογράφεται μόνο παρά του ειρημένου Ιερέως

ο Ιερεύς

Παπααναστασιος τζόνος

Ό,τι ακριβής η αντιγραφή την 6 8βρίου 18543

Ο Δήμαρχος μακρακώμης

Α. Κ. τζουκαλάς”

*

Οι κάτοικοι του χωριού Στύρφακα, έστειλαν την παρακάτω επιστολή-καταγγελία[4]  προς την Εθνική  Συνέλευση για μη σύννομες εκλογικές διαδικασίες στο χωριό τους, με την επισήμανση ότι ο συμπατριώτης τους που αναγνωρίστηκε από τη μια εκ των δύο συνελεύσεων, ως εκλέκτορας, δεν έχει εκλεγεί και δεν τους αντιπροσωπεύει. Ήτοι:

“ Προς τους εκλεχθέντες πληρεξουσίους

Της επαρχίας Ν. Πατρών, διά την εθνική   Συνέλευσιν

Εν Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης

της επαρχίας Νέων Πατρών

Τη 20 8βρίου 1843

Επειδή πληροφορούμεθα ότι ο Κύριος Δημήτριος Χοντρός/ήΧοτρομήτρος/ κάτοικος του χωρίου μας, επερουσιάσθη  ως εκλέκτωρας του χωρίου μας, εις την ενεργηθείσαν κατά την δεκάτην εβδόμην τρέχοντος μηνός και έτους συνέλευσιν εις Υπάτην, εις την οποίαν εκλέχθησαν ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Νέων Πατρών της οποίας μέλος αποτελεί και η κοινότης του χωρίου μας και επειδή η εκλογή των πληρεξουσίων έγεινε διηρημένη εις δύω ο δε μνημονευθείς συγχωριανός μας, επαρουσιάσθη εις εκείνην την οποίαν ενήργησαν ο Δήμαρχος Υπάτης προεδρεύοντος του Δημητρίου Χατζίσκου και Χριστόδουλου Ζωγραφίδη.-

Επειδή οι υποφαινόμενοι ενεργήσαντες την εκλογήν του χωρίου μας, εκλέξαμεν εκλέκτωρα τον Κύριον Αποστόλην Σταυρόπουλον συγχωριανό μας όστις έλαβε μέρος εις την εκλογήν των πλερεξουσίων και επί της οποίας εξελέχθησαν πληρεξούσιοι οι Κύριοι Γεώργιος Αινιάν και Ευαγγέλης Μ. Κοντογιάννης μετά του παμψιφεί εκλεγομένου συμπληρωματικού πληρεξουσίου Δ. Ιερομνήμονος (Δημάκη) και επειδή ο Κύριος Μήτρος Χοντρός (ή Χοντρομήτρος ) μη εκλεχθείς εκλέκτωρ του χωρίου μας και εις τα πρακτικά της εκλογής φέναιται και ούτε άλλη καμμία εκλογή ενεργήθη έπραξεν πράξιν παράνομον και αθέμιτον, δια ταύτα κυρίττοντες διά της παρούσης μας πάσαν πράξιν του αθέμιτον και παράνομον, την δε  εκλογήν των πληρεξουσίων Δ. Χατζίσκου και Χριστόδουλου Ζωγραφίδου παράνομον ως μη ούσα, ως ψηφοφορούμενοι από εκλέκτωρα μη (υπαρξάτατος;) ούτο παρακαλούμε  υμάς Κύριοι να διαβιβάσεται την παρούσαν μας ενώπιον (δυσανάγνωστος λέξη)        ανήκει προς καταγραφήν τοιαύτης παρανόμου ως ερέθη πράξεως

Υποσημειούμεθα μετά σέβας

Οι ευπειθέστατοι κάτοικοι του χωρίουΣτύρφακα του Δήμου Μακρακώμης

Ακολουθούν 35 υπογραφές Κατοίκων

Ο πάρεδρος του χωρίου Στύρφακα βεβεή

ότι οι ανοτέρο και όπισθεν υπογραφέ και τα ενδιαλαμβανόμενα

υπάρχουν γνήσια και αληθή. αυθημερόν

Ο πάρεδρος:  Παλαιογιάνης

Ακολουθούν οι υπογραφές 29 περίπου υπογραφές  των κατοίκων Στύρφακα, από τους 40 που έλαβαν αρχικά μέρος

γαιοργος κωστα(η)ς

χρστος καλαμποκάς

κωστα ακριδας

κ. ακριδας

θοδορις καραγκούζγου

κωστης καραγκοζγος

νικος καλαντζής

Δήμος καρα……

Δημητρις μπαρτζόκας

Αθανασοιος ρόδης

δημητριου

μαράς

γαιοργούλης θεοδοσόπουλος

νικόλαος φοραδούλας

γαιοργιορις καρακούνης

τριανταφιλος καπνιας

θανάσης καπιτσοπουλος

νικάκης ψηματουρόπουλος

γαιοργιος ακριδας

αποστολης ζαρόπουλος

νικολής ζαρόπουλος

γιαννακης παναγιοτου (ης)

αποστολος τζαγανός

γιαννακης μουστρουβίτης

ιωανης κατζικας

στεριος γγαρακούνης

αλέξης Ανυφαντης

γαιοργιος μουστρουβίτης

Ο παρεδρος Παλιογιάννης πιστοποιεί τας υπογραφάς

ο ιερεύς Πιστοποιεί τας άνωθεν υπογραφάς

ο παρεδρος του χωρίου στύρφακα βεβεή ότι οι ανωτέρω και οι όπισθεν υπογραφέ και τα ενδιαλαμβανόμενα  υπάρχουν γνήσια και αληθή

ο πάρεδρος

παλαιογιάννης

Βασίλειον της Ελλάδος

Το Δημαρχείον Καλλιαίων πιστοποιεί ότι

η ανωτέρω υπογραφή υπάρχει του ιδίου παρέδρου

του χωρίου Στύρφακας γνήσιος κατά την προσωπικήν

αυτού ομολογίαν  αυθιμερόν

Τ. Σ.  Ο Δήμαρχος

Κατζιογιαννος  Παπαναγιώτου»

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία  Εκλογικά “Συλλογή Λαδά Φ.47

 Βλέπουμε πως την επικύρωση των καταγγελθέντων οι κάτοικοι του χωριού καταφεύγουν  στο Δήμο Καλλιαίων και όχι στο  Δήμο Μακρακώμης.

Έγινε προσπάθεια κατά την μετάφραση των χειρογράφων να διατηρηθεί το ύφος, η ορθογραφία και η σύνταξη. Πιθανόν να υπάρχουν και δικά μας λάθη, ζητάμε την κατανόησή σας

►Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε  απάντηση

Τα ψηφιακά  έγγραφα είναι στη διάθεση του αιτούντα

 

[1] Πηγή Κεντρική ΥπηρεσίαΓΑ.Κ Εκλογικά Συλλογής Λαδά φ 47 λήψεις 1846028 έως 1846032

[2]Έγινε με μόνο 16 κατοίκους του χωριού. Πιθανολογείται ότι έγινε με προσπάθεια του Δημάρχου Μακρακώμης, στην προσπάθειά του να βγει ο Δ. Χατζίσκος, συγγενής του

[3]   Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Εκλογικά Συλλογής Λαδά φ 47 λήψεις 1846640 έως 1846641

[4] Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ «Εκλογικά Συλλογής Λαδά» λήψη:1846392,3,4,5)